AGENDA SETMANAL

del Parlament de dia 20/05/2024 a 26/05/2024, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
20/05/2024
09:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Víctor Gonzalo de Aldama Delgado.
11:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Antonio Mascaró Crespí.
13:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Daniel Sierra Monedero.
15:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Íñigo Rotaetxe Latxiondo.
DIMARTS
21/05/2024
09:45 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Organització dels treballs de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 6441/24, 6606/24, 6720/24, 7066/24 (presentada en substitució de la RGE núm. 6709/24), 6716/24, 6718/24, 6719/24, 6711/24, 6713/24, 6717/24, 6721/24, 6712/24, 7050/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm. 6723/24), 6722/24, 6724/24, 6715/24, 6710/24, 6714/24, 6725/24. II. Interpel·lació RGE núm. 5002/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de model econòmic. III. Moció RGE núm. 6504/24, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria d'ocupació, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4985/23. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 1530/24, complementada amb l'escrit RGE núm. 1740/24, del Grup Parlamentari Socialista, de sostenibilitat mediambiental, econòmica, social i turística de l'illa d'Eivissa.
17:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Jaume Far Jiménez.
DIMECRES
22/05/2024
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala d'Actes
OD: Compareixença del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, Sr. Alejandro Sáenz de San Pedro i García, per tal d'informar sobre la despesa en 4.235 euros en detectius privats, sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, pel procediment d'urgència, mitjançant l'escrit RGE núm. 5447/24 i acordada per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals a la sessió de dia 15.05.2024.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
10:15 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
11:30 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas, en acabar la Junta de Portaveus. OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Organització dels treballs de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala d'Actes
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 5886/24, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, sol·licitant la compareixença de la Dra. Francisca Sureda Llull (art. 46.4) experta en salut pública i prevenció del tabaquisme. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5099/24, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a possibilitar la implantació de lents correctores als usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears que s'han de sotmetre a una intervenció de cataractes. b) RGE núm. 6405/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a cobrir la plaça de psicòleg forense als jutjats de Menorca.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5343/24, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a millores pendents als ports de Menorca. b) RGE núm. 6292/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa dels processos d'avaluació ambiental participats i del manteniment de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
16:35 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
23/05/2024
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala d'Actes
OD: 1. Adopció d'acord amb relació a l'escrit RGE núm. 6159/24, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del director general de Turisme, Sr. Josep Aloy Pons (art. 46.3), per explicar les negociacions dutes a terme sobre el Decret llei d'excessos. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5859/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment del talent per impulsar la recerca i la innovació. b) RGE núm. 6354/24, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, en defensa de la filologia, de la lingüística i de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala d'Actes
OD: Preguntes. 1. RGE núm. 6793/24, presentada per la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament de les notícies. 2. RGE núm. 6495/24, presentada per la Sra. Cristina Gómez i Estévez, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a retransmissió contingut esportiu en clau de gènere. 3. RGE núm. 6795/24, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tertúlies d'actualitat política. 4. RGE núm. 6729/24, presentada per la Sra. Manuela Cañadas i Pinilla, del Grup Parlamentari Vox, relativa a preproduccions de l'època Manresa. 5. RGE núm. 6794/24, presentada per la Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament dels grups polítics. 6. RGE núm. 6796/24, presentada per la Sra. Silvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mercantilització sexual de les dones. 7.RGE núm. 6836/24, presentada pel Sr. Lluís Enric Apesteguía i Ripoll, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a escassa cobertura Correllengua Interilles 2024. 8. RGE núm. 6831/24, presentada pel Sr. Sebastià Mesquida i Pallicer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a festes de Sant Joan de Ciutadella. 9. RGE núm. 6827/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llenguatge de signes. 10. RGE núm. 6832/24, presentada pel Sr. Sebastià Mesquida i Pallicer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a digitalització. 11. RGE núm. 6828/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències. 12. RGE núm. 6829/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estructura directiva. 13. RGE núm. 6830/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències de ràdio.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1203/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, per impulsar les taules locals de coordinació per a l'abordatge de les violències masclistes. b) RGE núm. 5407/24, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a publicació de les dades del servei de valoració de discapacitat.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 4090/24, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a unificació del preu del menjador escolar a les Illes Balears. b) RGE núm. 5654/24, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a impartició de la formació professional necessària per assegurar el relleu generacional del sector pesquer a Menorca.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
24/05/2024
08:45 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Organització dels treballs de la Comissió.
09:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Koldo García Izaguirre.
11:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Debat i votació de l'escrit RGE núm. 7113/24, presentat conjuntament pels grups parlamentaris Popular i VOX, sol·licitant una modificació del Pla de treball de la Comissió d'Investigació consistent en la reducció de compareixents.
11:30 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. José Luís Ábalos Meco.
14:30 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Iago Negueruela Vázquez.
17:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença de la Sra. Patricia Gómez Picard.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 28/05/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 58905740

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201