AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/11/2014 a 30/11/2014

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
04/11/2014
09:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 10083 (Ajornada escrit RGE núm.10154), 10093, 10227 (en substitució de la 10100), 10081 (Ajornada escrit RGE núm.10154), 10087, 10089, 10095, 10096, 10090, 10092, 10084, 10086, 10094, 10088, 10082, 10085, 10091, 10099(Ajornada escrit RGE núm.10154) i 10097/14 (Ajornada escrit RGE núm.10154). II.- Interpel.lació RGE núm. 10131/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a seguretat alimentària. III.- Mocions: RGE núm. 9256/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria educativa. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 8850/14. I RGE núm. 9871/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a funció de servei públic de la radiotelevisió autonòmica. Derivada del debat de la interpellació RGE núm. 4567/14. IV.- Debat de les esmenes a la totalitat, presentades al Projecte de llei RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes Balears: RGE núm. 9299/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista i RGE núm. 9520/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS.
13:55
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Ponència
Sala Verda
En acabar la sessió plenària. Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears.OD: Debat i votació propostes de conclusions.
14:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar la sessió plenària. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissó.
14:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:15
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller d'Hisenda i Pressuposts per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 (escrit RGE núm. 10146/14).
18:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del vicepresident i conseller de Presidència per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 (escrit RGE núm. 10146/14).
DIMECRES
05/11/2014
09:30
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la comissió.
10:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller d'Economia i Competitivitat per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 (escrit RGE núm. 10146/14).
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 (escrit RGE núm. 10146/14).
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Groga
 
16:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller d'Administracions Públiques per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 (escrit RGE núm. 10146/14).
18:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Família i Serveis Socials per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 (escrit RGE núm. 10146/14).
DIJOUS
06/11/2014
10:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 (escrit RGE núm. 10146/14).
12:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Salut per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 (escrit RGE núm. 10146/14).
16:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Turisme i Esports per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 (escrit RGE núm. 10146/14).
18:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença consellera d'Educació, Cultura i Universitats per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 (escrit RGE núm. 10146/14).
DIMARTS
11/11/2014
09:20
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2015.
09:25
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 10083 i 10081/14 (ajornades a la sessió anterior), 10285, 10258, 10275, 10280, 10279, 10269, 10270, 10278, 10281, 10268, 10272, 10273, 10380 (en substitució de la 10304), 10271, 10274, 10276, 10099 i 10097(ajornades a la sessió anterior), 10357 (en substitucíó de la 10284) i 10283/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 10080/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern en matèria de fumigacions aèries contra la processionària. III.- Moció RGE núm. 10163/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en l'aplicació de la Llei del bon govern (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 9436/12). IV.- Proposicions no de llei: RGE núm. 6045/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció de l'illa de Tagomago; i RGE núm. 6455/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a privatització d'AENA.
16:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala de Passes Perdudes
 
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 7062/14, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
DIMECRES
12/11/2014
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5749/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, i RGE núm. 9042/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de funció pública.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1- Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 9294/14, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei: RGE núm.4017/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de cribatge poblacional del càncer de colon i recte a les Illes Balears. 2.- RGE núm. 5825/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a triatge poblacional de càncer de colon i recte.3.-RGE núm. 5059/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a abonament de la targeta sanitària.
16:35
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
13/11/2014
12:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Ponència
Sala Verda
OD:Ponència del Projecte de Llei RGE núm.8525/14, agrària de les Illes Balears amb el següent Ordre del Dia: 1.Constitució ponència.2.Nomenament coordinador/a.3.Redacció informe.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9820/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a paralització de la venda de material militar a Israel, i RGE núm. 9957/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a crisi sanitària patida per la població de l'Àfrica Central.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 7915/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adjudicació de places de docents interins
17:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
17/11/2014
09:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Ponència
Sala Verda
OD: Ponència del Projecte de Llei RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes Balears per continuar la redacció de l'informe,en sessions de matí, horabaixa i vespre.
DIMARTS
18/11/2014
10:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Fixació del termini per a la presentació de propostes per a l'elaboració del Pla de treball. 2-Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits RGE núm. 10153/14, del GPS; RGE núm. 10262/14, del GPP; i RGE núm. 10288/14, del GP MÉS. 3-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:50
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 10439, 10436, 10442, 10443, 10449, 10451, 10446, 10438, 10447, 10452, 10440, 10445, 10450, 10444, 10448, 10453, 10437 i 10441/14. II.- Debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 (RGE núm. 10146/14), amb les esmenes a la totalitat de devolució: RGE núm. 10242/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS; i RGE núm. 10383/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista.I fixació de les quantitats globals.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 7062/14, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
17:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
19/11/2014
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9043/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eliminació de taxes judicials, i RGE núm. 9949/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes d'IT dels empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIJOUS
20/11/2014
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 6476/14, del conseller de Turisme i Esports, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el mostrador turístic.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Compareixença RGE núm. 5665/14, dels Senadors autonòmics en representació de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS, per tal d'informar de la seva activitat parlamentària en relació a les prospeccions petrolíferes i de les iniciatives previstes en defensa dels interessos de la ciutadania Balear.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10073/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a solidaritat amb les minories de l'Orient Mitjà, i RGE núm. 10134/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir la qualitat dels serveis d'atenció a les persones usuàries del Centre de Santa Rita de Ciutadella.
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7916/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bust de l'emperador August, i RGE núm. 8962/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a centre escolar nou per a Inca.
17:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
21/11/2014
12:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord amb relació a l'escrit RGE núm. 10153/14, del Grup Parlamentari Socialista, i al punt 2 de l'escrit RGE núm. 10288/14, del Grup Parlamentari MÉS; 2-Adopció d'acord amb relació a l'escrit RGE núm. 10262/14, del Grup Parlamentari Popular, i al punt 1 de l'escrit RGE núm. 10288/14, del Grup Parlamentari MÉS.
DILLUNS
24/11/2014
11:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes Balears.
DIMARTS
25/11/2014
09:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 10535, 10540, 10537 (ajornada mitjançant l'escrit RGE núm. 10611/14), 10610 (presentada en substitució de la 10543/14), 10546, 10536, 10539, 10542, 10532, 10533, 10530, 10534 (ajornada mitjançant l'escrit RGE núm. 10611/14), 10544, 10529, 10531, 10538, 10545, 10541/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 817/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria d'ingressos.III.- Mocions:RGE núm. 10351/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a seguretat alimentària (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 10131/14, i RGE núm. 10492/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a fumigacions aèries contra la processionària (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 10080/14). IV.- Proposició no de llei RGE núm. 8673/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a adequació de l'Hospital de Son Dureta. V.- Adopció d'acord sobre l'habilitació d'un període extraordinari de sessions durant el mes de gener, per tal que la Comissió no permanent d'investigació sobre tot el relacionat amb la selecció dels terrenys, l'adjudicació de les obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el modificat i els complementaris relacionats amb aquesta infraestructura hospitalària, la dotació d'equipaments, la posada en marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i contractes relacionats amb la construcció, la dotació i la posada en funcionament de l'hospital de referència de Son Espases, pugui dur a terme els treballs necessaris en el si de la comissió esmentada i elaborar, si pertoca, les conclusions corresponents previstes a l'article 55.4 del Reglament de la Cambra (escrit RGE núm. 10277/14, presentat per catorze diputats del Grup Parlamentari Popular).
14:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Escrit RGE núm. 6441/14, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 97/2014 del Compte general de l'Ajuntament de Palma de Mallorca corresponent a l'exercici 2009. 2-Escrit RGE núm. 7505/14, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 98/2014 del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2012. 3- Escrit RGE núm. 8813/14, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 99/2014 de les subvencions dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponents a l'exercici 2011. (complementat mitjançant l'escrit RGE núm. 8932/14).
DIMECRES
26/11/2014
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:I.Proposició no de Llei RGE núm. 5826/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a espai per a les urgències de l'Hospital d'Inca i II.Proposició no de Llei RGE núm. 6442/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exercici del dret a la segona opció mèdica del Servei de Salut de les Illes Balears.
DIJOUS
27/11/2014
12:30
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1)Elecció càrrec de vicepresident/a de la Comissió. 2)Elecció càrrec de secretari/a de la Comissió. 3)Compareixença RGE núm.9689/14, del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears,adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les línies generals a aplicar en la gestió de l'EPRTVIB.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Compareixença RGE núm. 6707/14, del conseller d'Economia i Competitivitat, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre el Pla d'Ocupació de les Illes Balears 2014-2017. 2- Debat i votació de les propostes de conclusions de la Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears.
18:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9212/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions urgents al CEIP Sant Jordi, i RGE núm. 8104/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a biblioteca de Can Sales.
19:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes parcials presentades al Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015.