AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/12/2023 a 31/12/2023

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIVENDRES
01/12/2023
11:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificació de les esmenes parcials presentades al Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
04/12/2023
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024, en sessió d'horabaixa i vespre. OD: 1-Constitució de la Ponència. 2-Nomenament coordinador/a. 3-Redacció de l'informe.
DIMARTS
05/12/2023
09:15
COMISSIO NO PERMANENT ESTUDI I REFLEXIÓ IMPACTE DIGITALITZACIÓ EN L'EDUCACIÓ

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 9941/23, 9944/23, 9951/23, 9939/23, 11060/23, presentada en substitució de la RGE núm. 9946/23, 9950/23, 9928/23, 9929/23, 11059/23, presentada en substitució de la RGE núm. 9942/23, 9945/23, 9930/23, 9947/23, 9948/23, 9943/23, 9924/23, 9949/23, 9931/23, 9940/23. II. Interpel·lació RGE núm. 9492/23, del Grup Parlamentari VOX, relativa a política general d'ajudes socials a immigrants en situació irregular. III. Moció RGE núm. 9786/23, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a política turística del Govern, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7541/23. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 8654/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a romanents de les hisendes locals. 2. RGE núm. 8859/23, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a gestió aeroportuària.
14:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària)
14:15
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió de la Mesa del Parlament)
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Junta de Portaveus. Si escau, ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024, en sessió d'horabaixa i vespre. OD: Continuació redacció de l'informe.
16:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En tot cas, en acabar la ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
12/12/2023
08:50
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
08:55
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala del Senat
 
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 11163/23, 11172/23, 11243/23, presentada en substitució de la RGE núm. 11162/23, rectificada amb l'escrit RGE núm. 11184/23, 11171/23, 11153/23, 11154/23, 11166/23, 11167/23, 11240/23, presentada en substitució de la RGE núm. 11155/23, 11165/23, 11164/23, 11242/23, presentada en substitució de la RGE núm. 11168/23, 11169/23, 11158/23, 11157/23, 11161/23, 11239/23, presentada en substitució de la RGE núm. 11156/23, 11170/23. II. Interpel·lació RGE núm. 2662/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en matèria de fons europeus. III. Compareixença de la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, per tal d'explicar les seves relacions amb fons voltor i la paralització de l'expedient de tanteig i retracte dels 88 habitatges propietat de Metrovacesa del carrer Brotat, 29 de Palma (escrit RGE núm. 2912/23, de desset diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Socialista). IV. Proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre l'adquisició de 88 habitatges de Metrovacesa al Nou Llevant de Palma (escrit RGE núm. 5618/23, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca).
15:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(O, en tot cas, un cop finalitzada la primera sessió plenària). Punt únic. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 9953/23, del Grup Parlamentari Socialista, per a la millora de la regulació dels serveis de transport amb vehicles de fins a nou places a les Illes Balears.
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. En sessió d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024.
DIMECRES
13/12/2023
09:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessió de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024.
DIJOUS
14/12/2023
09:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessió de matí. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024.
DIVENDRES
15/12/2023
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMARTS
19/12/2023
08:50
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries durant el període comprès des del dia 1 al dia 31 de gener de 2024, per tal que es pugui dur a terme l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la Proposició de llei RGE núm. 9953/23, per a la millora de la regulació dels serveis de transport amb vehicles de fins a nou places a les Illes Balears. II. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024.
DIMECRES
20/12/2023
08:50
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024.
DIJOUS
21/12/2023
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024.
14:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària)