AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/06/2014 a 30/06/2014

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/06/2014
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I.- Preguntes: RGE núm. 6033, 6034, 6031, 6030, 6021, 6026, 6059 (presentada en substitució de la RGE núm. 6032), 6037, 6024, 6027, 6022, 6020, 6023, 6025, 6019, 6028, 6058 (presentada en substitució de la RGE núm. 6036) i 6035/14 (presentada en substitució de la RGE núm. 6035). II.- Interpel.lació RGE núm. 5085/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria educativa. III.- Moció RGE núm. 5840/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a política turística (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 11312/13).IV.- Compareixença de la consellera de Educació, Cultura i Universitats, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 3874/11, relativa a infraestructures educatives (escrit RGE núm. 5392/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista).V.- Compareixença del conseller de Salut, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 4435/13, relativa a creació i manteniment del registre de càncer poblacional de les Illes Balears (escrit RGE núm. 5393/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista).VI.- Compareixença de la consellera d'Administracions Públiques, per tal de retre compte del compliment del punt 12 de la Moció RGE núm. 5719/13, relativa a política general en matèria de cultura (escrit RGE núm. 5528/14, presentat pel Grup Parlamentari MÉS).VII.- Debat i votació de dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 2640/14, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars.VIII.- Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, del Projecte de llei RGE núm. 1336/14 de transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears.IX.- Debat de l'esmena a la totalitat, RGE núm. 5522/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 2901/14, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears.
DIMECRES
04/06/2014
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Proposició no de llei RGE núm. 2226/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a referèndum sobre les prospeccions petrolieres a les aigües mediterrànies properes a les Illes Balears. 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 4167/14, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del vicepresident i conseller de Presidència, per tal d'informar sobre la proposta de modificació del decret 115/2010, de 12 de novembre, del règim especial de les ajudes a l'exterior en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència de la Comissió de Salut relativa al projecte de Llei RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears. OD: Redacció informe
18:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4199/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a Pla d'Acció de Mitigació contra el Canvi Climàtic, i RGE núm. 4200/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a Protecció del sistema dunar del Camp de Mar(Andratx).
18:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
05/06/2014
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Compareixença RGE núm.84/14, del conseller d'Economia i Competitivitat, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el règim especial per a les Illes Balears en energies renovables.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 2005/13, del Grup Parlamentari Popular, per la qual s'estableix i regula una xarxa de suport a la dona embarassada.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixences:.- 1)RGE núm. 15604/13, de la consellera d'Educació,Cultura i Universitats, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre l'ordre que està preparant la Conselleria en relació amb el desenvolupament del Decret de TIL i els continguts, metodologia, calendari d'aplicació i avaluació d'assignatures en llengua estrangera en els centres docents de les Illes Balears.2)RGE núm. 1705/14, de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sol·licitada per 5 membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, per tal d'informar sobre l'estat dels expedients disciplinaris oberts als directors d'instituts de secundària de Maó i Marratxí des de l'estiu de 2013 a dia d'avui.
17:35
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la proera sessió de la Comissió.
DIMARTS
10/06/2014
10:45
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Ponència
Sala de Juntes
Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears. OD: adopció acord en relació amb les compareixences.
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I.- Preguntes: RGE núm. 6132, 6140, 6141, 6123, 6129, 6138, 6143, 6125, 6127, 6126, 6139, 6137, 6136, 6128, 6142, 6134, 6135, 6131 i 6130.II.- Interpel.lació RGE núm. 1212/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general tributària. III.- Moció RGE núm. 6050/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general aeroportuària (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 9826/13). IV.- Proposicions no de llei:1.- RGE núm. 8383/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a acord estratègic per impulsar el sector nàutic balear. 2.- RGE núm. 2765/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del sistema de finançament autonòmic relatiu a la despesa sanitària de la nostra comunitat.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic.- Preguntes ambdues del Sr. Bonet i Bonet amb els RGE núm.425/14, sobre ampliació pressuposts de l'EPRTVIB (I) i RGE núm. 426/14, sobre ampliació pressuposts de l'EPRTVIB (II).
DIMECRES
11/06/2014
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 1468/14, de la consellera d'Administracions Públiques, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les discrepàncies en relació amb el requeriment d'inconstitucionalitat que va fer l'Estat al Decret llei 2/2013.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 5090/14, pel qual es modifica la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d'emergències de les Illes Balears
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al PLL RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears. OD: Continuació elaboració informe.
18:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4734/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mitjans de lluita contra incendis forestals, i RGE núm. 4736/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autovia Eivissa-Aeroport.
DIJOUS
12/06/2014
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 2901/14, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears. OD: 1- Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3- Elaboració informe.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1103/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuda humanitària a Síria, i RGE núm. 1463/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a justícia universal real.
17:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Compareixença del conseller d'Hisenda i Pressuposts, per tal d'informar sobre la situació de l'Obra Social i Cultural de Sa Nostra i, en general, el moment i les conseqüències de tot ordre del procés d'integració en el Banc Mare Nostrum (aprovada per la Comissió, escrit RGE núm. 5910/12). 2- Preguntes de la Sra. Rita RGE núm. 2691/14, relativa a eliminació de barreres arquitectòniques als centres docents (I); RGE núm. 2692/14, relativa a eliminació de barreres arquitectòniques als centres docents (II); RGE núm. 2693/14, relativa a eliminació de barreres arquitectòniques als centres docents (III); RGE núm. 2695/14, relativa a eliminació de barreres arquitectòniques als centres docents (V); RGE núm. 2696/14, relativa a eliminació d'amiant als centres docents (I); RGE núm. 2697/14, relativa a eliminació d'amiant als centres docents (II); RGE núm. 2698/14, relativa a eliminació d'amiant als centres docents (III); RGE núm. 2699/14, relativa a eliminació d'amiant als centres docents (IV); RGE núm. 2700/14, relativa a centres docents amb amiant (I); RGE núm. 2701/14, relativa a centres docents amb amiant (II), i RGE núm. 2702/14, relativa a centres docents amb amiant (III).
DIVENDRES
13/06/2014
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 2901/14, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears. OD: Elaboració informe.
DIMARTS
17/06/2014
11:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 5090/14, pel qual es modifica la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d'emergències de les Illes Balears. OD: 1- Constitució Ponència. 2- Nomenament de coordinador/a. 3- Redacció informe.
11:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la reunió de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 2901/14, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears. OD: Elaboració informe.
13:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En tot cas, en acabar la ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
18/06/2014
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIJOUS
19/06/2014
09:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 5090/14, pel qual es modifica la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d'emergències de les Illes Balears.
11:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el PLL RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.
DIVENDRES
20/06/2014
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 2901/14, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears.
DILLUNS
30/06/2014
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda