AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/12/2013 a 31/12/2013, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/12/2013
10:00 h.
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 14084/13, 14078/13, 14080/13, 14083/13, 14096/13, 14091/13, 14086/13, 14094/13, 14090/13, 14092/13, 14081/13, 14085/13, 14088/13, 14087/13, 14912/13 (presentada en substitució de la 14093/13), 14082/13, 14089/13, 14097/13 i 14095/13. II.- Interpel.lació RGE núm. 6754/12, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a pèrdua de connectivitat aèria de Menorca. III.- Compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 779/12, relativa a suport a l'ensenyament inclusiu a les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 13516/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). IV.- Compareixença del conseller de Salut, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 5766/12, relativa a necessitat d'assegurar l'ús dins el sistema nacional de salut de les tecnologies sanitàries que són efectives, segures i eficients. (Escrit RGE núm. 13517/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). V.- Compareixença del vicepresident i conseller de Presidència, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 2059/12, relativa a recuperació dels doblers estafats al poble. (Escrit RGE núm. 13586/13, presentat pel Grup Parlamentari MÉS). VI.- Debat i votació de les esmenes a la totalitat de devolució presentades, al Projecte de llei RGE núm. 9559/13, d'ordenació i ús del sòl: RGE núm. 13095/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista; i RGE núm. 13483/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS. VII.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 13006/13, dels Grups Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS i dels diputats no adscrits Margalida Font i Aguiló i Antoni Pastor i Cabrer, de modificació de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears. VIII.- Si n'és el cas, adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 13006/13, dels Grups Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS i dels diputats no adscrits Margalida Font i Aguiló i Antoni Pastor i Cabrer, de modificació de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears. IX.- Mocions: RGE núm. 13521/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació del TIL curs 2013-2014. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 9177/13. RGE núm. 13807/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a serveis socials redistributius. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 4237/12. (Rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 13849/13).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Ponència
Sala Verda
O, en tot cas, acabat el Ple. Relativa al Projecte de llei RGE núm. 12920/13, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014, en sessions d'horabaixa i vespre. OD: 1-Constitució de la Ponència, 2-Nomenament del coordinador/a, 3-Redacció de l'Informe.
DIMECRES
04/12/2013
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei 12920/13, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIJOUS
05/12/2013
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 12920/13, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció de l'Informe.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
O, en tot cas, acabat l'Informe de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
10/12/2013
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 15016/13, RGE núm. 15012/13, RGE núm. 15015/13, RGE núm. 15000/13, RGE núm. 15005/13, RGE núm. 15008/13, RGE núm. 15013/13, RGE núm. 14992/13, RGE núm. 15007/13, RGE núm. 15001/13, RGE núm. 15003/13, RGE núm. 15004/13, RGE núm. 15006/13, RGE núm. 15014/13, RGE núm. 15002/13, RGE núm. 15009/13, RGE núm. 14993/13i RGE núm. 15017/13. II.- Interpel.lació RGE núm. 11257/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma local prevista en el projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. III.- Compareixença del conseller de Salut, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 3211/11, relativa a copagament sanitari. (Escrit RGE núm. 13585/13, presentat pel Grup Parlamentari MÉS). IV.- Compareixença del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 2923/11, relativa a conveni de carreteres. (Escrit RGE núm. 13587/13, presentat pel Grup Parlamentari MÉS). V.- Proposicions no de llei: RGE núm. 10408/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de l'autonomia del Parlament de les Illes Balears,i RGE núm. 351/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la proposta del Govern de les Illes Balears de desclassificació de Son Bonet com a aeròdrom d'interès general.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 12920/13, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014.
DIMECRES
11/12/2013
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 12920/13, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIJOUS
12/12/2013
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessió de matí. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 12920/13, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014
DIVENDRES
13/12/2013
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears. OD: Compareixença del Sr. Josep Lluís Oliver, en representació de la Universitat de les Illes Balears.
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Debat de l'escrit RGE núm. 13752/13, presentat pel Fiscal Superior de la Fiscalia de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l'any 2013 (exercici 2012).
12:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió. Ponència per a la redacció del mandat marc de l'Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears. OD: 1- Constitució Ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Pla de treball.
DIMARTS
17/12/2013
10:00 h.
Sala de les Cariàtides
I.-Preguntes: RGE núm. 15007/13 i 15014 (ajornades a la sessió anterior). II.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 12920/13, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014.III.- Debat i votació dels escrits mitjançant els quals se sol.licita dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears en relació amb el Projecte de llei RGE núm. 8746/13, sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears: RGE núm. 14126/13, presentat pel Grup Parlamentari MÉS i RGE núm. 14732/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista.IV.- Si n'és el cas, debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, del Projecte de llei RGE núm. 8746/13, sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears. V.- Debat i votació pel procediment directe i en lectura única, de la Proposició de llei RGE núm. 13006/13, dels Grups Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS i dels diputats no adscrits Margalida Font i Aguiló i Antoni Pastor i Cabrer, de modificació de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.VI.- Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret Llei 6/2013, de 29 de novembre, pel qual es modifica l'article 52 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears. (RGE núm. 14896/13 i RGE núm. 15311/13).
DIMECRES
18/12/2013
09:30 h.
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat de l'ordre del dia de la sessió anterior.
DIJOUS
19/12/2013
09:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat de l'ordre del dia de la sessió anterior
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 54674640

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201