AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/12/2022 a 31/12/2022

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
01/12/2022
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei presentades pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears:a) RGE núm. 4096/22, per una lluita més decidida contra l'intrusisme. b) RGE núm. 5195/22, relativa a suport i modernització del sector industrial nàutic.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissío. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 5349/22 de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears. OD: Continuació dels treballs de redacció de l'Informe.
18:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5345/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a formació professional en els àmbits mediambiental, biocircularitat i energies renovables. b) RGE núm. 7025/22, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a formació digital i reforç educatiu.
DIVENDRES
02/12/2022
09:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera. OD: Continuació dels treballs de redacció de l'Informe.
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 5349/22 de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears. OD: Continuació dels treballs de redacció de l'Informe.
10:45
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
05/12/2022
09:10
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:15
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 5671/22, pel qual es modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO). OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a.
09:20
COMISSIÓ DE PETICIONS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:25
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 13120/22, RGE núm. 13128/22, RGE núm. 13115/22, RGE núm. 13134/22, RGE núm. 13166/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 13119/22), RGE núm. 13121/22, RGE núm. 13124/22, RGE núm. 13127/22, RGE núm. 13130/22, RGE núm. 13123/22, RGE núm. 13118/22, RGE núm. 13122/22, RGE núm. 13125/22, RGE núm. 13129/22, RGE núm. 13114/22, RGE núm. 13150/22 (presentada en substitució de la RGE núm.13133/22), RGE núm. 13163/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 13135/22), RGE núm. 13126/22. II. Interpel·lació RGE núm. 11844/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política general sobre joventut. III. Moció RGE núm. 12998/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport públic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7760/21. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 5743/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autorització de la crema controlada de restes vegetals a l'entorn agrari. 2. RGE núm. 5246/22, dels Grups Parlamentaris Mixt, Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, per a la investigació i recerca i no-assetjament en la lluita contra la SIDA. V. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Projecte de llei RGE núm. 4786/22, del lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears.
16:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària)
17:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió de la Mesa del Parlament)
DIMARTS
13/12/2022
08:55
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 13216/22, RGE núm. 13220/22, RGE núm. 13211/22, RGE núm. 13219/22, RGE núm. 13208/22, RGE núm. 13212/22, RGE núm. 13222/22, RGE núm. 13225/22, RGE núm. 13226/22, RGE núm. 13221/22, RGE núm. 13223/22, RGE núm. 13224/22, RGE núm. 13227/22, RGE núm. 13217/22, RGE núm. 13210/22, RGE núm. 13218/22, RGE núm. 13209/22, RGE núm. 13228/22. II. Interpel·lacions: 1. Interpel·lació RGE núm. 11844/22, ajornada a la sessió anterior, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política general sobre joventut. 2. Interpel·lació RGE núm. 7134/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a factor d'insularitat. III. Moció RGE núm. 13174/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'emergències, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11803/22. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 10628/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures urgents en matèria d'atenció primària. 2. RGE núm. 14573/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a aerolínia pública. V. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries durant el període comprès des del dia 1 al dia 31 de gener de 2023, per tal que es pugui dur a terme l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, les iniciatives següents: Projecte de llei de cooperació per a la transformació global, RGE núm. 4877/22. Projecte de llei de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears, RGE núm. 5349/22. Projecte de llei per la qual es modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, RGE núm. 5671/22. Projecte de llei d'àrees municipals d'impuls comercial de les Illes Balears, RGE núm. 11825/22. Projecte de llei del Decret Llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions de caràcter econòmic de les Illes Balears, RGE núm. 5691/22. Proposició de llei de Menorca Reserva de Biosfera, RGE núm. 4156/22. (Escrit RGE núm. 13153/22, presentat per 12 diputats adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca). VI. Votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en comissió: 1. Votació dels apartats 1 i 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 7006/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a posada en funcionament de mesures urgents per a garantir l'accés als recursos educatius a les famílies amb fills en etapa escolar. 2. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 4500/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a tractament més just dels docents que aproven una oposició però queden sense plaça.
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, en acabar la sessió plenària. En sessió d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 11620/22, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.
DIMECRES
14/12/2022
09:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessió de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 11620/22, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.
DIJOUS
15/12/2022
09:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessió de matí. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 11620/22, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.
DIVENDRES
16/12/2022
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMARTS
20/12/2022
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 11620/22, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.
DIMECRES
21/12/2022
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 11620/22, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.
DIJOUS
22/12/2022
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 11620/22, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.
14:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
(en tot cas, 15 minuts després d'acabar el Ple)