AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/05/2014 a 31/05/2014

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIVENDRES
02/05/2014
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Antonio Deudero i Mayans, director general de Ports i Aeroports, per tal d'informar sobre la situació del transport aeri a les Illes Balears. (Continuació)
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 1336/14, de transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears. OD: Elaboració informe.
DILLUNS
05/05/2014
16:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 1336/14, de transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears. OD: Elaboració informe.
DIMARTS
06/05/2014
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I.- Preguntes: RGE núm. 4731, 4727, 4729, 4719, 4723, 4885 (presentada en substitució de la 4730/14), 4721, 4732, 4716, 4722, 4718, 4720, 4724, 4728, 4717, 4725, 4726 i 4733/14.II.- Interpel.lació RGE núm. 5274/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política econòmica del Govern de les Illes Balears. III.- Moció RGE núm. 4603/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a temporada turística i contractació laboral (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 9288/13). IV.- Debat de les esmenes a la totalitat, presentades al Projecte de llei RGE núm. 2640/14, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars: RGE núm. 4166/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, i RGE núm. 4572/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista. V.- Debat de presa en consideració de la Proposta RGE núm. 2873/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, de modificació de l'article 165.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: I.- Escrit RGE núm. 2620/14, presentat pel Sr. Pere Antoni Mas Cladera, síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet els informes 93/2014, 94/2014, 95/2014 i 96/2014, del compte general dels Consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, respectivament, de l'exercici de 2011 i II.- Escrit RGE núm. 3195/14, presentat pel síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la memòria anual i informació sobre la liquidació del pressupost de la Sindicatura, corresponents a l'exercici de 2013.
17:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
07/05/2014
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9686/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a finançament de les fundacions i dels partits polítics; RGE núm. 10054/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a subvencions AFA, i RGE núm. 1725/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada del projecte que acaba amb la justícia universal.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes, totes de la Sra. Fina Santiago. RGE núm. 3258/12, sobre lloguer instal·lacions a Son Espases 2. RGE núm. 3259/12 ,sobre lloguer instal·lacions a Son Espases 3. RGE núm. 3260/12, sobre lloguer instal·lacions a Son Espases 4.RGE núm. 3264/12, sobre lloguer instal·lacions a Son Espases. RGE núm. 386/13, sobre derivacions atenció primària a Fundació Kovaks. RGE núm. 6738/13, sobre Cas del Sr. Alpha Pam. RGE núm. 6801/13, sobre targetes sanitàries. RGE núm. 14945/13, sobre reiteració de la preguna sobre la targeta sanitària(de setembre de 2012 a maig de 2013). RGE núm. 451/14, sobre targeta sanitària i assignació de metge de família. RGE núm. 467/14, sobre facturació de farmàcies 2013(III). RGE núm. 470/14, sobre facturació de farmàcies 2013(IV). RGE núm. 760/14, sobre investigació genètica per factor de risc de càncer de mama. RGE núm. 765/14, sobre ingressos per emissió de targeta sanitària 2012. RGE núm. 766/14, sobre ingressos per emissió de targera sanitària 2013. RGE núm. 767/14, sobre cost de l'elaboració de targeta sanitària i RGE núm. 768/14, sobre cost de l'elaboració de targeta sanitària 2013.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissio. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 1336/14, de transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears. OD: Elaboració informe.
DIJOUS
08/05/2014
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3094/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparador turístic intel·ligent, i RGE núm. 4024/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pub crawling.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Compareixença, RGE núm. 83/14, del conseller d'Economia i Competitivitat, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre els plans de dinamització comercial.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comssió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 443/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a rebuig a l'avantprojecte de llei de seguretat ciutadana, i RGE núm. 632/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport i adhesió a l'estratègia d'emprenedoria i ocupació jove 2013-2016.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Preguntes de la Sra. Marí i Mayans RGE núm. 2003/14, relativa a nova FP bàsica (I); RGE núm. 2004/14, relativa a nova FP bàsica (II); RGE núm. 2005/14, relativa a nova FP bàsica (III); RGE núm. 2006/14, relativa a implantació de la FP dual (I); RGE núm. 2007/14, relativa a implantació de la FP dual (II), i RGE núm. 2008/14, relativa a mapa de l'oferta de FP (I). 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 43/14, del Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita que la Comissió corresponent, mitjançant la presidència del Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, per tal d'explicar la implementació del Decret sobre el tractament integral de llengües.
17:35
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
09/05/2014
11:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 1336/14, de transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears. OD: Elaboració informe.
DIMARTS
13/05/2014
10:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I.- Preguntes: RGE núm. 4983, 4986, 4981, 4978, 4971, 5097 (presentada en substitució de la RGE núm. 4979), 4980, 4969, 4982, 4973, 4976, 4968, 4970, 4975, 4972, 4974 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 4987/14), 4977, 5108 (presentada en substitució de la RGE núm. 4985) i 4984/14.II.- Interpel.lació RGE núm. 2508/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a política hospitalària del Govern de les Illes Balears. III.- Moció RGE núm. 4865/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures necessàries per a l'ensenyament-aprenentatge de llengües a les Illes Balears (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 9825/13).IV.- Compareixença del conseller de Salut per tal de retre compte del compliment de la Moció RGE núm. 10332/12, relativa a política general sanitària (escrit RGE núm. 4599/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). V.- Compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 128/12, relativa a institució de la Setmana Ramon Llull (escrit RGE núm. 4600/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). VI.- Proposició no de llei RGE núm. 9061/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a racionalització i universalització de criteris per a instal.lacions fotovoltaiques i desenvolupament del vehicle elèctric a les Illes Balears.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de Llei RGE núm. 2640/14, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars.OD: 1.- Constitució ponència. 2.- Nomenament coordinador/ra.3.-Redacció informe.
DIMECRES
14/05/2014
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Compareixença RGE núm. 1960/14, de la consellera d'Administracions Públiques, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre l'informe d'avaluació intermedi del Pla d'igualtat. 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 3194/14, del Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre les dades de criminalitat de les Illes Balears.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic.- Proposicions no de llei RGE núm. 399/14, sobre recuperació del dret a l'assistència sanitària per part dels ciutadans espanyols emigrants i RGE núm. 731/14, del Grup Parlamentari Popular, sobre ampliació i millora de la cartera de serveis sanitaris a l'Hospital de Formentera.
16:35
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la COmssió.
18:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 1336/14, de transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears. OD: Elaboració informe.
19:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En tot cas, en acabar la ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
15/05/2014
12:30
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Compareixença, RGE núm. 4516/14, del director general de l'Ens públic de radiotelevisió de les Illes Balears, sol·licitada per 4 diputats membres del Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les directrius de la direcció de l'EPRTVIB en relacio amb el compliment de la funció de servei públic.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Proposició de llei RGE núm. 2005/13, del Grup Parlamentari Popular, per la qual s'estableix i regula una xarxa de suport a la dona embarassada. OD: 1- Constitució de la Ponència. 2- Nomenament de coordinador/a. 3- Inici dels treballs.
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 15602/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni suport educatiu amb ASPANOB, i RGE núm. 2199/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a difusió de bones pràctiques dels centres escolars.
17:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
20/05/2014
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I.- Preguntes: RGE núm. 5240, 5250, 5258, 5248, 5261, 5245, 5246, 5247, 5255, 5257, 5254, 5252, 5256, 5244, 5253, 5151, 5259, 5260 i 5249/14.II.- Interpel.lació RGE núm. 11312/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a política turística. III.- Moció RGE núm. 5080/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política econòmica del Govern de les Illes Balears (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 5274/13).IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició de Llei RGE núm. 7459/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a regulació de la prohibició al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears de la tècnica de fractura hidràulica com a tècnica de recerca i extracció de gas no convencional.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència del sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars.OD: Continuació redacció Informe.
DIMECRES
21/05/2014
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 14833/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a abolició de la figura de l'alou; RGE núm. 392/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a recuperació de la memòria històrica a les Illes Balears, i RGE núm. 4011/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a constitució del Consell Assessor de continguts i de programes d'IB3.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes, totes del Sr. Vicenç Thomàs,amb el RGE núm. 2517/14, sobre modificació del contracte de l'Hospital de Can Misses (II).RGE núm. 2518/14, sobre obres del nou Hospital de Can Misses (I).RGE núm. 2519/14, sobre obres del nou Hospital de Can Misses(II).RGE núm. 2520/14, sobre obres del nou Hospital de Can Misses (III).RGE núm. 2521/14, sobre obres del nou Hospital de Can Misses (IV).RGE núm. 2522/14, sobre cànon preestablert pagat.RGE núm. 2523/14, sobre cànon variable pagat.RGE núm. 2524/14, sobre cost afegit per retard de les obres.RGE núm. 2525/14, sobre costs indirectes.RGE núm. 2526/14, sobre cost financer afegit.RGE núm. 2527/14, sobre sobrecost financer.RGE núm. 2528/14, sobre garantia definitiva.RGE núm. 2529/14, sobre majors costos.RGE núm. 2530/14, sobre concursos relacionats amb el nou Hospital de Can Misses.RGE núm. 2531/14, sobre reforma d'una part de l'edifici de l'Hospital de Can Misses (II).RGE núm. 2532/14, sobre construcció del nou centre de salut a l'edifici de l'Hospital de Can Misses i RGE núm. 2533/14, sobre memòria justificativa.
16:35
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:40
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Mesa de la Comissió de Salut. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 1336/14, de transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears.
18:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
22/05/2014
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 2150/14, del conseller de Turisme i Esports, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el compliment de les determinacions vigents del projecte de restaurant a l'oratori de Portals.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1- Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 2901/14, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Proposició de llei RGE núm. 2005/13, del Grup Parlamentari Popular, per la qual s'estableix i regula una xarxa de suport a la dona embarassada. OD: Redacció informe.
18:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1214/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de la normativa de seguretat a l'Escola d'Arts d'Eivissa, i RGE núm. 2764/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a commemoració dels set-cents anys de la mort del beat Ramon Llull.
18:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
27/05/2014
10:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:20
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia:I.- Preguntes: RGE núm. 5741, 5744, 5742, 5758, 5761, 5745, 5753, 5757, 5754, 5756, 5752, 5755, 5743, 5751, 5750, 5759, 5760 i 5746/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 9826/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general aeroportuària. III.- Moció RGE núm. 5526/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a política sanitària hospitalària (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 2508/14). IV.- Compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, per tal de retre compte del compliment de la Moció RGE núm. 3534/13, relativa a política en formació professional (escrit RGE núm. 4993/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). V.- Compareixença de la consellera de Família i Serveis Socials, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 7871/12, relativa a manteniment de la qualitat dels serveis socials i de les ràtios dels equips multiprofessionals (escrit RGE núm. 4994/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). VI.- Proposició no de llei RGE núm. 729/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a simplificació administrativa i eliminació de duplicitats.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS
Sala Verda
1.- Preguntes, del Sr. Bonet i Bonet amb el RGE núm. 425/14,sobre ampliació pressuposts de l'EPRTVIB(I) i RGE núm. 426/14, sobre ampliació pressuposts de l'EPRTVIB (II).2.- Dictaminar el projecte de Llei RGE núm. 2640/14, del sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars.
DIMECRES
28/05/2014
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Pregunta RGE núm. 3866/11, del Sr. Bonet i Bonet, relativa a convocatòria selecció personal directiu EPRTVIB. 2- Proposicions no de llei RGE núm. 794/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a condemna de l'actitud del Govern de les Illes Balears i de reprovació de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, i RGE núm. 2223/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programació educativa i infantil en anglès.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència de la Comissió de Salut, relativa al projecte de Llei RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears. OD: 1.- Constitució ponència. 2.- Nomenament coordinador/a.3.- Redacció informe.
16:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes, totes del Sr. Thomàs i Mulet.RGE núm. 814/14, relativa a facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (I); RGE núm.815/14, relativa a facturació a l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (II);RGE núm. 816/14, relativa a facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (III); RGE núm. 817/14, relativa a facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (IV);RGE núm. 3146/14, relativa a empreses i treballadors que actualment estan treballant en les deficiències del nou hospital de Can Misses;RGE núm. 3147/14, relativa a dediciències denunciades un cop recepcionada l'obra del nou hospital de Can Misses;RGE núm. 3148/14, relativa a pagament del cànon fix i no pagament del cànon variable i RGE núm. 3149/14, relativa a deficiències pagament del cànon fix.
16:35
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes, totes del Sr. Bonet i Bonet, RGE núm. 8705/13, sobre Brigades forestals IBANAT (2); RGE núm. 8706/13, sobre Brigades forestals IBANAT (3); RGE núm. 8707/13, sobre Brigades forestals IBANAT (4); RGE núm. 8708/13, sobre Brigades forestals IBANAT (5); RGE núm. 8709/13, sobre Contractes laborals IBANAT (1); RGE núm. 8710/13, sobre Contractes laborals IBANAT (2); RGE núm. 8711/13, sobre Contractes laborals IBANAT (3); RGE núm. 8712/13, sobre Contractes laborals IBANAT (4); RGE núm. 15328/13, sobre Consorci de la Serra de Tramuntana (I); RGE núm. 15329/13, sobre Consorci de la Serra de Tramuntana (II); RGE núm. 15330/13, sobre Consorci de la Serra de Tramuntana (III); RGE núm. 1442/14, sobre Despesa en tasques de neteja de la zona afectada d'Andratx el mes de desembre; RGE núm. 1443/14, sobre Despesa en tasques de neteja de la zona afectada d'Andratx el mes de gener; RGE núm. 1444/14, sobre Despesa en tasques de neteja de la zona afectada d'Andratx el mes de novembre; RGE núm. 1445/14, sobre Despesa en tasques de neteja de la zona afectada d'Andratx el mes de octubre; RGE núm. 1446/14, sobre Despesa en tasques de neteja de la zona afectada d'Andratx el mes de setembre; i RGE núm. 1447/14, sobre Despesa en tasques de neteja de la zona afectada d'Andratx pel 2014.
18:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
29/05/2014
10:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
11:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Punt Únic: Proposició no de llei RGE núm.4735/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al servei públic i gratuït de suport als joves emprenedors.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 726/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla integral de suport a les famíliesl, i RGE núm. 1007/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de llengües.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4161/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció de les ràtios d'alumnes per aula, i RGE núm. 4223/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa Viu la Cultura.
17:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
30/05/2014
09:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears. OD: Compareixença del Sr. José Díaz Cappa, fiscal de la Fiscalia Superior de les Illes Balears.