AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/09/2019 a 30/09/2019, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/09/2019
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:15 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:45 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
04/09/2019
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, IGUALTAT I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:10 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:20 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIJOUS
05/09/2019
11:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1.Determinar el núm. de preguntes a incorporar als ordres dels dies de les sessions de control. 2. Distribució proporcional de les preguntes. 3. Altres assumptes en relació al funcionament d'aquesta comissió.
DIMARTS
10/09/2019
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm.4079/19, 4581/19, 4622/19, 4630/19, 4631/19, 4632/19, 4633/19, 4634/19, 4637/19, 4721/19, 4722/19, 4635/19, 4636/19, 4639/19, 4623/19, 4723/19, 4582/19, 4638/19 II. Interpel·lació RGE núm. 3358/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació amb l'augment i el nomenament d'alts càrrecs i personal eventual. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 3353/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures urgents en matèria d'habitatge. 2. RGE núm. 3163/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a condemna a la difusió i la neteja d'imatge de persones condemnades per pertinença i integració a organització terrorista a la radiotelevisió pública. IV. Modificació de les comissions permanents de la cambra (article 50.4 del Reglament del Parlament).
DIMECRES
11/09/2019
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 3066/19, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3071/19, a iniciativa pròpia, de la consellera de Salut i Consum, Sra. Patricia Gómez i Picard, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3072/19, a iniciativa pròpia, del conseller de Mobilitat i Habitatge, Sr. Marc Isaac Pons i Pons, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
12/09/2019
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3065/19, a iniciativa pròpia, del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Sr. Juan Pedro Yllanes Suárez, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, IGUALTAT I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 3069/19, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, IGUALTAT I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
(DESCONVOCADA) OD: Compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 3069/19, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
(DESCONVOCADA)En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
17/09/2019
08:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
08:35 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió de la Mesa del Parlament)
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 4938/19, 4999/19, 5004/19, 5018/19, 5021/19, 5022/19, 5023/19, 5002/19, 5017/19, 5019/19, 5024/19, 5020/19, 5005/19, 5003/19, 4939/19, 5000/19, 5001/19 i 5025/19. II. Interpel·lació RGE núm. 4025/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'hisenda. III. Compareixença de la presidenta del Govern de les Illes Balears per informar sobre la necessitat de finançament de la comunitat autònoma (escrit RGE núm. 4626/19, del Govern de les Illes Balears). IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 4599/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos, relativa a solució al desfasament de recursos prevists per a 2019. 2. RGE núm. 4024/19, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, per a la república.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3067/19, a iniciativa pròpia, de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Sra. Rosario Sánchez Grau, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
18/09/2019
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 3075/19, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 4584/19, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, de la consellera de Salut i Consum, Sra. Patricia Gómez i Picard, per tal d'informar sobre la intoxicació alimentària de 51 persones en un establiment de menjar oriental a Palma.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3073/19, a iniciativa pròpia, del conseller de Medi Ambient i Territori, Sr. Miquel Mir i Gual, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
19/09/2019
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3068/19, a iniciativa pròpia, del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Sr. Iago Negueruela i Vázquez, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic. Preguntes: RGE núm. 5078/19, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a nou model audiovisual de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears; RGE núm. 5082/19, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a serveis informatius; RGE núm. 5083/19, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències de cara als propers quatre anys de legislatura; RGE núm. 5100/19, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrasa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a programa específic del Parlament; RGE núm. 5101/19, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continguts, programacions i esdeveniments per a l'illa d'Eivissa; RGE núm. 5102/19, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació de l'adjudicació del servei de subtitulació; RGE núm. 5104/19, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració general del mandat al front de l'EPRTVIB; RGE núm. 5107/19, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a emigració balear; RGE núm. 5084/19, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caiguda de l'audiència d'IB3; RGE núm. 5103/19, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment de l'esport femení; RGE núm. 5085/19, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a internalització o externalització dels informatius d'IB3.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 4281/19, del GP Vox-Actua Baleares, relativa a modificació de la Llei de l'atenció i els drets de la infància i la adolescència de les Illes Balears. 2.RGE núm. 4587/19, presentada pel GP Popular, relativa a publicació mensual i per illes de les estadístiques relatives a sol·licituds de dependència.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 3070/19, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
24/09/2019
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 5200/19, 5342/19, 5347/19, 5349/19, 5719/19 (presentada en substitució de la RGE núm. 5357/19), 5352/19, 5353/19, 5356/19, 5358/19, 5359/19, 5351/19, 5354/19, 5355/19, 5202/19, 5346/19, 5350/19, 5721/19 (presentada en substitució de la RGE núm. 5348/19) i 5720/19 (presentada en substitució de la RGE núm. 5360/19). II. Interpel·lació RGE núm. 3381/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política educativa del Govern de les Illes Balears per donar compliment als drets reconeguts a l'article 27 de la CE. III. Moció RGE núm. 5124/19, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política de nomenament i sobredimensió d'alts càrrecs i càrrecs de confiança per part del Govern de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3358/19. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 3541/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a elaboració de l'informe d'impacte familiar en els projectes de llei. 2. RGE núm. 4598/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamació dels 177 milions d'euros que el Govern de l'Estat deu al Govern de les Illes Balears. V. Elecció de dues membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Escrit RGE núm. 632/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 159/2018, dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2016. 2- Escrit RGE núm. 681/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 158/2018, sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de l'exercici 2016. 3- Escrit RGE núm. 2558/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la Memòria anual i informació sobre la liquidació dels pressuposts corresponents a l'exercici 2018. 4- Escrits RGE núm. 2997 i 2998/19, presentats per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 160/2019, del Compte general de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2014.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
25/09/2019
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 4923/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears en funcions, per tal que informi sobre la taxa de criminalitat a les Illes Balears. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 4539/19, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a suport als funcionaris de presons d'Eivissa; i RGE núm. 4602/19, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, en contra de les manifestacions feixistes.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 4777/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a compensacions pels desplaçaments d'usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3301/19, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a cessió de Son Busquets a les institucions de les Illes Balears per construir habitatges públics, i RGE núm. 4922/19, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesió a la Vaga Mundial pel Clima de divendres 27 de setembre de 2019.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
26/09/2019
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 4586/19, presentada pel GP Popular, relativa a servei públic de la ruta Menorca-Madrid i RGE núm. 4780/19, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a millora i adequació normativa a efectes de còmput de places dels establiments d'allotjament turístic.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3074/19, a iniciativa pròpia, de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Sra. María Asunción Jacoba Pia de la Concha García-Mauriño, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 4724/19, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures per contribuir a la solidaritat internacional. 2. RGE núm. 4779/19, presentada pel GP Popular, relativa a valoració de la discapacitat a Menorca.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3991/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia dels drets bàsics dels aspirants a obtenir els títols de coneixement de llengua catalana; i RGE núm. 4065/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració del fet que els pares siguin antics alumnes del centre en el Decret d'escolarització.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54777830

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201