AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/06/2016 a 30/06/2016

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
01/06/2016
09:00
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Continuació debat de les propostes.
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
Continuació de la sessió de dia 25.05.16. OD: Compareixença de la consellera de Presidència sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 5743/16, presentat per tres diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'explicar les línies programàtiques en relació amb l'Institut Balear de la Dona (corregit mitjançant l'escrit RGE núm. 9176/16).
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes, totes del Sr. Vicent Serra i Ferrer.RGE núm. 5209/16, relativa a qualitat del menjar de l'Hospital Can Misses; RGE núm. 5210/16, relativa a qualitat del menjar de l'Hospital Can Misses (2); RGE núm. 5211/16, relativa a aigua calenta a la cuina de l'Hospital Can Misses; RGE núm. 5212/16, relativa a subcontractació del servei de cuina de l'Hospital Can Misses; RGE núm. 5213/16, relativa a retall de personal en el servei de cuina de Can Misses; RGE núm. 5214/16, relativa a contractació externa del servei de cuina de Can Misses; RGE núm. 5215/16, relativa a adjudicació del servei de cuina de Can Misses; RGE núm. 5216/16, relativa a supervisió de l'empresa adjudicatària del servei de cuina de Can Misses; RGE núm. 5217/16, relativa a control de qualitat de l'empresa adjudicatària del servei de cuina de Can Misses i RGE núm. 5218/16, relativa a control de qualitat de les empreses subcontractades pel servei de cuina de Can Misses.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Preguntes, totes del Sr. Josep Melià i Ques, RGE núm. 6030/16, relativa a transport públic des d'Alcúdia, RGE núm. 6031/16, relativa a transport públic des d'Alcúdia (II), i RGE núm. 6032/16, relativa a transport públic des d'Alcúdia (III). 2. Compareixença del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 5745/16, presentat per 3 diputats membres de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'explicar les línies programàtiques de la seva conselleria en relació amb territori, energia i transport terrestre, i RGE núm. 5981/16, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
18:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 3206/16, presentada pels grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista, de modificació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
02/06/2016
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7094/16, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a exigència a AENA en qualitat en els serveis de handling dels aeroports de les Illes Balears, així com en les seves condicions laborals i socials i RGE núm. 8598/16, dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca, Socialista,MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears i Mixt, relativa a manca de personal a l'aeroport de Menorca.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei RGE núm. 7685/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportacions als plans insulars de cooperació; i RGE núm. 8624/16, del Grup Parlamentari el Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a promoció i foment del consum de productes lactis i producte balear.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 3379/16, d'igualtat de dones i homes. OD: 1-Constitució de la Ponència, 2-Designació coordinador/a, 3-Redacció Informe.
16:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6265/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció de noves infraestructures educatives a Eivissa; i RGE núm. 6274/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement i suport als tres directors expedientats dels centres de secundària de Menorca.
DILLUNS
06/06/2016
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 3379/16, d'igualtat de dones i homes. OD: Continuació redacció Informe
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
07/06/2016
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. I. Preguntes: RGE núm. 9602/16, 9607/16, 9606/16, 9611/16, 9613/16, 9604/16, 9609/16, 9603/16, 9605/16, 9597/16, 9599/16, 9612/16, 9614/16, 9610/16 i 10020/16 (en substició de la RGE núm.9608/16). II. Interpel·lació RGE núm. 7205/16, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a política lingüística del Govern en matèria d'ensenyament. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 6606/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa de la facultat de medicina. 2. RGE núm. 3626/16, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a transició energètica, autoconsum i eficiència energètica. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 7067/16, del Grup Parlamentari Popular, de modificació de la disposició transitòria quarta de la Llei 2/2004, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl.
16:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Escrit RGE núm. 965/16, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'informe 110/2015 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2014. 2. Escrit RGE núm. 6315/16, presentat pel Sr. Joan Rosselló i Villalonga, síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 112/2016 sobre els convenis de col·laboració signats entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la CAIB 2008/2014, en el marc de les anomenades "inversions estatutàries". 3. Escrit RGE núm. 6611/16, presentat pel Sr. Joan Rosselló i Villalonga, síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet els informes 114/2016, 115/2016, 116/2016 i 117/2016, del compte general dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2013.
16:35
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
08/06/2016
09:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Groga
D'estudi en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de Formentera. OD: Continuació Pla de treball.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
11:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Transparència, Cultura i Esports, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 5746/16, presentat per tres diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'explicar les línies programàtiques de la seva conselleria; i RGE núm. 5982/16, presentada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
11:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1- Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 5950/16, de creació de l'Oficina de lluita contra la corrupció de les Illes Balears, 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic. Proposició no de llei RGE núm. 8817/16, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, relativa a Verge del Toro.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 8724/16, del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, presentada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre l'avantprojecte de llei pel qual es declara el Parc Natural d'Es Trenc-Salobrar de Campos.
18:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
09/06/2016
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes, totes del Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. RGE núm. 6711/16, relativa a regulació del lloguer turístic (IV); RGE núm. 6712/16, relativa a regulació del lloguer turístic (I); RGE núm. 6713/16, relativa a regulació del lloguer turístic (II) i RGE núm. 6714/16, relativa a regulació del lloguer turístic (III).
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 9014/16 presentada pel Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual sol·licita la compareixença del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per ta d'informar sobre la política de la conselleria en relació amb les condicions laborals.
16:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Transparència, Cultura i Esports, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 5747/16, presentat per tres diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'explicar les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa a cultura i esports; i RGE núm. 5982/16, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
18:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 3379/16, d'igualtat de dones i homes. OD: Continuació redacció informe.
18:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
14/06/2016
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. I. Preguntes: RGE núm. 9599/16 (ajornada a la sessió anterior), 10291/16 (presentada en substitució de la 10160/16), 10156/16, 10161/16, 10163/16, 10162/16, 10154/16, 10155/16, 10168/16, 10165/16, 10164/16, 10129/16, 10245/16 (presentada en substitució de la 10169/16), 10157/16, 10167/16 i 10166/16. II. Interpel·lació RGE núm. 6258/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de promoció turística. III. Mocions: 1. RGE núm. 10001/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment pressupostari del Govern de les Illes Balears. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 6257/16. 2. RGE núm. 10003/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació al voluntariat. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 5723/16. IV. Proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació, sobre les autopistes d'Eivissa (escrit RGE núm. 9616/16, complementat amb el RGE núm. 9648/16, presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears). V. Elecció dels membres del Consell Assessor de continguts i programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Escrit RGE núm. 458/16, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 109/2015, del Compte General de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu corresponent a l'exercici 2010. 2.Escrit RGE núm. 5268/16, presentat pel Síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la memòria anual i la informació sobre la liquidació del pressupost de la Sindicatura, corresponents a l'exercici de 2015. 3. Escrit RGE núm. 6573/16, presentat pel Sr. Joan Rosselló i Villalonga, Síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 113/2016 consolidat dels comptes generals de les entitats locals corresponents a l'exercici 2013. 4. Compareixença RGE núm. 7126/16, del director general de Pressuposts i Finançament, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, i aprovada per la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de dia 24 de maig, per tal d'informar sobre la viabilitat pressupostària de la implantació de la Facultat de Medicina.
DIMECRES
15/06/2016
09:00
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Continuació debat de les propostes.
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 4974/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i participació. OD: 1-Constitució de la Ponència, 2-Nomenament del coordinador o la coordinadora, 3-Redacció de l'Informe.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Qualificar les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 2009/16, presentada per l'Ajuntament de Palma, de derogació de l'article 1 de la Llei 6/2012, de 6 de juny,de modificació de la 23/2006, de 20 de novembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, en el sentit de substituir al títol i en tot el text de la Llei la denominació de Palma de Mallorca per Palma.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Ponència
Sala Groga
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 3379/16, d'igualtat de dones i homes. OD: Continuació redacció informe.
12:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Groga
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió, si n'és el cas.
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 8766/16, presentada pel Govern de les Illes Balears, mitjaçant la qual se sol·licita la compareixença de la consellera de Salut, per tal d'informar sobre l'ampliació i la remodelació de l'Hospital de Manacor.
18:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5491/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'un pla autonòmic de silvopascicultura, i RGE núm. 7204/16, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Podem Illes Balears i Mixt, relativa a creació d'una ponència tècnica sobre la gestió sostenible dels residus a les Illes Balears.
DIJOUS
16/06/2016
10:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMARTS
21/06/2016
10:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre convocatòria de sessió extraordinària de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 10345/16.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMECRES
22/06/2016
11:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
(DESCONVOCADA) Projecte de llei RGE núm. 4939/16, d'avaluació ambiental de les Illes Balears. OD: 1- Constitució de la Ponència. 2- Nomenament de coordinador/a. 3- Redacció informe.
DILLUNS
27/06/2016
11:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 4939/16, d'avaluació ambiental de les Illes Balears. OD: 1- Constitució de la Ponència. 2- Nomenament de coordinador/a. 3- Redacció informe.
DIMECRES
29/06/2016
12:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 7126/16, del director general de Pressuposts i Finançament, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre la viabilitat pressupostària de la implantació de la Facultat de Medicina.
DIJOUS
30/06/2016
10:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
11:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
12:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 4939/16, d'avaluació ambiental de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
12:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 3379/16, d'igualtat de dones i homes.