Aprovada la Llei de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears

Notícia del Parlament - 24 de gener de 2023

 

La segona sessió plenaria  extraordinària d’ avui  ha consistit en el debat i votació del dictamen de la Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans  i Esports del projecte de llei 5349/22, de l’Activitat  Física i l’Esport de les Illes Balears, el qual ha estat APROVAT amb la majoria dels vots de la Cambra.

 

Tramitació parlamentària

El projecte de llei entrà al Parlament dia 26 de maig de 2022,  després que el Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, en la sessió de dia 16 de maig de 2022, així ho acordà.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de juny de 2022, admeté a tràmit el Projecte de Llei. Igualment, la Mesa acordà obrir un termini de 15 dies per tal que els grups parlamentaris recaptassin opinions i perquè els serveis de la cambra elaborassin un dossier documental; i un cop transcorregut el qual, obrir el termini ordinari de presentació d'esmenes (que fou ampliat) i que es tramatès davant la Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans  i Esports.

En aquesta comissió se substanciaren debats i votacions amb l'aprovació d'esmenes parcials que permeteren elaborar primer un informe de ponència (2 de desembre de 2022) i, a continuació, un dictamen de la Comissió (12 de gener de 2023), que ha estat debatut i aprovat avui en sessió plenària.

 

Debat plenari

El debat d'avui s’ha encetat amb la presentació del projecte de llei per part de la consellera d’Afers Socials i Esport, Fina Santiago, en representació del Govern.

Tot seguit s'ha substanciat la defensa de les esmenes que, no havent estat aprovades ni en ponència ni en comissió, els grups parlamentaris han volgut mantenir per al seu debat en plenari. Aquestes han estat defensades des de la tribuna pels parlamentaris: Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Sergio Rodríguez (Vox-Actua Baleares), Patrícia Font (Mixt-MÉS per Menorca) i Toni Fuster (Popular).

 

Per posicionar-se respecte de les esmenes dels altres grups parlamentaris, han intervingut els diputats:  Joan Mas (Més per Mallorca), Cristina Mayor (Unidas Podemos), i Joan Mascaró (Socialista).

Votacions

Durant les votacions a les esmenes presentades pels diferents grups parlamentaris, s’han aprovat cinc esmenes transaccionades: la RGE núm. 9384, RGE num. 9382, RGE núm. 9371, RGE núm. 9316 i la RGE núm. 8441, presentades tres pel Grup Parlamentari Popular, una pel Grup Parlamentari Mixt Gent per Formentera + PSOE Formentera + EUIB, i una altra pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.

 

Contingut bàsic de la llei

  • Aquesta llei regula per primera vegada l’activitat física i fomenta la igualtat entre homes i dones. Incideix en el paper de l’esport com a eina per a la cohesió social i la transmissió de valors.

 

  • Inclou el concepte d’activitat física, potenciant l’activitat física i la pràctica esportiva d’una manera àmplia entre tota la població. S’introdueix un nou tipus de llicència esportiva, la llicència d’activitat física, i es regulen i es garanteixen unes cobertures mínimes per fer aquesta activitat no federada, tal com ja es fa amb la resta de llicències esportives.

 

  • Incideix a orientar l’activitat física i esportiva en edat escolar cap a finalitats formatives, educatives, lúdiques i de millora de la salut. En els programes d’esport en edat escolar, es promocionarà la funció inclusiva i de cohesió social de l’activitat física i de l’esport. A més, ens transmetran, a tots els agents que hi intervenen, els valors de cooperació, joc net i rebuig al dopatge, a la violència, al racisme, a la xenofòbia i a la intolerància en l’activitat física i l’esport.

 

  • Es reforça l’esport d’alt rendiment i d’alt nivell a les Illes Balears. L’esport d’alt rendiment es considera d’interès públic per a la comunitat autònoma i constitueix un factor essencial per al desenvolupament esportiu de les Illes Balears, per l’estímul que suposa per al foment de la iniciació esportiva i per la seva funció representativa de l’esport balear en les competicions oficials d’àmbit estatal i internacional.

 

  • L’administració esportiva del Govern de les Illes Balears ha d’impulsar i promoure l’esport d’alt nivell i d’alt rendiment de les Illes Balears. Per a la preparació dels esportistes d’alt rendiment, el Govern de les Illes Balears impulsarà millores en el funcionament de centres i/o programes d’alt rendiment i de tecnificació esportiva.

 

Objectius generals de la Llei


— Adaptar la Llei vigent a les noves realitats i demandes sobre l’activitat física i l’esport de la societat actual.


— Orientar la pràctica de l’activitat física com a peça clau i eina transversal amb la resta d’administracions per al benestar i la salut de la població.


— Adaptar el marc de competències de les administracions locals, insulars i autonòmica a la realitat actual en l’àmbit de l’activitat física i l’esport.


— Millorar l’educació i el foment dels valors en la pràctica de l’activitat física i l’esport.


— Garantir i fomentar la igualtat efectiva entre homes i dones en la pràctica de l’activitat física i l’esport, com també en els àmbits de gestió i administració de les entitats esportives.


— Garantir la no-discriminació per raó de discapacitat en la pràctica de l’activitat física i l’esport.


— Adaptar el concepte d’entitats esportives a la realitat social actual i potenciar la participació en condicions d’igualtat de tota la població.


— Potenciar l’esport d’alt rendiment i d’alt nivell a les Illes Balears, i impulsar mesures orientades a fomentar-ne el patrocini i mecenatge, com també els centres de tecnificació esportiva.


— Implementar mesures que incentivin i fomentin l’associacionisme esportiu, tant en l’àmbit dels clubs esportius com en el de les federacions esportives autonòmiques, i que protegeixin el dret a la pràctica esportiva federada de tota la població.


— Modificar i adaptar el règim sancionador, tant en matèria administrativa esportiva com en l’àmbit de la jurisdicció esportiva, simplificant procediments i adequant el règim d’infraccions i sancions a la realitat actual.


— Afavorir la pràctica de l’activitat física i l’esport per a determinats col·lectius com a eina fonamental d’inclusió social: persones amb diversitat funcional i persones amb risc de vulnerabilitat social i econòmica.


— Incrementar i adequar les mesures per a la prevenció i lluita contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància, el consum i la venda d’alcohol i el dopatge.


— Consolidar i potenciar els organismes i tribunals vinculats a l’àmbit de l’activitat física i l’esport de les Illes Balears, com l’Assemblea Balear de l’Esport, el Tribunal Balear de l’Esport, el Registre d’Entitats Esportives, la Comissió Antidopatge de l’Esport, la Comissió de Medicina Esportiva, la Comissió contra la Violència en l’Esport i la Comissió de l’Activitat Física i Esportiva per a l’Esport en Edat Escolar.


— Vetlar i fomentar, en l’àmbit de l’activitat física i l’esport, la sensibilització i la no- discriminació per raons d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.


— Organitzar el funcionament i el règim intern de les entitats esportives.


— Potenciar i regular els drets i els deures de les persones associades a les entitats esportives, com també de les persones espectadores i usuàries d’espectacles, esdeveniments, competicions i activitats esportives.


— Incrementar i potenciar l’estructura i el funcionament democràtic de les federacions esportives de les Illes Balears, regulant els comitès de competició i disciplina i d’apel·lació, establint normes de transparència i bon govern, i limitant la permanència en el càrrec de la presidència de les federacions esportives de les Illes Balears.


— Introduir l’ordenació dels serveis professionals de l’educació física, l’activitat física i l’esport a les Illes Balears.


— Establir els requisits indispensables per a l’accés a la llicència federativa, els quals s’han de desenvolupar per via reglamentària.

 

Mesures concretes de la Llei


Entre les mesures concretes que preveu la Llei hi ha, per exemple:


— Les federacions esportives han de garantir que la presència de dones en les seves juntes directives sigui almenys d’un 40 %.


— Limitació a tres els mandats dels presidents de les federacions. A més, les federacions han d’adoptar un codi de bon govern, aplicar un règim d’incompatibilitats i la presidència de la federació serà triada per tots els membres associats que compleixen la condició d’electors per sufragi lliure, secret i directe.


— Bon govern i transparència per part de l’administració esportiva: l’administració esportiva del Govern de les Illes Balears ha de presentar a l’Assemblea Balear de l’Activitat Física i l’Esport, durant els primers sis mesos de cada legislatura, un pla director amb les línies prioritàries d’acció en l’àmbit de l’activitat física i l’esport a les Illes Balears.


— Es deixen fora del finançament públic les entitats esportives que tenguin patrocini de cases d’apostes o entitats vinculades a la venda d’alcohol, tabac o similars.


— En un termini màxim de tres anys, els ajuntaments amb més de 3.000 habitants hauran de garantir, ja sigui per si mateixos o mancomunadament, que la gestió i l’organització tècnica dels serveis esportius es dirigeixi a través de persones titulades en ciències de l’activitat física i l’esport.


— Els titulars de les instal·lacions esportives amb més de 500 usuaris diaris hauran de cobrir la direcció tècnica i esportiva amb una persona titulada en ciències de l’activitat física i l’esport en un termini màxim de tres anys des de l’entrada en vigor de la nova Llei.


— Per prevenir i protegir de possibles situacions de violència sobre la infantesa i l’adolescència, les administracions esportives han de regular protocols d’actuació que recolliran les actuacions necessàries per establir un entorn segur en l’àmbit esportiu. Aquests protocols han de ser aplicats en tots els centres que facin activitats esportives, tant de titularitat pública com privada, i, en tot cas, en les federacions esportives i en els centres d’alt rendiment i tecnificació esportiva.


— En els ajuts públics s’han d’aplicar criteris d’acció positiva per fomentar l’accés de la dona a la pràctica de l’activitat física i esportiva.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 5/03/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 55532307

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201