AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/12/2012 a 31/12/2012

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
04/12/2012
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes; RGE núm. 9621/12, 9611/12, 9622/12, 9624/12, 9625/12, 9588/12, 9609/12, 9612/12, 9605/12, 9613/12, 10263/12 (en substitució de la 9623/12), 9606/12, 9608/12, 9610/12, 9607/12, 9614/12, 9587/12 i 9620/12. 2.- Inpterpel.lació RGE núm. 8352/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general sanitària. 3.- Mocions: RGE núm. 9237/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a prospeccions petrolíferes, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 7577/12, i RGE núm. 9429/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a urbanitzacions en el el litoral, derivada de la Interpel.lació RGE núm. 5737/12, i rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 9432/12. 4.- Proposició no de llei RGE núm. 6262/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la LOE.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013, en sessions d'horabaixa i vespre. OD: 1-Constitució Ponència, 2-Nomenament de coordinador/a, 3-Redacció Informe.
DIMECRES
05/12/2012
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció Informe.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIVENDRES
07/12/2012
12:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
O, en tot cas, acabat l'Informe de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
11/12/2012
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 10295/12, 10304/12, 10299/12, 10292/12, 10297/12, 10306/12, 10308/12, 10294/12, 10293/12, 10307/12, 10302/12, 10309/12, 10310/12, 10291/12, 10303/12, 10305/12, 10311/12, 10300/12 i 10296/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 8267/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a decret de mínims. 3.- Debat i votació de les esmenes a la totalitat al Projecte de llei RGE núm. 7585/12, pel qual se suspèn la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el seu funcionament: Esmena de totalitat de devolució RGE núm. 8063/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca i Esmena de totalitat amb text alternatiu RGE núm. 8415/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista. 4.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de llei RGE núm. 8410/12, d'ordenació urbanística de la Universitat de les Illes Balears. 5.- Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE núm. 8410/12, d'ordenació urbanística de la Universitat de les Illes Balears.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.
DIMECRES
12/12/2012
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.
DIJOUS
13/12/2012
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessió de matí. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.
DIVENDRES
14/12/2012
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 7585/12, pel qual se suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el seu funcionament. OD: 1- Constitució Ponència 2- Nomenament coordinador 3- Redacció informe.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DILLUNS
17/12/2012
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 7585/12, pel qual se suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el seu funcionament.
13:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMARTS
18/12/2012
10:15
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
1.- Elecció de President o Presidenta del Parlament. 2.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del projecte de llei, RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.
DIMECRES
19/12/2012
09:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del projecte de llei, RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.
DIJOUS
20/12/2012
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 10565/12, 10563/12, 10567/12, 10570/12, 10568/12, 10571/12, 10574/12, 10581/12, 10572/12, 10577/12, 10573/12, 10575/12, 10576/12, 10564/12, 10569/12, 10578/12, 10562/12 i 10566/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 294/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern en matèria lingüística. 3.- Debat i votació dels escrits mitjançant els quals se sol.licita dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears en relació amb el Projecte de llei RG núm. 7585/12, pel qual se suspèn la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el seu funcionament: RGE núm. 10548/12, presentat pel Grup Parlamentari Socialista i RGE núm. 10551/12, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca. 4.- Debat i votació, si n´és el cas del Dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, del Projecte de llei RGE núm. 7585/12, pel qual se suspenen la vigència de la Llei 10/200, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el seu funcionament.