El Parlament aprova la llei que suprimeix l'impost sobre successions i donacions

Notícia del Parlament - 14 de novembre de 2023

També, ha aprovat una part de la moció socialista relativa a memòria democràtica i s'ha elegit el nou director general d'IB3, Alberto Salas. 

 

 

Preguntes

La plenària s’ha encetat amb el primer punt de l'ordre del dia, que ha correspost a la formulació de les preguntes de control per part dels grups parlamentaris als membres del Govern de les Illes Balears, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple.

Interpel·lació

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la interpel·lació (RGE núm. 8509/23) presentada pel Grup Parlamentari VOX, relativa a política general en matèria lingüística. La diputada Idoia Ribas ha interpel·lat el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

Moció

Al tercer punt de l'ordre del dia, s'han substanciat el debat i la votació d'una moció, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a relativa a política general del Govern de les Illes Balears en matèria de memòria democràtica (RGE núm. 9010/23), la qual ha estat APROVADA parcialment amb la redacció i resultats de les votacions següents:

1.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de continuar i estendre, amb tots els mitjans que li són propis, les polítiques de memòria democràtica en un sentit ampli, tant en el terreny legislatiu com en el de control i seguiment de les polítiques governamentals sobre memòria democràtica.

Rebutjat per 34 vots en contra (Diputat no adscrit-José Francisco Cardona, Mixt-Sa Unió de Formentera, VOX i Popular) i 25 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Mixt-Unides Podem, MÉS per Mallorca i Socialista).

2.- El Parlament de les Illes Balears manifesta que les polítiques de memòria democràtica han de seguir impulsant mesures restauratives, preventives i d’altra naturalesa que segueixin els principis del dret internacional de veritat, justícia, reparació i garantia de no repetició.

Aprovat per 52 vots a favor i 7 vots en contra (VOX).

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar continuïtat a les polítiques públiques de memòria democràtica, és a dir, a totes aquelles polítiques per garantir la reparació d’aquelles persones, grups i col·lectius que varen patir repressió durant la guerra civil i la dictadura franquista, i per reconèixer la contribució de totes aquelles persones, grups i col·lectius que des de diferents ideologies han contribuït a la democràcia.

Aprovat per 52 vots a favor i 7 vots en contra (VOX).

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir impulsant la Llei de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears i la Llei de persones desaparegudes.

Rebutjat per 34 vots en contra (Diputat no adscrit-José Francisco Cardona, Mixt-Sa Unió de Formentera, VOX i Popular) i 25 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Mixt-Unides Podem, MÉS per Mallorca i Socialista).

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir col·laborant amb altres administracions públiques, institucions o entitats privades, en l'elaboració d'un cens de persones desaparegudes i dels seus familiars que contendrà les dades necessàries per permetre la localització i, si escau, la identificació de les persones desaparegudes, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de dades de caràcter personal dels familiars de desapareguts associades al cens de persones desaparegudes.

Aprovat per 52 vots a favor i 7 vots en contra (VOX).

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reunir amb caràcter d’urgència la comissió tècnica de persones desaparegudes i la comissió tècnica de memòria i reconeixement democràtics, per poder donar continuïtat a les polítiques públiques de memòria democràtica.

Aprovat per 52 vots a favor i 7 vots en contra (VOX).

 7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears vetllar pel coneixement i la difusió de la història de les Illes Balears durant la II República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista, la Transició i l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia l’any 1983, com a llegat cultural de les Illes Balears.

Aprovat per 52 vots a favor i 7 vots en contra (VOX).

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir promovent projectes d’investigació i divulgació per tal d’avançar en l’estudi i el coneixement científic de la memòria democràtica de les Illes Balears.

Rebutjat per 34 vots en contra (Diputat no adscrit-José Francisco Cardona, Mixt-Sa Unió de Formentera, VOX i Popular) i 25 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Mixt-Unides Podem, MÉS per Mallorca i Socialista).

9.- . El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reiterar el suport i reconeixement a les famílies víctimes de la guerra civil, del franquisme i del moviment memorialista de les Illes, com un col·lectiu objecte de violacions de les normes internacionals de drets humans i del dret humanitari.

Aprovat per 52 vots a favor i 7 vots en contra (VOX). Amb esmena del Grup Popular.

10.-  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar impulsant les actuacions de reconeixement i de reparació de les víctimes, impulsant declaracions i mencions de reconeixement per les víctimes de la guerra civil i del franquisme i fomentant l’activitat de les entitats memorialistes i de les associacions de víctimes.

Aprovat per 52 vots a favor i 7 vots en contra (VOX). Amb esmena del Grup Popular, transaccionada.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reprendre immediatament les gestions per donar continuïtat a les tasques de les exhumacions de les fosses previstes en el IV Pla de fosses i memòria.

Aprovat per 52 vots a favor i 7 vots en contra (VOX).

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir impulsant nous plans de fosses i avançar, juntament amb la comissió tècnica de persones desaparegudes, en la planificació del V Pla de fosses.

Aprovat per 52 vots a favor i 7 vots en contra (VOX).

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a mantenir el canal directe de comunicació de les víctimes i familiars amb el servei de memòria democràtica del Govern, així com també el protocol per a la recollida de mostres d'ADN i d'informació dels serveis d’acompanyament psicosocial i d'assessorament jurídic que ofereix el Govern a les víctimes dins el IV Pla de fosses i memòria.

Aprovat per 52 vots a favor i 7 vots en contra (VOX).

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a mantenir i impulsar el servei de suport psicosocial per a famílies de les víctimes.

Aprovat per 52 vots a favor i 7 vots en contra (VOX).

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir senyalitzant de manera rigorosa i pedagògica els espais en els quals hagin succeït fets de rellevància des del punt de vista de la història i la memòria de la democràcia.

Rebutjat per 34 vots en contra (Diputat no adscrit-José Francisco Cardona, Mixt-Sa Unió de Formentera, VOX i Popular) i 25 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Mixt-Unides Podem, MÉS per Mallorca i Socialista).

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir que els espais de convivència siguin espais per a la cultura democràtica i la concòrdia, així com reconèixer la tasca de les entitats memorialistes i associacions de víctimes per restituir la memòria de les víctimes i reclamar justícia.

Aprovat per 52 vots a favor i 7 vots en contra (VOX).

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir divulgant i treballant la memòria i la cultura democràtica als centres escolars, com a millor garantia de no repetició, per tot això és important:

a. Seguir promovent la inclusió de continguts i la realització d'activitats curriculars i extracurriculars sobre la Memòria Democràtica a l'Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i l'Ensenyament de Persones Adultes.

b. Mantenir i impulsar el projecte d’obres de teatre educatiu perquè arribin a les escoles de les Illes Balears durant el curs escolar 2023-2024.

c. Seguir incorporant als plans de formació del professorat l’actualització científica, didàctica i pedagògica en relació amb el tractament escolar de la Memòria Democràtica de les Illes Balears.

Rebutjat per 34 vots en contra (Diputat no adscrit-José Francisco Cardona, Mixt-Sa Unió de Formentera, VOX i Popular) i 25 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Mixt-Unides Podem, MÉS per Mallorca i Socialista).

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir apostant pel títol propi d'Especialista Universitari en Polítiques i Cerca en Justícia de Transició i Memòria Democràtica que s’ha dut a terme en col·laboració la Universitat de les Illes Balears.

Rebutjat per 34 vots en contra (Diputat no adscrit-José Francisco Cardona, Mixt-Sa Unió de Formentera, VOX i Popular) i 25 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Mixt-Unides Podem, MÉS per Mallorca i Socialista).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Omar Lamin (Socialista).

Esmenes

El Grup Parlamentari Popular, ha presentat tres esmenes  (9486/2023 a 9488/2023) les quals, defensades per Cristina Gil, dues d’elles (una transaccionada) han estat acceptades pel grup proposant i, per tant, incorporades a la votació final.

Al torn de fixació de posicions, ha intervingut: Sergio Rodríguez (VOX), Maria Ramon (MÉS per Mallorca) i Cristina Gómez (Mixt-Unides Podem).

 Projecte de llei

A continuació, s’ha substanciat el quart punt de l’ordre del dia que ha correspost al debat i votació del dictamen de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 2773/23, dimanant del Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, el qual ha estat APROVAT amb la majoria dels vots de la Cambra i amb la incorporació de fins a cinc esmenes (4 del Grup Socialista i 1 del Grup VOX) al plenari, algunes d’elles transaccionades, les quals s’hauran d’incorporar al [DICTAMEN]

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de juliol de 2023, havent estat publicat en el BOIB núm. 1003, de 18 de juliol de 2023, el Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat, acordà de preveure'n el debat i la votació de totalitat per a la validació expressa pel Ple del Parlament, en el termini improrrogable de trenta dies subsegüents al de la promulgació.

Així, doncs, dia 27 de juliol de 2023, el Parlament, en sessió plenària, validà el Decret llei i acordà per unanimitat que fos tramitat com a projecte de llei [NOTA INFORMATIVA]

L’òrgan parlamentari encarregat de redactar l’informe en ponència i el dictamen en Comissió fou la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, la qual redactà i aprovà l’esmentat dictamen durant la sessió de dia 31 d’octubre de 2023. [Diari de Sessió nº 7 de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts]

Intervencions al debat plenari

Avui a la sessió plenària el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha realitzat la presentació per part del Govern de les Illes Balears del Projecte de llei.

Tot seguit s’ha procedit al debat de les esmenes que s’han mantingudes per al debat plenari per part dels grups parlamentaris. Per a les seves defenses, han intervingut els parlamentaris: Joana Gomila (Mixt-MÉS per Menorca), Cristina Gómez (Mixt-Unides Podem), Lluís Apesteguia (MÉS per Mallorca), Llorenç Pou (Socialista) i Patricia de las Heras (VOX).

Finalment, en torn a favor d’algunes de les esmenes, ha intervingut el diputat Sebastià Sagreras (Popular).

Contingut bàsic de la llei

Amb aquesta llei s’elimina el pagament de l’impost sobre successions i donacions entre pares i fills, avis i nets, i cònjuges. En el cas d’herències entre germans o entre oncles i nebots en les quals la persona morta no tengui descendents, la reducció és del 50%, i en el cas que tengui descendents la rebaixa és del 25%. La reforma s’aplica tant a herències per causa de mort com a herències en virtut dels denominats pactes successoris o herències en vida propis del dret civil de les Illes Balears.

La llei també inclou l’eliminació total de l’impost sobre transmissions patrimonials en la compra de primer habitatge habitual per a menors de 30 anys i persones amb discapacitat, amb un límit de renda de 52.800 € en declaració individual o de 84.480 € en declaració conjunta i el preu de l’habitatge no pot ser superior a 270.151,20 €.

Finalment, es redueix un 50% l’impost sobre transmissions patrimonials per a la compra de primer habitatge a joves menors de 35 anys i per a la compra d’habitatge habitual a famílies nombroses, famílies monoparentals i famílies amb persones amb discapacitat a càrrec, sempre que el preu de l’habitatge no superi els 270.151,20 €. En el cas de les famílies nombroses, el cost límit de l’habitatge podrà ser d’un màxim de 350.000 €.

Pel que fa a l'estructura i al contingut, aquesta llei i es divideix en sis articles, una disposició derogatòria i una final.

 Proposició no de llei

El cinquè punt de l’ordre del dia ha correspost a la votació del punt núm. 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 3321/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls de l’Observatori de Cadena Alimentària, atès l’empat produït en comissió, ha estat REBUTJAT per 28 vots en contra (Diputat no adscrit-José Francisco Cardona, Mixt-Sa Unió de Formentera, VOX i Popular) i 24 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Mixt-Unides Podem, MÉS per Mallorca i Socialista) i 6 abstencions (VOX).

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a augmentar les partides pressupostàries que facin possible posar en funcionament mecanismes de control i suport per a l’aplicació i el seguiment de la Llei de cadena alimentària per evitar que cap agricultor o ramader de les Illes Balears no es vegi obligat a vendre per sota del preu de cost.

 Nomenament de director general d’IB3

Finalment, al sisè punt de l’ordre del dia s’ha procedit a l’elecció del candidat proposat pel Grup Parlamentari Popular, Alberto Salas i Domínguez, com a nou director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per 40 vots a favor i 19 en blanc. 

Havent-se obtingut la majoria absoluta dels membres de la cambra, el president del Parlament l’ha proclamat i el nomenament serà publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

El director general prometrà o jurarà el seu càrrec davant la Mesa del Parlament de les Illes Balears, després d’haver-se’n publicat el nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 5/12/2023 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 54590740

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201