AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/02/2013 a 28/02/2013

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIVENDRES
01/02/2013
12:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
05/02/2013
09:45
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
1.-Preguntes: RGE núm. 573/13, 574/13, 575/13, 576/13, 586/13, 587/13, 577/13, 578/13, 579/13, 580/13, 581/13, 582/13, 584/13, 585/13, 588/13, 592/13, 583/13, 572/13, 690/13 (Presentada en substitució de la 589/13). 2.- Interpel.lació RGE núm. 439/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de transports aeris i marítims. 3.- Mocions: RGE núm. 10332/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general sanitària.Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 8352/12. RGE núm. 10496/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a Decret de mínims. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 8267/12. I RGE núm. 11272/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política lingüística. Derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 294/12. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 428/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport de la petició del Govern de les Illes Balears del manteniment de l'actual sistema de bonificació per als residents en transport aeri i marítim. RGE núm. 438/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig de l'establiment de quantitats màximes bonificables en el descompte de resident. I RGE núm. 412/13, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a REB i descompte de resident.
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 1383, 1393, 1395, 1396, 1397, 1398, 1401, 1386, 1388, 1385, 1389, 1391, 1392, 1387, 1390, 1399, 1394, 1384 i 1400/13. 2.- Interpel.lació RGE núm. 369/13, GPS, relativa a politica general en matèria de lists d'espera. 3.- Moció RG núm. 1139/13, GPMÉS, relativa a mobilitat a Mallorca, derivada de la Interpel.lació RGE núm. 93/12. 4.- Compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social, per retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 2578/11, relativa a cobertura de les despeses dels desplaçaments dels malalts de les illes menors que precisen rebre atenció sanitària fora de la seva illa de residència. (Escrit RGE núm. 1077/13, GPS)5.- Proposició no de llei RGE núm. 6210/12, GPP, relativa a transparència i bon govern.
DIMECRES
06/02/2013
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7473/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a substituir les delegacions o direccions territorials del Govern per delegacions en funcions executives i de gestió als consells insulars; RGE núm. 7477/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a reunió urgent amb alcaldes de Menorca, i RGE núm. 7586/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Oficina d'avaluació pública.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1.- Elecció del càrrec de Vicepresident/a. 2.- Preguntes, totes del Sr. Thomás, amb RGE núm. 8080/12, sobre facturació oficina farmàcia Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut. RGE núm. 8081/12, sobre facturació oficina farmàcia Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut durant el 2011. RGE núm. 8084/12, sobre facturació oficina farmàcia Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut durant el 2004. RGE núm. 8085/12, sobre facturació oficinal farmàcia Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut durant el 2005. RGE núm. 8086/12, sobre facturació oficina farmàcia Sr. José Ramón Bauzá.al Serveri Balear de Salut durant el 2006. RGE núm.8087/12, sobre facturació oficina farmàcia Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut durant el 2007. RGE núm. 8088/12, sobre facturació oficina farmàcia Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut durant el 2008 RGE núm. 8089/12, sobre facturació oficina farmàcia Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut durant el 2009. 3.- Compareixença RGE núm. 1610/12, presentada per 4 diputats membres de la Comissió de Salut, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant la qual se sollicita la compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre el 'proyecto IBSALUT 2020'.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la COmissió.
18:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 7952/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació del Reglament de circulació aèria per facilitar la circulació dels vehicles d'emergències a l'aeroport d'Eivissa; i RGE núm. 9407/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a estació d'autobusos d'Eusebi Estada.
18:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
07/02/2013
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1.- Elecció Secretari/ària de la Comissió 2.- Proposicions no de llei RGE núm. 7339/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'implantacio d'energies renovables a les Illes de Mallorca, Eivissa i Formentera; RGE núm. 7341/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la modificació dels criteris en les ajudes per a la promoció de les noves tecnologies en maquinària en el sector agrari i RGE núm.8060/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius i programes d'actuació del serevi d'inspecció laboral a les Illes Balears.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Elecció del càrrec de vicepresident/a. 2- Proposicions no de llei RGE núm. 5912/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a sanitat per a totes les persones; RGE núm. 6970/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions formatives per a joves desocupats, i RGE núm. 8344/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a victimització secundària.
16:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
12/02/2013
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 802/13, 804/13, 808/13, 820/13, 821/13, 875/12 (presentada en substitució de la 822/13),801/13, 803/13, 805/13, 806/13, 807/13, 809/13, 823/13, 824/13, 828/13, 810/13, 811/13 i 825/13. 2.- Interpel·lació RGE núm. 5823/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a ports esportius. 3.- Moció RGE núm. 427/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a consecució dels objectius de dèficit. Derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 224/13. 4.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 1325/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a creació del Consell Assessor de Municipis.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3103/12, del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el pla de retallades en finançament, i comparexença RGE núm. 3632/12, del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (I).
17:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
13/02/2013
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 405/13, del conseller d'Administracions Públiques, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre la modificació de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, i compareixença RGE núm. 446/13, del conseller d'Administracions Públiques, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la modificació de la llei del bon govern.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3616/12, del GP Socialista, sobre tancament centres de salut a les 17.30 hores i RGE núm. 3826/12, del GP Socialista, sobre aprovació del decret llei 16/2012.
16:35
COMISSIÓ DE SALUT
Sala Verda
En acabar la Comissió OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissiól.
18:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 9545/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a tren i obres inacabades; i RGE núm. 10333/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a realització d'auditories econòmiques, financeres i jurídiques de les empreses IBAVI, ABAQUA i IDI.
18:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
14/02/2013
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE 7358/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute derivat de l'impost sobre estades a empreses turístiques d'allotjament; i RGE núm. 7560/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de la llei orgànica 1/2007.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei presentades pel Grup Parlamentari Socialista; 1.- RGE núm. 8107/12, relativa al suport al petit i mitjà comerç.2.- RGE núm. 9445/12, relativa a la continuïtat del cercle de recerca econòmica.
14:15
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1.- Qualificar les preguntes presentades. 2.- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissó.
16:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6187/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a defensa de l'atenció a les persones amb dependència; RGE núm. 6298/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, a favor de la Llei de Dependència, i RGE núm. 7171/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a protecció embarassos de risc.
16:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8059/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió en climatització del Museu de Menorca; RGE núm. 8226/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria per al proveïment accidental de llocs de treball a la Inspecció educativa de les Illes Balears, i RGE núm. 9447/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a l'Institut Ramon Llull.
18:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
19/02/2013
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 947/13, 960/13(Ajornada escrit RGE núm. 1083/13), 962/13, 970/13, 952/13, 953/13, 955/13, 957/13, 961/13, 963/13, 950/13 (Retirada escrit RGE núm. 1084/13), 951/13, 954/13, 956/13, 964/13, 959/13, 1081/13(Presentada en substitució de la 946/13 i complementada mitjançant l'escrit RGE núm. 1090/13) i 965/13. 2.- Compareixença del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, per tal de retre compte del compliment de la Moció RGE núm. 3612/12, relativa a política general en matèria de polítiques actives d'ocupació. (Escrit RGE núm. 593/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). 3.- Interpel.lació RGE núm. 93/12, presentada pel Grup Parlamentari Més, relativa a mobilitat a Mallorca. 4.- Moció RGE núm. 867/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de transports aeris i marítims, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 439/13. 5.- Proposició no de llei RGE núm. 345/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de terminis i modificació del sentit del silenci en els procediments de l'administració.
14:05
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8012/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incrementar inversions per a les Illes Balears en els pressuposts generals de l'Estat, i RGE núm. 376/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures del Govern de les Illes Balears per al reconeixement i compensació de la insularitat.
17:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
20/02/2013
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7912/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a selecció de funcionaris interins; RGE núm. 8390/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personació del Govern en els casos de corrupció per defensar els interessos de les Illes Balears, i RGE núm. 9316/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei d'activitats.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Ponència
Sala Verda
Sobre l'impuls a la atenció de la Salut Mental a les Illes Balears. OD:1.- Nomenament coordinador/a.2.- Pla de treball.
16:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Proposicions no de llei RGE núm. 5481/12, del GP Socialista, sobre salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs i RGE núm. 5627/12, del GP Socialista, sobre agència de protecció del consumidor financer.
16:35
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 255/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a dragat del Port de Maó; i RGE núm. 350/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport adhesió al 20è aniversari de la declaració de Menorca com a reserva de la biosfera.
18:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
21/02/2013
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE 7864/12, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Llei de turisme; i RGE núm. 9306/12, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a tarifa estacionament aeroport.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1.- Elecció President/a de la Comissió.2.-RGE núm. 948/13, del diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari Més, relativa a ERO i precarietat laboral a IB3;RGE núm. 1033/13, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a processos d'ERO a IB3: RGE núm. 1034/13, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programació d'IB3 ràdio; RGE núm. 1035/13, de la diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manipulació informativa a IB3;RGE núm. 1036/13, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a repercussions dels ERO a IB3;RGE núm. 1038/13, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències tercera onada del l'EGM;RGE núm. 1039/13, del diputat Sr. José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a collaboració entre l'Ens Públic Ràdio Televisió de les Illes Balears i ABITEL;RGE núm. 1040/13, del diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya "Tots donam una mà";RGE núm. 1041/13, de la diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comercialització conjunta de FORTA; RGE núm. 1042/13, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències any 2012;RGE núm. 1043/13, del diputat Sr. José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la sèrie Migjorn; RGE núm. 1044/13, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la variació de les retribucions dels càrrecs directius de l'Ens Públic Ràdio Televisió de les Illes Balears.
16:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7308/12, del Grup Parlamentari Més, relativa a protecció menors soldats al sistema legislatiu de l'Estat espanyol, i RGE núm. 7561/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a any europeu de l'envelliment actiu i de la solidaritat intergeneracional.
16:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8227/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement de la funció i de la tasca dels centres de professors; RGE núm. 571/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a suport al turisme cultura, i RGE núm. 639/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoure, des de les administracions educatives, la identificació i la difusió de bones pràctiques docents dels centres educatius que hagin adoptat acords d'organització i funcionamenten el seu projecte educatiu que permetin la millora de l'èxit escolar de l'alumnat.
17:35
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
26/02/2013
10:50
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 960/13 (ajornada sessió anterior), 1106/13, 1109/13, 1116/13, 1117/13, 1112/13, 1104/13, 1105/13, 1108/13, 1110/13, 1111/13, 1115/13, 1118/13, 1107/13, 1113/13, 1119/13, 1114/13, 1169/13 (presentada en substitució de la 1102/13) i 1120/13. 2.- Interpel.lació RGE núm. 445/13, GPS, relativa a política general en matèria de Bon Govern i Transparència. 3.- Moció RGE núm. 1022/13, GPMÉS, relativa a ports esportius, derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 5823/11. 4.- Debat de presa en consideració de la proposició de llei RGE núm. 1587/12, GPS, relativa a funció pública de les administracions de les Illes Balears.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 4367/12, del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el pla extraordinari de lluita contra el frau, i compareixença RGE núm. 5483/12, del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la gestió del deute de la Comunitat Autònoma al present exercici 2012.
17:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
27/02/2013
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8061/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis especials per als funcionaris interins; RGE núm. 9619/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxes judicials, i RGE núm. 253/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a paga extraordinària de desembre de 2012.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:1.- Preguntes, totes de la Sra. Rita amb el RGE núm. 3321/11, relativa a plantilla orgància Verge del Toro. RGE núm. 3322/11, relativa a plantilla orgànica Mateu Orfila (I)i RGE núm. 3324/11, relativa a plantilla orgànica Mateu Orfila (II).2.- Compareixences RGE núm. 8318/12,presentada per 4 diputats membres de la Comissió de Salut, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les línies d'actuació i, RGE núm. 8395/12, presentada pel Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat. 3.- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8339/12, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les prioritats que es marca el nou conseller en relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria.
16:35
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:15
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Comissió de Salut. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 415/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a protecció i ampliació del Parc Nacional de Cabrera; i RGE núm. 416/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Club Nàutic s'Arenal.
18:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
28/02/2013
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE 9406/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a acció urgent per garantir el turisme d'IMSERSO (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 10257/12); i RGE núm. 11271/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligat acord pel desenvolupament de tot tipus de nova instal·lació o ampliació del Port Esportiu a Menorca.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
Proposicions no de llei:1.- RGE núm. 674/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques energètiques. 2.- RGE núm. 818/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de pesca del jonquillo.
14:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
16:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7871/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment de la qualitat dels serveis socials i de les ràtios dels equips multiprofessionals, i RGE núm. 7953/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per lluitar contra l'augment de la pobresa i l'exclusió social.
16:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en l'elaboració del Pacte per l'Educació de totes les forces polítiques representades, així com la d'entitats i de persones expertes que es consideri convenient. OD: Revisió de les propostes del pla de treball.