AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/11/2015 a 30/11/2015, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/11/2015
09:45 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes que s'hagin presentat a la Proposició de llei RGE núm. 5970/15, dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
09:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 7867/15, 7865/15, 8183/15 (presentada en substitució de la 7883/15), 7884/15 (ajornada amb l'escrit RGE núm. 8238/15), 7866/15, 7882/15, 7885/15, 7863/15, 7869/15, 7877/15, 8253/15 (presentada en substitució de la 7864/15), 7879/15, 7861/15, 7868/15 (ajornada amb l'escrit RGE núm. 8237/15), 7880/15. II.- Interpel.lació RGE núm. 5026/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a control del dèficit i nivell d'endeutament. III.- Moció RGE núm. 7685/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a renda bàsica progressiva. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 4560/15. IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4821/15, presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Presidència per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Salut per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
DIMECRES
04/11/2015
10:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller d'Educació i Universitat per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Serveis Socials i Cooperació per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Treball, Comerç i Indústria per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
DIJOUS
05/11/2015
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Proposició de llei RGE núm. 5970/15, dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. OD: 1- Constitució Ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Redacció informe.
10:15 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:20 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Compareixença Vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
12:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per informar sobre el Projecte de llei de pressupots generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Territori, Energia i Mobilitat per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm.8181/15).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Participació, Transparència i Cultura per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
DIVENDRES
06/11/2015
10:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença Ens Públics de Radiotelevisió de les Illes Balears per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
DILLUNS
09/11/2015
14:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016
DIMARTS
10/11/2015
09:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD.1. Determinar el núm. de preguntes a incorporar als ordres dels dies de les sessions de control. 2. Distribució proporcional de les preguntes. 3. Altres assumptes en relació al funcionament d'aquesta comissió.
09:50 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes:1.- RGE núm. 7884/15 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 7868/15 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 8280/15 (sol·licitat l'ajornament amb l'escrit RGE núm. 8422/15), 8282/15, 8289/15, 8291/15, 8279/15, 8284/15, 8287/15, 8290/15, 8281/15, 8283/15, 8292/15, 8275/15, 8286/15, 8331/15 (presentada en substitució de la 8288/15), i 8285/15. II.- Intepel.lació RGE núm. 4562/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla contra desnonaments. III.- Moció RGE núm. 8233/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política en matèria de discapacitat. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 4561/15. IV.- Proposicions no de llei: 1.- RGE núm. 5483/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de l'Estat de dret i la cohesió d'Espanya. 2.- RGE núm. 4568/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'una ponència per tal d'elaborar una proposta de text de la Llei del tercer sector.
DIMECRES
11/11/2015
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 5970/15, dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de Llei RGE núm. 6639/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola de malalts i RGE núm. 7147/15, presentada pel Grup Parlamentari el Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a aixecament de la congelació de la carrera professional als sanitaris i recuperació progressiva a partir de 2016.(Retirada mitjançant l'escrit RGE núm. 8323/15).
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5841/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici de les gestions per declarar Tagomago i els illots de llevant com a reserva natural i marítima, i RGE núm. 7237/15, presentada pels Grups Parlamentaris Mixt, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, i Podem Illes Balears, relativa a accions urgents de millora d'abastiment d'energia elèctrica a l'illa de Formentera.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
12/11/2015
09:00 h.
PONÈNCIA D'ESTUDI DE LES MODIFICACIONS DEL REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
OD: Continuació del treball de la ponència d'estudi
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 7653/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la composició dels Comitès de Coordinació Aeroportuària i de la regulació de les Comissions de Coordinació d'Aeroport.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
DESCONVOCADA.OD: 1. Qualificar les preguntes presentades.2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes de la Sra. Fernández i Herranz RGE núm. 6978/15, relativa a renda social, 3; RGE núm. 6988/15, relativa a renda social, 1; RGE núm. 6989/15, relativa a renda social, 2; RGE núm. 6979/15, relativa a pressupost de la renda mínima d'inserció i de la renda activa d'inserció; RGE núm. 6980/15, relativa a pressupost del Pla de prestacions bàsiques; RGE núm. 6981/15, relativa a fons d'emergència social, 1; RGE núm. 6982/15, relativa a fons d'emergència social, 2; RGE núm. 6983/15, relativa a fons d'emergència social, 3, i RGE núm. 6984/15, relativa a fons d'emergència social, 4.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
17/11/2015
09:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Adopció d'acord en relació a l'ordenació dels debats relatius al Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016, al si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 8280/15 (ajornada a la sessió anterior), 8450/15, 8456/15, 8459/15, 8449/15, 8452/15, 8454/15, 8458/15, 8462/15, 8463/15, 8455/15, 8518/15 (presentada en substitució de la 8453/15), 8457/15, 8448/15, 8451/15 i 8460/15. II.- Designació dels membres del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. III.- Debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (RGE núm. 8180/15), amb les esmenes a la totalitat de devolució: RGE núm. 8379/15, presentada pel Grup Parlamentari Mixt; RGE núm. 8380/15 (complementada amb l'escrit RGE núm. 8387/15), presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i RGE núm. 8399/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular i fixació de les quantitats globals.
DIMECRES
18/11/2015
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 4986/15, dels senadors elegits pel Parlament en representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sol·licitada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, per tal d'informar de la seva activitat al Senat en relació amb diversos temes.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7593/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la millora de l'accessibilitat al nou Hospital Can Misses i RGE núm.8241/15, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ,relativa a manteniment de l'Hospital de Manacor.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6077/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Port de Sanitja, Menorca, i RGE núm. 6162/15, presentada pels Grups Parlamentaris Mixt, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, i Podem Illes Balears, relativa a contracte d'obligació de servei públic per el transport marítim amb la península.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
19/11/2015
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 6633/15, del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, sol·licitada per 3 diputats membres de la Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre la política del Govern en relació amb el Palau de Congressos.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6791/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a salut laboral, i RGE núm. 7711/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a historial social únic i homologat per a totes les administracions i entitats.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7691/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de suport als centres educatius amb desequilibri social, i RGE núm. 8240/15, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a convocatòria de catedràtics de secundària.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
24/11/2015
09:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I.- Preguntes:RGE núm. 8614/15, 8619/15, 8621/15, 8622/15, 8612/15, 8624/15, 8613/15, 8616/15, 8625/15, 8609/15, 8617/15, 8615/15, 8620/15, 8610/15, 8618/15. II.- Interpel.lació RGE núm. 7889/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei agrària. III.- Mocions: RGE núm. 8368/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a control del dèficit i nivell d'endeutament. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 5026/15 i RGE núm. 8531/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla contra desnonaments. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 4562/15. IV.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, de la Proposició de llei RGE núm. 5970/15, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. V.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 4281/15, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, de la comissió general de consells insulars.VI.- Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei RGE núm. 4281/15, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, de la comissió general de consells insulars.
DIMECRES
25/11/2015
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Debat de la memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l'any 2015 (exercici 2014), presentada pel Fiscal Superior mitjançant l'escrit RGE núm. 6422/15.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
13:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
En tot cas,un cop finalitzada la Junta de Portaveus.
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD:1-Preguntes, del Sr. Serra i Ferrer.RGE núm. 5680/15, relativa a llistes d'espera (I). RGE núm. 5691/15, relativa a implantació del document temporal d'atenció sanitària i RGE núm. 5692/15, relativa a obertura dels centres de salut a les tardes.2-Compareixença RGE núm. 7095/15, presentada pels Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la ciudadania i Gent X Formentera), mitjançant la qual se sol·licita la compareixença de la consellera de Salut, per tal d'informar sobre polítiques i serveis públics d'assistència a la salut mental a les Illes Balears (complementat amb l'escrit RGE núm. 7330/15).
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6078/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a instal·lació de dos ducs d'alba al port de Ciutadella, i RGE núm. 6792/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment del caràcter públic de les finques i instal·lacions de titularitat del Ministeri de Defensa afectades per la proposta per a la racionalització i la utilització eficient del patrimoni immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF).
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
26/11/2015
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8461/15, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi per posar ordre a la saturació de rent a cars i garantir un servei de qualitat, i RGE núm. 8465/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment, interpretació i acompliment de les condicions de la Declaració d'Obligacions de Servei Públic per als vols en les rutes entre illes.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm. 7365/15, del Sr. Aguilera i Carrillo, relativa a fracàs escolar; RGE núm. 7366/15, del Sr. Aguilera i Carrillo, relativa a amiant; RGE núm. 7367/15, del Sr. Aguilera i Carrillo, relativa retorn a centres ordinaris; RGE núm. 7398/15, del Sr. Lafuente i Mir, relativa a Conservatori de Música de Maó, i RGE núm. 7399/15, del Sr. Lafuente i Mir, relativa a Escola d'Adults de Maó.
16:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
19:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes parcials presentades al Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54675457

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201