AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/01/2021 a 31/01/2021

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
11/01/2021
13:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
13:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
DIMECRES
13/01/2021
11:00
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
DIJOUS
21/01/2021
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
DIMARTS
26/01/2021
08:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:40
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:45
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:50
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 25/21, amb l'ordre del dia següent: Compareixença urgent de la presidenta del Govern de les Illes Balears davant el Ple per tal d'informar sobre la situació de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears, l'evolució de la campanya de vacunació i els efectes de les mesures del Govern sobre el teixit econòmic de les Illes Balears (RGE núm. 24/21).
09:15
MESA DEL PARLAMENT
Sala Verda
Si n'es el cas, un cop finalitzada la sessió de la Diputació Permanent
09:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret Llei 15/2020, de 21 de desembre de 2020, de modificació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. (Escrit RGE núm. 18053/20, del Govern de les Illes Balears).
12:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(Si s'escau i, en tot cas, un cop finalitzada la primera sessió plenària extraordinària). Punt únic. Compareixença urgent de la presidenta del Govern de les Illes Balears per tal d'informar sobre la situació de la pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears, l'evolució de la campanya de vacunació i els efectes de les mesures del Govern sobre el teixit econòmic de les Illes Balears. (RGE núm. 24/21, del Grup Parlamentari Popular).
DIMECRES
27/01/2021
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes