AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/09/2015 a 30/09/2015

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
01/09/2015
11:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:15
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
02/09/2015
10:15
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIJOUS
03/09/2015
09:20
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
DIMARTS
08/09/2015
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 4358/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions estatutàries.
17:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
09/09/2015
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I- Preguntes: RGE núm. 5397/15, 5399/15, 5400/15, 5401/15, 5402/15, 5403/15, 5404/15, 5408/15 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 5436/15), 5425/15, 5427/15 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 5437/15), 5428/15, 5429/15 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 5438/15), 5396/15, 5407/15 i 5405/15 II-Interpel.lació RGE núm. 5035/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació al nomenament d'alts càrrecs i personal eventual. III.- Proposicions no de llei RGE núm. 4488/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la continuïtat del Club Nàutic d'Eivissa, i RGE núm. 4223/15, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a modificació de la Llei 11/2014, de comerç.
16:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
Punt únic:Proposició no de llei RGE núm. 4458/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició de la clàusula no show en els contractes de transport.
16:35
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 4212/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, i RGE núm. 4292/15, presentat per una cinquena part dels diputats de la Comissió, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
18:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
10/09/2015
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 4208/15, de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, a iniciativa pròpia davant comissió, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern, i compareixença RGE núm. 4286/15, de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, sol·licitada per una cinquena part del diputats de la comissió, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre les línies programàtiques de la seva conselleria.
16:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 4294/15, de la consellera de Participació, Transparència i Cultura, sol·licitada per una cinquena part del diputats de la comissió, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre les línies programàtiques de la seva Conselleria pel que fa a cultura.
DIVENDRES
11/09/2015
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4282/15, del Grup Parlamentari Més per Menorca, relativa a participació telemàtica dels diputats i les diputades a les comissions permanents del Parlament, i RGE núm. 4360/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desplegament de l'article 85.3 del Reglament del PIB.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
15/09/2015
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 5427/15 (ajornada a la sessió anterior), 5532, 5536, 5542, 5546, 5534, 5535, 5537, 5538, 5540, 5541, 5543, 5544, 5548, 5545 i 5539/15. 2.- Interpel.lació RGE núm. 4336/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a poítica educativa del Govern a l'inici del curs escolar. 3.- Proposicions no de llei: RGE núm. 5424/15, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i Mixt, relativa a proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears, i RGE núm. 4359/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a límit del dèficit per 2016.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 4206/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, i RGE núm. 4298/15, presentat per una cinquena part dels diputats de la comissió adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
17:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
16/09/2015
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4343/15, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a Llei Orgànica de seguretat ciutadana, i RGE núm. 4531/15, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a modificació de la Llei 7/2013, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT

Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Compareixença RGE núm.4209/15,presentada pel Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença de la consellera de Salut, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern i 2-Compareixença RGE núm. 4287/15, presentada per tres diputats membres de la Comssió de Salut, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença de la consellera de Salut, per tal d'informar sobre les línies programàtiques de la seva conselleria.
16:35
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4307/15, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a tarifa estacionament aeroport, i RGE núm. 4330/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions de regulació i control de les 'party boats' en l'àmbit dels espais litorals protegits amb presència de posidònia oceànica.
DIJOUS
17/09/2015
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 4204/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern, i RGE núm. 4296/15, presentat per 3 diputats membres de la Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa a turisme.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 4212/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern i RGE núm. 4293/15, presentat per 3 diputats de la Comissió, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant se sol·licita la compareixença del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per tal d'informar sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa a energia.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la proepra sessió de la Comissió.
16:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 4210/15, del conseller de Treball, Comerç i Indústria, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern, i compareixença RGE núm. 4288/15, del conseller de Treball, Comerç i Indústria, sol·licitada per 3 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa a treball.
16:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 4207/15, del conseller d'Educació i Universitat, a iniciativa pròpia davant comissió, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern, i compareixença RGE núm. 4301/15, del conseller d'Educació i Universitat, sol·licitada per una cinquena part del diputats de la comissió, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre les línies programàtiques de la seva Conselleria.
18:35
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
22/09/2015
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I.-Preguntes: RGE núm. 5702, 5703, 5710 (sol.licitat l'ajornament mitjançant l'escrit RGE núm. 5964/15), 5712, 5698, 5699, 5708, 5707, 5709, 5711(sol.licitat l'ajornament mitjançant l'escrit RGE núm. 5964/15), 5701 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 5715/15), 5697, 5705 i 5713/15. II.- Interpel.lació RGE núm. 4308/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en matèria turística. III.- Moció RGE núm. 5632/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb el nomenament d'alts càrrecs i personal eventual, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 5035/15. IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4281/15, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a Comissió General de consells insulars.
16:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1.Proposició no de llei RGE núm. 4985/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a retirada dels pressuposts generals de l'Estat per al 2016; 2.Escrit RGE núm. 6711/14, presentat pel Sr. José Vicente Marí Bosó, president de l'Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe de funcionament de l'ATIB durant el 2013; 3.Escrit RGE núm. 4091/15, presentat pel Sr. José Vicente Marí Bosó, president de l'Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe de funcionament de l'ATIB durant el 2014.
16:35
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
23/09/2015
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 4205/15, del conseller de Presidència, a iniciativa pròpia davant comissió, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern, i compareixença RGE núm. 4300/15, del conseller de Presidència, sol·licitada per una cinquena part del diputats de la comissió, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre les línies programàtiques de la seva conselleria.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Punt únic. Proposició no de llei RGE núm. 5013/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estratègia salut sexual i reproductiva i d'IVE.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: FIxar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4356/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transferència dels aeroports de Son Bonet i Sant Lluís i les taxes d'aplicació, actuacions, inversions, gestió i manteniment mentre no es faci efectiva la transferència (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 4369/15), i RGE núm. 4357/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella.
18:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
24/09/2015
10:15
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes, del Sr. Melià i Ques, RGE núm. 5018/15, relativa a reforma Llei turística, i RGE núm. 5019/15, relativa a reforma Llei turística.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 4204/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern i RGE núm. 4297/15, presentat per 3 diputats membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita la compareixença del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per tal d'informar sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa innovació i recerca.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5334/15, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a suport als refugiats que arriben a la Unió Europea(rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 5740/15) i, RGE núm. 5386/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política comuna en matèria d'immigració.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4734/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma del CEIP Sant Ciriac i posada en marxa del projecte de la segona fase de l'IES Quartó del Rei, i RGE núm. 5119/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a realització anàlisi sobre l'estat de les infraestructures educatives de les Illes Balears.
18:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
29/09/2015
09:55
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 5710/15 (ajornada a la sessió anterior), 5711/15 (ajornada a la sessió anterior),6007/15,6008/15, 6015/15, 6019/15, 6020/15, 6013/15, 6009/15, 6012/15, 6016/15, 6018/15, 6108 (presentada en substitució de la 6022/15), 6017/15, 6014/15, 6170(presentada en substitució de la 6006/15) i 6304/15 (presentada en substitució de la 6021/15). II.- Interpel.lació RGE núm. 5426/15, presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a mitjans de comunicació. III.- Proposicions no de llei: 1.- RGE núm. 5376/15, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a posicionament del Parlament de les Illes Balears davant la voluntat separatista d'alguns partits polítics catalans i solidaritat envers els seus ciutadans. 2.- RGE núm. 5375/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pressuposts Generals de l'Estat per a 2016.
14:05
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES

Reunió de Comissió
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: 1.Examen sobre el règim d'incompatibilitats dels diputats i les diputades; 2.Escrit RGE núm. 4532/15, relatiu a l'informe sobre declaració de compatibilitat del Sr. David Martínez Pablo.
16:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Escrit RGE núm. 6711/14, presentat per l'anterior president de l'Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe de funcionament de l'ATIB durant el 2013. 2. Escrit RGE núm. 4091/15, presentat per l'anterior president de l'Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe de funcionament de l'ATIB durant el 2014.
16:35
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
30/09/2015
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1)Compareixença del Sr. Francisco Fernández i Terrés, director dels Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 5577/15, presentat pel Grup Parlamentari Popular, per tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l'acció de govern. 2)Proposició no de llei RGE núm. 4283/15, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a eliminació de l'aforament.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:1-Proposició no de llei RGE núm. 5966/15, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, Més per Mallorca i Més per Menorca, relativa a tancament dels centres de salut a les 17.30 hores i 2-Proposició no de llei RGE núm. 5967/15, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,relativa a la retirada de la taxa per a l'emissió de la targeta sanitària.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 4211/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern, i RGE núm. 4291/15, presentat per 3 diputats membres de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa a medi ambient.
18:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.