AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/10/2017 a 31/10/2017

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/10/2017
00:01
COMISSIÓ D'ASSUMPTES EUROPEUS
 
 
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: Preguntes RGE núm. 11850/17,11853/17, 11854/17, 11858/17, 11865/17, 12343/17 (presentada en substitució de la 11864/17), 11866/17, 11861/17, 11862/17, 11863/17, 11855/17, 11852/17, 11851/17, 11834/17 i 12342/17 (presentada en substitució de la 11867/17). II. Interpel·lació RGE núm. 10141/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'IBAVI. III. Moció RGE núm. 11072/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a política de repartiment de l'impost turístic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 9867/17. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 10392/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a suport institucional en la defensa de l'estat de dret a Catalunya. 2. RGE núm. 5695/15, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a establir l'obligació que les secretaries generals de les conselleries siguin ocupades per funcionaris.
DIMECRES
04/10/2017
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
D'estudi en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de Formentera. OD: Continuació del treballs.
10:45
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
O, en qualsevol cas, un cop acabada la Ponència. OD: 1-Proposicions no de llei RGE núm. 5184/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació dels requisits del permís de conduir motocicletes exigits en els accessos a cursos bàsics de capacitació com a policia local a través de l'EBAP i per torn lliure; i RGE núm. 5412/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cobertura del servei d'informatius de l'Ens Radiotelevisió de les Illes Balears a l'illa de Formentera. 2-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 3736/17, dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears per donar compte del rebuig a la tramitació de la proposició de reforma del REB, RGE núm. 8426/15, després de l'informe negatiu per part del Govern espanyol sobre la iniciativa.
10:50
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9537/17, presentada pel Grup Parlamentari Més per Menorca, relativa a l'atenció pediàtrica en l'EAP Canal Salat, i RGE núm. 10132/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a prevenció del consum de cànnabis a la nova llei de drogues.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 9463/17, de modificació del Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la xarxa hospitalària pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d'atenció especialitzada. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Compareixença del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (escrit RGE núm. 10450/17), per tal que informi sobre la despesa de la gestió dels fangs provinents de la depuradora de Santa Eulàlia. 2. Compareixença del Sr. Joan Gual de Torrella Guasp, president de l'Autoritat Portuària de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears (escrit RGE núm. 10691/16), i acordada per la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial a la sessió de dia 5 d'abril de 2017, per tal d'informar sobre el projecte d'ampliació de la dàrsena del Port d'Alcúdia.
18:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
05/10/2017
09:00
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 10330/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la defensa del sector turístic i contra la turismofòbia.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6068/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accés a banda ampla i desplegament de fibra òptic a l'illa de Formentera, i RGE núm. 7818/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a programes de desenvolupament rural (PDR).
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió: OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6417/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a declaració de solidaritat amb el poble de Veneçuela; i RGE núm. 10135/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la situació a Veneçuela.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5865/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació dels requisits de titulació per a professorat docent; i RGE núm. 11848/17, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a modificació de l'article 148 d) del Reglament General de la Federació de Futbol de les Illes Balears.
17:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
10/10/2017
09:50
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre de Dia de la propera sesió de la Comissió.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. I.Preguntes: RGE núm. 12426/17, 12485/17, 12488/17, 12494/17, 12438/17, 12483/17 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 12505/17), 12772/17 (presentada en substitució de la RGE núm. 12490/17), 12489/17, 12492/17, 12487/17, 12491/17, 12400/17, 12439/17, 12484/17 i 12493/17. II. Interpel·lació RGE núm. 10783/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a polítiques del Govern en matèria de sanitat vegetal i lluita contra la Xylella Fastidiosa. III. Moció RGE núm. 12318/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar 2017-2018, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10137/17.IV. Debat de presa en consideració de les proposicions de llei: RGE núm. 4447/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, per a la limitació de mandats de la Presidència de la comunitat autònoma de les Illes Balears; i RGE núm. 4448/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, dels consells insulars, per a la limitació de mandats de la Presidència dels consells insulars.
DIMECRES
11/10/2017
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 9443/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10133/17, presentada pel GP Popular, relativa a millora del servei d'ambulàncies a Eivissa i RGE núm. 10743/17, presentada pel GP Mixt, relativa a quiròfans a l'Hospital Mateu Orfila.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d'urbanisme de les Illes Balears. OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció informe.
DIVENDRES
13/10/2017
11:00
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
17/10/2017
09:50
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Si n'és el cas, qualificació de les esmenes signades per les 3/5 parts dels diputats presentades al Projecte de llei RGE núm. 9463/17, de modificació del Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la xarxa hospitalària pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d'atenció especialitzada.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 12982/17, 12985/17, 12987/17, 12991/17, 12997/17, 12998/17, 12993/17, 12990/17, 12994/17, 13605/17(presentada en substitució de la RGE núm. 12992/17), 12989/17, 12983/17, 12999/17, 12984/17 i 12995/17. II. Interpel·lació RGE núm. 6400/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'anomenat Pla Juncker. III. Moció RGE núm. 12706/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern a l'IBAVI, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10141/17. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 10348/17, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a atenció sanitària universal. 2. RGE núm. 12516/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport als cossos i forces de seguretat de l'Estat com a garants de l'estat de dret.
16:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10131/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les bestretes als Consells Insulars i RGE núm. 7872/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a amnistia fiscal, enginyeria fiscal i societària i empreses turístiques.
16:35
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
18/10/2017
10:00
COMISSIÓ NO PERMANENT ESTUDI AVALUAR AUTOGOVERN REAL IB

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la comissió i elecció dels membres de la Mesa.
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 9443/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
10:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Proposició no de llei RGE núm. 10822/17, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a creació d'una sala d'hemodinàmica a l'Hospital Son Llàtzer. 2. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut RGE núm. 11849/17, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt, per tal d'informar sobre la situació de la salut mental a les Illes Balears.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al projecte de llei RGE núm. 7657/17, d'urbanisme de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
DIJOUS
19/10/2017
09:00
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 12405/17, presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la directora general de Turisme, davant de l'aixecament del sumari del Cas Cursach.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la directora general de Turisme, sol·licitada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears (escrit RGE núm. 12405/17), davant de l'aixecament del sumari del Cas Cursach.
10:40
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera reunió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7877/17, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora de les condicions per al desenvolupament dels oficis artesans, i RGE núm. 8427/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a contractació pública també per a les petites i mitjanes empreses.DESCONVOCADA
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.DESCONVOCADA
14:15
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1: Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades, 2:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Per tal d'elaborar una proposta del text de la Proposició de llei del tercer sector de Balears. OD: Continuació dels treballs.
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu' DESCONVOCADA
DIMARTS
24/10/2017
10:50
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat sobre l'orientació política general del Govern (intervenció de la presidenta del Govern).
DIMECRES
25/10/2017
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat sobre l'orientació política general del Govern (intervencions dels grups parlamentaris)
DIJOUS
26/10/2017
09:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d'urbanisme de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
12:30
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes: RGE núm. 13826/17, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels serveis informatius; RGE núm. 13827/17, de la diputada Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis en la programació per millorar els pèssims nivells d'audiència; RGE núm. 13838/17, del diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a nombre de professionals que han deixat de fer feina a IB3 per les condicions laborals de l'actual empresa concessionària dels informatius; RGE núm. 13839/17, del diputat Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a diferències salarials; RGE núm. 13823/17, de la diputada Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de Nàufrags de l'evolució; RGE núm. 13825/17, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a integració de les redaccions d'esports d'IB3 Ràdio i IB3 TV; RGE núm. 13824/17, de la diputada Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Conveni amb la Fundació Mallorca Literària; RGE núm. 13828/17, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesura de les audiències a IB3; RGE núm. 13836/17, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a programa de cultura LGTBI; RGE núm. 13829/17, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament realitzat per IB3 dels successos de l'1 d'octubre; RGE núm. 13837/17, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a audiència.
16:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un pacte educatiu'. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Pla de treball.
17:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
(En tot cas, en acabar la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un pacte educatiu'). Relativa al Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d'urbanisme de les Illes Balear. OD: Continuació redacció de l'Informe.
DIVENDRES
27/10/2017
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMARTS
31/10/2017
09:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
09:20
Comissió no permanent estudi avaluar autogovern real IB

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Adopció dels primers acords necessaris per a l'inici de la tasca de la Comissió; 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Preguntes RGE núm. 14102/17, 13714/17, 13983/17, 14095/17, 14099/17, 14018/17 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 14130/17),14104/17, 14106/17, 14101/17, 14103/17, 14105/17, 14098/17, 14019/17, 14100/17, i 14107/17.
10:45
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada la primera sessió plenària) Punt únic. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris derivades del Debat general sobre l'acció política i de Govern.