Tramitacions parlamentàries

 

Projectes de llei

Els projectes de llei els presenta el Govern de les Illes Balears, acompanyats de la documentació prevista reglamentàriament davant el Registre General de la cambra.

Un cop admès per la Mesa del Parlament, el projecte de llei es publica al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB) i se n’obri un termini de quinze dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions i perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier documental. Durant aquest termini, se sotmetran al procediment de participació ciutadana a la Comissió de Participació Ciutadana aquells projectes que ho requereixin. Així mateix, els projectes de llei es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s’anunciarà l’inici de la seva tramitació a mitjans de comunicació de difusió general.

Un cop finalitzat aquest termini se n’obre un de nou, també de quinze dies, per tal que els diputats, les diputades i els grups parlamentaris puguin presentar-hi esmenes.

Les esmenes presentades poden ser a la totalitat (de devolució o de text alternatiu), i/o parcials (de supressió, de modificació, d’addició i de substitució) i són qualificades per la comissió encarregada de tramitar el projecte de llei.

En cas que s’hi presentin esmenes a la totalitat se celebrarà un debat de totalitat i, si el ple acceptava una esmena de totalitat de devolució, el projecte es retornarà al Govern, mentre que si s’acceptava una esmena a la totalitat de text alternatiu, es publicarà el nou text i s’obrirà un nou termini per a presentació d’esmenes que, en aquest cas, no podran ser de devolució.

Si no s’acceptava cap esmena a la totalitat, el projecte passarà a la comissió, la qual constituirà una ponència que s’encarregarà d’elaborar l’informe que passarà a la comissió. A continuació, la comissió elaborarà un dictamen que, un cop finalitzat, s’inclourà a l’ordre del dia d’una sessió plenària, per al seu debat i votació.

El debat i la votació dels projectes de llei es publiquen en el Diari de sessions del Ple i, l’acord assolit, que serà el text convertit en llei o bé el rebuig del dictamen, es publica al BOPIB. El text aprovat esdevé llei i es publica també al Butlletí Oficial de les Illes Balears, publicació que en marca la vigència, i al Boletín Oficial del Estado.

 Proposicions de llei

Les proposicions de llei es poden presentar per part dels grups parlamentaris, d’un diputat o una diputada amb la signatura d’altres quatre membres de la cambra, dels consells insulars i de l’Ajuntament de Palma.

Tota proposició de llei ha d’anar acompanyada d’una exposició de motius i dels antecedents necessaris perquè el Parlament s’hi pugui pronunciar.

Una vegada admesa per la Mesa, es publica al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB) i es tramet al Govern perquè aquest en manifesti el criteri respecte de la presa en consideració, així com la conformitat o no a la tramitació si aquesta implicava augment dels crèdits o disminució dels ingressos pressupostaris.

En el cas que la proposició de llei fos presentada per l’Ajuntament de Palma, la Mesa li donarà audiència per a aquelles iniciatives relatives al seu règim especial de capitalitat (article 75.10 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears).

Si transcorreguts quinze dies el Govern no havia negat expressament la conformitat amb la tramitació, la proposició estarà en condicions de ser inclosa a un ordre del dia del Ple per al debat de presa en consideració.

Si el Ple del Parlament no pren en consideració la iniciativa, la proposició s’arxiva sense més tràmit. En canvi, si el Ple la pren en consideració, la proposició continua la tramitació.

En aquest darrer cas, la Mesa de la cambra ordenarà que la proposició de llei es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears, que es publiquin anuncis en mitjans de difusió general i que s'obri un període de quinze dies a fi que els grups parlamentaris recaptin opinions. Si es tracta de proposicions de llei que hagin de ser sotmeses al procediment de participació ciutadana a la comissió corresponent, la Mesa, dins els cinc primers dies del termini esmentat, podrà rebre sol·licituds de compareixences, d'acord amb l'article 201.2 del Reglament de la cambra.

Posteriorment, la Mesa del Parlament acordarà la tramesa de la proposició de llei a la comissió corresponent i obrirà un termini per tal que s’hi puguin presentar esmenes, que només poden ser a la totalitat de text alternatiu, però no de devolució, i a l’articulat, i tramet la proposició de llei a la comissió corresponent per raó de la matèria.

Finalitzat el termini de presentació d’esmenes, la Mesa de la comissió les qualifica i si se n’han presentat a la totalitat de text alternatiu se celebra un debat de totalitat. Si s’aprovava una esmena a la totalitat, es publica el nou text i s’obre un nou termini de presentació d’esmenes, que no podran ser de devolució.

Si no s’acceptava cap esmena a la totalitat, la proposició passa a la comissió, la qual constitueix una ponència i elabora un informe que passarà a la comissió. A continuació, la comissió elabora un dictamen que, un cop finalitzat, s’inclou a un ordre del dia d’una sessió plenària, per al seu debat i votació.

El debat i la votació de les proposicions de llei es publiquen en el Diari de sessions del Ple i l’acord assolit, que serà el text convertit en llei o bé el rebuig del dictamen, es publica al BOPIB. El text aprovat esdevé llei i es publica també al Butlletí Oficial de les Illes Balears, publicació que en marca la vigència, i al Boletín Oficial del Estado.

Interpel·lacions

Els diputats, les diputades i els grups parlamentaris poden presentar interpel·lacions al Registre General del Parlament. Un cop admeses per la Mesa, les interpel·lacions són trameses al Govern, es publiquen al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB) i l’endemà de la comunicació al Govern es troben en condicions de ser incloses a l’ordre del dia d’una sessió plenària.

De forma extraordinària i per motius d'actualitat, s'admetrà la presentació per cada grup parlamentari d'una interpel·lació d'urgència fins a vint-i-quatre hores abans de la Junta de Portaveus, sempre que hagi estat qualificada per la Mesa.

Per a aquesta inclusió es dóna prioritat a una interpel·lació per grup parlamentari, de major a menor, i període de sessions, i la resta s’inclou prioritzant les que en el període de sessions corresponent no hagin consumit la quota resultant d’assignar una interpel·lació per cada tres diputats i/o diputades o fracció. Sense perjudici d’aquest criteri s’aplica el de la prioritat en la presentació. A cada sessió plenària es tramitaran, com a màxim, dues interpel·lacions i només una per grup parlamentari. Així mateix, els grups poden sol·licitar que la interpel·lació sigui tramitada pel procediment d’urgència, en el qual cas la iniciativa passa davant de totes les altres presentades pel grup de què es tracti.

Un cop acomplerta la iniciativa a la sessió plenària corresponent, es publica el debat al Diari de sessions del Ple i la informació al BOPIB.

Tota interpel·lació pot donar lloc a una moció.

Finalitzat el període de sessions, les interpel·lacions no tramitades romandran pendents llevat que el diputat o la diputada o el grup parlamentari interpel·lant manifesti la seva voluntat que es tramitin com a preguntes amb sol·licitud de resposta escrita.

 Mocions (iniciativa opcional derivada del debat d'una interpel·lació)

El grup parlamentari interpel·lant o aquell al qual pertanyi el diputat o la diputada signant de la interpel·lació, podrà presentar en el Registre General del Parlament una moció en el termini dels tres dies següents al de la substanciació de la interpel·lació davant el Ple.

Una vegada admesa per la Mesa, la moció s’inclou es publica al BOPIB i s'inclou a l’ordre del dia de la sessió plenària següent. Es poden presentar esmenes a aquesta iniciativa fins al dia anterior.

El debat i la votació de la iniciativa es publica al Diari de sessions del Ple i el text aprovat o el rebuig, al BOPIB.

El control del compliment de l'acord, si n’hi havia, que si no es fixa és de sis mesos, correspon a la comissió que pertoqui per raó de la matèria. Un cop finalitzat aquest termini, si el Govern l’incomplia, la Mesa, a sol·licitud d’un membre de la comissió de què es tracti, requerirà la compareixença del Govern per retre’n compte i la inclourà a l’ordre del dia de la següent sessió plenària.

Preguntes

 Els diputats i les diputades poden presentar preguntes al Registre General del Parlament que, un cop admeses per la Mesa, són trameses al Govern i es publiquen al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB).

 Les preguntes poden ser:

 Amb sol·licitud de resposta escrita

 En aquest cas el Govern disposa d’un termini de vint dies a partir de l’endemà de la recepció de la pregunta per contestar-la. Aquest termini es podrà ampliar fins a deu dies més a petició motivada del Govern i per acord de la Mesa de la cambra. 

Si en aquest termini, el diputat o la diputada no obté resposta del Govern, pot sol·licitar a la Mesa del Parlament que la pregunta en qüestió es tramiti com a pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant comissió. Si la Mesa accepta la sol·licitud, la pregunta s’haurà d’incloure a la primera sessió que s’hagi de convocar de la comissió competent per raó de matèria. 

La resposta del Govern es tramet al diputat o a la diputada autor o autora de la pregunta i es publica al BOPIB.

Amb sol·licitud de resposta oral davant comissió

En aquest cas, un cop admeses per la Mesa són trameses també a la comissió corresponent per raó de la matèria. 

El debat de la pregunta es publica al Diari de sessions de la comissió de què es tracti i la informació es publica al BOPIB. 

Si un cop finalitzat el període de sessions la pregunta resta pendent, passa a ser tramitada com a pregunta amb sol·licitud de resposta escrita i, en aquest cas, el Govern disposa de 20 dies comptadors a partir de l’endemà de l’acabament del període de sessions per contestar-la. 

Amb sol·licitud de resposta oral davant Ple 

Aquestes iniciatives es presenten amb l’antelació que fixi la Mesa respecte de la sessió plenària on s’hagin de debatre, que no serà superior a una setmana ni inferior a dos dies. 

L’escrit no podrà contenir més que la formulació estricta i escarida d’una sola qüestió que interrogui sobre un fet, una situació o una informació sobre si el Govern ha pres o prendrà alguna providència en relació amb un assumpte, o si el Govern no trametrà a la cambra algun document o no la informarà sobre algun extrem. 

Les preguntes s’inclouen a l’ordre del dia de la següent sessió plenària, sempre que no se superi el nombre de les preguntes establertes per a cada sessió, que s’hagin presentat dins termini i que s’ajustin a les quotes de diputat/diputada i grup establertes pel president o la presidenta, d’acord amb la Junta de Portaveus. 

Qualsevol diputat o diputada podrà sol·licitar, fins a les 11.00 hores del dia anterior en què hi hagi sessió plenària, la substitució d’una pregunta seva inclosa a l’ordre del dia per una altra que s’ha de referir a fets o circumstàncies d’especial actualitat o urgència (només es pot substituir un màxim de dues preguntes per grup parlamentari). En aquest cas, se’n dóna trasllat immediat al Govern i la Mesa comprova el compliment dels requisits establerts per a la substitució. 

El debat de les preguntes es publica el debat al Diari de sessions del Ple i la informació es publica al BOPIB. 

El Govern pot sol·licitar, motivadament, en qualsevol moment i per una sola vegada respecte de cada pregunta, que sigui posposada per a l’ordre del dia de la següent sessió plenària. 

Les preguntes presentades i no incloses a l’ordre del dia i les incloses i no contestades per absència de l’autor o l’autora, queden decaigudes, llevat que aquest o aquesta les reiterin.  

Preguntes d’iniciativa ciutadana

Els ciutadans i les ciutadanes residents a les Illes Balears, les persones jurídiques amb domicili o establiment permanent a la comunitat autònoma, les entitats  i els col·lectius establerts reglamentàriament, podran formular preguntes per a la seva resposta oral al Govern o a cadascun dels seus membres.

Les preguntes es presentaran per escrit al Registre General del Parlament i hauran de contenir els requisits d’identificació prevists a l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Després del seu examen, la Mesa del Parlament ordenarà el seu trasllat als grups parlamentaris, sempre que compleixin els requisits d’admissibilitat prevists per a igual tipus d’iniciativa.

Perquè aquestes preguntes puguin tramitar-se en Ple o en comissió, hauran de ser assumides per un diputat o una diputada, qui ho comunicarà a la Mesa del Parlament. Si fossin diversos diputats els que volguessin formular una mateixa pregunta, serà assignada al primer diputat o diputada que hagués manifestat la intenció de fer-ho.

La decisió de formular-la en Ple o en comissió correspondrà al diputat o la diputada a qui li hagi estat assignada la pregunta. En tot cas, a l’inici de la seva intervenció, farà constar l’autoria de la iniciativa, i a la seva formulació no podrà modificar, en allò substancial, el contingut originari del text.

En cada sessió del Ple només podran formular-se un màxim de dues preguntes d’iniciativa ciutadana.

Proposicions no de llei

Poden presentar-les els grups parlamentaris al Registre General del Parlament. Un cop admeses per part de la Mesa, són trameses al Govern i es publiquen al BOPIB. Un cop incloses a l’ordre del dia corresponent, s’hi poden presentar esmenes per part dels grups parlamentaris fins al dia anterior al començament de la sessió en què s’hagi de debatre i es trametran en caràcter immediat als grups parlamentaris. 

Les proposicions es poden debatre davant el Ple o la comissió pertinent per raó de la matèria.

S’inclouen a un ordre del dia donant prioritat a una per grup parlamentari, de major a menor, i període de sessions i la resta s’inclou prioritzant les que en el període de sessions corresponent no hagin consumit la quota resultant d’assignar una proposició no de llei per cada tres diputats i/o diputades o fracció. Sense perjudici d’aquest criteri s’aplica el de la prioritat en la presentació. A un mateix ordre del dia no es poden incloure més de dues proposicions no de llei i només una per grup parlamentari. Així mateix, els grups parlamentaris poden sol·licitar que la proposició sigui tramitada pel procediment d’urgència, en el qual cas la iniciativa passa al davant de totes les altres presentades pel grup de què es tracti.

Substanciada la iniciativa a la sessió corresponent, es publica el debat al Diari de sessions i la informació de l’acompliment i del text aprovat, si n’és el cas, al BOPIB.

El control del compliment de l'acord, si n’hi havia, que si no es fixa és de sis mesos, correspon a la comissió que pertoqui per raó de la matèria. Un cop finalitzat el termini, en cas que el Govern l’incomplís, la Mesa, a sol·licitud d’un membre de la comissió de què es tracti, requerirà la compareixença del Govern per retre’n compte i la inclourà a l’ordre del dia de la següent sessió plenària. 

Debat general sobre l’acció política i de govern 

Aquest debat s’ha de fer cada any, entre setembre i novembre, tret dels anys en què s’hagin celebrat debats d’investidura o de moció de censura. 

Un cop presentat al Registre General del Parlament l’escrit de sol·licitud de convocatòria i suggeriment de dates per part del president o la presidenta del Govern de les Illes Balears i admès per la Mesa del Parlament, la Presidència de la cambra proposa a la Junta de Portaveus la fixació de l’ordre del dia de la convocatòria. 

En el debat, en primer lloc intervé el president o la presidenta del Govern. Una vegada finalitzada la seva intervenció, se suspèn la sessió que, a criteri del president o la presidenta del Parlament, no serà inferior a un temps de quatre hores, sempre dins el mateix dia. A continuació, intervenen els grups parlamentaris, d’acord amb la seva importància numèrica, començant pel de major nombre de membres, finalitzant pel Grup Mixt, si n’hi havia; i en darrer lloc intervé el grup a què pertany el president o la presidenta del Govern. Aquestes intervencions donen lloc a un torn de rèpliques i contrarèpliques i, un cop finalitzades, s’obri un termini de quaranta-vuit hores per tal que els grups parlamentaris presentin propostes de resolució davant la Mesa del Parlament. 

La Mesa del Parlament admetrà a tràmit les propostes de resolució que, sense excedir del nombre màxim previst al Reglament, siguin congruents amb el debat i no signifiquin qüestió de confiança o moció de censura al Govern. Les propostes admeses es tracten en un ple específic que s’ha de celebrar dins els vuit dies posteriors a la finalització del debat.

El debat es publica al Diari de sessions del Ple i les propostes de resolució admeses, així com les aprovades, i la informació de les rebutjades i les retirades, si n’és el cas, es publiquen al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB). 

El control del compliment de les resolucions aprovades que, si no es fixava un termini, serà en el de sis mesos, correspon a la comissió competent en la matèria. 

Investidura de la persona candidata a president o presidenta de les Illes Balears 

D’acord amb el que preveu l’article 54 de l’Estatut d’Autonomia, el president o la presidenta de les Illes Balears serà elegit o elegida pel Parlament d’entre els seus membres, i el seu nomenament correspondrà al Rei. 

El president o la presidenta del Parlament, dins els quinze dies següents a la constitució del Parlament, havent consultat les persones portaveus designades pels grups polítics amb representació parlamentària, proposarà a la cambra un candidat o una candidata a la Presidència de la comunitat autònoma.

La sessió d’investidura s’ha de convocar almenys amb dos dies antelació i es desenvoluparà de la manera següent: 

El president o la presidenta del Parlament comunicarà a la cambra el nom del candidat o de la candidata i a continuació, aquesta, sense limitació de temps, exposarà el programa polític del govern que pretengui formar i sol·licitarà la confiança de la cambra. 

A continuació se suspendrà la sessió per un temps que no podrà ser inferior a vint-i-quatre hores, i en recomençar intervendrà una persona representant de cada grup parlamentari per ordre de major a menor, exceptuant el grup del qual forma part la persona candidata a la Presidència del Govern, que intervindrà en darrer lloc, per un temps de trenta minuts. 

El candidat o la candidata podrà fer ús de la paraula totes les vegades que ho sol·liciti i, si contestava individualment o en forma global als representants dels grups parlamentaris, cadascun d’aquests tendrà dret a un torn de rèplica de deu minuts. 

Es procedirà a la votació a l’hora fixada per la Presidència i s’entendrà atorgada la confiança si el candidat o la candidata obté el vot favorable de la majoria absoluta de la cambra. Si no l’obtenia a la primera votació, se’n procedirà a una altra, passades quaranta-vuit hores, i la confiança s’entendrà atorgada si obtenia la majoria simple. Abans d’aquesta segona votació, el candidat o la candidata podrà intervenir durant un temps màxim de deu minuts, i els grups parlamentaris durant cinc minuts cadascun per tal de fixar-ne la posició. 

Si la cambra no atorgava la confiança en aquestes votacions, se’n realitzaran de successives en la forma prevista anteriorment. Un cop transcorregut el termini de seixanta dies a partir de la votació d’investidura, si cap candidat o candidata no havia obtingut la confiança del Parlament, aquest quedarà automàticament dissolt i es procedirà a la convocatòria de noves eleccions.  

La votació esmentada, d’acord amb l’article 96.2 del Reglament de la cambra, serà pública per crida. El secretari o la secretària anomenarà els diputats i les diputades que respondran: sí, no o abstenció. 

Atorgada la confiança a la persona candidata, la Presidència del Parlament ho comunicarà al Rei dins les quaranta-vuit hores següents, als efectes del nomenament d’aquella com a president o presidenta del Govern de les Illes Balears, i a la Presidència del Govern de l’Estat. 

Qüestió de confiança 

El president o la presidenta del Govern de les Illes Balears pot plantejar davant el Parlament la qüestió de confiança sobre el seu programa o sobre una declaració de política general, mitjançant un escrit adreçat a la Mesa del Parlament. Una vegada admès, la Presidència de la cambra en retrà compte a la Junta de Portaveus i convocarà el Ple dins dels quinze dies següents al de la qualificació. 

El debat es durà a terme d’acord amb el previst per al debat d’investidura. La votació s’ha de realitzar al dia següent de la conclusió del debat, i la Presidència del Parlament comunicarà al Rei i a la Presidència del Govern de l’Estat el resultat de la votació. 

S’entendrà atorgada quan s’obtengui el vot de la majoria simple de la cambra. Si no s’obtenia la confiança, el president o la presidenta presentarà la dimissió davant el Parlament, i la Presidència d’aquest convocarà en el termini màxim de quinze dies la sessió plenària per a l’elecció d’un nou president o presidenta de les Illes Balears. 

Moció de censura 

El president o la presidenta del Govern és políticament responsable davant el Parlament, i aquest podrà exigir la responsabilitat del Govern de les Illes Balears, mitjançant l’adopció, per majoria absoluta, de la moció de censura, que haurà de ser proposada, com a mínim, per un quinze per cent dels diputats o les diputades i haurà d’incloure un candidat o una candidata a la Presidència del Govern. 

Un cop presentada en el Registre General del Parlament la moció de censura, la Mesa de la cambra comprovarà que reuneix els requisits reglamentaris, l’admetrà a tràmit i en donarà trasllat al president o a la presidenta del Govern de les Illes Balears i a les persones portaveus dels grups parlamentaris. La Presidència del parlament convocarà la sessió plenària dins els quinze dies següents a  aquesta admissió. 

Dins dels dos dies següents a la presentació podran presentar-se mocions alternatives, que hauran de reunir els mateixos requisits assenyalats per a la presentació de la moció de censura i seran sotmeses als mateixos tràmits d’admissió. Podran ser retirades en qualsevol moment per les persones que les hagin proposat. 

El debat s’iniciarà, sense limitació de temps, amb la defensa davant el Ple per part d’un dels diputats o les diputades que hagi signat la moció. A continuació, i també sense limitació de temps podrà intervenir, a efectes d’exposar el programa polític del govern que pretén formar, la persona candidata proposada per a la Presidència del Govern. 

Un cop finalitzades aquestes intervencions i després de la interrupció decretada per la Presidència, que no podrà ser inferior a vint-i-quatre hores, podrà intervenir una persona representant de cada grup parlamentari de la cambra, per un temps de trenta minuts. Totes les persones intervinents en el debat tindran dret a un torn de rèplica o de rectificació de deu minuts. 

En cas de presentar-se més d’una moció de censura, el president o la presidenta del Parlament, oïda la Junta de Portaveus, podrà acordar-ne el debat conjunt, no obstant això hauran de ser sotmeses a votació per separat i per ordre de presentació.

 La moció o les mocions de censura hauran de ser sotmeses a votació a l’hora que, prèviament, hagi estat anunciada per la Presidència. Si se n’aprovava una, que haurà de ser aprovada per la majoria absoluta dels membres de la cambra, no se sotmetran a votació les altres que s’haguessin presentat. 

Aprovada una moció de censura, el president o la presidenta i el seu govern continuaran en funcions fins a la presa de possessió del nou govern. El nou president o presidenta haurà de ser nomenat pel Rei. 

Si una moció de censura no resultava aprovada, les persones que l’haguessin signada no en podran presentar cap altra durant el mateix període de sessions. 

Compareixences

El Reglament del Parlament preveu que les comissions parlamentàries, a través de la Presidència de la cambra, podran recaptar la presència dels membres del Govern perquè informin sobre assumptes relacionats amb els departaments respectius; d’autoritats i funcionariat públic pertanyents a les administracions de la comunitat autònoma o dependents d’aquestes que hi siguin competents per raó de la matèria objecte de debat; i d’altres persones igualment competents que puguin informar i assessorar les dites comissions. 

Igualment, els senadors i/o les senadores designats pel Parlament de les Illes Balears podran comparèixer davant la comissió parlamentària pertinent, a iniciativa pròpia o a requeriment d’un grup parlamentari o d’una cinquena part dels diputats i les diputades, per informar de la seva activitat al Senat. 

Les compareixences es poden dur a terme davant el Ple de la cambra o davant la comissió corresponent per raó de la matèria.

Les compareixences davant comissió poden ser sol·licitades pels membres del Govern a iniciativa pròpia, per la comissió corresponent o pel president o la presidenta d’aquesta o per part d’una cinquena part dels diputats o les diputades. 

Els grups parlamentaris no poden sol·licitar compareixences dels membres del Govern, a no ser que comptin amb la cinquena part dels membres de la cambra esmentada en el paràgraf anterior. Si un grup parlamentari no comptava amb aquesta cinquena part, en cada període de sessions podrà precisar que una de les seves sol·licituds es tramiti com sol·licitud de compareixença; en aquest cas, la resta es tramitarà com a propostes per debatre en el si de la comissió corresponent, és a dir, serà la comissió qui decidirà si s’ha de recaptar o no la presència de la persona que es pretén que comparegui. 

El debat en comissió s’inicia amb una exposició del compareixent per tal d’explicar el tema de què es tracta. A continuació es pot suspendre la sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal que els diputats i les diputades i els grups parlamentaris preparin la formulació de preguntes o observacions que, un cop formulades, són contestades pel compareixent. Els compareixents podran comparèixer assistits d’autoritat i personal funcionari dels departaments respectius.

 Els membres del Govern podran comparèixer davant el Ple de la cambra, a petició pròpia, o per acord de la Mesa o de la Junta de Portaveus.

 De la mateixa manera se substanciaran davant el Ple aquelles compareixences de membres del Govern sol·licitades davant la comissió corresponent que, transcorreguts sis mesos des que la compareixença era en condicions de ser inclosa a l’ordre del dia, no s’hagin produït. En aquest cas, el grup parlamentari o els diputats i/o les diputades autors de la sol·licitud poden adreçar-se a la Presidència de la cambra i sol·licitar que la iniciativa se substanciï davant el Ple a la primera sessió que se celebri. 

Si la compareixença es duia a terme davant el Ple de la cambra, començarà amb una exposició oral del compareixent i a continuació hi podran intervenir les persones representants de cada grup parlamentari durant deu minuts cadascuna, per tal de fixar-ne les posicions, formular preguntes o fer observacions, que contestarà el compareixent sense que hi hagi una votació posterior. 

Pel que fa a la tramitació del Projecte de llei de pressuposts, els membres del Govern compareixeran davant la Comissió d’Hisenda i Pressuposts per informar sobre les seccions de la seva responsabilitat abans que finalitzi el termini de presentació d’esmenes a aquest projecte.

 Aquestes iniciatives, un cop presentades en el Registre i admeses per la Mesa de la cambra, es trameten al Govern i a la Presidència de la comissió corresponent i es publiquen al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

De la mateixa manera, un cop substanciades davant l’òrgan corresponent, se’n publica el debat al Diari de Sessions del Ple o de la comissió pertinent i la informació al BOPIB.

Davant la Comissió de Participació Ciutadana

Per tal de dur a terme la participació ciutadana, en relació amb el debat i l'estudi d’una qüestió d’interès general, la Mesa del Parlament habilitarà un període de cinc dies per tal que les entitats, els col·lectius socials, les organitzacions acreditades més importants i de representants de corporacions de dret públic, els professionals i experts de reconegut prestigi, afectats o interessats per qüestions d’interès general o per les iniciatives legislatives presentades al Parlament, així com els grups parlamentaris, puguin presentar, davant la Mesa de la Comissió de Participació ciutadana, propostes de compareixença motivades que tinguin relació amb l’assumpte, per part d’experts, d’entitats i col·lectius.

Per poder fer realitat la participació ciutadana en relació amb els projectes de llei, a petició d’un o més grups parlamentaris, amb l’acord unànime de la Junta de Portaveus, la Mesa del Parlament, una vegada admès a tràmit un projecte de llei que no sigui de desenvolupament bàsic de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, de pressuposts generals de la comunitat autònoma, de reforma de l’Estatut d’Autonomia, de la competència legislativa de les comissions, de tramitació en lectura única o de procediment simplificat, així com els decrets legislatius i els decrets llei, disposarà que per part dels subjectes indicats es puguin presentar, dins els primers cinc dies del termini de quinze dies establert a l’article 124.2 del Reglament de la cambra, davant de la Mesa de la Comissió de Participació ciutadana, propostes de compareixença motivades que tinguin relació amb l’assumpte per part d’experts, d’entitats i col·lectius. De la mateixa manera, es procedirà en el cas de les proposicions de llei, després del tràmit de la presa en consideració.

La Mesa de la Comissió de Participació ciutadana valorarà les propostes de compareixença i, si escau, elaborarà la proposta d’ordre del dia i podrà establir un màxim de cinc compareixences. La Mesa de la Comissió podrà determinar que les entitats i els col·lectius puguin exposar per escrit les seves opinions o els criteris sobre la iniciativa legislativa de què es tracta i fer-ne arribar, si escau, el contingut als grups parlamentaris.

Cada grup parlamentari podrà elegir una de les compareixences no incorporades per la Mesa de la Comissió a l’objecte que s’inclogui a l’ordre del dia.

Si durant el termini establert no s’han presentat sol·licituds de compareixença, la Mesa del Parlament donarà per conclòs el procediment i, si es tracta d’una iniciativa legislativa, obrirà el termini per a la presentació d’esmenes i continuarà la tramitació legislativa que estableix el Reglament de la cambra.

Aquestes compareixences se substanciaran pel procediment següent: 1. Intervenció del o la compareixent per fixar posició davant de la iniciativa legislativa o qüestió d’interès general. A continuació intervendran els altres compareixents sobre la mateixa iniciativa legislativa o qüestió d’interès general. 2. A continuació intervindran els representants dels grups parlamentaris per manifestar criteri o formular preguntes. 3. Finalment, podran intervenir els compareixents, per contestar o fer aclariments. 4. No hi haurà torn de rèplica.

Les compareixences conclouran en el termini màxim de quinze dies des de l’inici del tràmit indicat. Quan es tracti de la participació a la iniciativa legislativa, finalitzat aquest termini, la Mesa del Parlament obrirà el termini de presentació d’esmenes i prosseguirà el tràmit establert reglamentàriament.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
    Nre. de visites : 63285682

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201