AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/12/2019 a 31/12/2019

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
02/12/2019
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020, en sessió d'horabaixa i vespre. OD: 1. Constitució de la Ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció de l'Informe.
DIMARTS
03/12/2019
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 9343/19, 10277/19 (presentada en substitució de la 9348/19), 9340/19, 9351/19, 9297/19 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 9359/19), 9342/19, 9345/19, 9344/19, 10278/19 (presentada en substitució de la 9346/19), 9347/19, 9341/19, 9352/19, 9331/19, 9350/19, 10283/19 (presentada en substitució de la 9353/19), 9338/19, 9339/19 i 9349/19. II. Interpel·lació RGE núm. 4069/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb les infraestructures educatives i eliminació de barracons. III. Moció RGE núm. 9229/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a defensa del règim constitucional, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4210/19. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 7472/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a elaboració de l'estratègia de paisatge de les Illes Balears. 2. RGE núm. 8466/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de les llibertats educatives consagrades a la Constitució. V. Designació dels tres representants del Parlament de les Illes Balears en el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. VI. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 7343/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació econòmica del Pla de Salut Mental autonòmic per tal de poder incrementar la plantilla de professionals. (Atès l'empat produït en comissió).
14:00
COMISSIÓ DE PETICIONS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Escrit RGE núm. 4580/19, presentat pel Sr. Esteban Jerez Aramburo, mitjançant el qual sol·licita que el Parlament faci d'interlocutor amb l'IBAVI per tal que els veïnats de la seva finca, que és de protecció oficial i gestiona l'IBAVI, compleixin les ordenances cíviques.
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. Relativa al Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020, en sessió d'horabaixa i vespre, si n'és el cas. OD: Redacció de l'Informe.
DIMECRES
04/12/2019
09:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020, en sessió de matí i horabaixa, si n'és el cas. OD: Redacció de l'Informe.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En tot cas, en acabar la ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
10/12/2019
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 10364/19, 10322/19, 10339/19 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 10374/19), 10363/19, 10317/19, 10367/19, 10360/19, 10359/19, 10361/19, 10333/19, 10362/19, 10357/19, 10358/19, 10356/19, 10366/19, 10321/19, 10332/19 i 10365/19. II. Interpel·lació RGE núm. 10279/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'oposicions i accés a la funció pública. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 10265/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació dels drets i les garanties de les persones en el procés de morir i del dret de l'eutanàsia. 2. RGE núm. 8478/19, rectificada amb l'escrit RGE núm. 9235/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a qualitat de l'aire. IV. Si n'és el cas, elecció de membres del Consell Consultiu de les Illes Balears.
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització del Ple. En sessió d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
DIMECRES
11/12/2019
09:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessió de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
DIJOUS
12/12/2019
09:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessió de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
DIVENDRES
13/12/2019
10:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMARTS
17/12/2019
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
DIMECRES
18/12/2019
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
DIJOUS
19/12/2019
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.
14:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària)