AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/09/2023 a 30/09/2023

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
04/09/2023
08:45
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Determinar el número de preguntes a incorporar als ordres del dia de les sessions de control. 2. Distribució proporcional de les preguntes. 3. Altres assumptes en relació al funcionament d'aquesta comissió.
09:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:15
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
05/09/2023
11:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
06/09/2023
09:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIJOUS
07/09/2023
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, IGUALTAT I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
12/09/2023
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I. Jurament o promesa dels nous diputats. II. Preguntes. RGE núm. 4663/23, RGE núm. 4664/23, RGE núm. 4670/23, RGE núm. 4671/23, RGE núm. 4672/23, RGE núm. 4673/23, RGE núm. 4675/23, RGE núm. 5058/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 4676/23), RGE núm. 4677/23, RGE núm. 4678/23, RGE núm. 4679/23, RGE núm. 4680/23, RGE núm. 4681/23, RGE núm. 4684/23, RGE núm. 4669/23, RGE núm. 4662/23, RGE núm. 4674/23, RGE núm. 4683/23, rectificada amb l'escrit RGE núm. 4686/23. III. Interpel·lació RGE núm. 2660/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en matèria de transició ecològica. IV. Proposicions no de llei 1. RGE núm. 2756/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement dels descendents dels jueus a Mallorca. 2. RGE núm. 3307/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatge públic. V. Modificació de les comissions permanents de la cambra (article 50.4 del Reglament del Parlament).
15:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 13465/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 214/2022 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponents a l'exercici 2020. 2. Escrit RGE núm. 13469/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 215/2022 del Compte general de l'Ajuntament de Calvià corresponent a l'exercici 2020. 3. Escrit RGE núm. 1880/23, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la memòria anual d'activitats de la sindicatura corresponent a l'exercici 2022.
15:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
13/09/2023
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Elecció de vicepresident/a. 2. Compareixença de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2738/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
10:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
15:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Salut, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2740/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
15:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Elecció de vicepresident/a. 2. Compareixença de la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2742/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
17:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
14/09/2023
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Turisme, Cultura i Esports, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2743/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Elecció de secretari o secretària. 2. Compareixença del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2739/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD:1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, IGUALTAT I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Famílies i Afers Socials, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2744/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
15:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, IGUALTAT I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Educació i Universitats, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2741/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
17:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
19/09/2023
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 5203/23, RGE núm. 5249/23, RGE núm. 5250/23, RGE núm. 5252/23, RGE núm. 5255/23, RGE núm. 5256/23, RGE núm. 5257/23, RGE núm. 5258/23, RGE núm. 5259/23, RGE núm. 5204/23, RGE núm. 5253/23, RGE núm. 5260/23, RGE núm. 5261/23, RGE núm. 5262/23, RGE núm. 5484/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 5263/23) RGE núm. 5265/23, RGE núm. 5251/23, RGE núm. 5264/23. II. Interpel·lació RGE núm. 2529/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge. III. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 2753/23, del Grup Parlamentari VOX, relativa a informes d'impacte familiar en els projectes de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma. 2. RGE núm. 2700/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a garantir un finançament adequat per a Menorca Reserva de Biosfera.
15:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Compareixença del vicepresident i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2737/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
15:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
20/09/2023
10:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Debat de l'escrit RGE núm. 1959/23, presentat per l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la memòria anual corresponent a l'any 2022.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
15:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3326/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de formació en humanització i eines d'autocura per als professionals que treballen a la sanitat pública. b) RGE núm. 3327/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució del pla director de l'hospital Son Llàtzer.
15:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ D'ORDENACIÓ TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I CICLE DE L'AIGUA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2745/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
17:05
COMISSIÓ D'ORDENACIÓ TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I CICLE DE L'AIGUA

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: En acabar la Comissió. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
21/09/2023
12:30
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta. 2. Preguntes: 1) RGE núm. 5268/23, presentada per la Sra. Manuela Cañadas i Pinilla, del Grup Parlamentari Vox, relativa a borsí d'operadors de càmera. 2) RGE núm. 5282/23, presentada per la Sra. Joana Gomila i Lluch, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a continguts en català per atreure el públic infantil i juvenil. 3) RGE núm. 5354/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places plantilla de directius. 4) RGE núm. 5434/23, presentada per la Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions de nova programació d'IB3. 5) RGE núm. 5435/223, presentada per la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de l'audiència. 6) RGE núm. 5436/23, presentada per la Sra. Silvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous continguts relacionats amb l'esport femení. 7) RGE núm. 5437/23, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència a IB3 Ràdio. 8) RGE núm. 5355/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a internalització del personal d'IB3. 9) RGE núm. 5356/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència productes audiovisuals IB3 Televisió. 10) RGE núm. 5357/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència productes audiovisuals IB3 Ràdio. 11) RGE núm. 5358/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places delegacions Menorca, Eivissa i Formentera. 12) RGE núm. 5359/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació pressuposts IB3.
15:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3322/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, en defensa de les polítiques feministes i contra la violència de gènere. b) RGE núm. 3324/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement a les entitats socials i la tasca humanitària que desenvolupen a les Illes Balears i al conjunt del món.
15:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 3330/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport escolar post obligatori. b) RGE núm. 3331/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a dotació d'una plaça estable d'educador/a al Museu Monogràfic de la Necròpolis Púnica del Puig des Molins.
17:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
26/09/2023
09:50
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 5529/23, 5911/23 (presentada en substitució de la 5530/23), 5531/23, 5514/23, 5912/23 (presentada en substitució de la 5532/23), 5533/23, 5534/23, 5535/23, 5541/23, 5543/23, 5516/23, 5536/23, 5537/23, 5542/23, 5265/23 (ajornada sessió anterior), 5251/23 (ajornada sessió anterior), 5264/23 (ajornada sessió anterior), 5522/23, 5915/23 (presentada en substitució de la 5513/23), 5540/23 i 5538/23. II. Interpel·lació RGE núm. 4984/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de turisme. III. Moció RGE núm. 5482/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en matèria de transició ecològica, derivada del debat de la interpel·lació RGE núm. 2660/23. IV. Debat i votació sobre la convalidació o derogació del Decret llei 5/2023, de 28 d'agost, de mesures urgents en l'àmbit educatiu i en el sanitari (RGE núm. 4466/23).
15:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 2002/23, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 216/2023 sobre els plans antifrau que han aprovat els ajuntaments de les Illes Balears que participen en l'execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència corresponent als exercicis 2021 i 2022. 2. Escrit RGE núm. 2003/23, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 217/2023 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2021. 3. Escrit RGE núm. 2004/23, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 218/2023 sobre el compliment de la legalitat de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2021.
15:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
27/09/2023
10:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Reanudació de la sessió. Debat de l'escrit RGE núm. 1959/23, presentat per l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la memòria anual corresponent a l'any 2022.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
15:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 3328/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a donar resposta a la necessitat de professionals dins l'àmbit de la salut a la comunitat autònoma de les Illes Balears. b) RGE núm. 4449/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a desbloqueig de la llei ELA i creació d'un Centre Nacional de Recerca sobre l'ELA.
15:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
 
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del ¨Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 3320/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a cicle de l'aigua. b) RGE núm. 3325/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir la construcció d'habitatges de protecció pública per destinar-los a lloguer.
17:05
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
28/09/2023
10:30
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 3335/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa del petit comerç de proximitat pel seu valor econòmic, social i cultural
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Rural, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2746/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 4456/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impulsar els protocols davant les agressions sexuals grupals a turistes.
15:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 3334/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a implantació del grau de Ciències de l'activitat física i de l'esport.
16:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.