AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/10/2019 a 31/10/2019, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
01/10/2019
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 5995/19, 5982/19, 6000/19, 5980/19, 5984/19, 5988/19, 5991/19, 5992/19, 5993/19, 5996/19, 6277/19 (presentada en substitució de la 5997/19), 5990/19, 5994/19, 5981/19, 5202/19(Ajornada a la sessió anterior), 5346/19 (Ajornada a la sessió anterior),5350/19 (Ajornada a la sessió anterior), 5721/19 (Ajornada a la sessió anterior), 5720/19 (Ajornada a la sessió anterior), 5983/19, 5999/19 i 5998/19. II. Interpel·lació RGE núm. 3244/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria de transport marítim. III. Moció RGE núm. 5710/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'hisenda, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4025/19. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 3623/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al turisme de creuers. 2. RGE núm. 4096/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a les subvencions a entitats polititzades d'imposició lingüística i suport al separatisme i de propaganda partidista contra el nostre sistema democràtic.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Escrits RGE núm. 2999 i 3000/19, presentats per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant els quals tramet l'informe 161/2019, relatiu al Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella corresponent a l'exercici 2014. 2- Escrit RGE núm. 3228/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 162/2019, dels conceptes retributius complementaris de la despesa de personal de la CAIB, del Servei de Salut de les Illes Balears i de l'ATIB de l'exercici 2016. 3- Escrit RGE núm. 4022/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 163/2019, sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2017.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
02/10/2019
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5138/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa al pagament immediat de les ajudes estatals previstes per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel Llevant de Mallorca el passat octubre de 2018; i RGE núm. 4771/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a base permanent de la Unitat Militar d'Emergències (UME) a les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 5135/19, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a mesures per combatre les agressions al personal sanitari de les Illes Balears.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4332/19, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ampliació del Decret Llei 1/2018, a l'àmbit de la mobilitat sostenible, i RGE núm. 4930/19, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista i Unidas Podemos, relativa a impuls d'un nova llei de mobilitat sostenible per a les Illes Balears.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la omissió.
DIJOUS
03/10/2019
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
DESCONVOCADA: OD: Compareixença RGE núm. 5761/19, a iniciativa pròpia, del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Sr. Iago Negueruela i Vázquez, per tal d'informar sobre la notícia del tancament del grup de viatges britànic i segon operador turístic global Thomas Cook.
12:15 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei RGE núm. 4772/19, presentada pel GP Popular, relativa a desplegament de la transició energètica amb les energies renovables a Menorca i RGE núm. 5079/19, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i Més per Mallorca, relativa a impuls de la industria de les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4735/19, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de l'Oficina d'atenció integral a persones LGTBI i RGE núm. 5715/19, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a drets humans per a les activistes iranianes.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5139/19, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls de patis inclusius; i RGE núm. 4774/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes educatius de centre.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
08/10/2019
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 6363/19, 6368/19, 6353/19, 6355/19, 6358/19, 6362/19, 6364/19, 6477/19 (presentada en substitució de la 6365/19), 6367/19, 6369/19, 6389/19, 6361/19, 6366/19, 6352/19, 6471/19 (presentada en substitució de la 6360/19), 6354/19 (complementada amb l'escrit RGE núm. 6418/19), 6357/19 i 6472/19 (presentada en substitució de la 6356/19). II. Interpel·lació RGE núm. 4625/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria d'emergències. III. Moció RGE núm. 6266/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política educativa, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3381/19. IV. Escrit RGE núm. 6274/19, de sol·licitud de compareixença, amb debat i votació, de la Sra. Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2020.V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 4765/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació de fons per a infraestructures de sanejament. 2. RGE núm. 4554/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls de mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal i de la coresponsabilitat.
DIMECRES
09/10/2019
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears en funcions per tal que informi sobre la taxa de criminalitat a les Illes Balears, sol·licita pel Grup Parlamentari Ciudadanos mitjançant l'escrit RGE núm. 4923/19, i acordada per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de dia 25 de setembre. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 4773/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oferta de curs bàsic de policies locals; i RGE núm. 4781/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotar de mitjans suficients als cossos i forces de seguretat de l'Estat i a reforçar adequadament, a les illes d'Eivissa i Formentera, el Sistema Integrat de Vigilància Exterior.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 6265/19, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a creació d'un protocol d'atenció a les oficines de Consum de les Illes Balears per l'atenció als afectats per les hipoteques IRPH.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 5723/19, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internaciolització.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
10/10/2019
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 5761/19, a iniciativa pròpia, del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Sr. Iago Negueruela i Vázquez, per tal d'informar sobre la notícia del tancament del grup de viatges britànic i segon operador turístic global Thomas Cook.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
DESCONVOCADA. OD: Compareixença del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular,mitjançant l'escrit RGE núm. 4236/19, per tal d'informar sobre la situació energètica a l'illa de Menorca.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2.- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Josep Valero González, secretari general del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, per tal d'informar sobre l'estat actual de la realització de l'estudi sobre la realitat present i la dinàmica de reproducció de la pobresa a les nostres illes, els impactes que tindria sobre ella l'aplicació d'una Renda Bàsica Universal i les condicions d'aplicabilitat d'una prestació com aquesta (Escrit RGE núm. 5098/19).
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 4778/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores en el CEIP de Sa Garriga de Sant Lluís.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
15/10/2019
09:50 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 6670/19, 6656/19, 6662/19, 6677/19, 6546/19, 6667/19, 6666/19, 6671/19, 6863/19 (presentada en substitució de la RGE núm. 6668/19), 6664/19, 6851/19 (presentada en substitució de la RGE núm. 6673/19), 6864/19 (presentada en substitució de la RGE núm. 6665/19), 6669/19, 6655/19, 6661/19, 6676/19, 6663/19 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 6681/19) i 6672/19, II. Interpel·lació RGE núm. 6001/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a política turística del Govern. III. Moció RGE núm. 6457/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria de transport marítim, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3244/19. IV. Proposicions no de llei:1. RGE núm. 3955/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a detecció precoç de càncer de mama. 2. RGE núm. 5137/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a establiment d'una Àrea de Control d'Emissions a la Mediterrània.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5455/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a petició de recursos, instruments i programes per a fer efectiva la política de cohesió de la UE amb la reducció de sobrecostos a les regions insulars, i RGE núm. 5702/19, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reprovació del ministre de Foment per les seves declaracions relatives al descompte aeri.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
16/10/2019
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 5456/19, del Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears en funcions, per explicar la situació de les ajudes estatals previstes per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel Llevant de Mallorca el passat mes d'octubre de 2018. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 5345/19, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a declaració d'interès autonòmic del projecte de millora i reforma de les galeries de la Plaça Major de Palma; i RGE núm. 5600/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a instar a exercir la transparència a l'aeroport de Palma per protegir els drets dels ciutadans.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 6473/19, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesions a la Junta Arbitral de Consum.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1. Pregunta RGE núm. 4589/19, presentada pel Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, relativa a cartografia posidònia. 2. Compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori, sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca mitjançant l'escrit RGE núm. 4793/19, per informar sobre la gestió del parc Nacional de Cabrera.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
17/10/2019
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció del càrrec de vicepresident/a de la Comissió. 2. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 4716/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a arribada de creuers a les Illes Balears (1); RGE núm. 4717/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a arribada de creuers a les Illes Balears (2); RGE núm. 4718/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a arribada de creuers a les Illes Balears (3); RGE núm. 4719/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a turismofòbia (1); RGE núm. 4720/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a turismofòbia (2); RGE núm. 4786/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a turisme d'excessos a les Illes Balears (1); RGE núm. 4787/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a turisme d'excessos a les Illes Balears (2); RGE núm. 4788/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a turisme d'excessos a les Illes Balears (3); RGE núm. 4789/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a turisme d'excessos a les Illes Balears (4); RGE núm. 4790/19, presentada pe la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del GP Popular, relativa a turisme d'excessos a les Illes Balears (5); RGE núm. 5606/19, presentada pel Sr. Mar Pérez-Ribas i Guerrero, del GP Ciudadanos, relativa a mesures per part del Govern perquè els emprenedors puguin tenir "una segona oportunitat" empresarial.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes:RGE núm. 6657/19, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Gala OCB;RGE núm. 6492/19, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a promoció del voluntariat a les Illes Balears;RGE núm. 6684/19, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a pròrroga del contracte amb LIQUID MEDIA;RGE núm. 6687/19, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a eleccions del 10 de novembre;RGE núm. 6744/19, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a cap d'informatius a IB3-Ràdio;RGE núm. 6750/19, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a representants de l'Associació de Periodistes de les Illes Balears en el Consell Assessor de Continguts i Programació d'IB3;RGE núm. 6753/19, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eines de control i seguiment dels principals subcontractes de producció i coproducció d'informàtica i programació;RGE núm. 6754/19, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a col·laboració o campanya conjunta amb la Fundació Banc de Sang i Teixits;RGE núm. 6755/19, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació dels butlletins informatius nocturns;RGE núm. 6751/19, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació laboral a IB3;RGE núm. 6756/19, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informes d'audiència d'IB3 ràdio de l'EGM i RGE núm. 6752/19, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos per publicitat a IB3.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6411/19, presentada pe GP Popular, relativa a suport als malalts d'Alzheimer i RGE núm. 6431/19, presentada pel GP Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a mal funcionament i baixa qualitat del servei públic ofert per l'Administració General de l'Estat mitjançant l'Oficina d'Estrangeria de les Illes Balears, en els tràmits objecte de la seva competència.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 6095/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa dels preus dels menús escolars.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
22/10/2019
08:55 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 6913/19, 6901/19, 6903/19, 6906/19, 6908/19, 6912/19, 6904/19, 6907/19, 6909/19, 6915/19, 6902/19, 6905/19, 7338/19 (presentada en substitució de la 6900/19), 6896/19, 6914/19, 7337/19 (presentada en substitució de la 6916/19), 6917/19 i 6910/19. II. Interpel·lació RGE núm. 4066/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'inici del curs escolar. III. Moció RGE núm. 6768/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria d'emergències, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4625/19. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 2/2019, de 4 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel concurs de creditors de l'agència de viatges majorista Thomas Cook sobre l'economia de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 6540/19, del Govern de les Illes Balears).
14:05 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Examen sobre el règim d'incompatibilitats dels diputats i les diputades.
16:15 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 7150/18, presentat per l'Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe de funcionament de l'Agència corresponent a l'any 2017. 2. Escrit RGE núm. 2901/19, presentat per l'Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe de funcionament de l'Agència corresponent a l'any 2018.
16:20 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
23/10/2019
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la secretària autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística, sol·licitada per una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 6103/19, per tal d'informar sobre la idoneïtat per al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l'acció de Govern.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIJOUS
24/10/2019
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular,mitjançant l'escrit RGE núm. 4236/19, per tal d'informar sobre la situació energètica a l'illa de Menorca.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Punt únic. Proposicions no de llei RGE núm. 6412/19, presentada pel GP Popular, relativa a llei integral contra l'explotació sexual i tràfic de persones i RGE núm. 6474/19, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos, relativa adhesió de les administracions locals a la xarxa de ciutats amigues de la infància.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm. 3360/19, relativa a subvencions Plataforma per la Llengua; RGE núm. 4552/19, relativa a mesures del Govern de les Illes Balears per fomentar la Formació Professional i ampliar programes formatius; RGE núm. 4608/19, relativa a mesures per revertir la taxa d'abandonament escolar prematur per al curs 2019-2020; i RGE núm. 6106/19, relativa a preu mitjà del menú dels menjadors escolars de les Illes Balears, totes elles de la Sra. Guasp i Barrero.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
25/10/2019
09:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
29/10/2019
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 7401/19, 7418/19, 7420/19, 7428/19, 7417/19, 7421/19, 7423/19, 7424/19, 7425/19, 7504/19 (presentada en substitució de la RGE núm. 7426/19), 7419/19, 7422/19, 7400/19, 7399/19, 7497/19 (presentada en substitució de la RGE núm. 7415/19), 7416/19, 7397/19 i 7427/19. II. Interpel·lació RGE núm. 4067/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la futura llei educativa. III. Moció RGE núm. 7334/19, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política turística del Govern, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 6001/19. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 4026/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa del sector turístic i contra els actes de turismofòbia a les Illes Balears. 2. RGE núm. 3379/19, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a accés assequible a l'habitatge públic. V. Elecció de dues membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Proposició no de llei RGE núm. 4591/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular (modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 6443/19), relativa a exigència dels 177 milions d'euros addicionals de bestretes a compte del sistema de finançament. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 4021/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, per tal d'informar sobre l'augment de dèficit.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
30/10/2019
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears en funcions per explicar la situació de les ajudes estatals previstes per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel Llevant de Mallorca el passat mes d'octubre de 2018, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 5456/19, i acordada per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de dia 16 d'octubre. 2-Compareixença de la directora general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, per tal d'informar sobre la idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l'acció de Govern, sol·licitada per una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 6104/19, per tal d'informar sobre la idoneïtat per al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l'acció de Govern.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Proposicions no de llei RGE núm. 4278/19 (modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 7261/19), presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a accés a l'aparcament de l'Hospital de Can Misses, i RGE núm. 6925/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de transport aeri sanitari de les Illes Balears. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 6770/19, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la consellera de Salut, per tal d'explicar la implantació del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre promoció de la dieta mediterrània als centres educatius i sanitaris de les Illes Balears. 3. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 6893/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la consellera de Salut, per tal d'informar sobre el servei de transport aeri sanitari a les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 6686/19, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de polítiques de millora transformadora i integral dels espais urbans.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
31/10/2019
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
DESCONVOCADA.OD: Escrit RGE núm. 2713/19, presentat per la consellera de Presidència del Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet el Decret 40/2018, de 23 de novembre, pel qual s'aprova el Pla d'Estadística de les Illes Balears 2018-2021.
12:00 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 6867/19, del Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença del president de Red Elèctrica d'Espanya, Sr. Jordi Sevilla, per explicar les actuacions dutes a terme per tal de garantir el subministrament elèctric de Menorca després de la interrupció patida l'octubre de 2018 i informi sobre la instal·lació del nou enllaç submarí. 2-Proposició no de llei RGE núm.4775/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a control dels descarts de tonyina vermella (Thunnus Thynnus).
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Margalida Jordà Munar, presidenta de la Xarxa Europea de Lluita contra la pobresa i l'exclusió social a les Illes Balears (EAPN-IB) sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 6423/19.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 3981/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 6859/19, relativa a enunciats bilingües, harmonització de continguts, criteris d'avaluació i taxes a les proves d'accés a la universitat (EBAU).
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54707993

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201