AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/12/2014 a 31/12/2014, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/12/2014
09:00 h.
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 10537 i 10534/14 (ajornades a la sessió anterior), 10650, 10661, 10662, 10658, 10663, 10655, 10664, 10665, 10656, 10657, 10654, 10666, 10652, 10653, 10659, 11364 (presentada en substitució de la 10660) i 10667/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 9081/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria educativa. III.- Debat i votació de dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes Balears. IV.- Debat i votació de les esmenes a la totalitat, presentades al Projecte de llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears: RGE núm. 9123/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS i RGE núm. 9902/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista. V.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 1/2014, de 14 de novembre, pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears (escrit RGE núm. 10614/14). VI.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per aplicar a les Illes Balears la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (escrit RGE núm. 10651/14).
18:05 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: 1-Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits RGE núm. 11321/14, del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 11322/14, del Grup Parlamentari MÉS i RGE núm. 11323/14, del Grup Parlamentari Popular. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:10 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
O, en tot cas, acabat el Ple. Relativa al Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015, en sessions d'horabaixa i vespre. OD: 1-Constitució de la Ponència, 2-Nomenament del coordinador/a, 3-Redacció de l'Informe.
DIMECRES
03/12/2014
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIJOUS
04/12/2014
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció de l'Informe.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
O, en tot cas, acabat l'Informe de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
05/12/2014
12:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Aprovació del Pla de treball
12:05 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1-Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2-Estudi de la programació del Pla de treball acordat per la Comissió
DIMARTS
09/12/2014
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 11534, 114532, 11533, 11535, 11543, 11547, 11548, 11545, 11540, 11544, 11546, 11537, 11539, 11536, 11538, 11541, 11542 i 11549/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 4073/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de salut. III.- Moció RGE núm. 11361/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política d'ingressos (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 817/13). IV.- Debats de presa en consideració de les Proposicions de llei: RGE núm. 3837/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, de transparència, bona administració i del bon govern de les Illes Balears; RGE núm. 6929/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a deducció per la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; i RGE núm. 10595/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, de règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears. V.- Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries durant el mes de gener, per tal de dur a terme l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la Proposició de llei RGE núm. 10595/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, de règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears (escrit RGE núm. 10674/14, presentat per 13 diputats del Grup Parlamentari Popular).
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessions d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015.
DIMECRES
10/12/2014
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessions de mati, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015
DIJOUS
11/12/2014
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessió de matí. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015
17:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1- Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2- Continuació de l'estudi de la programació del Pla de treball acordat per la Comissió.
DIVENDRES
12/12/2014
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DILLUNS
15/12/2014
18:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1.-Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2.-Adopció d'acord sobre la transcripció literal de les actes de les reunions de la Mesa de la Comissió. 3.-Continuació de l'estudi de la programació del pla de treball acordat per la Comissió.
DIMARTS
16/12/2014
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat i votació de dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015.
DIMECRES
17/12/2014
09:00 h.
Sala de les Cariàtides
Continuació de l'ordre del dia de la sessió anterior.
DIJOUS
18/12/2014
08:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.-Preguntes: RGE núm. 11670, 11669, 11689, 11677, 11685, 11668, 11672, 11679, 11683, 11684, 11680, 11671, 11681, 11678, 11682, 11686, 11688, 11673/14. II.- Interpel·lació RGE núm. 11628/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de personal docent i càrrecs públics. III.- Debat i votació de dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 7062/14, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears. IV.- Debat i votació de les esmenes a la totalitat, presentades al Projecte de llei RGE núm. 9294/14, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears: RGE núm. 10403/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, i RGE núm. 10417/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista. V.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les Illes Balears
17:30 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 11658/14, dels grups parlamentaris Popular i MÉS, conté el pla de treball únic integrat en base a les propostes aprovades per la Comissió. 2-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 11633/14, del Grup Parlamentari Socialista, de modificació del pla de treball de la Comissió No Permanent
17:35 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1-Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2-Continuació de la programació del Pla de treball acordat per la Comissió
DIVENDRES
19/12/2014
12:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Escrit RGE núm. 10354/14, presentat pel Diputat Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual comunica alteració de les circumstàncies respecte de la seva declaració a efectes d'incompatibilitat. 2- Escrit RGE núm. 10435/14, presentat per l'Ajuntament de Pollença, relatiu a aprovació de l'autorització de compatibilitat al Diputat Sr. Jaume Carbonero Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, amb el càrrec electiu de membre de l'assemblea legislativa de la CAIB.
DIMARTS
23/12/2014
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54676147

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201