AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/04/2017 a 30/04/2017, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
04/04/2017
09:45 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de les propostes de conclusions que s'hagin presentat, així com respecte de la resta d'escrits que s'hagin pogut presentar fins a la data.
09:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 4057/17 (ajornada a la sessió anterior), 4293/17 (ajornada a la sessió anterior), 4642/17 (en substitució de la 4526/17), 4534/17, 4536/17, 4643/17 (en substitució de la 4525/17), 4530/17, 4513/17, 4512/17, 4527/17, 4528/17, 4529/17, 4535/17, 4514/17, 4640/17 (en substitució de la 4522/17) i 4531/17. II. Interpel·lació RGE núm. 1672/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel que fa a la gestió administrativa i als serveis que presten els auxiliars tècnics educatius als centres de les Illes Balears.III. Moció RGE núm. 4367/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels concerts educatius d'ESO dels centres del Parc BIT, derivada del debat de la Intepel·lació RGE núm. 1670/17. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 3569/17, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitats de consens en les inversions anunciades per AENA a l'aeroport de Palma així com les que prevegi a la resta d'aeroports de les Illes Balears. 2. RGE núm. 2565/17, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, relativa a drets del personal del sector públic i estabilització de les plantilles.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Miquel Vidal i Vidal per tal d'informar sobre la campanya electoral de 2007, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista mitjançant l'escrit RGE núm. 659/17, i acordada per la Comissió d'Hisenda i Pressuposts a la sessió de dia 14 de març de 2017.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
05/04/2017
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixences de la Sra. Mercè Llagostera i el Sr. Francisco Campoamor, acordades per la Comissió de Salut en sessió de dia 15 de març en relació amb el Pla de treball de la Ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l'ús terapèutic del cànnabis.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1. Proposició no de llei RGE núm. 2478/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a depuradores de Menorca. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 10691/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del president de l'Autoritat Portuària de les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre el projecte d'ampliació de la dàrsena del Port d'Alcúdia.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissó. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
06/04/2017
10:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1. Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 2490/17, d'indústria de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1917/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte pilot de concessió de microcrèdits per l'autoocupació i l'empreniment adreçat a col·lectius vulnerables; i RGE núm. 2559/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment pensions.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2926/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a l'educació infantil de primer cicle a les Illes Balears, i RGE núm. 3026/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per a l'ampliació de l'institut de Binissalem.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
07/04/2017
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Seu del Consell Insular de Formentera
OD: Compareixences relatives a l'objecte d'estudi de la Ponència en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de Formentera, del Sr. Angel C. Navarro Sánchez, secretari habilitat nacional del Consell Insular de Formentera i professor associat de dret administratiu de la Universitat de les Illes Balears; i del Sr. Avel·lí Blasco Esteva, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de les Illes Balears.
DILLUNS
10/04/2017
09:50 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
10:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar les propostes de conclusions derivades de la feina realitzada al sí de la Comissió: RGE núm. 4637/17, dels grups parlamentaris Més per Mallorca, Més per Menorca, Socialista, Podem Illes Balears i Mixt, i RGE núm. 4638/17, del Grup Parlamentari Popular.
DIMARTS
11/04/2017
09:50 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 4808/17, 4810/17, 4801/17, 4804/17, 4812/17, 4799/17, 4800/17, 4809/17, 4811/17, 4813/17, 4798/17, 4803/17, 4802/17 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 4852/17) i 4814/17. II. Interpel·lació RGE núm. 1673/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel que fa a la situació dels plans d'igualtat del personal empleat públic docent i estatutari de l'Administració Autonòmica. III. Moció RGE núm. 4614/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació a l'abandonament de la política cultura de l'IEB, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 1671/17. IV. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 2906/17, sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals. V. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei RGE núm. 2906/17, sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals. VI. Debat i votació de l'esmena a la totalitat de devolució, RGE núm. 4122/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, al Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del Parc Natural Marítimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Escrit RGE núm. 17732/16, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 124/2016, sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici del 2015. 2. Escrit RGE núm. 766/17, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 130/2016, sobre la revisió puntual de la comptabilitat electoral del Partit Popular corresponent a l'any 2007.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
12/04/2017
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1. Compareixença del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 4595/17, del Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre els contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses vinculades al Sr. Jaume Garau Taberner, i RGE núm. 4632/17, sol·licitada a iniciativa pròpia, per tal d'informar sobre els contractes atorgats per la seva conselleria i ens que en depenen a les empreses vinculades al Sr. Jaume Garau Taberner. 2. Compareixença del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 4596/17, del Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre els contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses vinculades al Sr. Jaume Garau Taberner, i RGE núm. 4783/17, sol·licitada a iniciativa pròpia, per tal d'informar sobre el contracte del Fogaiba sobre avaluació del compliment d'indicadors del Pla de Desenvolupament Rural (PDR).
09:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4089/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a prevenció de les morts per suïcidi i RGE núm. 4439/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a eliminació de l'oli de palma en l'alimentació.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4349/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a creació d'un refugi a la finca de Planícia, i RGE núm. 4445/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a reserva marina d'interès pesquer de Tagomago i zones adjacents.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
19/04/2017
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Punt únic: Compareixences del Sr. Fernando Caudevilla i el Sr. Manuel Guzmán, acordades per la Comissió de Salut en sessió de dia 15 de març en relació amb el Pla de treball de la Ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l'ús terapèutic del cànnabis.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
20/04/2017
14:00 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades.2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
25/04/2017
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 5458/17, 5422/17, 5442/17, 5410/17, 5453/17, 5455/17, 5441/17, 5454/17, 5456/17, 5457/17, 5252/17, 5443/17, 5381/17, 5409/17 i 5512/17 (presentada en substitució de la 5459/17). II. Interpel·lació RGE núm. 4645/17, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a declaració de l'Organització Mundial del Turisme, 2017 any internacional del Turisme Sostenible per al desenvolupament. III. Moció RGE núm. 5183/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió administrativa i serveis que presten els auxiliars tècnics educatius als centres de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1672/17. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 5342/17, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a rebuig als pressuposts generals de l'Estat per al 2017. 2. RGE núm. 3375/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls d'un acord urgent entre els grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats per a la tramitació i l'aprovació dels pressuposts generals de l'Estat de 2017. V. Comunicació de la designació (conformement amb l'establert a l'article 186 del Reglament del Parlament) dels diputats i/o les diputades encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm. 2906/17, sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de d'Hisenda i Administracions Públiques, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 4190/17, del Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre l'absorció de BMN per part de Bankia.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
26/04/2017
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 12565/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears; i RGE núm. 14761/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establir un sistema de beques per als aspirants de les illes d'Eivissa, Formentera i Menorca que es desplacin a Mallorca per realitzar el curs bàsic de policia local.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixences del Sr. Fernando Barturen i del Sr. David Rabé, acordades per la Comissió de Salut en sessió de dia 15 de març en relació amb el Pla de treball de la Ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l'ús terapèutic del cànnabis.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Preguntes, totes del Sr. Jerez i Juan, RGE núm. 816/17, relativa a actuacions en relació a la proliferació de serps a l'illa d'Eivissa, RGE núm. 817/17, relativa a mesures proposades al Govern Central per eradicar el creixement de serps a Eivissa (1), RGE núm. 818/17, relativa a mesures proposades al Govern Central per eradicar el creixement de serps a Eivissa (2), RGE núm. 819/17, relativa a opinió del sector econòmic afectat en relació a la limitació d'entrada d'oliveres a Eivissa com a mesura per eradicar la proliferació de serps, RGE núm. 820/17, relativa a estudi per a la recuperació de la Podarcis pityusensis, i RGE núm. 821/17, relativa a incidència de les serps a la població de Podarcis pityusensis
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
27/04/2017
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1. Proposicions no de llei núm. 3956/17, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a nova regulació per a la modernització turística i RGE núm. 4264/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a participació de la família reial en la inauguració del Palau de Congressos de Palma. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 3397/17, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del director de l'Aeroport de Palma per tal d'explicar les accions i inversions previstes per AENA/Enaire pel que fa a l'aeroport de Palma.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD:Preguntes: RGE núm. 5405/17, presentada per la Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractacions personal LIQUID MEDIA;RGE núm. 5428/17, presentada pel Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment per illes dels recursos destinats en el 2016 a les productores;RGE núm. 5465/17, presentada pel Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a instruments per garantir el servei públic davant dels conflictes laborals;RGE núm. 5471/17, presentada pel Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a programació infantil i juvenil;RGE núm. 5436/17, presentada per la Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés de transició dels treballadors d'informatius subrogats;RGE núm. 5437/17, presentada pel Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per a les línies mestres de la nova programació d'IB3;RGE núm. 5451/17, presentada pel Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Líquid Media;RGE núm. 5429/17, presentada per la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost destinat als programes decidits per l'actual direcció d'IB3;RGE núm. 5438/17, presentada pel Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de que es pugui sintonitzar IB3 televisió a Catalunya;RGE núm. 5452/17, presentada pel Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a criteris programació;RGE núm. 5430/17, presentada per la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés de selecció del personal dels serveis informatius;RGE núm. 5431/17, presentada per la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat de recepció dels canals catalans.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3234/17, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a defensa de la llibertat d'expressió i la derogació de la Llei mordassa; i RGE núm. 4098/17, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a prohibició dels anuncis de contacte en premsa.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre de Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3064/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menjador escolar a Sant Joan de Labritja; RGE núm. 3257/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la publicació urgent de la taxa de reposició de personal al servei de l'administració pública; i RGE núm. 3749/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ampliació de l'horari de la Biblioteca Pública de Palma Can Salas.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54704019

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201