AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/10/2018 a 31/10/2018, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/10/2018
09:15 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:20 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:25 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 10473/18 (presentada en substitució de la RGE núm. 10376/18), 10387/18, 10390/18, 10375/18, 10379/18, 10381/18, 10385/18, 10386/18, 10389/18, 10388/18, 10380/18, 10383/18, 10391/18, 10374/18 i 10377/18. II. Interpel·lació RGE núm. 9966/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb el sector del comerç. III. Moció RGE núm. 10015/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general d'inversions dutes a terme per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4317/18. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 247/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs dels recursos humans de les Unitats de conductes addictives per tal d'integrar-los en el Servei de Salut de les Illes Balears. 2. RGE núm. 17254/17, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a regla de despesa d'entitats locals sanejades i comunitats autònomes. V. Compareixença de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, per tal d'exposar el contingut del Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any 2017 (escrit RGE núm. 9934/18).
DIMECRES
03/10/2018
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al projecte de reglament de funcionament i de règim intern de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears (RGE num. 2911/18). OD: Redacció Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
Ponència relativa a la proposició de llei RGE núm. 3676/18, relativa a la modificació del Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears. OD: 1. Constitució de la ponència. 2. Nomenament del coordinador o coordinadora. 3. Redacció de l'informe.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
En acabar la ponència. OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades a la proposició de llei RGE núm. 7566/18, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i Mixt, per la qual s'estableix la gratuïtat de les places d'aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:15 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa a la Proposició de llei RGE núm. 16726/18, de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca. OD: Continuació elaboració informe.
DIJOUS
04/10/2018
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1. Preguntes: RGE núm. 8776/18, presentada per l'Hble. diputat Sr. Josep Melià i Ques, del GP El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a estimacions de places i declaracions presentades; RGE núm. 8777/18, presentada per l'Hble. diputat Sr. Josep Melià i Ques, del GP El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a verificació de la correcció de les declaracions responsables; RGE núm. 8778/18, presentada per l'Hble. diputat Sr. Josep Melià i Ques, del GP El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a verificacions en sentit negatiu. 2. Compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme sol·licitada pel GP El Pi-Proposta per les Illes Balears (escrit RGE núm. 6955/18 i acordada per la Comissió a la sessió de dia 20.09.18), per informar sobre la taula de preus per comprar places per ús turístic.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
En tot cas en acabar la Comissió de Turisme. Ponència relativa al projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. OD: Continuació treballs elaboració informe.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Debat de l'escrit RGE núm. 6615/18, presentat pel Govern de les Illes Balears, relatiu al Pla Estratègic de Serveis Socials de les Illes Balears 2018-2021.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10129/17, presentada pel GP Popular, relativa a millora dels programes de reforç i reducció del nombre de repetidors; i RGE núm. 8446/18, presentada pel GP Mixt, relativa a harmonització de continguts i taxes a l'Avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat (EBAU).
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
09/10/2018
09:15 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
Ponència relativa a la proposició de llei RGE núm. 7566/18, per la qual s'estableix la gratuïtat de les places d'aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears. OD: 1. Constitució de la ponència. 2. Nomenament del coordinador o coordinadora. 3. Redacció de l'informe.
09:20 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:20 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de Juntes
OD: Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 10529/18, 10549/18, 10533/18, 10534/18, 10550/18, 10551/18, 10552/18, 10531/18, 10547/18, 10548/18, 10532/18, 10538/18, 10930/18 (presentada en substitució de la RGE núm. 10546/18), 10530/18 i 10553/18. II. Interpel.lació RGE núm. 9967/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar 2018-2019. III. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 2953/18, per a la reforma de l'article 69.3 de la Constitució Espanyola als efectes que l'illa de Formentera triï un senador propi, amb independència del que triï l'illa d'Eivissa. IV. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei RGE núm. 2953/18, per a la reforma de l'article 69.3 de la Constitució Espanyola als efectes que l'illa de Formentera triï un senador propi, amb independència del que triï l'illa d'Eivissa. V. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 4406/18, complementada mitjançant l'escrit RGE núm. 4603/18, sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, recerca i explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals. VI. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei RGE núm. 4406/18, complementada mitjançant l'escrit RGE núm. 4603/18, sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, recerca i explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals. VII. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 14160/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, de modificació de l'article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Guillem Bou i Bauzá, matemàtic que ha detectat una alteració a l'índex hipotecari IRPH, que afecta una part de les hipoteques. (Escrit RGE núm. 1730/18 i acordada la recaptació del compareixent a la sessió de la Comissió de dia 05.06.2018).
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre de Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
10/10/2018
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
(DESCONVOCADA) OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3183/18, del Grup Parlamentari Més per Menorca, relativa a revisió de les funcions i els serveis que en matèria d'artesania poden ser objecte de traspàs als consells insulars de Menorca; i RGE núm. 3432/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació de la metodologia BIM a l'obra pública.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
(DESCONVOCADA) En acabar la Comissió. OD: 1-Qualificació de les esmenes presentades a l'escrit RGE núm. 3376/17, relatiu a l'inici del procediment de revisió del Mandat marc previst a la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
(DESCONVOCADA) OD: 1. Compareixença RGE núm. 8167/18, sol·licitada pel GP Mixt, de la consellera de Salut per informar sobre l'estat de les negociacions amb les concessionàries dels pàrquings de Son Espases i Can Misses a fi d'assolir la gratuïtat del seu ús. 2. Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 7566/18, per la qual s'estableix la gratuïtat de les places d'aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
(DESCONVOCADA) En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
(DESCONVOCADA) Ponència relativa a la Proposició de llei RGE núm. 16726/18, de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca. OD: Continuació elaboració informe
DIJOUS
11/10/2018
09:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Ponència relativa al projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. OD: Continuació treballs d'elaboració informe.
11:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
14:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Orde del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
Ponència elaborar bases pla autonòmic envellimentComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
OD: Continuació dels treballs.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 17123/17, del rector de la Universitat de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre diversos temes relatius a la Universitat d'acord amb la sol·licitud formulada pel propi rector (acordada a la sessió de la Comissió de dia 13.09.18).
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
16/10/2018
09:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar les esmenes presentades a l'escrit RGE núm. 3376/17, relatiu a l'inici del procediment de revisió del mandat marc previst a la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 11069/18, 11152/18 (rectificada amb els escrits RGE núm. 11164/18 i 11182/18 i presentada amb substitució de la 11059/18), 11066/18, 11074/18, 11061/18, 11062/18, 11063/18, 11070/18, 11071/18, 11072/18, 11073/18, 11075/18, 11065/18, 11060/18 i 11076/18. II. Interpel·lació RGE núm. 1921/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb les infraestructures educatives. III. Moció RGE núm. 10926/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb el sector del comerç, derivada del debat de la interpel·lació RGE núm. 9966/18. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 1721/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a creació d'un observatori de desigualtats en salut per a les Illes Balears. 2. RGE núm. 1350/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a equiparació salarial dels cossos de l'Estat. V. Comunicació de la designació dels diputats i/o les diputades encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm. 2953/18, per a la reforma de l'article 69.3 de la Constitució Espanyola als efectes que l'illa de Formentera triï un senador propi, amb independència del que triï l'illa d'Eivissa. VI. Comunicació de la designació dels diputats i/o les diputades encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm. 4406/18, complementada mitjançant l'escrit RGE núm. 4603/18, sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Escrit RGE núm. 3723/18, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 145/2018, de la gestió del servei d'inspecció de vehicles que han prestat els consells insulars durant el període 2014-2016. 2. Escrit RGE núm. 6660/18, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, adjuntant l'Informe 146/2018, sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció local ha formulat dels exercicis 2014 i 2015. 3. Escrit RGE núm. 7151/18, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 147/2018, dels convenis concertats i dels convenis o contractes formalitzats a l'empara de l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, corresponent a l'exercici 2015.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
17/10/2018
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al projecte de reglament de funcionament i de règim intern de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears (RGE núm. 2911/18). OD: Redacció Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 3676/18, presentada pel GP Podem Illes Balears relativa a modificació del Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears. 2. Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 7566/18, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i Mixt, pel procediment d'urgència, per la qual s'estableix la gratuïtat de les places d'aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa a la Proposició de llei RGE núm. 16726/18, de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca. OD: Continuació elaboració informe.
DIJOUS
18/10/2018
10:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Ponència relativa al projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. OD: Continuació treballs d'elaboració informe.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm. 11125/18, de la Sra. Mª Monserrat Seijas i Patiñó, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pluralitat política: Percentatges d'interrelació amb els partits polítics;RGE núm. 11080/18, del Sr. Antoni Reus i Darder, del Grup Parlamentari Més per Mallorca, relativa a cobertura informativa de les inundacions al llevant de Mallorca;RGE núm. 11142/18, del Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobertura als fets succeïts a Sant Llorenç;RGE núm. 11141/18, del Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Més per Menorca, relativa a millora de la ubicació de les càmeres del temps a Maó i Ciutadella;RGE núm. 11136/18, de la Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència d'IB3;RGE núm. 11137/18, del Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació laboral dels treballadors dels serveis informatius;RGE núm. 11145/18, del Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a digitalització;RGE núm. 11138/18, de la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a indicacions d'IB3 a les productores sobre el personal que han de contractar;RGE núm. 11146/18, del Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Relativa internalització de serveis;RGE núm. 11139/18, de la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conclusions de l'estudi sobre el model d'IB;RGE núm. 11143/18, del Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions previstes en equipaments tecnològics i RGE núm. 11144/18, del Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a presentació de la programació de la nova temporada.
16:00 h.
Ponència elaborar bases pla autonòmic envellimentComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
OD: Continuació dels treballs.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei, presentades pel Grup Parlamentari Popular:1. RGE núm. 10130/17, relativa a garantía de la revisió i manteniment de les instal·lacions educatives i posada a punt de la climatització dels centres educatius de les Illes Balears i 2. RGE núm.1306/18, relativa a programa TEI (tutoria entre iguals).
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
19/10/2018
12:30 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixences de la Sra. Iolanda Fresnillo i del Sr. Amedeo Spadaro.
12:35 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
DIMARTS
23/10/2018
08:50 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 11276/18 (presentada en substitució de la 11200/18), 11196/18, 11198/18, 11199/18, 11194/18, 11201/18, 11202/18, 11203/18, 11204/18, 11280/18 (presentada en substitució de la 11205/18), 11206/18, 11188/18, 11197/18, 11195/18, 11207/18, II. Interpel·lació RGE núm. 9965/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb el tractament i la depuració d'aigües residuals a les Illes Balears. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 8425/18, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a millora de les garanties d'accés a l'habitatge. 2. RGE núm. 2351/18, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, relativa a escacs com a eina pedagògica. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 6802/18, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca, Mixt, Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, sol·licitada a iniciativa pròpia (escrit RGE núm. 11147/18), per tal de donar compte del conjunt de les actuacions del Govern de les Illes Balears davant la situació d'emergència provocada per les inundacions a la zona Llevant de Mallorca el dia 9 d'octubre de 2018.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
24/10/2018
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3183/18, del Grup Parlamentari Més per Menorca, relativa a revisió de les funcions i els serveis que en matèria d'artesania poden ser objecte de traspàs als consells insulars de Menorca; i RGE núm. 3432/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació de la metodologia BIM a l'obra pública.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Únic. Compareixença RGE núm. 8167/18, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt, de la consellera de Salut per informar de l'estat de les negociacions amb les concessionàries dels pàrquings de Son Espases i de l'Hospital de Can Misses a fi d'assolir la gratuïtat del seu ús.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa a la Proposició de llei RGE núm. 16726/17, de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca. OD: Continuació elaboració informe.
DIJOUS
25/10/2018
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: 1- Revisió del document de treball. 2- Anàlisis de les observacions fetes sobre el document de treball.
10:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Ponència relativa al projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. OD: Continuació treballs d'elaboració informe.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 10927/18, de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, sol·licitada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, per tal d'informar sobre l'evolució dels objectius de la Comissió de Seguiment pel Pacte per a la Infància.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 8320/18, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3703/18, presentada pel GP Popular, relativa a pacte estatal educatiu; i RGE núm. 8130/18, presentada pel GP Popular, relativa a Escola d'arts d'Eivissa i Formentera.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
26/10/2018
12:30 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixences del Sr. José Luis Gil i del Sr. Vicente Marí Bossó.
12:35 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
30/10/2018
08:45 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 8321/18, de consultes populars i processos participatius. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. I. Preguntes RGE núm. 11386/18, 11378/18, 11355/18,11670/18(presentada en substitució de la 11374/18), 11387/18, 11389/18, 11375/18, 11376/18, 11388/18, 11390/18, 11391/18, 11384/18, 11356/18, 11377/18 i 11392/18. II. Interpel·lació RGE núm. 1662/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb les mesures pel que fa a l'aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible a les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 11271/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en els centres educatius de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1921/18. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca. (RGE núm. 11287/18). V. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de Llei, RGE núm. 9933/18, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears. VI. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de Llei, RGE núm. 9933/18, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears. VII. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Salut de la Proposició de llei RGE núm. 3676/18, de modificació del Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears. VIII. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Salut de la Proposició de llei RGE núm. 7566/18, per la qual s'estableix la gratuïtat de les places d'aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears.
DIMECRES
31/10/2018
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Groga
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 7503/18, del Govern de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament coordinador o coordinadora; 3-Redacció Informe.
12:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
14:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Ponència relativa al projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. OD: Continuació treballs d'elaboració informe.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa a la Proposició de llei RGE núm. 16726/17, de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca. OD: Continuació elaboració informe.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54766890

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201