AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/08/2021 a 31/08/2021

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
25/08/2021
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
DIVENDRES
27/08/2021
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Debat i votació de l'escrit RGE núm. 6746/21, presentat per la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la imputació a exercicis futurs de les despeses pluriennals corresponents als expedients del Servei de Salut de les Illes Balears 3176 SSCC PA 94/21 (Obres de reforma i ampliació de l'Hospital de Manacor), 3217 SSCC PA 184/21 (Obres de reforma interior i ordenació de parcel·la de l'Hospital Verge del Toro) i 3323 SSCC PA 103/21 (Concessió d'obres per a la construcció, conservació i explotació de nou centres de salut i unitats bàsiques de salut d'atenció primària a l'Àrea de Salut de Mallorca).
10:30
DIPUTACIO PERMANENT
Sala de les Cariàtides
Si n'és el cas, un cop finalitzada la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració d'una sessió extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 6777/21, amb l'ordre del dia següent: Compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, per tal d'informar sobre la situació de saturació i manca de personal sanitari a l'Hospital de Son Espases i altres centres sanitaris de les Illes Balears, RGE núm. 6775/21, de 3 diputades membres de la Comissió de Salut, adscrites al Grup Parlamentari Popular.
10:45
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
Si escau i en tot cas un cop finalitzada la sessió de la Diputació Permanent.
DILLUNS
30/08/2021
12:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 6775/21, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, de la consellera de Salut i Consum davant la situació de saturació i manca de personal sanitari a l'Hospital de Son Espases i altres centres sanitaris de les Illes Balears.
DIMARTS
31/08/2021
10:15
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.