El Ple ha aprovat la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma per a 2023

Notícia del Parlament - 22 de desembre de 2022

Al llarg de la tramitació parlamentària en ponència, comissió i Ple, s'han incorporat al Projecte de llei 38 esmenes dels grups parlamentaris, algunes amb transacció incorporada.

Avui migdia, el Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 [CONSULTAR DICTAMEN], que ascendeixen a un import global de 7.093.713.656 milions d’euros.

La sessió plenària, desenvolupada durant aquest dimarts, dimecres i dijous, s'ha dividit en dotze debats del Dictamen, d'acord amb el desenvolupament de la tramitació feta a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, que s'han substanciat al llarg de més de trenta hores de debat.

Al llarg de tota la tramitació parlamentària, de les 956 esmenes parcials presentades [quadre classificació esmenes presentades] han estat incorporades al text legislatiu 271 esmenes (la majoria amb transaccions): 169 en ponència64 en comissió i 38 en plenari

 

Els quadres resums totals d'esmenes presentades i aprovades en ponència, comissió i ple, distribuïda per grups parlamentaris són els següents: 

 

ESMENES APROVADES EN PLE

 

Debat 1. Text articulat.

De les 98 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives al text de l’articulat, se n’han aprovat 4.

Del Grup Parlamentari Popular:

RGE 12366/22 i 12367/22 transaccionades, i unificades en una sola.

Article 48. Reducció per adquisició de l’habitatge habitual per part de determinats col·lectius
1. Quan en la base imposable corresponent a una donació a favor de fills o descendents del donant s’inclogui un immoble que hagi de constituir el primer habitatge habitual de les persones esmentades, s’aplicarà una reducció del 60% sobre el valor real d’aquest immoble.
La reducció serà del 95 % quan el donatari sigui un fill o descendent menor de 36 anys, o un fill o descendent amb discapacitat amb un grau de minusvalidesa física o sensorial igual o superior al 65 % o amb un grau de minusvalidesa psíquica igual o superior al 33 %, o un fill o descendent que al seu torn sigui pare o mare que convisqui amb un fill o fills integrants d’una família nombrosa o una família monoparental.
2. L’aplicació efectiva de la reducció anterior exigeix complir totes les condicions següents:
a) L’adquisició de l’immoble que faci el donatari ha de ser en ple domini o mitjançant la constitució a favor seu d’un usdefruit.
b) L’immoble objecte d’adquisició ha de constituir el primer habitatge habitual en territori espanyol del donatari, el qual no pot haver estat propietari de cap altre amb el mateix caràcter.
c) El valor real o declarat —si aquest darrer és superior— de l’immoble adquirit no pot superar l’import de 270.151,20 euros.
d) El donatari ha de residir efectivament en l’habitatge durant un mínim de tres anys des de la data de l’adquisició.
e) La base imposable total del donatari en l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l’exercici fiscal previ a l’adquisició no pot superar l’import de 33.000 euros en el cas de tributació individual o de 52.800 euros en el de tributació conjunta.
3. L’incompliment dels requisits comporta la pèrdua del benefici fiscal i, en aquest cas, el contribuent haurà de presentar una autoliquidació complementària en el termini d’un mes comptador des de la data en què es produeixi l’incompliment i ingressar, juntament amb la quota, els interessos de demora corresponents.

Aprovada per 50 vots a favor, 1 en contra i cap abstenció.

 

Del Grup Parlamentari Mixt Gent per Formentera-PSIB-EUIB:

RGE 12809/22, transaccionada.

Article 4 ter. Deducció autonòmica per cursar estudis d’educació superior fora de l’illa de residència habitual
1. S’estableix una deducció de 1.760 euros, per cada descendent que
depengui econòmicament del contribuent i cursi, fora de l’illa de l’arxipèlag balear en què es trobi la residència habitual del contribuent, estudis universitaris, ensenyaments artístics superiors, formació professional de grau superior, ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau superior, ensenyaments esportius de grau superior o qualsevol altre estudi que, d’acord amb la legislació orgànica estatal en matèria d’educació, es consideri educació superior, amb el límit del 50 % de la quota íntegra autonòmica.
La deducció s’aplica a la declaració de l’exercici en el qual es comença el curs acadèmic.
2. A l’efecte d’aplicar aquesta deducció, només es poden tenir en compte els descendents que, al seu torn, donen dret al mínim per descendents que regula l’article 58 de la Llei 35/2006.
Si els descendents conviuen amb dos o més ascendents i aquests tributen de manera individual, la deducció s’ha de prorratejar per parts iguals en la declaració de cada un.
3. L’aplicació d’aquesta deducció requereix que es verifiquin els requisits següents:
a) Que els estudis completin un curs acadèmic o un mínim de 30 crèdits.
b) Que la base imposable total del contribuent no sigui superior a 33.000 euros en el cas de tributació individual o a 52.800 en el cas de tributació conjunta.
c) Que el descendent que genera el dret a la deducció no obtingui durant l’exercici rendes superiors a 8.000 euros.
d) Que no hi hagi oferta educativa pública, diferent de la virtual o a distància, a l’illa de Mallorca per realitzar els estudis corresponents, o que, havent-hi aquesta oferta, s’hagi sol·licitat l’ingrés i s’hagi inadmès per raó dels criteris d’admissió aplicables.

Aprovada per 50 vots a favor.

 

Del Grup Parlamentari Mixt Més per Menorca:

RGE 12812/22, transaccionada.

“Disposició final XX. Modificació del Decret 41/2004, de dia 23 d’abril, pel qual es regulen les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears.
L’apartat 2 de l’article 4 del Decret 41/2004, de dia 23 d’abril pel qual es regulen les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:
“2. Les compensacions s’han d’aplicar també almenys a un acompanyant del pacient, quan l’hagi autoritzat pel Servei de Salut de les Illes Balears. A més, també es pot autoritzar, segons el criteri mèdic, el trasllat amb més d’un acompanyant del pacient -als quals se’ls han d’aplicar les compensacions que regula aquest Decret-, en els casos següents:
a. Quan es tracti d’hospitalitzacions prolongades, es pot autoritzar el
trasllat amb acompanyants successius.
b. Quan el pacient sigui un menor d’edat, una persona en situació
d’incapacitació legal, es pot autoritzar el trasllat amb dos
acompanyants al mateix temps. ”


Disposició final XX. Modificació de l’Ordre del conseller de Salut i Consum de 19 de gener de 2011, que fi xa les quanties de les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per raó d’assistència sanitària, i se regula el procediment per obtenir-les.
Els apartats 2, 3 i 4 de l’article 1 de l’Ordre del conseller de Salut i Consum de 19 de gener de 2011, que fi xa les quanties de les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per raó d’assistència sanitària, i se regula el procediment per obtenir-les, queden modificats de la manera següent:


“2.Transport terrestre
a) S’han d’abonar les quanties següents per viatge d’anada i de tornada:
a.1) 20 € (vint euros) per trajecte si es tracta d’un desplaçament entre les diferents illes d’aquesta comunitat autònoma;
a.2) 25 € (vint-i-cinc euros) per trajecte si es tracta d’un desplaçament a una altra comunitat autònoma.
b) En el supòsit que, per prescripció mèdica, la persona beneficiària de l’assistència sanitària sigui una persona que no pugui desplaçar-se en transport aeri, a més de la quantitat indicada a la lletra a), s’ha d’abonar l’import equivalent al cost del desplaçament en taxi entre el centre assistencial i l’estació marítima, quan aquesta estigui situada fora del municipi del centre assistencial.
c) En el supòsit que el centre assistencial estigui ubicat en una província diferent de la de l’estació marítima o de l’aeroport de destinació i faci falta utilitzar un transport terrestre per arribar al centre assistencial, a més de les quantitats establertes s’ha d’abonar també el transport utilitzat fins a una quantitat màxima equivalent al cost del transport ferroviari en segona classe o al cost de l’autobús,
encara que el pacient hagi optat per emprar un altre mitjà de locomoció, i en aquest cas s’ha d’abonar la menor de les quantitats anteriors.


3.Dietes
a) S’han d’abonar 20 € (vint euros) per persona (pacient i acompanyant autoritzat) i dia en concepte de dieta.
b) Quan s’hi hagi autoritzat compensació per pernocta s’han d’abonar 20€ (vint euros) en concepte de dieta addicional. En el supòsit que el pacient romangui hospitalitzat, aquest import s’ha de destinar només a l’acompanyant.
4. Pernocta
a) S’ha de compensar fins a un màxim de 60 euros (seixanta euros) per persona i dia en concepte de pernocta i mitja pensió (pacient i acompanyant autoritzat) quan pacient i acompanyant pernoctin i comparteixin habitació.
b) S’ha de compensar fins a un màxim de 90 euros (noranta euros) per persona i dia quan l’acompanyant hagi de pernoctar en un establiment turístic i el pacient romangui hospitalitzat al centre sanitari; o bé quan el pacient es desplaci sense acompanyant.
c) A sol·licitud de la persona beneficiària de l’assistència sanitària, el Servei de Salut pot facilitar la documentació acreditativa per reservar habitació a l’establiment on hagi de pernoctar, sense cap desemborsament de la persona
interessada”.”

Aprovada per 50 vots a favor.

 

RGE 12813/22, transaccionada.

 1. L’apartat 1 de la disposició final setzena del Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, queda modificat de la manera següent:
  «1. El Consell de Govern, mitjançant decret, pot modificar les normes que contenen les disposicions addicionals segona, tercera i setena, com també les normes que es modifiquen per mitjà de la disposició final catorzena, quinzena i XX d’aquesta Llei».
  2. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 3, a la disposició final setzena del Projecte de llei esmentat, amb la redacció següent:
  «3. S’habilita la consellera de Salut i Consum perquè, mitjançant ordre, modifiqui les normes que conté la disposició final XX».

Aprovada per 30 vots a favor (Mixt, Més per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista), 7 vots en contra (Ciudadanos, El Pi- Proposta per les Illes Balears) i 14 abstencions (Populars).

 

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

 

Debat 2. Secció 11. Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

De les 44 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, se n'ha aprovat una.

 

Del Grup Parlamentari Ciudadanos:

RGE 12254/2022, afegint una partida de 18.000 euros, destinada a la formació específica en matèria de co-educació per al conjunt de professionals (monitors, directors, formadors d'escoles i associacions d'educació de temps lliure).

Aprovada per 50 vots a favor i 1 en contra.

 

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

 

Debat 3. Secció 12. Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

De les 52 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball se n'han aprovades 7

 

Del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears:

RGE 12052/22 Transaccionada, amb la creació d’una nova partida per destinar a un pla de reconversió de zones turístiques.

Aprovada per 51 vots a favor.

 

RGE 12183/22 Transaccionada pel Grup Parlamentari Socialista, amb augment de la partida destinada a la Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera.

Aprovada per 50 vots a favor.

 

RGE 12184/22 Transaccionada pel Grup Parlamentari Socialista, amb augment de la partida destinada a la Cambra de Comerç de Menorca.

Aprovada per 47 vots a favor i 3 abstencions (Ciudadanos).

 

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

 

Del Grup Parlamentari Ciudadanos:

RGE 12240/22 Transaccionada pel Grup Parlamentari Socialista, on es destina una partida pressupostària per a bonificar/subvencionar la quota d’autònoms dels joves que inicien la seva activitat professional.

Aprovada per 51 vots a favor.

 

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

 

Del Grup Parlamentari Mixt- Més per Menorca:

RGE 12853/22 Transaccionada pel Grup Parlamentari Socialista, amb una aportació de 50.000 €.

Aprovada per 51 vots a favor.

 

RGE 12858/22 Transaccionada pel Grup Parlamentari Socialista, amb una transferència al Consell insular de Menorca per a la compra de terrenys i protecció de futures urbanitzacions per valor de 8 milions €.

Aprovada per 31 vots a favor (Mixt, Més per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 4 vots en contra (Ciudadanos) i 16 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears i Popular).

 

RGE 12860/22 Transaccionada pel Grup Parlamentari Socialista, amb una aportació de 60.000 € pel funcionament i activitats de l'ens de gestió per a la gestió del Convent de Sant Diego.

Aprovada per 48 vots a favor i 3 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

 

La resta d'esmenes de grup parlamentari han estat retirades.

 

Debat 4. Secció 13. Conselleria d’Educació i Formació Professional.

De les 79 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria d’Educació i Formació Professional se n'han aprovat 3

 

Del Grup Parlamentari Mixt-Més per Menorca:

RGE 12835/22, del Grup Parlamentari Mixt-Més per Menorca, transaccionada amb un import de 100.000 €, pel Centre integrat de formació professional des Castell. 

Aprovada per 51 vots a favor.

 

RGE 12838/22, del Grup Parlamentari Mixt-Més per Menorca, transaccionada amb canvi per un import d’ 1.000.000 €.

Aprovada per 51 vots a favor.

 

RGE 12841/22, del Grup Parlamentari Mixt-Més per Menorca

Aprovada per 35 vots a favor (Mixt, Ciudadanos, Més per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 16 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears i Popular).

 

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

 

Debat 5. Secció 14. Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

De les 11 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors s'ha aprovat una esmena.

 

Del Grup Parlamentari Ciudadanos:

RGE 12263/22 Transaccionada pel Grup Parlamentari Socialista, amb afectació de 30.000€ per al Programa de Beques per a formació a Brussel·les, per a treballadors de Pimes de les Illes Balears.

Aprovada per 51 vots a favor.

 

Debat 6. Secció 15. Conselleria Medi Ambient i Territori.

De les 115 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives al text de l’articulat, se n’han aprovat tres.

 

Del Grup Parlamentari Mixt-Més per Menorca:

RGE 12870/22  Increment de 20.500 € de la transferència al Consell insular de Menorca per al programa d’educació ambiental.

Aprovada per 33 vots a favor (Mixt, El Pi, Més per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 5 vots en contra (Ciudadanos) i 15 abstencions (Maxo Benalal i Popular)

 

RGE 12871/22  Transaccionada, amb una subvenció de 35.000 €, a favor de la xarxa ICTIB de custòdia del territori per a activitats dutes a terme el 2022.

Aprovada per 34 vots a favor (Mixt, El Pi, Més per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 4 vots en contra (Ciudadanos) i 15 abstencions (Maxo Benalal i Popular)

 

RGE 12843/22  Transacciona, amb una partida inicial de 15.000 € per a la redacció del projecte de la depuradora d’Es Mercadal.

Aprovada per 52 vots a favor i 1 abstenció (Maxo Benalal)

 

La resta d'esmenes han estat retirades.

 

Secció 17. Conselleria d’Afers Socials i Esports.

De les 51 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, se n'han aprovat tres.

 

Del Grup Parlamentari Mixt-Més per Menorca:

RGE 12848/22  Transferència de 150.000 € a l'Ajuntament de Ciutadella per a la redacció del projecte bàsic i executiu de la reforma del geriàtric d'aquest municipi. El Govern de les Illes Balears assumeixen un import equivalent al que assumeix el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament.

Aprovada per 49 vots a favor (Mixt, Ciudadanos, Més per Mallorca, Unidas Podemos, Popular i Socialista) i 4 abstencions (Maxo Benalal i El Pi-Proposta per les Illes Balears).

 

RGE 12849/22  Transaccionada. Transferència de 200.000 € a la Fundació de persones amb discapacitat de Menorca per al futur centre per a discapacitats físics de Santa Rita (Ciutadella).

Aprovada per 51 vots a favor (Mixt, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Ciudadanos, Més per Mallorca, Unidas Podemos, Popular i Socialista) i 1 abstenció (Maxo Benalal).

 

RGE 12857/22  Transaccionada. Dotació d'un milió d'euros per al programa de foment de l'emprenedoria entre els joves.

Aprovada per 39 vots a favor (Mixt, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Ciudadanos, Més per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 14 abstencions (Maxo Benalal i Popular).

 

La resta d'esmenes han estat retirades.

 

Debat 8. Secció 18. Conselleria de Salut i Consum.

De les 72 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria de Salut i Consum, se n'han aprovades 4.

 

Del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears:

RGE 12124/22, 500.000 € per augmentar la partida destinada a implementar el Pla Estratègic de Salut Mental.

Aprovada per 53 vots a favor.

 

RGE 12164/22 100.000 € per incrementar la quantia de les compensacions que paga l'IBSalut en concepte de manutenció dels pacients i acompanyants que es desplacen fora de l'illa on resideixen per a rebre atenció sanitària.

Aprovada per 48 vots a favor (Mixt, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Més per Mallorca, Unidas Podemos, Popular i Socialista), 4 en contra (Ciudadanos) i una abstenció (Maxo Benalal).

 

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

 

Del Grup Parlamentari Mixt- Més per Menorca:

RGE 12864/22 225.200 € per a la redacció del projecte per al nou centre de salut d'Alaior.

Aprovada per 52 vots a favor (Mixt, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Ciudadanos, Més per Mallorca, Unidas Podemos, Popular i Socialista) i una abstenció (Maxo Benalal).

 

RGE 12873/22 Transaccionada. 360.00 € per a la concertació de places en centres d'atenció especialitzada per a joves amb trastorns de conducta.

Aprovada per 52 vots a favor (Mixt, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Ciudadanos, Més per Mallorca, Unidas Podemos, Popular i Socialista) i una abstenció (Maxo Benalal).

 

Debat 9. Secció 19. Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productors i Memòria Democràtica.

De les 56 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productors i Memòria Democràtica se n'han aprovat dues.

 

Del Grup Parlamentari Popular:

RGE 12381/22, del Grup Parlamentari Popular, amb 300.000 € d’ajudes al relleu generacional i a la millora del petit comerç.

Aprovada per 52 vots a favor i 1 en contra (Mixt Més per Menorca).

 

Del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears:

RGE 12135/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, transaccionada amb un import de 200.000 €, per a una línia d’ajudes al comerç obert.

Aprovada per 52 vots a favor i 1 en contra (Socialista)

 

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

 

Debat 10. Secció 20. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

De les 22 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació no se s'ha aprovat cap.

 

Debat 11. Secció 21. Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

De les 45 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives al text de l’articulat, se n’han aprovat 9.

 

Del Grup Parlamentari Mixt-Més per Menorca:

RGE 12830/22  Transaccionada. Transferència al Consell Insular de Menorca de 115.150 € pels ajuts de desplaçament per a estudiants que cursen estudis fora de les Illes, amb l'import actualitzat pel factor d'insularitat.

Aprovada per 51 vots a favor i 4 abstencions (Ciudadanos).

 

RGE 12831/22  Transaccionada. Transferència al Consell Insular de Eivissa de 118.690 € pels ajuts de desplaçament per a estudiants que cursen estudis fora de les Illes, amb l'import actualitzat pel factor d'insularitat.

Aprovada per 51 vots a favor i 4 abstencions (Ciudadanos).

 

RGE 12832/22  Transaccionada: Transferència al Consell Insular de Formentera de 14.940 € pels ajuts de desplaçament per a estudiants que cursen estudis fora de les Illes, amb l'import actualitzat pel factor d'insularitat.

Aprovada per 50 vots a favor i 4 abstencions (Ciudadanos).

 

RGE 12836/22  Transaccionada. Transferència de 50.000 € a l'Ajuntament des Castell. Contribució del Govern de les Illes Balears al finançament de les obres de rehabilitació del Teatre Salón des Castell.

Aprovada per 51 vots a favor i 4 abstencions (Maxo Benalal i Vox-Actua Baleares).

 

RGE 12839/22  Transaccionada. Subvenció nominativa de 25.000 € a favor de la Fundació Ciutadella Cultura per a la realització de les activitats culturals d'aquesta.

Aprovada per 51 vots a favor i 4 vots en contra (Maxo Benalal i Vox-Actua Baleares).

 

RGE 12840/22  Transferència de 20.000 € a favor de l'Ajuntament de Ciutadella per al manteniment de l'activitat museística a Can Saura.

Aprovada per 51 vots a favor i 4 abstencions (Maxo Benalal i Vox-Actua Baleares).

 

RGE 12859/22   Transaccionada. Transferència de 54.272 € al Consell Insular de Menorca per donar suport a les tasques d 'elaboració del nomenclàtor de toponímia de les Illes Balears en la part corresponent a l'illa de Menorca.

Aprovada per  44 vots a favor (Mixt, Més per Mallorca, Unidas Podemos, Popular i Socialista), 8 vots en contra (Maxo Benalal, Vox-Actua Baleares i Ciudadanos) i 3 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

 

RGE 12862/22  Transaccionada. Conveni amb l'Institut Menorquí d'Estudis per a la creació del centre de recerca en arqueologia de Menorca: 30.000 euros per a la redacció del projecte.

Aprovada per 49 vots a favor (Mixt, Més per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Ciudadanos, Unidas Podemos, Populars, Socialista), 1 vot en contra (diputat socialista) i 4 abstencions (Maxo Benalal i Vox-Actua Baleares)

 

RGE 12867/22  Transaccionada. Conveni amb l'Ajuntament d'Alaior amb una partida de 12.000 € per al foment del teatre.

Aprovada per 51 vots a favor i 4 abstencions (Maxo Benalal i Vox-Actua Baleares).

 

Debat 12. Secció 25. Conselleria de Mobilitat i Habitatge.

De les 60 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, se n'ha aprovat 1.

 

Del Grup Parlamentari Mixt-Més per Menorca:

RGE 12866/22  200.000 € per a la redacció del projecte de promoció de cohabitatge de majors i habitatge social de lloguer al solar públic del carrer de sa Indústria d’Alaior.

Aprovada per 49 vots a favor (Mixt Gent per Formenetera+PSOE Formentera+EUIB, Ciudadanos, Més per Mallorca, Unidas Podemos, Popular i Socialista) i 4 abstencions (Maxo Benalal i El Pi-Proposta per les Illes Balears) i 2 vots en contra (Mixt Més per Menorca).

 

La resta d'esmenes han estat retirades.

 

Votació final

Tot seguit, finalment, s'ha procedit a la votació de l'Articulat i de totes les seccions del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, així com als pressuposts de les entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques, fundacions, consorcis, IB-Salut i Agència Tributària de les Illes Balears, amb les modificacions que en resulten de l’aprovació de les esmenes durant la tramitació d’aquest Projecte de llei, les quals han estat aprovades amb la majoria dels vots de la cambra.

Una vegada acabat el debat i les votacions, el president del Parlament, Vicenç Thomas, ha proclamat aprovada la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023.

 

SEQÜÈNCIA TRAMITACIÓ PARLAMENTÀRIA

 

 • 11 d’octubre de 2022: El Ple del Parlament aprova el límit màxim de despesa no financera per a 2023que ascendeix a 947,5 milions d’euros per 28 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 19 vots en contra (diputat no adscrit-Maxo Benalal, El Pi, Vox i Popular) i 2 abstencions (Ciudadanos). [NOTA INFORMATIVA]

 

 • 3 de novembre de 2022:El Projecte de llei de pressupostos de la comunitat autònoma de les Illes Balears entra al registre del Parlament [NOTA INFORMATIVA]

 

 • 8 a 11 de novembre de 2022: Compareixences, davant la Comissió d'Hisenda i Pressupostos, dels consellers del Govern de les Illes Balears i del director general de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears per tal d’explicar els pressuposts. 

 

 • 15 de novembre de 2022: El Ple rebutja les esmenes a la totalitat de devoluciópresentades al projecte de llei han estat presentades pels grups parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, VOX-Actua Baleares, Ciudadanos i Popular al Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2023 per 32 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 22 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Ciudadanos, El Pi i Popular). També s’ha procedit a la votació i aprovació conjunta de les quantitats globals dels pressuposts, que són les següents:
 • De la CAIB i dels seus organismes autònomsper a l'exercici de 2023 els estats de despeses i ingressos dels quals s’eleven a 093.713.656€.
 • De les entitats públiques empresarialsde la CAIB per a 2023, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 067.184€.
 • De les societats mercantils públiquesde la CAIB per a 2023, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 799.411€.
 • De les fundacions del sector públicde la CAIB per a 2023, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 381.602€
 • Dels consorcis de la CAIB per a 2023, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 558.319€
 • Del Servei de Salut per a 2023, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 193.153.524€
 • De l’Agència Tributària de les Illes Balearsper a 2023, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 225.862 €   [NOTA INFORMATIVA]
 • 28 i 29 de novembre: Constitució de la ponència i redacció de l'informedel Projecte de Llei de Pressupostos de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.  En el debat, la ponència aprova algunes esmenes presentades pels grups parlamentaris.

 

 • 13, 14 i 15 de desembre: Sessions de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos per tal de dictaminarel projecte de llei. En el debat, la comissió aprovà esmenes presentades pels grups parlamentaris, algunes d'elles amb transaccions.

 

 • 20, 21 i 22 de desembre: Sessions del Ple per debatre i votar el projecte de llei de Pressuposts Generals. El Ple debat i vota les 714 esmenes mantingudes i aprovarà o rebutjarà finalment el Projecte de llei.

 

 

VÍDEOS

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/12/2023 a les 16:00h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54489563

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201