AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/12/2018 a 31/12/2018, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
03/12/2018
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, en sessió de matí. OD: 1. Constitució de la Ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció de l'Informe.
17:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Revisió del document de treball.
DIMARTS
04/12/2018
08:45 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:50 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 10874/18, per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 6802/18, relativa a modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 13585/18 (ajornada a la sessió anterior), 14595/18, 14594/18, 14586/18, 14587/18, 14597/18, 14784/18 (presentada en substitució de la 14588/18), 14737/18 (presentada en substitució de la 14592/18), 14596/18, 14598/18, 14599/18, 14589/18, 14601/18, 14591/18 i 14600/18. II. Interpel·lació RGE núm. 12663/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca pel que a fa a la gestió i actuació en les inundacions patides a Mallorca en el passat mes d'octubre. III. Compareixença de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 2898/18, relativa a la Unitat Militar d'Emergències (UME) a les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 13440/18, presentat pel Grup Parlamentari Popular). IV. Moció RGE núm. 13620/18, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a cos integral d'actuació en situació de risc, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 11713/18. V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 14575/18, presentada per tots els grups parlamentaris, relativa a suport a les famílies de les persones desaparegudes. 2. RGE núm. 13553/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament de la central tèrmica d'Es Murterar. VI. Debat de presa en consideració de l'escrit RGE núm. 13187/18, presentat per la Comissió Tècnica Interinsular, com a proposta de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca.VII. Comunicació de la designació (conformement amb l'establert a l'article 186 del Reglament del Parlament) dels diputats i/o les diputades encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm. 14160/17, de modificació de l'article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.
09:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la sessió plenària. Relativa al Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, en sessió d'horabaixa. OD: Continuació redacció de l'informe.
DIMECRES
05/12/2018
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, en sessió de matí. OD: Continuació redacció de l'informe.
11:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
13:15 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas, en acabar la Junta de Portaveus. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
10/12/2018
10:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Revisió del document de treball.
DIMARTS
11/12/2018
08:45 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala de Juntes
OD: 1.Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 11012/18, de Microcooperatives de les Illes Balears 2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:50 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de Juntes
OD: Qualificació de les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 10528/18, relativa a mesures de protecció de la badia de Sant Antoni de Portmany.
08:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 14599/18 (ajornada a la sessió anterior), 14944/18, 14935/18, 14947/18, 14949/18, 14938/18, 14948/18, 14936/18, 14946/18, 14943/18, 15138/18 (presentada en substitució de la 14945/18), 14881/18, 14931/18, 14939/18, 14937/18 i 14950/18. II. Interpel·lació RGE núm. 13546/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a transició energètica. III. Moció RGE núm. 14768/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria energètica a l'illa de Menorca, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 13080/18. IV. Elecció d'un membre del Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. V. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018; i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca (escrit RGE núm. 14780/18, del Govern de les Illes Balears). VI. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial de la Proposició de llei RGE núm. 16726/17, de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca. VII. Compareixença del conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 2154/18, relativa a la bonificació del transport interinsular de mercaderies (escrit RGE núm. 13643/18, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca).
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessions d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.
DIMECRES
12/12/2018
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
DIJOUS
13/12/2018
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessions de matí i horabaixa. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.
DIVENDRES
14/12/2018
11:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
12:30 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:-Aprovació de les orientacions, objectius i requisits de l'encàrrec a l'Oficina anticorrupció per a la contractació d'una consultora especialitzada en auditories ciutadanes del deute i les polítiques públiques.
12:35 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
17/12/2018
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 6802/18, de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del col·legi professional de docents de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
10:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears. OD: Continuació elaboració informe.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
18:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica. OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció de l'informe.
DIMARTS
18/12/2018
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia I. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries de dia 7 de gener fins a dia 31 de gener de 2019, per tal de procedir a l'estudi, tramitació i aprovació, si pertoca, de la Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades; dels projectes de llei RGE núm. 9932/18, 7154/18, 10873/18, 8320/18, 10874/18, 11012/18, 8321/18, 6542/18, 7503/18; de les Proposicions de llei RGE núm. 6802/18, 10528/18, 14764/18; i de la Proposta de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca, RGE núm. 13187/18 (escrit RGE núm. 15227/18, presentat per 32 diputats de la Cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt). II. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.
DIMECRES
19/12/2018
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019
DIJOUS
20/12/2018
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019
13:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(En tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària).
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54765727

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201