AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/10/2020 a 31/10/2020

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
01/10/2020
10:30
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. RGE núm. 14036/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.3), mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la directora de l'Agència d'Estratègia Turística per explicar les noves línies de feina que pensa dur a terme. 2) Proposició no de llei RGE núm. RGE núm. 14131/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa a l'extensió de les mesures de protecció i conciliació dels treballadors autònoms afectats per circumstàncies relacionades amb la COVID-19 i les seves famílies, així com per a recuperar la prestació extraordinària per finalització de l'activitat.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1) a) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 9561/20, modificada amb l'escrit RGE núm. 9613/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, d'un representant del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears, davant la tramitació del Decret llei 8/2020; b) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 9564/20, modificada amb l'escrit RGE núm. 9613/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, d'un representant de la Comissió de Construcció de la CAEB, davant la tramitació del Decret llei 8/2020; c) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 9567/20,modificada amb l'escrit RGE núm. 9613/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, d'un representant de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears, PIME Balears, davant la tramitació del Decret llei 8/2020; d) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 9568/20, modificada amb l'escrit RGE núm. 9613/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, d'un representant de la Comissió de Turisme de la CAEB, davant la tramitació del Decret llei 8/2020; e) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 9614/20, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, del president del sindicat metge SIMEBAL, davant la tramitació del Decret llei 8/2020. i 2) la Proposició no de llei RGE núm. 14177/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a: Sector del Comerç. Mesures per al manteniment i foment de la seva activitat 'temporada baixa 2020-2021'.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1) Compareixença RGE núm. 13741/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (art. 192.1) pel procediment d'urgència, de la consellera d'Afers Socials i Esports per tal de donar complida informació sobre la gestió que està portant a terme en els centres de menors amb mesures judicials i en els centres de menors tutelats. 2) Adopció d'acord respecte dels escrits: a) RGE núm. 11120/20, presentat pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos (art. 46.4), sol·licitant la compareixença del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, el Fons Menorquí de Cooperació i el Fons Pitiús de Cooperació. b) RGE núm. 10355/20, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca (art. 46.4), mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la CONGDIB, Coordinadora d'ONGD-Illes Balears, per tal de parlar de la cooperació davant els reptes d'una societat post COVID.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 3250/20, presentat pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, de sol·licitud de compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per tal d'informar sobre les informacions publicades en mitjans de comunicació d'àmbit nacional i local que confirmen adoctrinament ideològic i polític en els centres educatius de Balears; i RGE núm. 9084/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per tal d'informar sobre la incertesa envers el retorn a les aules en el mes de setembre. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 175/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la gestió de les assignacions de la Conselleria d'Educació per al funcionament dels centres docents públics no universitaris: i RGE núm. 2136/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a devolució immediata de les partides bloquejades als centres educatius de les Illes Balears dins aquest exercici pressupostari.
18:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
06/10/2020
08:55
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 14873/20, 14876/20, 14880/20, 14869/20, 14874/20, 14875/20, 14877/20, 14878/20, 14879/20, 14881/20, 14884/20, 14994/20 (presentada en substitució de la 14871/20), 14864/20, 14865/20, 14870/20, 14883/20, 14872/20, 14882/20. II. Interpel·lació RGE núm. 3746/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels acords parlamentaris en relació amb les ajudes per pal·liar els efectes de la tempesta Glòria i coordinació amb altres administracions per canalitzar aquestes ajudes. III. Moció RGE núm. 14807/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a reconstrucció econòmica de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 9476/20. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 13729/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforç del sistema educatiu. 2. RGE núm. 14183/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització dels romanents per part de les entitats locals i altres mesures de finançament locals davant la crisi de la COVID-19. V. Elecció dels membres del Consell Assessor de Continguts i Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Baleares per exhauriment del mandat. VI. Compareixença urgent de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, per tal d'explicar el Pla de conciliació anunciat en el Consell de Govern (escrit RGE núm. 9519/20, del Grup Parlamentari Popular).
DIMECRES
07/10/2020
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
Continuació de la sessió de dia 30.09.20. OD: Debat dels escrits RGE núm. 1845/19 i 4670/20, del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, mitjançant els quals tramet la memòria anual corresponent als exercicis 2018 i 2019 respectivament, els quals es debatran de forma acumulada (Debat i votació de les propostes de resolució presentades).
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En acabar la sessió anterior. OD: Proposició no de llei RGE núm. 2692/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a aprovació d'una llei estatal trans* que treballi de forma efectiva per erradicar totes les formes de discriminació.
10:40
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
15:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 8326/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, del gerent de l'Hospital Psiquiàtric de Palma, Sr. Josep Pomar i Reynés, per donar complida informació sobre la gestió duta a terme durant la crisi sanitària provocada per la propagació de la COVID-19. (Acordada la compareixença a la sessió de la Comissió de dia 22.07.2020).
15:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 9098/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a l'ampliació dels usos dels locals comercials en els edificis d'HPO per poder donar resposta i ser adaptats per a les persones amb dependència i necessitats especials de les Illes Balears. 2) RGE núm. 9582/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a reivindicació del dia del medi ambient 5 de juny 2020 sobre la biodiversitat.
18:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
08/10/2020
10:30
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, davant la tramitació del Decret llei 8/2020, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos mitjançant l'escrit RGE núm. 9565/20, modificat amb l'escrit RGE núm. 9613/20, i aprovada a la sessió de la Comissió de dia 17 de setembre de 2020.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Odre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 14740/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a un compromís absolut amb el comerç de proximitat. 2) RGE núm. 14741/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a l'adhesió immediata de la comunitat autònoma de les Illes Balears al programa MOVES II de mobilitat sostenible.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 10869/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de les entitats i projectes d'interès social i manteniment del sistema i les proporcions vigents per afavorir les entitats del Tercer sector. 2) RGE núm. 11126/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a iniciatives contra la discriminació de persones LGTBI amb diversitat funcional.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 10380/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, de sol·licitud de compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per tal d'informar sobre el pla de retorn dels alumnes i docents als centres educatius, competència del Govern per al pròxim curs escolar a Formentera, les inversions extraordinàries que el Govern farà a Formentera a partir del finançament extraordinari de la COVID-19 assignat per part de l'Estat, i l'estat de les inversions en infraestructures educatives per a l'illa de Formentera compromeses en els pressuposts generals de la CAIB per a 2020 i/o previstes al Pla d'infraestructures educatives 2016-2023 del Govern; i RGE núm. 11343/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de compareixença de la directora de l'Alta Inspecció d'Educació a les Illes Balears, la Sra. Irene García Sureda, per explicar l'informe emès el passat 21 de juliol, davant el recurs interposat el 26 de juny de 2020 per l'Asociación de Profesores Libres de Ingeniería Social (PLIS). 2-Compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per tal d'informar sobre les informacions publicades en mitjans de comunicació d'àmbit nacional i local que confirmen adoctrinament ideològic i polític en els centres educatius de Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares mitjançant l'escrit RGE núm. 3250/20 i aprovada per la Comissió de dia 01.10.20.
18:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
09/10/2020
09:30
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2- Designació coordinador o coordinadora; 3-Pla de treball.
DIMARTS
13/10/2020
09:50
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55
COMISSIÓ DE PETICIONS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 15137/20, 15084/20, 15108/20, 15131/20, 15139/20, 15133/20, 15134/20, 15135/20, 15136/20, 15138/20, 15258/20 (presentada en substitució de la 15140/20), 15110/20, 15109/20, 15089/20, 15132/20, 15107/20, 15085/20 i 15141/20. II. Interpel·lació RGE núm. 14649/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política del Govern de les Illes Balears sobre les mesures de reactivació del sector turístic. III. Moció RGE núm. 14959/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern en relació amb l'habitatge assequible i social, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 14206/20. IV. Votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en comissió: 1. Votació del punt núm. 3 la Proposició no de llei RGE núm. 4419/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a detracció dels fons dels ports autonòmics a favor dels trens de Mallorca (SFM). 2. Votació de l'esmena RGE núm. 9856/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, a la Proposició no de llei RGE núm. 8296/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla estratègic europeu de recuperació del turisme basat en la Marca Europa. 3. Votació dels apartats 3, 4, 6.a) i 6.b) de la Proposició no de llei RGE núm. 8464/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació dels mercats turístics emissors, i de l'esmena RGE núm. 9857/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. 4. Votació de l'esmena RGE núm. 9858/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares a la Proposició no de llei RGE núm. 8578/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de la quarantena per a les persones que arribin de l'estranger i mesures per facilitar el moviment de les persones amb seguretat. 5. Votació dels punts 1, 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 8811/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures complementàries per facilitar la reobertura de l'activitat econòmica. 6. Votació del punt 5 de la Proposició no de llei RGE núm. 8465/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per al foment de la conciliació davant la suspensió de l'activitat educativa durant la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i de l'esmena RGE núm. 10219/20, del Grup Parlamentari Popular. 7. Votació de l'apartat primer de la Proposició no de llei RGE núm. 4699/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a moratòria de creuers. 8. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 9638/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vessaments a Sa Platja Gran de Ciutadella. 9. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 8124/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc sanitari post COVID-19. 10. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 8810/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a una formació mínima dels bombers de les Illes Balears.11. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 8544/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'ambulància a Sant Joan de Labritja. 12. Votació dels punts 1 i 4 de la Proposició no de llei RGE núm. 14008/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel temporal del 29 d'agost. 13. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 8170/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de la retribució dels professionals sanitaris. V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 14413/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a accions contra l'aporofòbia. 2. RGE núm. 14185/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a necessitat de garantir la conciliació de les famílies en circumstàncies excepcionals relacionades amb l'emergència sanitària de la COVID-19.
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Escrits RGE núm. 11661 i 11662/19, presentats per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant els quals tramet l'Informe 171/2019, sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de l'exercici 2017. 2. Escrit RGE núm. 8197/20, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 173/2020, de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2016 i 2017. 3. Escrit RGE núm. 11300/20, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 174/2020, del compte general de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2015.
16:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
14/10/2020
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4480/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a assolir una equiparació salarial real i efectiva per a les forces i cossos de seguretat de l'Estat; RGE núm. 8360/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a memòria i restitució de les persones LGTBI víctimes de la repressió franquista; i RGE núm. 13634/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries per dotar de més efectius les plantilles de policies locals en els consistoris de les Illes Balears.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 10319/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de la directora general de Salut Pública i Participació, Sra. Maria Antònia Font i Oliver, per tal d'explicar el Pla de contenció davant els rebrots de la COVID-19. (Acordada la compareixença a la sessió de la Comissió de dia 30.09.2020)
15:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (escrit RGE núm. 3591/20), i acordada per la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial a la sessió de dia 8 de juliol de 2020, per tal que informi sobre l'extensió, de forma unilateral, per la República d'Argèlia de la seva zona econòmica exclusiva, ocupant zones marítimes del Parc Nacional de Cabrera.
18:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
15/10/2020
10:30
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 14235/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa a Sector turístic. Mesures per al manteniment i foment de la seva activitat a la temporada baixa -hivern 2020/2021. 2) RGE núm. 14770/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a bonus turístics per incentivar el turisme interilles en temporada baixa.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
12:30
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes. 1) RGE núm. 13988/20, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a ajustaments en els pressuposts per la crisi de la COVID-19. 2) RGE núm. 14752/20, presentada per la Sra. Patricia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desaparició de les tertúlies polítiques a IB3. 3) RGE núm. 15142/20, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a presència de la llengua castellana a IB3TV. 4) RGE núm. 15149/20, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 15 aniversari d'IB3 Ràdio. Perspectives de futur. 5) RGE núm. 15150/20, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a repartiment territorial dels continguts televisius. 6) RGE núm. 15152/20, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció de la dieta mediterrània als programes de cuina. 7) RGE núm. 15157/20, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a efectes damunt la Radiotelevisió de les Illes Balears davant una possible minva en el seu pressupost de cara a 2021. 8) RGE núm. 15159/20, presentada pel Sr. Pablo J. Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a emissió documental Tot Inclòs. 9) RGE núm. 15206/20, presentada pel Sr. Juan M. Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a criteris programació televisiva IB3. 10) RGE núm. 15234/20, presentada pel Sr. Antonio F. Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tertúlies polítiques a IB3 Ràdio i Televisió. 11) RGE núm. 15151/20, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grau de compliment de la Llei 7/2010. 12) RGE núm. 15235/20, presentada pel Sr. Antonio F. Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de les condicions econòmiques a les productores locals de les Illes Balears. 13) RGE núm. 15236/20, presentada pel Sr. Antonio F. Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectius d'IB3 de cara als pressuposts de 2021.
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: 1) Adopció d'acord respecte dels escrits: a) RGE núm. 3703/20, presentat pel GP Vox-Actua Baleares (art. 46.3) pel procediment d'urgència, mitjançant el qual es sol·licita la compareixença de la delegada del Govern, Sra. Aina Calvo, per tal que expliqui les actuacions dutes a terme per la Policia Nacional sobre l'explotació sexual de menors tutelats. b) RGE núm. 9503/20, presentat pel Grup Parlamentaris Popular (art. 46.3) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del Sr. Javier de Juan i Martín, president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per informar sobre el sistema de classificació dels malalts de COVID-19 a les residències de gent gran de les Illes Balears. 2) Proposicions no de llei. a) RGE núm. 11311/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a les persones amb discapacitats: dificultats per a l'exercici dels seus drets i, en particular, els relacionats amb l'exercici, desenvolupament i gaudi d'activitats d'oci i temps lliure. b) RGE núm. 11413/20, presentat pels grups parlamentaris Mixt, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, per la defensa de la Vall del Jordà a Palestina.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 10380/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, de sol·licitud de compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per tal d'informar sobre el pla de retorn dels alumnes i docents als centres educatius, competència del Govern per al pròxim curs escolar a Formentera, les inversions extraordinàries que el Govern farà a Formentera a partir del finançament extraordinari de la COVID-19 assignat per part de l'Estat, i l'estat de les inversions en infraestructures educatives per a l'illa de Formentera compromeses en els pressuposts generals de la CAIB per a 2020 i/o previstes al Pla d'infraestructures educatives 2016-2023 del Govern; i RGE núm. 11389/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, de sol·licitud de compareixença de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per tal d'informar sobre l'estat d'elaboració del protocol sanitari específic per a l'etapa d'educació infantil de 0 a 6 anys que sigui d'aplicació a partir de l'inici del pròxim curs. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 8675/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a gestió emocional a les aules; i RGE núm. 9131/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiment d'una partida extraordinària i urgent per a sufragar l'adquisició de material de protecció sanitari addicional per part dels centres educatius de Balears per al pròxim curs 2020-2021.
18:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
16/10/2020
09:30
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Pla de treball.
DIMARTS
20/10/2020
09:45
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
10:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
21/10/2020
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
DIJOUS
22/10/2020
10:30
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 14806/20, presentada pel grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a garanties relatives a l'extensió i flexibilització dels crèdits ICO per a pymes i autònoms afectats per la crisi sanitària de la pandèmia de la COVID-19. 2) RGE núm. 14963/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a APP SOIB.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
Proposicions no de llei :1)RGE núm. 14828/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupar de manera urgent un pla de gestió (GSA) dels recursos pesquers de les Illes Balears.2)RGE núm. 14913/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a escorxador insular per a Menorca.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 11355/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a retard en la valoració i la revisió del grau de discapacitat a les Illes Balears. 2) RGE núm. 14113/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a condemna als atacs contra el col·lectiu LGTBI a Polònia.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 14904/20, presentat pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, de sol·licitud de compareixença de l'inspector en cap de la Conselleria d'Educació, Sr. Antoni Arbós, per donar explicacions sobre l'adoctrinament secessionista i pancatalanista en alguns centres escolars. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 1812/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a digitalització de la Formació Professional; i RGE núm. 8608/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport als centres i professionals d'educació especial i famílies amb fills en edat escolar que tenen necessitats educatives especials.
18:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
23/10/2020
09:30
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
11:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
DIMARTS
27/10/2020
08:45
COMISSIÓ DE PETICIONS

Reunió de Comissió
Sala Verda
DESCONVOCADA. OD: Escrit RGE núm. 5841/20, presentat per la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat (amb relació a l'escrit RGE núm. 4580/19, presentat pel Sr. Esteban Jerez Aramburo, mitjançant el qual sol·licita que el Parlament faci d'interlocutor amb l'IBAVI per tal que els veïnats de la seva finca, que és de protecció oficial i gestiona l'IBAVI, compleixin les ordenances cíviques).
08:50
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes. RGE núm. 15555/20, 15565/20, 15553/20, 15589/20 (presentada en substitució 15562/20), 15564/20, 15568/20, 15563/20, 15566/20, 15567/20, 15569/20, 15590/20 (presentada en substitució de la 15560/20), 15356/20, 15557/20, 15535/20, 15558/20, 15554/20, 15575/20 i 15570/20. II. Interpel·lació RGE núm. 14863/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política general del Govern en relació amb el comerç.
11:15
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada la primera sessió plenària) Punt únic. Debat i votació de les propostes de resolució derivades del debat de política general del Govern de les Illes Balears.
15:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada la segona sessió plenària) Punt únic. Escrit RGE núm. 15545/20, de sol·licitud de compareixença, amb debat i votació, de la Sra. Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2021.
DIMECRES
28/10/2020
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Debat de la Memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l'any 2020, tramesa pel Sr. Bartolomé Barceló i Oliver mitjançant l'escrit RGE núm. 14763/20.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
15:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 8708/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa a reobertura de les Unitats Bàsiques de Salut que romanen tancades a causa de la crisi sanitària generada per la COVID-19. 2. RGE núm. 8889/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a reactivació dels programes de cribatge de càncer.
15:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: 1. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 11133/20, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a accés al mar i continuïtat en el trànsit de vianants en el litoral. b) RGE núm. 14254/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a mesures per a la connectivitat de les Illes Balears. 2. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 9563/20 (modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 9613/20), presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art.46.2) pel procediment d'urgència, del conseller de Medi Ambient i Territori, davant la tramitació del Decret llei 8/2020. (RETIRAT) 3. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 9612/20 (modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 9613/20), presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art.46.2) pel procediment d'urgència, del conseller de Mobilitat i Habitatge, davant la tramitació del Decret llei 8/2020. (RETIRAT)
17:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
29/10/2020
10:30
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 15083/20, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a pla d'assistència per un turisme segur. 2) RGE núm. 15161/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a itineraris autònoms.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
DESCONVOCADA. OD: Punt únic: Proposició no de llei RGE núm.1815/20, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos i modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 15048/20, relativa a cambres agràries.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
DESCONVOCADA. En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 14230/20, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, pel procediment d'urgència, relativa a suport a la convocatòria de la Plataforma Les Balears Acollim. 2) RGE núm. 14627/20, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a pla urgent de col·laboració amb bancs d'aliments, menjadors socials i locals d'auxili social.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3561/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució immediata de les obres de millora pendents en el col·legi Ses Comes de Porto Cristo (Manacor); i RGE núm. 4180/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a espais d'exposició artística.
18:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
30/10/2020
09:30
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.