AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/10/2015 a 31/10/2015, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
01/10/2015
10:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença urgent RGE núm. 5732/15, del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, adscrits als Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista i Podem Illes Balears, per tal de donar comptes del nomenament del nou director general de televisió de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Compareixença del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 4211/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern, i RGE núm. 4290/15, presentat per 3 diputats membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per tal d'informar sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa a agricultura i pesca.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4459/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alliberament de Leopoldo López, i RGE núm. 5034/15, del Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, relativa a presos polítics palestins.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5120/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament d'un programa específic d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques per a les seves altes capacitats o sobredotació i RGE núm. 5398/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció de l'IVA per a béns i activitats culturals.
DIMARTS
06/10/2015
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 6469/15, RGE núm. 6478/15, RGE núm. 6479/15, RGE núm. 6466/15 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 6482/15), RGE núm. 6467/15, RGE núm. 6475/15, RGE núm. 6477/15, RGE núm. 6474/15, RGE núm. 6476/15, RGE núm. 6452/15, RGE núm. 6471/15, RGE núm. 6481/15, RGE núm. 6484/15, RGE núm. 6468/15, RGE núm. 6480/15. II.- Interpel.lació RGE núm. 5448/15, presentada del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política de nomenaments d'alts càrrecs i responsables d'empreses públiques del Govern (rectificada amb l'escrit RGE núm. 5486/15). III.- Moció RGE núm. 6110/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en matèria turística (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 4308/15). IV.- Escrit RGE núm. 5636/15, complementat amb el RGE núm. 5977/15, de sol.licitud de compareixença amb debat i votació de la Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2016. V.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de llei RGE núm. 4783/15, pel qual es deroga la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears. VI.- Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE núm. 4783/15, pel qual es deroga la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears.
DIMECRES
07/10/2015
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Punt únic: Compareixença RGE núm. 4213/15, de la consellera de Participació, Transparència i Cultura, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern, i compareixença RGE núm. 4295/15, de la consellera de Participació, Transparència i Cultura, sol·licitada per 3 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa a transparència i participació.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei RGE núm. 5968/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament farmacèutic del Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions i RGE núm. 6043/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvi d'usos de l'antic edifici de l'Hospitatl de Can Misses per donar-li ús sociosanitari als diferents espais.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4361/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a derogació de les modificacions de la taxa d'ajudes a la navegació marítima, i RGE núm. 5106/15, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, relativa a declaració de la zona econòmica exclusiva de la vessant de la mediterrània estatal com a "espai marítim lliure de prospeccions, exploració i extracció d'hidrocarburs".
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
08/10/2015
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Orde del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Conseller de Treball, Comerç i Indústria, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 4210/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern i compareixença RGE núm. 4289/15, presentat per 3 diputats membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita la compareixença del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per tal d'informar sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa a comerç i indústria.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4751/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament de la Disposició Addicional Única de la vigent Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s'estableix i regula la protecció a la maternitat, i RGE núm. 5392/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procediment d'inspecció al Jutjat de violència sobre la dona d'Eivissa.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. Ordre del Dia: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes de la Sra. Ballester i Nebot RGE núm. 5323/15, relativa a igualtat de drets i oportunitats de tots els alumnes de Balears per al seu desenvolupament acadèmic; RGE núm. 5325/15, relativa a necessària despolitització de l'educació a Balears; RGE núm. 5326/15, relativa a millora necessària per part de la UIB en la selecció i formació de l'alumnat de magisteri, i RGE núm. 5327/15, relativa a compliment de l'article 35 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
13/10/2015
10:00 h.
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes:RGE núm. 6758/15, 6947/15 (presentada en substitució de la 6756/15), 6759/15, 6760/15, 6762/15 (Sol·licitat l'ajornament mitjançant l'escrit RGE núm. 6890/15), 6765/15, 6773/15 (Sol·licitat l'ajornament mitjançant l'escrit RGE núm. 6890/15), 6763/15, 6753/15, 6761/15, 6767/15, 6772/15, 6774/15, 6766/15, i 6764/15. II.- Interpel.lació RGE núm. 6347/15, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a negativa del Govern a complir amb els acords firmats en relació amb el pagament de la carrera professional sanitària. III.- Moció RGE núm. 6627/15, rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 6630/15, presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a nou model de l'Ens Públic IB3 (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 5426/15). IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 5970/15, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. V.- Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats dels diputats.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Escrit RGE núm. 4492/15, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'Informe 108/2015 del Compte general de la CAIB corresponent a l'exercici 2013. 2-Escrit RGE núm. 3318/15, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'Informe 103/2015, del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2013. 3-Escrit RGE núm. 3183/15, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet la Memòria anual i informació sobre la Liquidació del pressupost de la SCIB, corresponents a l'exercici 2014.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la commissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
14/10/2015
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Proposicions no de llei RGE núm. 4283/15, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a eliminació de l'aforament, i RGE núm. 5090/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la concessió de la nacionalitat catalana als ciutadans de les Illes Balears. 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 5555/15, presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la delegada del Govern Sra. Maria Teresa Palmer Tous, per tal d'informar sobre els recursos humans i materials destinats per part del Ministeri de Justícia al Jutjat de Violència sobra la dona d'Eivissa, així com les actuacions de supervisió i/o inspecció que s'hagin pogut fer per part del Ministeri.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de Llei RGE núm. 6053/15, presentada pels Grups Parlamentaris Mixt, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, relativa a reforç d'urgències de l'Hospital de Formentera i RGE núm. 6305/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament del transport sanitari no urgent del Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5014/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumpció per part del Govern d'Espanya de la totalitat del descompte de resident en el transport marítim entre illes, i RGE núm. 5106/15, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, relativa a declaració de la zona econòmica exclusiva de la vessant de la mediterrània estatal com a "espai marítim lliure de prospeccions, exploració i extracció d'hidrocarburs".
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
15/10/2015
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:35 h.
PONÈNCIA D'ESTUDI DE LES MODIFICACIONS DEL REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
OD: 1-Constitució de la ponència d'estudi; 2- Nomenament coordinador/a 3-Pla de treball
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Punt únic -Proposició no de Llei RGE núm.4984/15, del Grup Parlamentari el Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a compensació a Eivissa de la confiscació del dret d'ús de les Salines.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5392/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procediment d'inspecció al Jutjat de violència sobre la dona d'Eivissa; RGE núm. 4368/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repatriació de Juan José Marí Cabrales i millora de la situació a les presons llatinoamericanes, i RGE núm. 5033/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, relativa a arribada de pasteres i polissons a bord.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6123/15, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, relativa a rebuig de la LOMQUE i el desplegament reglamentari derivat de la seva aplicació; RGE núm. 6163/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a drets lingüístics, i RGE núm. 6168/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a gratuïtat dels llibres de text en els centres públics mitjançant programa de reutilització.
DILLUNS
19/10/2015
12:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
DIMARTS
20/10/2015
10:00 h.
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 6762/15 (ajornada a la sessió anterior), 6773/15 (ajornada a la sessió anterior), 7101/15, 6959/15, 6962/15, 6961/15, 7096/15, 7100/15, 7102/15, 7094/15, 7098/15, 7084/15 (sol.licitat l'ajornament amb l'escrit RGE núm. 7332/15), 7099/15, 6960/15, 7104/15 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 7150/15), 7093/15 i 7390/15 (Presentada en substitució de la RGE núm. 7097/15) II.- Interpel.lació RGE núm. 4560/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a renda bàsica progressiva. III.- Moció RGE núm. 6946/15, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política de nomenaments d'alts càrrecs i responsables d'empreses públiques del Govern (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 5448/15).IV.- Proposicions no de llei: 1.- RGE núm. 6161/15, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Socialista i Mixt, relativa a privatització d'AENA. 2.- RGE núm. 6448/15, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a programes d'ajuts a les famílies (complementada mitjançant l'escrit RGE núm. 6487/15). V.- Designació dels membres del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Escrit RGE núm. 2552/15, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'Informe 100/2015 del Compte general de l'Ajuntament d'Inca corresponent a l'exercici 2010; 2-Escrit RGE núm. 2870/15, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'Informe 101/2015 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2012; 3-Escrit RGE núm. 2871/15, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'Informe 102/2015 sobre la contractació administrativa de l'Ajuntament d'Alaior; 4-Escrit RGE núm. 3908/15, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet els Informes 104, 105, 106 i 107/2015, del Compte general del Consell Insular de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, respectivament, corresponents a l'exercici 2012.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
21/10/2015
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 4206/15, de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern, i compareixença RGE núm. 4299/15, de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, sol·licitada per 3 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa a administracions públiques.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5574/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a condicions d'obtenció de la targeta sanitària i RGE núm. 6638/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la lluita contra la desnutrició.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei RGE núm. 5121/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assegurar la immediata posada en funcionament de la depuradora de Cala Tarida a Eivissa, i RGE núm. 6044/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renovació de l'emissari submarí de la Platja de Talamanca a Eivissa. (Rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 6963/15).
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
22/10/2015
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6079/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de les coves de Cala Blanca i RGE núm. 6650/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi sobre l'impacte de l'activitat de creuers a les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 5391/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans directoris sectorials de comerç.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
27/10/2015
09:50 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 7084/15 (ajornada a la sessió anterior), 7558/15, 7566/15, 7568/15, 7569/15, 7559/15, 7565/15, 7555/15, 7556/15, 7557/15, 7550/15, 7551/15, 7554/15, 7564/15, 7567/15, 7560/15, II.- Interpel.lació RGE núm. 4561/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política en matèria de discapacitat. III.- Moció RGE núm. 7331/15, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a negativa del Govern a complir amb els acords firmats en relació amb el pagament de la carrera professional sanitària. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 6347/15. IV.- Proposicions no llei: 1.- RGE núm. 6488/15, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a garantia habitacional immediata per a les dones violentades per la violència masclista i pel manteniment de serveis municipals i públics (complementada amb l'escrit RGE núm. 7805/15). 2.- RGE núm. 6122/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels acords relatius a la carrera professional del personal al servei de l'Administració de la CAIB.
DIMECRES
28/10/2015
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5095/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; RGE núm. 5347/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carpeta ciutadana, i RGE núm. 5349/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procediments de participació ciutadana.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1- Qualificació, si s'escau, de les esmenes que s'hagin presentat a la Proposició de llei RGE núm. 4281/15, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a comissió general de consells insulars. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD:1-Proposicions no de llei RGE núm. 6908/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a coordinació sociosanitària a les Illes Balears i proposició no de llei RGE núm. 7083/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de radioteràpia pública a les Illes Pitiüses i Menorca.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 5385/15, presentada pels Grups Parlamentaris Mixt, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, i Podem Illes Balears, relativa a correcció de les cartes nàutiques i dels derroters de les Illes Balears per a la correcta senyalització dels fons marins amb presència de posidònia oceànica.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
29/10/2015
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5725/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda a la Cambra de Comerç de Menorca, i RGE núm. 6819/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a les petites i mitjanes empreses.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1-Compareixença urgent RGE núm. 7322/15, de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, sol·licita pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar dels fets ocorreguts l'horabaixa del passat dia 14 d'octubre al Centre Socioeducatiu Es Pinaret.2-Pregunta RGE núm. 5473/15, de la Sra. Seijas i Patiño, relativa a supervisió de serveis socials.
DIVENDRES
30/10/2015
13:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54636077

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201