AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/05/2020 a 31/05/2020

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/05/2020
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 8104/20, 8101/20, 8113/20, 8110/20, 8112/20, 8111/20, 8100/20, 8107/20, 8102/20, i 8114/20.II. Compareixença urgent de la presidenta del Govern per donar compte dels efectes de la situació econòmica provocada per la pandèmia del coronavirus i les mesures que pensa adoptar per pal·liar la situació. (Escrit RGE núm. 6977/20, del Grup Parlamentari Popular). III. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 6/2020, d'1 d'abril, pel qual s'estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària. (Escrit RGE núm. 5940/20, del Govern de les Illes Balears).
DIMECRES
06/05/2020
09:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 7014/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures per a suavitzar els efectes econòmics de l'estat d'alarma i la pandèmia en matèria de tributs locals i contractes públics. 2) RGE núm. 6128/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de rescat autonòmic per autònoms, petites i mitjanes empreses i famílies afectades per la crisi de la COVID-19.
09:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 6843/20, presentada pel GP Ciudadanos, relativa a elaboració d'un pla d'acompanyament en els centres hospitalaris per a combatre les situacions de soledat dels pacients durant l'estat d'alarma pel COVID-19. 2) RGE núm. 7036/20, presentada pel GP Popular relativa a realització de test massius per a detectar casos de COVID-19 en la població de les Illes Balears.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala Maura
 
11:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 6240/20, presentada pel GP MÉS per Mallorca, relativa a compensació del descompte de resident durant les restriccions a ports i aeroports de les Illes motivades per l'estat d'alarma durant la crisi de la COVID-19. 2) RGE núm. 7013/20, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a reassignació de recursos d'AENA als aeroports de les Illes atenent a la crisi generada per la COVID-19 i les demandes del Parlament de les Illes Balears.
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Maura
 
13:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença 6251/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears (art. 46.2), pel procediment d'urgència, del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre la situació del comerç, la indústria i la innovació de Balears provocada per la propagació de la COVID-19.
16:05
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
07/05/2020
10:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposició no de llei RGE núm. 7003/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a regularització del col·lectiu de persones migrades sense papers que fan tasques de cura.
10:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 6936/20, presentada pel GP Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a adopció de mesures per a la immediata recuperació i impuls de l'activitat turística de les Illes Balears amb motiu de la crisi provocada per la COVID-19 i 2) RGE núm. 7726/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a peticions del sector de la restauració per la crisi econòmica que ha ocasionat la pandèmia del coronavirus COVID-19.
11:05
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 6964/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures i programes en matèria educativa i optimització de recursos educatius com a conseqüència de la crisi provocada per la COVID-19. 2) RGE núm. 7656/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria educativa per afrontar la crisi generada per la pandèmia del COVID-19.
13:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat sol·licitada pel Govern de les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 7622/20, per tal d'informar sobre les principals línies d'actuació de la conselleria en matèria d'igualtat en relació amb la crisi de la COVID-19.
15:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
12/05/2020
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 8228/20, 8229/20, 8230/20, 8231/20, 8223/20, 8222/20, 8224/20, 8233/20, 8225/20 i 8232/20. II. Compareixença de la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, per informar sobre la situació dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2020 en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19. (Escrit RGE núm. 6137/20, del Grup Parlamentari Mixt). III. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 8454/19, complementada amb l'escrit RGE núm. 9290/19, de modificació de l'article 51 de la Llei de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del defensor o de la defensora de la Ciutadania. IV. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei RGE núm. 8454/19, complementada amb l'escrit RGE núm. 9290/19, de modificació de l'article 51 de la Llei de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del defensor o de la defensora de la Ciutadania.
DIMECRES
13/05/2020
09:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7713/20, del Grup Parlamentari MÉS PER Mallorca, relativa a desconfinament urgent del règim especial fiscal de les Illes Balears a causa de l'impacte econòmic negatiu de la COVID-19; i RGE núm. 7714/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a actualització dels criteris de repartiment d'ajudes estatals relacionades amb la COVID-19.
09:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: 1-Adopció d'acord respecte de la Sol·licitud de Compareixença RGE núm. 4758/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.2), pel procediment d'urgència, de la consellera de Salut i Consum, per tal d'informar en relació als protocols i les línies d'actuació dutes a terme des del Servei de Salut per a fer front a aquest procés infecciós. 2-Proposicions no de llei. a) RGE núm. 7050/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada del material no homologat i proves diagnòstiques de COVID-19 als sanitaris; b) RGE núm. 7696/20, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a mesures sobre la prevenció del suïcidi a Baleares durant la crisi sanitària del COVID-19.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala Maura
 
11:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5621/20, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a mesures d'impuls per al sector primari de les Illes Balears davant la disminució de la demanda provocada per la crisi sanitària del COVID-19; i RGE núm. 6133/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per al sector de la pesca amb motiu de la crisi per el COVID-19.
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Maura
 
13:05
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposició no de llei RGE núm. 7731/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de seguretat a ports i aeroports de les Illes Balears en relació amb la COVID-19.
15:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
14/05/2020
09:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1)RGE núm. 7958/20, presentada pel GP Popular pel procediment d'urgència, relativa a actuacions en matèria de dependència com a conseqüència dels efectes de la COVID-19. 2) RGE núm. RGE núm. 8125/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca relativa a prevenció i abordatge de la soledat no desitjada de les persones majors, agreujades per la crisi sanitària (COVID-19).
09:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 7725/20, presentada pel GP Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a equiparació dels treballadors mutualistes als treballadors que estan subjectes al règim especial de treballadors autònoms (RETA) per al accés a les mesures adoptades per la crisi de la COVID-19. 2) RGE núm. 7730/20, presentada pel GP Popular pel procediment d'urgència, relativa a pla de xoc en el sector turístic de les Illes Balears com a conseqüència de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19.
11:05
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposició no de llei RGE núm. 7729/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a mesures extraordinàries a l'àmbit educatiu per fer front a la situació derivada de la pandèmia del coronavirus COVID-19.
13:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 7715/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a desconfinament dels drets socials a l'article 135. 2) RGE núm. 7899/20, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a suport i foment del sector literari de les Illes Balears amb motiu de la crisi ocasionada pel coronavirus COVID-19.
15:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
19/05/2020
08:55
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 8430/20, 8428/20, 8521/20 (en substitució de la 8429/20), 8431/20, 8524/20 (en substitució de la 8427/20), 8418/20, 8425/20, 8421/20, 8420/20 i 8432/20. II. Compareixença del Conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears, Sr. Marc Isaac Pons i Pons, per tal de celebrar una sessió informativa sobre la situació de la connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i Pitiüses en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 i la seva posterior reactivació. (Escrit RGE núm. 7628/20, del Grup Parlamentari Mixt). III. Compareixença de la Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears, Sra. Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha García-Mauriño, per tal de celebrar una sessió informativa sobre la situació de l'agricultura i ramaderia de les Illes Balears en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19. (Escrit RGE núm. 7629/20, del Grup Parlamentari Mixt).
DIMECRES
20/05/2020
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala Maura
 
11:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8126/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a l'exoneració o reducció del cànon i l'ampliació del termini per a les concessions i autoritzacions del domini públic marítim-terrestre estatal; i RGE núm. 8168/20, del Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures temporals i permanents pel foment de la mobilitat sostenible durant i després de la pandèmia COVID-19.
11:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Maura
 
13:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6969/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a suport a la pagesia davant la crisi de la COVID-19; i RGE núm. 7724/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a creació d'un Pla de contingència i socors del petit comerç i de proximitat i constitució d'una Mesa de negociació i mediació.
13:05
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença de la consellera de Salut i Consum, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 2955/20, del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre la situació actual del cas de coronavirus afectat en Mallorca; i RGE núm. 4758/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, per tal d'informar en relació als protocols i línies d'actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a aquest procés infecciós.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
21/05/2020
09:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. RGE núm. 8157/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la formació dels professionals dels serveis especials, policies locals, bombers i voluntaris de Protecció Civil de les Illes Balears; i RGE núm. 8163/20, del Grup Parlamentari Mixt, en defensa de l'autonomia municipal per fer front a l'impacte de la COVID-19.
09:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5293/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures econòmiques amb motiu de la situació d'emergència derivada de la crisi de la COVID-19; i RGE núm. 7732/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ERTO en els supermercats situats a les zones turístiques.
11:05
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8209/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a directrius d'actuació de cara al tercer trimestre del curs 2019-2020; i RGE núm. 8236/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció oferta formativa Formació Professional per al curs 20-21.
13:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports per tal d'informar sobre actuacions i mesures dutes a terme, com a conseqüència de la crisi del COVID-19, en el tercer sector de les Illes Balears i a tots els serveis, centres, residències, fundacions i altres ens que depenen de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 5566/20.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
26/05/2020
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 8558/20, 8570/20, 8695/20 (en substitució de la 8574/20), 8571/20, 8573/20, 8564/20, 8696/20 (en substitució de la 8562/20), 8572/20, 8569/20 i 8575/20. II. Compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per informar sobre el procés de desescalada als centres educatius de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 8214/20, del Govern de les Illes Balears). III. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 7/2020, de 8 de maig, pel qual s'estableixen mesures urgents en l'àmbit de l'educació per fer front als efectes de l'emergència sanitària ocasionada pel COVID-19. (Escrit RGE núm. 8424/20, del Govern de les Illes Balears).
DIMECRES
27/05/2020
09:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 8162/20, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a actualització dels criteris de repartiment d'ajudes estatals relacionades amb la COVID-19. 2) RGE núm. 8298/20, presentada pel GP Popular, relativa a fons estatal especial per a la reconstrucció i creació de fons específic per a les Illes Balears.
09:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 5632/20 presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per la conselleria de Salut i Consum respecte als zeladors del Servei de Salut de les Illes Balears. 2) RGE núm. 7911/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a col·locació de mampares de seguretat als centres de salut que no en disposen.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala Maura
 
11:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Maura
 
13:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 2063/20, presentada pel GP Popular, relativa a mesures transitòries per a reduir l'impacte de l'increment dels costos de transport marítim a Balears. 2) RGE núm. 3255/20, presentada pel GP Ciudadanos, relativa a transició energètica.
13:05
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 7683/20, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de preus dels passatgers per part de les companyies aèries i rebuig de les propostes de solució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. 2) RGE núm. 8160/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a informació, agilització i noves línies d'ajudes previstes per al lloguer.
15:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: 1. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 8324/20, presentada pel procediment d'urgència pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears (art. 46.3) del Sr. Serafín Carballo, director de l'Oficina Balear de la Infància i la Adolescència, per tal que informi sobre les actuacions dutes a terme i previstes davant l'emergència sanitària i la crisi socioeconòmica derivades de l'expansió de la COVID-19. 2. Proposició no de llei RGE núm. 2585/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls del Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB).
16:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
28/05/2020
09:00
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei 1) RGE núm. 5891/20, presentada pel GP Ciudadanos, relativa a adopció de mesures destinades a les empreses, davant la situació d'estat d'alarma derivada de la crisi de la COVID-19. 2) RGE núm. 7682/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a pròrroga de l'habilitació per exercir activitat turística, per renovació d'acreditació de qualitat i per presentació modernització.
09:05
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 2572/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art.46), pel procediment d'urgència, de sol·licitud de compareixença del Sr. Andreu Manresa i Monserrat, director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre les notícies recentment publicades a diferents mitjans de comunicació sobre la investigació de l'Audiència Nacional del procediment anomenat La Roda de les Televisions. 2) Preguntes: RGE núm. 5162/20, presentada per la Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a volum de subcontractació a productores de Menorca i de les Pitiüses; RGE núm. 8611/20, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programacions més afectades per les mesures de prevenció sanitària; RGE núm. 5128/20, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a estat licitació; RGE núm. 8456/20, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a pluralitat informativa; RGE núm. 8566/20, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pressupost EPRTVIB IB3 exercici 2020; RGE núm. 8577/20, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a efectes damunt la Radiotelevisió de les Illes Balears de la reestructuració dels Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma per a l'any 2020; RGE núm. 8609/20, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continguts de l'EPRTVIB durant la crisi sanitària; RGE núm. 8612/20, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a teletreball a l'EPRTVIB; RGE núm. 8652/20, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a protocol i pla específic d'IB3 durant la crisi de la COVID-19; RGE núm. 8610/20, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impacte sobre els ingressos per publicitat; RGE núm. 8622/20, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions davant l'acumulació de demandes laborals; RGE núm. 8623/20, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ubicació en el plec d'externalització dels serveis informatius de la quantia aprovada en el pressupost de millores laborals; RGE núm. 8624/20, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model i clàusules socials dels nous plecs d'externalització dels serveis informatius.
13:15
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8207/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures enfront la bretxa digital; i RGE núm. 8417/20, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a proposta per assolir la gratuïtat de la matrícula de les proves de batxillerat d'accés a la universitat (PBAU) per a la convocatòria 2020.
13:20
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització en relació a la tramitació feta de les oposicions en els cossos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sol·licitada per Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 3744/20.
15:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.