AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/12/2013 a 31/12/2013

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/12/2013
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 14084/13, 14078/13, 14080/13, 14083/13, 14096/13, 14091/13, 14086/13, 14094/13, 14090/13, 14092/13, 14081/13, 14085/13, 14088/13, 14087/13, 14912/13 (presentada en substitució de la 14093/13), 14082/13, 14089/13, 14097/13 i 14095/13. II.- Interpel.lació RGE núm. 6754/12, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a pèrdua de connectivitat aèria de Menorca. III.- Compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 779/12, relativa a suport a l'ensenyament inclusiu a les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 13516/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). IV.- Compareixença del conseller de Salut, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 5766/12, relativa a necessitat d'assegurar l'ús dins el sistema nacional de salut de les tecnologies sanitàries que són efectives, segures i eficients. (Escrit RGE núm. 13517/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). V.- Compareixença del vicepresident i conseller de Presidència, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 2059/12, relativa a recuperació dels doblers estafats al poble. (Escrit RGE núm. 13586/13, presentat pel Grup Parlamentari MÉS). VI.- Debat i votació de les esmenes a la totalitat de devolució presentades, al Projecte de llei RGE núm. 9559/13, d'ordenació i ús del sòl: RGE núm. 13095/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista; i RGE núm. 13483/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS. VII.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 13006/13, dels Grups Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS i dels diputats no adscrits Margalida Font i Aguiló i Antoni Pastor i Cabrer, de modificació de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears. VIII.- Si n'és el cas, adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 13006/13, dels Grups Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS i dels diputats no adscrits Margalida Font i Aguiló i Antoni Pastor i Cabrer, de modificació de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears. IX.- Mocions: RGE núm. 13521/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació del TIL curs 2013-2014. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 9177/13. RGE núm. 13807/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a serveis socials redistributius. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 4237/12. (Rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 13849/13).
18:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
O, en tot cas, acabat el Ple. Relativa al Projecte de llei RGE núm. 12920/13, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014, en sessions d'horabaixa i vespre. OD: 1-Constitució de la Ponència, 2-Nomenament del coordinador/a, 3-Redacció de l'Informe.
DIMECRES
04/12/2013
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei 12920/13, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció de l'Informe.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIJOUS
05/12/2013
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 12920/13, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció de l'Informe.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
O, en tot cas, acabat l'Informe de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
10/12/2013
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 15016/13, RGE núm. 15012/13, RGE núm. 15015/13, RGE núm. 15000/13, RGE núm. 15005/13, RGE núm. 15008/13, RGE núm. 15013/13, RGE núm. 14992/13, RGE núm. 15007/13, RGE núm. 15001/13, RGE núm. 15003/13, RGE núm. 15004/13, RGE núm. 15006/13, RGE núm. 15014/13, RGE núm. 15002/13, RGE núm. 15009/13, RGE núm. 14993/13i RGE núm. 15017/13. II.- Interpel.lació RGE núm. 11257/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma local prevista en el projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. III.- Compareixença del conseller de Salut, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 3211/11, relativa a copagament sanitari. (Escrit RGE núm. 13585/13, presentat pel Grup Parlamentari MÉS). IV.- Compareixença del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 2923/11, relativa a conveni de carreteres. (Escrit RGE núm. 13587/13, presentat pel Grup Parlamentari MÉS). V.- Proposicions no de llei: RGE núm. 10408/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de l'autonomia del Parlament de les Illes Balears,i RGE núm. 351/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la proposta del Govern de les Illes Balears de desclassificació de Son Bonet com a aeròdrom d'interès general.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 12920/13, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014.
DIMECRES
11/12/2013
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 12920/13, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
DIJOUS
12/12/2013
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessió de matí. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 12920/13, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014
DIVENDRES
13/12/2013
10:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears. OD: Compareixença del Sr. Josep Lluís Oliver, en representació de la Universitat de les Illes Balears.
11:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Debat de l'escrit RGE núm. 13752/13, presentat pel Fiscal Superior de la Fiscalia de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l'any 2013 (exercici 2012).
12:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
En acabar la Comissió. Ponència per a la redacció del mandat marc de l'Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears. OD: 1- Constitució Ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Pla de treball.
DIMARTS
17/12/2013
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I.-Preguntes: RGE núm. 15007/13 i 15014 (ajornades a la sessió anterior). II.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 12920/13, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014.III.- Debat i votació dels escrits mitjançant els quals se sol.licita dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears en relació amb el Projecte de llei RGE núm. 8746/13, sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears: RGE núm. 14126/13, presentat pel Grup Parlamentari MÉS i RGE núm. 14732/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista.IV.- Si n'és el cas, debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, del Projecte de llei RGE núm. 8746/13, sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears. V.- Debat i votació pel procediment directe i en lectura única, de la Proposició de llei RGE núm. 13006/13, dels Grups Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS i dels diputats no adscrits Margalida Font i Aguiló i Antoni Pastor i Cabrer, de modificació de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.VI.- Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret Llei 6/2013, de 29 de novembre, pel qual es modifica l'article 52 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears. (RGE núm. 14896/13 i RGE núm. 15311/13).
DIMECRES
18/12/2013
09:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat de l'ordre del dia de la sessió anterior.
DIJOUS
19/12/2013
09:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
09:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat de l'ordre del dia de la sessió anterior