Serveis del Parlament

GABINET DE PRESIDÈNCIA

El Gabinet de Presidència exerceix el seguiment de l’activitat parlamentària del Govern i dels consells insulars, tenint cura de la bona marxa de les relacions entre ambdues institucions, i de les relacions del Parlament amb les diverses institucions de l’Estat i, molt especialment, amb les de la comunitat autònoma i amb els mitjans de comunicació; igualment s’encarrega de la divulgació de la institució parlamentària i de les seves activitats; i del seguiment, l’atenció i la proposta de mesures, tant internes com externes, que puguin redundar en benefici de la bona imatge del Parlament. Inclou els serveis següents:

Seguretat, que s’encarrega de la direcció, l’organització i la coordinació dels sistemes de seguretat del Parlament de les Illes Balears.

Àrea de Comunicació i Relacions Externes, que estableix i manté les relacions de la institució amb els mitjans de comunicació. Aquest servei està integrat per:

 • Secció de Comunicació, encarregada de la relació del Parlament amb els mitjans de comunicació; de l’assessorament de la Presidència i la Mesa sobre qüestions relacionades amb comunicació; de la difusió de la informació de les tasques parlamentàries d’acord amb la Mesa i el president o la presidenta; dels comunicats de premsa i de les notícies publicades a l’espai web; de l’edició de publicacions i fulletons; i de la coordinació de les edicions de llibres i material de divulgació, entre d’altres.
 • Negociat de Divulgació Institucional, que proposa i organitza les activitats destinades a potenciar el coneixement de la institució (cicles de conferències, programes de televisió i radio, Jornada de Portes obertes, etc.); acorda i atén les visites divulgatives a la cambra sol·licitades per qualsevol grup, entitat o associació; i manté relacions amb altres institucions per tal de coordinar la tasca divulgativa.

Secció de Protocol, encarregada de presentar propostes d’organització  i projecte definitiu d’actes propis del Parlament; d’organitzar i assistir els viatges oficials del president o la presidenta i/o dels membres de la Mesa del Parlament; i de dirigir, coordinar i organitzar el personal del cos d’uixers, de neteja, auxiliar d’oficis i serveis i xofers.

Secció de Relacions Institucionals, les funcions de la qual són coordinar les audiències i visites rebudes per la Presidència; realitzar les propostes d’obsequis institucionals, les reserves necessàries de vols, hotels, i trasllats per als viatges dels diputats i personal de la cambra; contactar amb entitats, associacions, particulars, i d’altres, que sol·licitin la celebració d’actes propis a la seu del Parlament; mantenir la base de dades –mailing-; realitzar i mantenir l’arxiu i les bases de dades de fotografies del Parlament, així com l’apartat d’activitat institucional a la pàgina web del Parlament.

 OFICIALIA MAJOR

L’oficial major és el lletrat del Parlament que, havent estat designat per la Mesa, ostenta la direcció del personal i dels serveis de la cambra, a les ordres immediates del president o la presidenta i de la Mesa. Li corresponen les següents funcions: assistir i assessorar el president o la presidenta, la Mesa, la Junta de Portaveus, el Ple i la Diputació Permanent; dirigir i coordinar, així com assignar correctament cada comissió a la resta de lletrats; coordinar de les previsions del calendari per a les sessions dels diversos òrgans; complir els acords i les altres decisions dels òrgans parlamentaris; estendre les certificacions corresponents autoritzades pels secretaris de la cambra amb el vistiplau del president o la presidenta; i establir les directrius en matèria de personal.

L’Oficialia Major s’integra de:

Àrea jurídica, integrada pels Serveis Jurídics i el negociat de Comissions.
Els Serveis Jurídics assessoren jurídicament i tècnicament el president o la presidenta, la Mesa, les comissions, les ponències, la Diputació Permanent i el Ple de la Cambra; redacten els informes de ponència, els dictàmens de comissió i les actes corresponents; representen i defensen el Parlament davant els òrgans jurisdiccionals i davant el Tribunal Constitucional; realitzen les funcions d’estudi i proposta a nivell superior i qualsevol altra derivada de les anteriors; preparen, des del punt de vista normatiu i jurídic els informes sol·licitats per la Presidència, la Mesa, les comissions i l’oficial major; confeccionen els dossiers jurídics i els legislatius, entre d’altres funcions anàlogues.
Els lletrats són assistits administrativament pel negociat de Comissions.

Negociat de la Junta Electoral de les Illes Balears i Processos Electorals, que assumeix les funcions que corresponen a la Junta Electoral de les Illes Balears i les tasques administratives i de coordinació derivades de la realització de qualsevol procés electoral intern que es celebri a la institució; a més de realitzar altres funcions en el si de l’àrea jurídica i l’Oficialia Major.

Negociat de Relacions Institucionals, que realitza les funcions administratives i de coordinació amb les institucions i els organismes amb relació directa amb la cambra (Sindicatura de Greuges, Consell Assessor de Ràdio Televisió, Govern de les Illes Balears, Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, consells insulars, i d’altres); i assisteix administrativament l’Associació d’antics diputats del Parlament de les Illes Balears; a més de realitzar altres funcions en el si de l’àrea jurídica i l’Oficialia Major.

Recursos Humans, que, actuant per delegació de l’oficial major i sota les ordres i directrius d’aquest i de la Mesa de la cambra,  assegura la qualitat tècnica dels instruments bàsics de la política de recursos humans, garanteix la qualitat del sistema retributiu, disciplinari, formatiu i de selecció; defineix, dissenya i gestiona la relació de llocs de feina i les plantilles de personal, el sistema retributiu, el sistema de valoració i el sistema disciplinari; es responsabilitza de les relacions amb els representants del personal i amb els sindicats, així com de les negociacions que la Mesa determini; analitza i realitza el seguiment de les relacions laborals i el clima laboral; elabora i tramita la documentació administrativa i tècnica de l’Oferta de Treball Públic incloent-hi les convocatòries i les bases de selecció de personal; realitza les tasques administratives i operatives relacionades amb el Pla de Formació; i efectua el seguiment de les altes i baixes laborals del personal, dels horaris i de totes les incidències de caràcter administratiu.
 

Àrea d’Assistència Tècnica Parlamentària

Aquest servei és responsable de l’assistència a l’oficial major en relació amb els òrgans parlamentaris (Mesa, Junta de Portaveus, Ple i Diputació Permanent) i de l’activitat administrativa de la cambra; a més realitza totes les tasques necessàries per al funcionament de la institució parlamentària encomanades per la Presidenta, la Mesa i l’oficial major. El servei està integrat per:

 • Negociat d’Òrgans Parlamentaris, les funcions del qual són prestar assistència administrativa a la Mesa, a la Junta de Portaveus, al Ple i a la Diputació Permanent; coordinar aquesta assistència amb l’Oficialia Major; gestionar, sota la direcció de l’oficial major, els acords dels òrgans esmentats i redactar-ne les actes corresponent.
 • Negociat de Gestió i Tramitació Parlamentària, encarregat de l’alimentació continuada de les bases de dades informàtiques del Parlament en les aplicacions pròpies de gestió parlamentària i de l’elaboració de balanços periòdics i memòries globals de les tramitacions parlamentàries, entre d’altres.
 • Negociat de Registre General i Arxiu, que té cura del registre general d’entrades i de sortides; de l’obertura, el seguiment i el tancament dels expedients parlamentaris i administratius, així com de la seva classificació, custòdia i conservació; i de l’atenció a les consultes dels altres serveis de la cambra, dels grups parlamentaris i dels diputats.
 • Negociat de Publicacions i Transcripcions, encarregat de la confecció, redacció i edició de les publicacions oficials del Parlament (Butlletí Oficial i Diaris de Sessions); de la traducció del castellà al català i del català al castellà, quan sigui necessari; de la transcripció de totes les sessions del Ple i de les comissions; a més d’altres tasques encomanades per la Presidència i l’Oficialia Major.

Àrea de Biblioteca i Documentació

Servei responsable del manteniment de la unitat de la biblioteca i de la seva conservació; de l’adquisició, la classificació i el manteniment dels fons bibliogràfics, documentals i d’hemeroteca del Parlament; de l’atenció i custòdia de la sala de lectura; d’establir els intercanvis de documentació amb altres parlaments, institucions universitàries i centres d’estudi; de l’atenció i el seguiment de les bases de dades, tant externes com internes, de consulta de jurisprudència i d’altres; i de l’atenció als membres de la institució en les seves consultes de jurisprudència i legislació.

Àrea d’Assumptes Econòmics

L’interventor o la interventora exerceix les funcions derivades de ser l’òrgan de control econòmic intern del Parlament, així com el responsable de la comptabilitat pública, el control financer i l’auditoria interna de la cambra; a més d’assumir les tasques assignades als lletrats quant a la tramitació de la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquesta àrea inclou:

 • Secció de Tresoreria, encarregada de l’examen i la compilació de liquidacions i retencions dels imposts, quotes a la Seguretat Social i d’altres; del control i el pagament de les dietes dels parlamentaris, i si n’és el cas, de les percepcions que puguin correspondre als diputats o a d’altres col·lectius; de la gestió de les cotitzacions socials de tots els col·lectius inclosos en les nòmines de la cambra; de la tramitació de les altes i baixes i de l’elaboració de les liquidacions mensuals. 
 • Secció de Contractació i Control de nòmines, les funcions de la qual són la redacció dels plecs de clàusules generals tipus dels distints contractes administratius; l’elaboració i el seguiment de tots els documents integrants dels expedients de contractació administrativa; la confecció de les nòmines mensuals dels diputats, funcionaris, personal laboral i personal eventual.  
 • Secció de Pressuposts i Comptabilitat, que s’encarrega d’atendre els pagaments i els ingressos de la cambra, d’ordenar i supervisar la confecció de les corresponents ordres de pagament i dels manaments d’ingrés, i de fer-ne el control i el seguiment; de la recepció i la custòdia dels fons, valors i efectes que ingressin en caixa, així com el cobrament de rendes, taxes i altres; del control de les consignacions que produeixin les operacions en les entitats bancàries i el moviment de fons entre aquestes; de la proposta i elaboració de l’avantprojecte de pressupost anual de la cambra, així com del seu seguiment i liquidació; de la recepció, comprovació i tramitació de les factures gestionades pels diversos serveis; i de la confecció i el seguiment de tots els documents comptables i extrapressupostaris (VIAP) i dels expedients de fons a justificar. 

Àrea Tecnològica i de Gestió Patrimonial

Aquest servei és el responsable dels serveis informàtics i dels serveis de manteniment i instal·lacions de la cambra. Està integrat per:

 • Secció d’Explotació i Gestió, que s’encarrega de la gestió administrativa d’expedient d’adquisició de béns i serveis, de llicències d’ús de productes; de la planificació de revisions preventives; del control de l’operativitat dels equips ofimàtics; de l’estudi i anàlisi d’incidències i adopció de mesures que permetin la seva correcció; del suport d’usuaris per la resolució de problemes; i d’altres tasques anàlogues.
 • Secció de Sistemes, que assumeix el disseny i la posada a punt de l’arquitectura del sistema; la implantació de noves tècniques de gestió del sistema; la planificació, l’organització i el control de la posada en marxa, del funcionament i del manteniment dels sistemes; els estudis per a l’adopció de noves tècniques; l’anàlisi i la gestió de la integració de sistemes; la seguretat; l’estudi de les necessitats de hardware i software del sistema i el seu entorn; el suport tècnic de les àrees de desenvolupament i explotació;  l’optimització dels sistemes operatius centralitzats; i qualsevol altra tasca anàloga.
 • Secció de Desenvolupaments, que s’encarrega de l’estudi dels projectes a realitzar; de l’elecció d’eines de hardware i software i de l’estimació dels recursos; del control del desenvolupament, la qualitat i la posada en marxa de cada projecte; de la definició dels requisits d’integritat de les dades i de la confidencialitat de la informació; del manteniment i del disseny de la documentació de les aplicacions, així como de l’anàlisi del seu rendiment i la seva optimització; i de qualsevol altra tasca anàloga.
 • Secció d’Infraestructures i Instal·lacions, amb les funcions relatives a la proposta i seguiment de les obres necessàries per al manteniment en condicions òptimes dels edificis de la cambra; a l’elaboració d’informes i propostes, plecs de prescripcions tècniques i altra documentació necessària per a la contractació de caràcter tècnic, relacionada amb els edificis, així com la corresponent per a l’adquisició d’aparells mecànics, electrònics, de so i reproducció sonora, instal·lacions elèctriques, calefacció, ascensors, fotocopiadores, etc.; al control i seguiment de l’inventari del material i mobiliari ordinari propietat del Parlament; a les tasques de direcció relatives al manteniment general, als sistemes de seguretat contra incendis i d’altres; així com a l’adquisició del material necessari i a l’atenció del servei de megafonia, videoteca i fonoteca.

 


 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 28/05/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 58901510

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201