Accés als documents anteriors

Document del mes de desembre de 2023

Interpel·lació sobre mitjans de comunicació

Diu el Reglament del Parlament que la cambra "representa el poble de les Illes Balears, exerceix la potestat legislativa, aprova els pressuposts de la comunitat autònoma, controla l’acció de govern i exerceix totes les funcions que li atribueixen l'Estatut, les lleis i aquest reglament" (article 1.1).

El document del mes de desembre és una interpel·lació, és a dir, una iniciativa parlamentària que encaixa dins l'epígraf en negreta del paràgraf anterior. En concret és un "mecanisme de control del Govern per mitjà del qual els diputats o els grups parlamentaris requereixen al Govern que doni explicacions sobre els motius o els propòsits d’actuació en qüestions de política general. Es debat en el Ple i pot donar lloc a una moció, en la qual el Parlament expressa la seva posició."

El títol IX del Reglament del Parlament tracta sobre les interpel·lacions i les preguntes. Les interpel·lacions es diferencien de les preguntes, principalment perquè les primeres estan relacionades amb qüestions de política general mentre que les segones aborden temes més específics. En el document del mes de desembre ens centrarem en les interpel·lacions. 

En l'expedient que ens ocupa ara, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears fa una interpel·lació al Govern sobre la seva política en relació amb el model, contingut i difusió dels mitjans de comunicació de titularitat pública.

Tràmits de l'expedient al GTP

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): interpel·lacions.

− Número d’expedient: 09-2015/INTE-0012.

− Títol: interpel·lació sobre mitjans de comunicació.

− Dates extremes: 04/09/2015-09/10/2015.

− Legislatura: IX.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa i del Ple són d’accés restringit).

− Llengües: català i castellà.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

− Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 170, de 20 d’abril de 2011), article 157 i següents (reglament vigent en el seu moment, no en l'actualitat). 

Documents consultables en línia:

Vídeo del Ple de dia 29 de setembre de 2015

 

Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: 09-2015/INTE-0012.

A banda de la documentació de l'expedient, diaris de sessions i publicacions al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears inclosos, també es pot consultar el vídeo de l'acompliment en el Ple de la iniciativa.

Documents anteriors:

Document del mes de novembre de 2023

Debat anual de política general del Govern de les Illes Balears de l'any 2022

L'article 185 del Reglament del Parlament de les Illes Balears especifica que "el Ple celebrarà un debat anual de política general del Govern de les Illes Balears, tret dels anys en què s’hagin celebrat debats d’investidura o de moció de censura, prèvia petició del Govern de les Illes Balears amb una setmana mínima d’antelació". Enguany ha estat any d'eleccions i, per tant, no hi ha hagut cap debat general sobre l'acció política i de govern. Per això recordam l'expedient del 2022 del debat anual de política general del Govern de les Illes Balears

Foto de la intervenció dels grups parlamentarisEn una sol·licitud registrada el 26 de setembre de 2022, la presidenta del govern, Francina Armengol, va proposar que el debat anual de política general del Govern de les Illes Balears es dugués a terme el dia 4 d'octubre.  

El Reglament del Parlament detalla com s'ha de desenvolupar el debat, que se celebra en diferents dies. "El debat s'iniciarà amb la intervenció del president o la presidenta del Govern per un temps no superior a noranta minuts. Després d'una suspensió de la sessió que, a criteri de la Presidència del Parlament, no serà inferior a quatre hores ni superior a vint-i-quatre, intervindrà una persona representant de cada grup parlamentari durant trenta minuts". Així mateix, s'estableixen torns de rèpliques per part del president del Govern i dels representants dels grups parlamentaris. 

En el cas que ens ocupa, a banda de consultar l'expedient a l'aplicació de Gestió de Tramitació Parlamentària (GTP), es pot accedir a l'àlbum de fotos i als vídeos de la sessió: dia 4 d'octubre a les 10 h, dia 5 d'octubre a les 10 h i dia 5 d'octubre l'horabaixa

Així mateix, conclòs el debat, s’obrirà un termini de quaranta-vuit hores durant el qual els grups parlamentaris podran presentar propostes de resolució davant la Mesa del Parlament. Aquesta admetrà les que siguin congruents amb la matèria objecte del debat i no signifiquin qüestió de confiança o moció de censura al Govern. Les propostes admeses es tractaran en un ple específic que s'haurà de celebrar dins els vuit dies posteriors a la finalització del debat. El seguiment del compliment de les propostes de resolució aprovades es realitzarà d'acord amb allò previst per a les proposicions no de llei. 

Tràmits de l'expedient al GTP

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): debats de política general.

− Número d’expedient: 10-2022/GRAL-0001.

− Títol: Debat anual de política general del Govern de les Illes Balears de l'any 2022.

− Dates extremes: 26/09/2022-05/10/2022.

− Legislatura: X.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa i del Ple són d’accés restringit).

− Llengües: català i castellà.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53. 

− Reglament del Parlament de les Illes Balears, articles 185 a 187.

Documents consultables en línia:

Vídeo del Ple de dia 4 d'octubre de 2022

 

Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: 10-2022/GRAL-0001.

A més, com ja hem comentat, es pot accedir a l'àlbum de fotos i als vídeos de la sessió celebrada els dies 4 d'octubre a les 10 h5 d'octubre a les 10 h i 5 d'octubre l'horabaixa

 

 

 

 

Document del mes d'octubre de 2023

Fitxes dels diputats i les diputades

videocàpsules (tutorials)Aquest mes d'octubre no us presentam, a dreta llei, un document d'arxiu, sinó la visualització d'una part de l'expedient personal dels diputats i les diputades.

L'aplicació de Gestió de Tramitació Parlamentària (anomenada GTP) conté tots els expedients parlamentaris des del 1991 fins a l'actualitat. I això inclou els expedients personals dels que han estat diputats i diputades fins avui en dia. Així, des de l'apartat de recerca d'expedients de l'aplicació webGTP podem accedir als expedients de tots i cadascun dels diputats i les diputades des la III legislatura (1991-1995) fins a dia d'avui (XI legislatura, iniciada el 12 de juny 2023). Aquest tipus d'expedient va ser objecte del document del mes de setembre de 2023. I, per facilitar la cerca, al canal de YouTube del Parlament teniu a la vostra disposició un seguit de videocàpsules (tutorials) sobre el webGTP. 

Ara bé, la cerca anterior (els expedients personals dels diputats i les diputades a través del webGTP, l'objecte del document de setembre de 2023) només permet la visualització de l'expedient del diputat o la diputada d'aquella legislatura, no es pot fer una visualització més àmplia, a la vegada. En canvi, en aquest document del mes d'octubre us volem mostrar una manera de consultar tot un seguit d'informació i documents sobre un diputat o diputada, independentment que hagi estat en actiu una legislatura o diverses

En primer lloc veurem l'accés a les fitxes dels diputats i les diputades de la legislatura actual i, més avall, com consultar les d'anys anteriors. 

Des del portal web hem d'anar a l'apartat "El Parlament", després al menú "Diputats i diputades" i aquí podem triar l'ordenació o agrupació que desitjam veure. La proposta és clicar a "Ordenats alfabèticament": 

accés a l'apartat dels diputats des del portal web del Parlament

Des d'aquí podem accedir a les fitxes dels diputats i les diputades de la legislatura actual, malgrat que un cop a dins veurem informació de qualsevol de les anteriors legislatures (a partir de la III); en concret la relacionada amb documents públics (declaracions de l'IRPF, especialment documentació relacionada amb transparència), càrrecs parlamentaris (membres de la Mesa, de comissions, portaveus, etc.), càrrecs no parlamentaris (membres del govern) i iniciatives parlamentàries, agrupades per legislatures:

accés a les iniciatives parlamentàries, agrupades per legislatures

A tall d'exemple, les pàgines personals dels cinc membres de la Mesa del Parlament de l'XI legislatura són: 

I es visualitzen així: 

Pàgina personal de Gabriel Le Senne

Pàgina personal de Mauricio Rovira

Pàgina personal de Mercedes Garrido

Pàgina personal de Misericòrdia Sugrañes

Pàgina personal de Pilar Costa

Per altra banda, per consultar les fitxes de diputats o diputades que no estan en actiu durant la legislatura actual, haurem d'anar a la consulta d'expedients de l'aplicació webGTP i fer una cerca per "proponent". Ara bé, cal tenir en compte dues coses. La primera, que hem d'haver desmarcat totes les legislatures (per defecte apareix marcada l'actual). I la segona, que no tots els proponents són necessàriament diputats. 

Com cercar fitxes de diputats de legislatures anteriors

Un cop dins el llistat amb els resultats, hem de clicar en el nom del diputada o la diputada i accedirem a la seva fitxa.  Això sí, cal tenir present que per a legislatures antigues la visualització no serà com l'actual, perquè els documents exigits han anat canviat i, a més, és possible que no hi aparegui cap fotografia. 

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): expedients personals dels diputats i les diputades (parcial).

− Títol: fitxes dels diputats i les diputades.

− Dates extremes: les de la legislatura que correspongui, si escau. 

− Volum i suport: paper i electrònic.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés (alguns documents poden tenir un accés parcial, per protegir les dades personals).

− Llengües: català i castellà.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Reglament del Parlament de les Illes Balears

Documents consultables en línia:

Consulta de la fitxa del diputat o la diputada a través del portal web si estan en actiu la legislatura actual o de l’aplicació webGTP si és d'anteriors. 

Document del mes de setembre de 2023

Expedients personals dels diputats i les diputades

El document del mes de setembre és una miqueta especial perquè no us presentam un document sinó molts. Cada inici de legislatura es crea un expedient per a cadascun dels diputats i les diputades que prenen possessió del càrrec. I també per als que ho faran dins els quatre anys següents, si n'és el cas, per renúncia d'un altre diputat per exemple.  

L'aplicació de Gestió de Tramitació Parlamentària (anomenada GTP, o webGTP en la seva versió per a consultes des d'Internet) conté tots els expedients parlamentaris des del 1991 fins a l'actualitat, és a dir, des de la III legislatura fins a l'actual, que és l'XI (iniciada el 12 juny de 2023). Els documents de les dues primeres legislatures es conserven a l'Arxiu del Parlament i es podrien consultar prèvia sol·licitud. 

Des de l'apartat de recerca d'expedients de l'aplicació webGTP podem accedir als expedients de tots i cadascun dels diputats i les diputades des la III legislatura (1991-1995) fins a dia d'avui (XI legislatura). Simplement ens hem d'assegurar haver triat el tipus d'iniciativa "d'altres assumptes relatius de diputats" i seleccionar la legislatura que vulguem, si n'és el cas: 

cerca d'expedients al webGTP

Pel que fa a la presentació de resultats, cal tenir en compte que la configuració dels expedients de la III legislatura és una mica especial perquè, de facto, el programa GTP es va implementar a mitjan legislatura i els dos anys anteriors s'introduïren després amb una catalogació retrospectiva. Però a partir del 1995 ja tindrem un expedient per a cadascun dels diputats:

presentació de resultats al GTP

Fixau-vos en la imatge superior que tots els expedients de la IV legislatura (pàgina 6 i següents en la visualització de resultats), s'inicien el juny del 1995 i es tanquen el juny del 1999, és a dir, que abracen un període de quatre anys. El codi del primer expedient de la llista és 04-1995/ALDI-0001, és a dir, IV legislatura, any 1995, tipus d'expedient "d'altres assumptes relatius de diputats" i expedient número 1 (el de Gabriel Cañellas, i els de la resta de diputats aniran correlatius a continuació). Clicant en el codi de l'expedient podem veure tots els seus tràmits (vegeu imatge en el següent epígraf).

I a partir de l'any 2010 podrem consultar no només la tramitació sinó també els documents en si. Ara bé, hem de tenir en compte que no tots els documents dels expedients dels diputats i les diputades són de lliure accés. En qualsevol cas, la tramitació completa sí que ho és. 

Així mateix, al canal de YouTube del Parlament teniu a la vostra disposició un seguit de videocàpsules (tutorials) sobre el webGTP:

accés a la llista de YouTube on hi ha els tutorials

 

Tràmits de l'expedient al GTP

Classificació i descripció arxivística:

A continuació descrivim el primer expedient de la IV legislatura, per bé que la majoria de camps de qualsevol expedient d'aquest tipus són idèntics o similars. 

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): expedients personals dels diputats.

− Número d’expedient: 04-1995/ALDI-0001.

− Títol: presentació de la credencial de diputat de l'Hble. Sr. Gabriel Cañellas Fons.

− Dates extremes: 08/06/1995-01/06/1999.

− Legislatura: IV.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (alguns documents poden contenir dades personals).

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 51, d'1 de març de 1983) (estatut vigent en el seu moment, no en l'actualitat). 

Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 67, de 23 de juny de 1986) (reglament vigent en el seu moment, no en l'actualitat).

Documents consultables en línia:

Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació webGTP: 04-1995/ALDI-0001.

Document del mes d'agost de 2023

Investidura del president de les Illes Balears per a la VIII legislatura

Un cop celebrades les eleccions i proclamats els resultats definitius, s'ha de constituir el Parlament en un termini màxim de 30 dies. En les dues setmanes posteriors a la constitució del Parlament, el seu president o presidenta, prèvia consulta amb els portaveus dels grups parlamentaris, proposarà a la cambra un candidat o una candidata a la presidència de la comunitat autònoma.  

L'article 158 del Reglament del Parlament de les Illes Balears diu que "per a l'elecció del president o presidenta de les Illes Balears es procedirà d'acord amb el que es preveu a l'article 54 de l'Estatut d'Autonomia". I tant una normativa com l'altra detallen com s'ha de desenvolupar aquesta sessió d'investidura i les següents, si en fos el cas.

El document del mes d'agost de 2023 és l'expedient d'investidura del president de les Illes Balears per a la VIII legislatura, des de la convocatòria de les consultes prèvies amb els portaveus dels grups parlamentaris, que manté el president del Parlament de les Illes Balears de cara a conèixer quins són els possibles candidats; fins a la publicació al BOE del cessament del president, quatre anys després. Així mateix, tenim un àlbum de fotos de la sessió d'investidura, que conté imatges com la que tenim a continuació: 

Àlbum de la sessió d'investidura del president de les Illes Balears per a la VIII legislatura

Tràmits de l'expedient al GTP

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): investidures del president o la presidenta de les Illes Balears.

− Número d’expedient: 08-2011/ELCA-0001.

− Títol: investidura del president de les Illes Balears.

− Dates extremes: 07/06/2011-02/07/2015.

− Legislatura: VIII.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes del Ple són d’accés restringit).

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Tràmits de l'expedient al GTP

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, article 54.

Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 170, de 20 d’abril de 2011), article 149 (reglament vigent en el seu moment, no en l'actualitat). 

Documents consultables en línia:

Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: 08-2011/ELCA-0001.

A banda de la documentació de l'expedient, diaris de sessions i publicacions al BOPIB inclosos, també podem consultar l'àlbum de fotos de les consultes mantingudes amb els portaveus dels grups parlamentaris i el del debat d'investidura

Document del mes de juliol de 2023

Composició de les comissions permanents per a la VIII legislatura

Celebrades eleccions al Parlament de les Illes Balears i una vegada proclamats oficialment els resultats d’aquestes, el president o la presidenta de la Diputació Permanent convocarà mitjançant resolució la sessió constitutiva, que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i que tindrà lloc en un termini màxim de 30 dies, segons estableix l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

A partir del moment en què es constitueixi la cambra se succeiran un seguit d'accions i tasques estipulades per llei o normativa pròpia. I, entre d'altres, es constituiran les comissions permanents. 

El document del mes de juliol de 2023 és l'expedient de composició de les comissions permanents per a la VIII legislatura, que és molt ampli en dos sentits:

−consta de 444 tràmits i

−abraça tota la VIII legislatura, des de juny de 2011 a l'abril de 2015, moment en què es convoquen noves eleccions.

Aquest expedient conté, entre d'altres, les comunicacions que fan els grups parlamentaris de la cambra respecte dels diputats que formaran part de les diverses comissions.

L'any 2011, segons el Reglament del Parlament en vigor en aquell moment, les comissions legislatives eren les següents:

Tràmits de l'expedient al GTP

− Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals 
− Comissió d'Hisenda i Pressuposts 
− Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial 
− Comissió de Turisme 
− Comissió d'Economia 
− Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans 
− Comissió de Cultura, Educació i Esports 
− Comissió de Salut

 

Així mateix, eren també comissions permanents no legislatives les següents (independentment que se'n poguessin crear d'altres per disposició legal):

− Comissió de Reglament
− Comissió de l'Estatut dels Diputats i les Diputades
− Comissió de Peticions
− Comissió d'Assumptes Europeus

Comunicació inicial del Grup Parlamentari del PP repecte dels diputats que formaran part de les diverses comissions

Classificació i descripció arxivística:

 Classificació (tipus d’expedient/sèrie): composició de les comissions permanents. 

− Número d’expedient: 08-2011/COCO-0001.

− Títol: composició de les comissions permanents per a la VIII legislatura.

− Dates extremes: 13/06/2011-10/04/2015.

− Legislatura: VIII.

− Volum i suport: paper i electrònic.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa són d’accés restringit).

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 EXT., d'1 de març de 2007). 

− Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 170, de 20 d’abril de 2011) (reglament vigent en el seu moment, no en l'actualitat).

Documents consultables en línia:

− Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: expedient 08-2011/COCO-0001. Des d'aquí es pot consultar tota la tramitació de l'expedient i els documents en PDF (excepte les actes de la Mesa del Parlament, que són d'accés restringit). 

Document del mes de juny de 2023

Sol·licitud de mitjans personals i materials per a l'exercici de les funcions de la Junta Electoral de les Illes Balears

BOCAIB

El 8 de maig de 1983 es van celebrar les primeres eleccions de la història autonòmica balear, juntament amb les municipals. I dia 31 de maig es constituí, per primera vegada, el Parlament de les Illes Balears.

El 28 de maig del 2023 s'han celebrat, novament, eleccions autonòmiques, 40 anys després de les primeres. I des de l'Arxiu del Parlament ens sumam a la celebració de l'efemèride amb un document del mes relacionat amb la Junta Electoral de les Illes Balears, un òrgan permanent de l'administració electoral que s'encarrega, entre d'altres, de resoldre consultes, queixes, reclamacions i recursos relacionats amb la jurisdicció electoral, a més de corregir les infraccions que es puguin produir, i exercir la jurisdicció disciplinària, si escau.  

El document del mes de juny de 2023 és la sol·licitud de mitjans personals i materials per a l'exercici de les funcions de la Junta Electoral de les Illes Balears.

La Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix en l'article 7, entre d'altres, que la Junta Electoral de les Illes Balears tendrà la seva seu en el Parlament. I que l'Oficial Major del Parlament de les Illes Balears és el secretari de la Junta Electoral de les Illes Balears. Així, i pel que fa als expedients generats, és l'Oficial Major de la cambra qui custodia  la documentació corresponent a la Junta Electoral. A més, l'article 9 determina sobre qüestions pràctiques tals com que el Parlament posarà a disposició de la Junta els mitjans personals i materials per a l’exercici de les seves funcions, a banda del pagament de les dietes i les retribucions pertinents. 

 

Com a curiositat (aliena al document del mes), el butlletí oficial on es va publicar la llei electoral, i que en aquell moment s'anomenava Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB), començava amb un anunci que explicava que a partir de l'any següent la publicació passaria a dir-se Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), com a conseqüència de refondre el butlletí oficial de la comunitat autònoma i el de la província. 

El BOCAIB passarà a ser BOIB

 

Tràmits de l'expedient al GTP

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): Junta Electoral de les Illes Balears.

− Número d’expedient: 10-2013/JUEL-0002.

− Títol: sol·licitud de mitjans personals i materials per a l'exercici de les funcions de la Junta Electoral de les Illes Balears.

− Dates extremes: 27/03/2023-03/04/2023.

− Legislatura: X.

− Volum i suport: paper i electrònic.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés.

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, versió consolidada. 

− Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, versió consolidada. 

Estatut d’Autonomia de les Illes Balears al BOIB.

Documents consultables en línia:

− Consulta electrònica de l’expedient de la Junta Electoral a través de l’aplicació GTP: expedient 10-2023/JUEL-0002. Des d'aquí es pot consultar la tramitació de l'expedient i els documents en PDF. 

Document del mes de maig de 2023

Resolució de Presidència reguladora del procediment per a l'aprovació del mandat marc previst a la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

BOPIB

El document del mes de maig de 2023 és una resolució de Presidència relacionada amb l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 

Segons l'article 33.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears: "correspon a la Presidència de complir i fer complir el Reglament, interpretar-lo en els casos de dubte i suplir-lo en els d'omissió. Quan en l'exercici d'aquesta funció supletòria es proposàs de dictar una resolució de caràcter general, hi haurà de remitjar el parer favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus". És a dir, en els casos que sigui necessari, el president de la cambra podrà dictar una resolució per aclarir dubtes o fixar procediments o situacions que no estan suficientement acotats o definits en el Reglament del Parlament. 

Tràmits de l'expedient al GTP

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): resolucions de Presidència.

− Número d’expedient: 08-2013/RESO-0001.

− Títol: resolució de Presidència reguladora del procediment per a l'aprovació del mandat marc previst a la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

− Dates extremes: 13/11/2013-15/11/2013.

− Legislatura: VIII.

− Volum i suport: electrònic.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés.

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 170, de 20 d’abril de 2011), article 33.2.

Documents consultables en línia:

− Consulta electrònica de l’expedient del projecte de llei a través de l’aplicació GTP: expedient 08-2013/RESO-0001. Des d'aquí, es pot consultar no només tota la tramitació de l'expedient sinó també els documents que en formin part, que siguin de lliure accés. En aquest cas concret l'expedient està format, bàsicament, per la resolució en si, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears

− També cal tenir en compte que, en aquest cas, hi ha un expedient relacionat que és la ponència especial de redacció del mandat marc de l'Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears.

− Finalment, podeu consultar totes les resolucions de Presidència a l'apartat web de la Biblioteca del Parlament

Document del mes d'abril de 2023

Proposició de llei de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans

Conformement amb el que es preveu als articles 87.2 de la Constitució i 50.2 i 3 de l'Estatut d'Autonomia, el Parlament de les Illes Balears podrà sol·licitar del Govern de l’Estat l'adopció de projectes de llei o trametre a la Mesa del Congrés dels Diputats una proposició de llei sobre qualsevol matèria de política general.

2. La iniciativa correspondrà:

a) A un diputat o una diputada amb la signatura d'altres quatre membres de la cambra.

b) A un grup parlamentari amb la sola signatura de la persona que en sigui portaveu.

3. Els tràmits a seguir en el Parlament de les Illes Balears en seran els prevists en el Reglament del Parlament per a les proposicions de llei.

Ja vam veure un expedient de proposició de llei en el document del mes de gener de 2022: la proposició de llei reguladora del Camí de Cavalls de Menorca, un expedient del 1999 fins al 2001. Aquí la diferència rau en el fet que, si la proposició s'aprova, hi ha un seguit de tràmits posteriors com és la designació dels tres diputats que defensaran la iniciativa en el Congrés dels Diputats, que la pot o no prendre en consideració. 

Foto de la defensa de la iniciativa al Congrés dels Diputats

Tràmits de l'expedient al GTP

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): proposicions de llei d’iniciativa parlamentària i institucional.

− Número d’expedient: 10-2021/PLEX-0005.

− Títol: proposició de llei de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

− Dates extremes: 09/09/2021-24/03/2023.

− Legislatura: X.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa, del Ple i de les Comissions són d’accés restringit).

− Llengües: català i castellà.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

Constitució Espanyola, article 87.2.

Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 50.2 i 50.3.

− Reglament del Parlament de les Illes Balears , article 194 i 195. 

Documents consultables en línia:

Vídeo del Ple de dia 10 de maig de 2022Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: 10-2021/PLEX-0005.

A banda de la documentació de l'expedient, diaris de sessions i publicacions al BOPIB inclosos, també podem consultar els vídeos de les sessions plenàries (cercant prèviament a l'expedient la data del vídeo concret que volem consultar) i l'àlbum de fotos de la defensa de la iniciativa al Congrés dels Diputats per part dels diputats elegits pel Parlament. 

Document del mes de març de 2023

Celebració del 25è aniversari de la constitució del Parlament

El 2023 se celebra el 40è aniversari de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i, en conseqüència, de la constitució del Parlament. Per aquest motiu, durant el mes de març hi haurà un seguit d'actes commemoratius. Recordem que l'1 de març és el Dia de les Illes Balears arran de la publicació al BOE, l'any 1983, del nostre Estatut d'Autonomia, aprovat uns dies abans per les Corts Generals. 

La commemoració del 40è aniversari de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears de ben segur que serà motiu de celebració tant a nivell institucional i polític com per part de la ciutadania, amb actes de tota mena. I el Parlament, com no podia ser d'altra manera, organitzarà diverses activitats i presentarà algunes novetats.

Des de l'Arxiu volem participar en la celebració dels 40 anys de vida de la institució, submergint-nos en la història recent de la cambra, i per això el document del mes de març de 2023 enllaça amb una altra celebració, la del 25è aniversari de la constitució del Parlament, l'any 2008, i dels actes al voltant de la creació d'un logotip commemoratiu, sorgit d'un concurs entre els alumnes de disseny gràfic de l'Escola Superior de Disseny.

I com que és un tòpic, però ben cert, que una imatge val més que mil paraules, el document del mes de març serà una mica especial: aparcarem els expedients i ens centrarem en les fotografies dels actes de celebració del 25è aniversari del Parlament. En concret veurem 4 àlbums fotogràfics que recullen els principals actes relacionats amb la celebració del 40è aniversari de la constitució del Parlament i el logotip commemoratiu.

Aquests àlbums fotogràfics es poden consultar des del portal web del Parlament (Activitat > Àlbums fotogràfics > 2008). Així que, malgrat que aquí us mostrarem una selecció fotogràfica de cadascun d'ells, als enllaços que trobareu en els paràgrafs posteriors podreu visualitzar l'àlbum complet i, fins i tot, descarregar-vos les imatges a mida real. 

Primer àlbum, 20 de febrer de 2008

Exposició dels logotips commemoratius del 25è aniversari del Parlament

El Parlament de les Illes Balears va decidir que el logotip commemoratiu del 25è aniversari de la constitució de la cambra sorgís arran d'un concurs entre els alumnes de disseny gràfic de la llavors anomenada Escola Superior de Disseny. Així mateix, el 20 de febrer de 2008 es va inaugurar una exposició amb els logotips proposats pels participants, s'atorgà un diploma als finalistes i es feu públic el logotip guanyador, en un acte celebrat al Casal Balaguer al qual hi assistiren autoritats de diverses institucions. 

Exposició dels participants en el concurs del logo del 25è aniversari del Parlament Finalistes i guanyadora del concurs del logo del 25è aniversari del Parlament

Guanyadora del concurs del logo del 25è aniversari del Parlament Celebració posterior a l'acte commemoratiu

Segon àlbum, 14 de maig de 2008

Presentació del segell commemoratiu del 25è aniversari de la constitució del Parlament de les Illes Balears

Uns mesos més tard es presentà un segell commemoratiu, creat a partir del logotip guanyador, en col·laboració amb la Federación Balear de Sociedades Filatélicas (FEBASOFI). 

Presentació del segell commemoratiu del 25è aniversari de la constitució del Parlament de les Illes Balears

Tercer àlbum, 28 de maig de 2008

Roda de premsa de presentació dels actes del 25è aniversari del Parlament

El 28 de maig la Mesa del Parlament va fer una roda de premsa, a la Sala del Senat, explicant els actes de celebració del 25è aniversari de la constitució de la cambra

Roda de premsa de presentació dels actes del 25è aniversari

Quart àlbum, 31 de maig de 2008

Festa de celebració del 25è aniversari del Parlament al Palau de l'Almudaina

El mateix dia de l'aniversari de la constitució del Parlament se celebrà al Palau de l'Almudaina un acte al qual acudiren autoritats, gran part dels protagonistes del procés democràtic, de la I legislatura i representants de tots els partits polítics i de la societat civil, del moment i d'aleshores. Així mateix, es projectà un vídeo commemoratiu dels 25 anys i es lliuraren medalles per agrair l'esforç i l'impuls en l'àmbit polític, cultural i social de persones i institucions rellevants per a la comunitat autònoma de les Illes Balears. La Mesa del Parlament rebé els assistents al Pati d'Honor de l'Almudaina, i els actes se celebraren al Saló del Tinell de l'edifici i al pati esmentat. En aquest darrer espai, també conegut com Pati d'Armes, s'hi ubicà una exposició amb reproduccions de diaris de l'època i dels protagonistes dels vint-i-cinc anys de vida de la institució.

Festa de celebració del 25è aniversari del Parlament al palau de l'Almudaina Festa de celebració del 25è aniversari del Parlament al palau de l'Almudaina

Festa de celebració del 25è aniversari del Parlament al palau de l'Almudaina Festa de celebració del 25è aniversari del Parlament al palau de l'Almudaina

Festa de celebració del 25è aniversari del Parlament al palau de l'Almudaina Festa de celebració del 25è aniversari del Parlament al palau de l'Almudaina

Festa de celebració del 25è aniversari del Parlament al palau de l'Almudaina Festa de celebració del 25è aniversari del Parlament al palau de l'Almudaina

Festa de celebració del 25è aniversari del Parlament al palau de l'Almudaina Festa de celebració del 25è aniversari del Parlament al palau de l'Almudaina

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): actes institucionals organitzats pel Parlament.

− Títol: àlbums fotogràfics dels actes de celebració del 25è aniversari de la constitució del Parlament de les Illes Balears.

− Dates extremes: 08/02/2008-31/05/2008.

− Legislatura: VII.

− Volum i suport: electrònic.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés.

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: imatges penjades al portal web del Parlament; es necessita navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

− Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 67, de 23 de juny de 1986).

Documents consultables en línia:

− Primer àlbum, 20 de febrer de 2008

Exposició dels logotips commemoratius del 25è aniversari del Parlament

− Segon àlbum, 14 de maig de 2008

Presentació del segell commemoratiu del 25è aniversari de la constitució del Parlament de les Illes Balears

− Tercer àlbum, 28 de maig de 2008

Roda de premsa de presentació dels actes del 25è aniversari

− Quart àlbum, 31 de maig de 2008

Festa de celebració del 25è aniversari del Parlament al Palau de l'Almudaina

Document del mes de febrer de 2023

Participació del Parlament de les Illes Balears en l'"Operació kilo"

Tant l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears com el Reglament del Parlament  atorguen a la cambra les funcions de: representar el poble de les Illes Balears, exercir la potestat legislativa, aprovar els pressuposts de la comunitat autònoma, controlar l’acció de govern i exercir totes les funcions que li atribueixen les lleis, l'Estatut d'Autonomia i el Reglament de la cambra.

A banda de les funcions esmentades, el Parlament és una institució compromesa amb les necessitats de la ciutadania i participa activament en iniciatives d'altres entitats que sol·liciten la seva col·laboració

Àlbum de fotos

El document del mes de febrer fa referència a la participació del Parlament en l'"Operació kilo", una campanya de recol·lecció d'aliments en favor de les persones més necessitades, a iniciativa del Rotary Club de Mallorca

El 22 d'abril de 2013 s'instal·laren els contenidors a l'edifici Ramon Llull del Parlament, amb la presència de la presidenta de la cambra, Margalida Duran Cladera, i representants del Rotary Club. 

Document entrat al Registre General del Parlament

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): col·laboracions culturals, socials i polítiques amb d'altres institucions.

− Número d’expedient: 08-2013/APRE-0009.

− Títol: participació del Parlament de les Illes Balears en l'"Operació kilo".

− Dates extremes: 08/04/2013-12/04/2013.

− Legislatura: VIII.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés.

− Llengües: català i castellà.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: paper en bon estat de conservació; lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

− Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 190, d’11 d’abril de 2019).

Documents consultables en línia:

Comunicació de sortida a la institució sol·licitant

− Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: expedient 09/2013/APRE-0009. Des d'aquí, es pot consultar no només la tramitació de l'expedient sinó també els documents que en formin part. 

− A més, es pot consultar l'àlbum fotogràfic del dia de la instal·lació dels contenidors a l'edifici Ramon Llull del Parlament.

Document del mes de gener de 2023

Dossier documental del projecte de llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears

caràtula del dossier documental

El document del mes de gener de 2023 és el dossier documental del projecte de llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.

Pel que fa a la tramitació dels projectes de llei el Reglament del Parlament estableix, en l'article 124.2, que un cop es publiqui tota la documentació preceptiva d'acord amb la llei, "s'obri un període de quinze dies [...] perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier documental".

Per tant, el dossier documental forma part de qualsevol expedient de projecte de llei i és condició sine qua non per a la continuació de la seva tramitació. 

A més, a partir de la reforma del Reglament del Parlament que es va fer el 2019, en el cas de les proposicions de llei preses en consideració pel Ple també es fa un dossier documental (en l'article 139.6 s'estableix que "seguiran el mateix procediment que els projectes de llei"). 

Des de l'apartat web del servei de Biblioteca i Documentació es pot accedir a tots els dossiers documentals des de la VIII legislatura fins a l'actualitat, en format PDF. 

Primers tràmits i enllaç al dossier documental al GTP

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): projecte de llei.

− Número d’expedient: 08-2014/GLEX-0002.

− Títol: dossier documental del projecte de llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.

− Dates extremes: 14/02/2014-20/08/2014 (dates extremes de l'expedient; el dossier documental és de març de 2014).

− Legislatura: VIII.

− Volum i suport: electrònic.

− Ordenació: per epígrafs preestablerts i per ordenació cronològica en el següent nivell inferior.

− Condicions d’accés: lliure accés.

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 190, d’11 d’abril de 2019), article 124.2.

Documents consultables en línia:

Dossier documental

 

− Consulta electrònica de l’expedient del projecte de llei a través de l’aplicació GTP: expedient 08-2014/GLEX-0002. Des d'aquí, es pot consultar no només tota la tramitació de l'expedient sinó també els documents que en formin part, que siguin de lliure accés. 

− Pel que fa al dossier documental estaríem parlant d'un PDF amb enllaços a d'altres documents. I en el cas que ens ocupa està dividit en els següents apartats: normativa, jurisprudència i bibliografia. Així mateix, la normativa està subdividida en: constitucional i estatutària, europea, estatal, de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres comunitats autònomes. 

Document del mes de desembre de 2022

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022

Audiència del President del Parlament a membre del GOIB

Fa just un any, al document del mes de desembre de 2021 vam veure un exemple de projecte de llei. És evident que, malgrat les similituds en la tramitació, cada projecte és diferent i peculiar alhora; però hi ha un tipus especial, que es va repetint, anualment, i és el projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en el cas del document del mes que ens ocupa, per a l'any 2022.

Un cop el Consell de Govern aprova el projecte de pressuposts, normalment a finals del mes d'octubre, s'inicia la tramitació parlamentària amb l'entrada al Registre General del Parlament del projecte de llei. Així mateix, el president de la cambra rep en audiència al conseller o a la consellera competent i es fa una roda de premsa a la seu del Parlament. 

Primers tràmits de l'expedient del GTP

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): projecte de llei.

− Número d’expedient: 10-2021/GLEX-0003.

− Títol: projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

− Dates extremes: 08/11/2021-28/01/2022.

− Legislatura: X.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa, del Ple i de les comissions són d’accés restringit).

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 190, d’11 d’abril de 2019), articles 124 a 137 i articles 146 a 148. 

Documents consultables en línia:

Entrada del projecte de llei al Registre del Parlament

− Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: expedient 10-2021/GLEX-0003. Des d'aquí, es pot consultar no només tota la tramitació de l'expedient sinó també els documents que en formin part, que siguin de lliure accés. 

− En el document del mes de desembre de 2021 ja vam fer un llistat dels documents tipus en la tramitació d'un projecte de llei. En el cas que ens ocupa, però, ens interessa més destacar-ne les especificitats, que trobarem referides als articles 146, 147 i 148 del Reglament del Parlament. I que són les següents:

-Aquest projecte de llei gaudeix de preferència en la tramitació respecte d'altres treballs de la cambra. 

-Els membres del Govern compareixeran davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 

-Les esmenes que suposen augments de crèdit o modificació substantiva i alternativa d'ingressos només seran admeses si, a més de complir els requisits generals, proposen el reajustament corresponent. 

-El debat de totalitat tindrà lloc en el Ple de la cambra, coincidint si escau amb les esmenes de totalitat. 

-El debat dels pressuposts generals es referirà a l'articulat i a l'estat de les despeses. 

-La Presidència de la comissió i la de la cambra podran ordenar-ne els debats i les votacions de la manera que més s'ajusti a l'estructura del pressupost general. 

-El debat final es desenvoluparà diferenciant el conjunt de l'articulat de la llei i cadascuna de les seccions d'aquesta. 

Document del mes de novembre de 2022

Participació de l'edifici del Parlament de les Illes Balears a la segona edició del Festival d'arquitectura Open House Palma 2022

Fotografia del cartell exterior de les visites guiades

El document del mes de novembre de 2022 és l'expedient relacionat amb la participació de l'edifici del Parlament de les Illes Balears a la segona edició del Festival d'arquitectura Open House Palma

L'objectiu d'aquest festival és obrir la ciutat, l'arquitectura i el patrimoni a la ciutadania. I, per segon any consecutiu, el Parlament hi ha participat, amb visites guiades i amb l'exposició dels plànols històrics de l'antic edifici del Círculo Mallorquín, els dies 22 i 23 d'octubre de 2022. 

La tramitació de l’expedient s'inicia amb la sol·licitud de participació, per part del president d'Open House Palma, adreçada al president del Parlament i presentada al Registre General de l'Oficialia Major. A banda d'aquesta documentació, també es pot consultar l'àlbum de les fotografies que es van fer durant l'acte, on podrem veure com personal de la cambra acompanya els visitants per tot l'edifici, des de la Sala de Plens fins a la sala d'actes, passant per la biblioteca o la Sala del Senat. 

Sol·licitud de participació presentada en el Registre General del Parlament

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): activitats culturals, socials i polítiques organitzades per altres institucions.

− Número d’expedient: 10-2022/ALME-0019

− Títol: participació de l'edifici del Parlament de les Illes Balears a la segona edició del Festival d'arquitectura Open House Palma 2022.

− Dates extremes: 09/08/2022-02/09/2022.

− Legislatura: X.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa són d’accés restringit).

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

− Normes d'ús de les sales del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 14, de 4 d'octubre de 2019). 

Documents consultables en línia:

Visitants a la biblioteca− Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació webGTP: expedient 10-2022/ALME-0019. Des d'aquí, es pot consultar no només tota la tramitació de l'expedient sinó també els documents que en formin part, que siguin de lliure accés. 

Àlbum de fotografies, accessible a través del compte de Flickr del Parlament.

Document del mes d'octubre de 2022

Diari de Sessions del Ple de dia 13 de setembre de 2022

Al document del mes de juliol de 2022 vam veure una miqueta la forma en què el Parlament fixa el seu propi “calendari laboral”, que es divideix en dos grans períodes anuals: de setembre a desembre i de febrer a juny. Ara bé, l’activitat parlamentària de la cambra no està exclusivament lligada a aquests dos grans períodes sinó que, en qualsevol altre moment, es poden fer sessions extraordinàries, com succeeix, de fet, cada any. El primer període ordinari de sessions d'enguany va acabar el 17 de juny i, des de llavors ençà, fins al 8 de setembre s'han realitzat 8 sessions de la Diputació Permanent, 6 plens extraordinaris i 7 sessions de diverses comissions. Així mateix, s’han aprovat 3 lleis i s’ha validat 1 decret llei. 

A més, malgrat que l’activitat purament parlamentària sigui la competència més important que té assignada la cambra, la feina del Parlament no s’atura aquí, i les tasques administratives i de gestió que ha d’assumir i desenvolupar, com qualsevol altra institució del món, omplen bona part d’aquest preuat temps entre períodes de sessions. 

En qualsevol cas, el mes de setembre es reprèn la vida parlamentària ordinària i el document del mes d'octubre hi fa referència, perquè aquest mes us volem presentar el primer diari de sessions del Ple del període de sessions que anirà entre el 8 de setembre i el 23 de desembre de 2022. Dia 13 de setembre se celebrà el primer Ple i el document del mes d’octubre és el diari de sessions d’aquesta data. El diari de sessions és una publicació oficial on queden reflectides totes les intervencions del Ple, de la Diputació Permanent i de les comissions (article 109 del Reglament del Parlament vigent). En aquest cas recolliria les intervencions del Ple de dia 13 de setembre de 2022.

Al web del Parlament, dins Activitat>Diaris de sessions trobarem les publicacions oficials d’aquests òrgans, tant actuals com històriques (excepte de les sessions secretes). Hi ha un desplegable per a triar l'any (diaris de sessions del Ple disponibles des del 1983; diaris de sessions de la Diputació Permanent i de les Comissions, des del 1991). Per altra banda en relació amb això, una eina molt útil són els índexs dels diaris de sessions dels tres òrgans esmentats, que s'elaboren anualment. Aquests índexs són documents que permeten fer recerques de manera transversal de tot el que ha quedat registrat en els diaris corresponents: per iniciatives (proposicions no de llei, etc.), per intervinents (per exemple, membres del Govern) i per matèries (índex temàtic). 

Diaris de sessions

Diari de Sessions del Ple de dia 13 de setembre de 2022

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): Diaris de sessions del Ple.

− Títol: Diari de sessions del Ple del Parlament de les Illes Balears de dia 13 de setembre de 2022.

− Dates extremes: 13/09/2022-13/09/2022.

− Legislatura: X.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés.

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: paper en bon estat de conservació; lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53. 

Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 190, d’11 d’abril de 2019), article 109.

Documents consultables en línia:

El document del mes d'octubre és, literalment, un document. ;) Podeu consultar el Diari de sessions del Ple de dia 13 de setembre de 2022 al web del Parlament.

Actualment els diaris de sessions es publiquen en suport electrònic però un temps es feia únicament en paper. En qualsevol cas, al web del Parlament els trobareu tots, des del 1983 fins a l'actualitat

A banda d'això, cal tenir present que, dels assumptes tractats durant el Ple, en el diari de sessions, des de la IX legislatura (des de mitjans del 2015), trobareu l'enllaç a la base de dades del Registre General d'Entrada o de Sortida (GTPNet) i, des d'allí, a l'expedient corresponent. Podeu, per tant, consultar tots els expedients tractats en el Ple i seguir-ne la tramitació. 

Document del mes de setembre de 2022

Constitució de l'Intergrup parlamentari "Pau al Poble Saharaui", l'any 1990

El 18 de maig de 1990 entra al Registre General d'Entrada (núm. 1335/1990) del Parlament de les Illes Balears un escrit signat per 21 diputats de la cambra mitjançant el qual es comunica a la presidència la constitució de l'intergrup parlamentari "Pau al Poble Saharaui". La Mesa, un cop feta la lectura de l'escrit acorda donar-se'n per assabentada, en la sessió de dia 22 de maig. L'expedient es tanca, l'11 de juny, amb la publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Aquest intergrup s'anirà constituint novament, cada principi de legislatura, fins a l'actualitat. En concret, pel que fa a la X legislatura, el 22 de juliol de 2019 se sol·licita la constitució de l'intergrup parlamentari "Pau i llibertat per al Sàhara" (Registre General d'Entrada núm. 3378/2019). 

Uns anys abans, a finals de 1987 s'havia presentat una proposició no de llei, per part del Grup Parlamentari PSM-EEM sobre el reconeixement dels drets del poble sahrauí, iniciativa que acabà aprovant el Ple el 7 d'abril de l'any 1988 i que fou publicada al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears el 22 d'aquell mateix mes. 

Tornant, però, als intergrups, en el reglament del Parlament en vigor, a l'article 62 es regula la constitució, les funcions i els membres dels intergrups parlamentaris que es poden constituir per part de la Mesa, d'acord amb la Junta de Portaveus, a iniciativa de dos grups parlamentaris o de la cinquena part dels membres de la cambra.

Els intergrups parlamentaris tenen les funcions següents:
a) Promoure estudis i moviments de recerca i renovació ideològica i social.
b) Promoure la sensibilització social pel que fa a situacions de persones o grups que requereixen una protecció especial.
c) Promoure relacions de solidaritat i d’amistat amb altres pobles, països i cultures.

Així mateix, els intergrups parlamentaris no poden promoure iniciatives ni tramitacions parlamentàries.

Comunicació dels diputats

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): intergrups parlamentaris.

− Número d’expedient: sense numerar (RGE 1335/1990, II legislatura)

− Títol: Constitució de l'Intergrup parlamentari "Pau al Poble Saharaui", l'any 1990.

− Dates extremes: 18/05/1990-11/06/1990.

− Legislatura: II.

− Volum i suport: paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa són d’accés restringit).

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: paper en bon estat de conservació. Per a la consulta de l'expedient digitalitzat: lector de PDF.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 19 a 30 (estatut vigent en el seu moment, no en l'actualitat). 

Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 67, de 23 de juny de 1986) (reglament vigent en el seu moment, no en l'actualitat).

Documents consultables en línia:

Publicació al BOPIB

D'aquest expedient únicament es pot consultar en línia la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears de l'acordat per part de la Mesa del Parlament. Per a la consulta de la resta de l'expedient (que seria, bàsicament, la sol·licitud per part dels 21 diputats) s'hauria de demanar a l'Arxiu del Parlament. A més a més, tindríem les actes de la Mesa del Parlament, que no són de lliure accés. 

Document del mes d'agost de 2022

Informe de la Mesa de la Diputació Permanent relatiu a l’assumpció de funcions derivada de la convocatòria d’eleccions al Parlament pel Decret 3/2011

El document del mes d'agost és un informe que fa la Mesa de la Diputació Permanent en relació amb el decret de convocatòria d'eleccions. La Diputació Permanent és l’òrgan encarregat de vetllar pels poders del Parlament i assegurar-ne la continuïtat de l’acció quan la cambra no es trobi reunida, hagi estat dissolta o n’hagi expirat el mandat. La Diputació Permanent és presidida també pel president del Parlament i la integra el nombre de diputats i/o diputades que fixi la Mesa -amb un mínim d’onze-, oïda la Junta de Portaveus, que s’atribueixi a cadascun dels grups parlamentaris en proporció a la importància numèrica respectiva.

L'article 66 del Reglament del Parlament de les Illes Balears determina que en el cas que el Parlament hagi estat dissolt, com és el cas de l'expedient que ens ocupa, la Diputació Permanent "continuarà exercint les seves funcions fins que es constitueixi el nou parlament, al qual retrà compte de la seva gestió". 

I d'això tracta aquest expedient, de l'informe que fa la Mesa de la Diputació Permanent corresponent a la seva gestió durant el període transcorregut entre la publicació del decret de convocatòria electoral i la constitució del Parlament. 

La norma que s'esmenta al títol del document del mes d'agost és el Decret 3/2011, de 28 de març, del president de les Illes Balears, de dissolució i convocatòria d'eleccions al Parlament de les Illes Balears. I serà a partir de la seva entrada en vigor que la Diputació Permanent s'encarregarà de vetllar pels poders de la cambra. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en l'article 55.2 especifica que "la dissolució s’acordarà per decret, en el qual es convocaran al seu torn eleccions, indicant-ne els requisits exigits a la legislació electoral aplicable".

Comunicació als grups parlamentaris de l'informe de la Mesa de la Diputació Permanent

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): Diputació Permanent.

− Número d’expedient: 08-2011/ALPE-0001.

− Títol: Informe de la Mesa de la Diputació Permanent relatiu a l’assumpció de funcions derivada de la convocatòria d’eleccions al Parlament pel Decret 3/2011.

− Dates extremes: 05/06/2011-13/06/2011.

− Legislatura: VIII.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa són d’accés restringit, i l'informe en si, també).

− Llengües: català i castellà.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: paper en bon estat de conservació; lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53 i 55.2. 

Reglament del Parlament de les Illes Balears, articles 60 a 62 (BOPIB núm. 170, de 20 d’abril de 2011) (reglament vigent en el seu moment, no en l'actualitat).

Documents consultables en línia:

Consulta de l'expedient al webGTP

Aquest expedient té pocs tràmits. La Mesa de la cambra es dona per assabentada del contingut de l'informe de la Mesa de la Diputació Permanent, corresponent al període transcorregut entre la publicació del decret de convocatòria electoral i la constitució del Parlament, i acorda trametre'n una còpia als grups parlamentaris que, en aquell moment, eren tres. Així mateix, es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears l'acordat per part de la Mesa del Parlament.

Document del mes de juliol de 2022

Fixació de dates corresponents al setè i al vuitè període de sessions de la X legislatura

El document del mes de juliol correspon a la fixació de dates corresponents al setè i al vuitè període de sessions de la X legislatura: de dia 8 de setembre a dia 23 de desembre de 2022, ambdós inclosos, i de dia 1 de febrer de 2023 fins a l'entrada en vigor del decret de dissolució del Parlament de les Illes Balears i la convocatòria eleccions.

Recordem que el Parlament s'organitza per legislatures i que l'actual, la desena, es va iniciar el 2019 i, si no hi ha cap circumstància inesperada, acabarà el 2023 amb la convocatòria d'eleccions. 

Els períodes de sessions són aquells espais de temps en què el Parlament es troba reunit amb caràcter ordinari. Diu l'Estatut d'Autonomia que "el Parlament es reunirà durant vuit mesos a l'any en dos períodes de sessions compresos entre setembre i desembre, el primer, i entre febrer i juny, el segon" (article 45.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears). A banda d'això, hi podrà haver sessions extraordinàries, fora dels períodes de sessions establerts. 

Dia 17 de juny de 2022 va acabar el sisè període de sessions de la X legislatura i fins que no en comenci un altre, que serà el 8 de setembre, l'òrgan que vetlla pel poder del Parlament quan aquest no es troba reunit és la Diputació Permanent

Però tornant a la fixació dels períodes de sessions, qui ostenta aquesta funció és la Mesa del Parlament, en virtut de les competències que li atorga el Reglament del Parlament: "fixar el calendari d'activitats del Ple i de les comissions per a cada període de sessions [...] amb l'audiència prèvia de la Junta de Portaveus" (article 32 de l'actual Reglament del Parlament, apartat 6è). 

Publicació del reglament al BOPIB

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): determinació dels períodes de sessions.

− Número d’expedient: 10-2022/PERI-0001.

− Títol: Fixació de dates corresponents al setè i al vuitè període de sessions de la X legislatura.

− Dates extremes: 18/05/2022-20/05/2022.

− Legislatura: X.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa són d’accés restringit).

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: paper en bon estat de conservació; lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

Reglament del Parlament de les Illes Balears, articles 32 i 71 (BOPIB núm. 190, d’11 d’abril de 2019).

Documents consultables en línia:

Consulta de l'expedient al webGTP

La tramitació d'aquest expedient és senzilla i es pot consultar a través de l'aplicació webGTP. La Mesa acorda fer una proposta per a la fixació de les dates dels pròxims períodes de sessions, amb audiència prèvia de la Junta de Portaveus. A continuació, es comunica l'acord de Mesa al Govern de les Illes Balears i als Grups Parlamentaris, i es publica al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

Document del mes de juny de 2022

Reglament de l'Arxiu i del Sistema de Gestió Documental del Parlament de les Illes Balears i del dret d'accés a la informació pública

El document del mes de juny és el Reglament de l'Arxiu i del Sistema de Gestió Documental del Parlament de les Illes Balears i del dret d'accés a la informació pública. Es tracta d'un expedient de tramitació senzilla, i el reglament en si està penjat al portal web del Parlament; però volem aprofitar l'avinentesa perquè aquest mes fa un any de l'aprovació del reglament i, així mateix, dia 9 de juny se celebra el Dia Internacional dels Arxius.

Cada any, el 9 de juny, institucions de tot el món celebren el Dia Internacional dels Arxius. Aquesta data commemora la creació del Consell Internacional dels Arxius, el 1948, sota els auspicis de la UNESCO. I a continuació tenim la imatge de la campanya que ha dissenyat el Consell, per a l'any 2022, a la qual s'hi ha adherit el Parlament de les Illes Balears.

Consell Internacional dels Arxius

 

 

 

 

Publicació del reglament al BOPIB

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): Planificació, organització i gestió del Sistema de Gestió Documental.

− Número d’expedient: 10-2021/ALME-0075.

− Títol: Reglament de l'Arxiu i del Sistema de Gestió Documental del Parlament de les Illes Balears i del dret d'accés a la informació pública.

− Dates extremes: 02/06/2021-07/06/2021.

− Legislatura: X.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa són d’accés restringit).

− Llengües: català i castellà.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: paper en bon estat de conservació; lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

− Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 190, d’11 d’abril de 2019), articles 69 i 112.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears, article 39.

Documents consultables en línia:

Consulta de l'expedient al webGTP

Aquest és un expedient de tramitació senzilla i consta de poca documentació. Únicament es pot accedir a la publicació del reglament al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears ja que les actes de Mesa són d'accés restringit. 

En qualsevol cas, es pot consultar la tramitació de l'expedient a través de l'aplicació webGTP: 10-2021/ALME-0075. Finalment es pot accedir al reglament i els seus annexos des de l'apartat de l'Arxiu al portal web del Parlament.

Document del mes de maig de 2022

Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears

Portada de l'expedient a l'arxivador en paper

Amb el document del mes de maig veurem la Proposta de reforma del Reglament del Parlament de l'any 2019. El Parlament com a institució autònoma es regula amb un reglament que ha d'aprovar la pròpia cambra per majoria absoluta

L'any 1983 es constitueix el Parlament, i una de les primeres tasques que emprendran els diputats serà l'elaboració del reglament de la institució. El juliol del 1983 s'aprova un reglament provisional. I tres anys després, el juny de 1986, el Parlament veurà publicat el seu primer reglament. Amb posterioritat, es faran tres reformes, amb alguna modificació d'articles puntual

Disposició

Data de publicació

Núm. BOPIB

Reglament provisional del Parlament de les Illes Balears, aprovat en el Ple de dia 29 de juny de 1983

15/07/1983

BOPIB 0

Reglament del Parlament de les Illes Balears, aprovat en el Ple de dia 4 de juny de 1986

23/06/1986

BOPIB 67

Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears aprovada en el Ple de dia 15 de març de 2011

20/04/2011

BOPIB 170

Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears aprovada en el Ple de dia 19 de març de 2019

10/04/2019

BOPIB 190

Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears aprovada en el Ple de dia 22 de desembre de 2020

23/12/2020

BOPIB 81

 

L'article 45.6 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears determina que "el Parlament ha d'establir el reglament propi que regularà els períodes de sessions, el règim i el lloc de les sessions, la formació de grups parlamentaris i la intervenció d'aquests en el procés legislatiu, les funcions de la Junta de Portaveus i altres qüestions necessàries o pertinents per al bon funcionament del Parlament. L'aprovació i la reforma del Reglament requeriran la majoria absoluta dels components del Parlament". 

La reforma del reglament del Parlament es tramita sempre com si fos una proposició de llei. I l'expedient comença amb la Proposta de reforma del Reglament, a la Mesa del Parlament. Un cop admesa la proposta, serà tramesa a la Comissió de Reglament per tal que en procedeixi a l'estudi i al dictamen. I la resta del procediment continuarà, com hem esmentat, com si d'una proposició de llei es tractàs. 

arxivador en paper de l'expedient

En aquest cas, la Proposta de reforma del Reglament del Parlament es va tramitar amb dos mesos, i l'11 d'abril de 2019 es publicava al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears el text aprovat pel Ple del Parlament. 

Firmes de la proposta que dona inici a l'expedient

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): Propostes de reforma del Reglament del Parlament.

− Número d’expedient: 09-2019/RPIB-0001.

− Títol: Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

− Dates extremes: 18/02/2019-16/04/2019.

− Legislatura: IX.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa i del Ple són d’accés restringit).

− Llengües: català i castellà.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

− Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 170, de 20 d’abril de 2011), article 191 (reglament vigent en el seu moment, no en l'actualitat). 

Documents consultables en línia:

Inici de l'expedient, en paperConsulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: 09-2019/RPIB-0001.

Des d'aquí es pot consultar tota la tramitació, des de la Proposta de reforma fins a la publicació del text definitiu al Butlletí Oficial de les Illes Balears (com a informació, amb posterioritat a la seva publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears), tràmit que tanca l'expedient. Hom pot accedir als diferents documents de l'expedient, entre els quals, totes les esmenes presentades, la designació dels diputats que formaran part de la Ponència encarregada d'elaborar l'informe corresponent (per exemple, els ponents del Grup Popular), el dictamen de la Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears i el debat al Ple (Diari de Sessions). 

Document del mes d'abril de 2022

Visita d'escriptors al Parlament, el 23 d'abril de 1998, Sant Jordi, Dia Internacional del Llibre

Els escriptors a l'escala del Parlament

 

El 23 d'abril de l'any 1998, Dia Internacional del Llibre, un grup d'escriptors visità el Parlament de les Illes Balears. Fou durant la IV legislatura, amb Joan Huguet Rotger de president. 

Se'ls oferí una recepció i un petit obsequi, a banda d'una visita completa a l'edifici de la mà del personal de Divulgació Institucional del Parlament. 

Els escriptors es feren una foto de grup a l'escala principal, al vestíbul d'entrada de Palau Reial

Entre d'altres, podem descobrir els següents escriptors: Antònia Vicenç (guardonada recentment amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2022), Alexandre Ballester, Miquel López Crespí, Xavier Abraham, Llorenç Capellà, Rafel Crespí Ramis, Miquel Cardell, Sebastià Bennasar. 

Els escriptors iniciaren la visita a la Sala del Senat, un espai on actualment s'hi reuneix la Mesa del Parlament, on pogueren admirar la pintura del sostre realitzada per Ricard Anckermann, i altres detalls destacats com són la xemeneia, peces del mobiliari original i el parquet. A continuació es feren la foto de rigor a l'escala (vegeu imatge superior) i després visitaren l'hemicicle, on reberen les explicacions pertinents sobre la història i les funcions actuals de la Sala de Plens. Finalment, per un moment, prengueren el lloc als diputats ocupant els seus escons. La recepció acabà a la Sala de Passes Perdudes, on els visitants conversaren i intercanviaren impressions. 

Llibre del Parlament, editat el 2021, amb una rosa

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): visites de la ciutadania.

− Títol: visita d'un grup d'escriptors al Parlament de les Illes Balears per Sant Jordi, Dia Internacional del Llibre.

− Dates extremes: 23/04/1998-23/04/1998.

− Legislatura: IV.

− Volum i suport: 23 imatges, en negatius de 35 mm. Imatges també digitalitzades.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés a les imatges digitalitzades.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: negatius en bon estat de conservació, en sobres i arxivadors de conservació permanent. Cal utilitzar guants de cotó per als negatius. Digitalització en JPG, en alta i baixa resolució. 

Normativa:

No existeix cap normativa específica per a aquests expedients.

Imatges representatives:

Aquí teniu les imatges més representatives de l'acte:

Foto núm. 6 Foto núm. 7 Foto núm. 11 Foto núm. 12 Foto núm. 14 Foto núm. 17 Foto núm. 18 Foto núm. 20 Foto núm. 21 Foto núm. 27

Document del mes de març de 2022

Primer de març de 2020, Dia de les Illes Balears

Obertura de portes per part del president del Parlament

L'1 de març de 1983 es publicà al Boletín Oficial del Estado (BOE) l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears. I l'any següent la Llei 9/1984, de 30 d'octubre, de declaració de l'1 de març com a Dia de les Illes Balears, fixà el primer de març com a la festa oficial, laborable, en tot el territori de la comunitat autònoma. 

Acte institucional del primer de març

L'any 2020 es van dur a terme dues activitats, per commemorar el Dia de les Illes Balears: un acte institucional i una jornada de portes obertes

Aquest document del mes està format per vídeos i fotografies d'ambdós actes. I també tindríem la documentació de gestió interna per a l'organització d'aquests dos esdeveniments.

 

 

Publicació de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears al BOE

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): Jornades de portes obertes / Activitats institucionals

− Títol: Celebració del Dia de les Illes Balears 2020

− Dates extremes: 01/03/2020-01/03/2020.

− Legislatura: X.

− Volum i suport: electrònic i en paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés.

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: navegador web. En paper bon estat de conservació.

Normativa:

No existeix cap normativa específica per a aquests expedients però caldria tenir en compte aquestes dues lleis: 

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

Llei 9/1984, de 30 d'octubre, de declaració del 1r de març com a dia de les Illes Balears

Acte institucional del primer de març

Documents consultables en línia:

Guia del Parlament

Acte institucional

Vídeo

Fotografies

Jornada de portes obertes

* Vídeo

Fotografies

Materials didàctics:

Guia del Parlament

La seu del Parlament

Document del mes de febrer de 2022

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears de suport al reconeixement de la discapacitat social per a les persones amb la Síndrome d’Asperger TEA

Fotograma de la lectura de la declaració institucional al Ple

 

El document del mes de febrer de 2022 és la Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears de suport al reconeixement de la discapacitat social per a les persones amb la Síndrome d’Asperger TEA.

El Parlament de les Illes Balears pot fer declaracions institucionals sobre assumptes d’interès general per a la comunitat autònoma o per a la ciutadania; declaracions que han de ser acordades unànimement pel president o la presidenta i pels portaveus dels grups parlamentaris. La iniciativa correspon a un o a més d’un grup parlamentari.

La tramitació de l’expedient es pot seguir a través de l’aplicació de gestió parlamentària GTP, accessible des del portal del Parlament. I després tenim l'àlbum de fotos de l'acte i el vídeo del Ple

Àlbum de fotografies de l'acte

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): Declaració institucional del Parlament.

− Número d’expedient: 10-2021/DEIN-0006.

− Títol: Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears de suport al reconeixement de la discapacitat social per a les persones amb la Síndrome d’Asperger TEA.

− Dates extremes: 08/06/2021-28/06/2021.

− Legislatura: X.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

Fotografia de l'acte

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes del Ple són d’accés restringit).

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 190, d’11 d’abril de 2019), article 204.

Documents consultables en línia:

Tramesa de certificacions− Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: expedient 10-2021/DEIN-0006. Des d'aquí, es pot consultar no només tota la tramitació de l'expedient sinó també els documents que en formin part, que siguin de lliure accés. En aquest cas, l'expedient és senzill i està constituït per la publicació en el Ple de la iniciativa, al Diari de Sessions núm. 83, a la pàgina 4957 i següents, i l'acta del Ple (accés restringit). A més també hi ha el vídeo de la sessió del Ple penjat al canal de YouTube del Parlament i un àlbum digital amb les fotografies de l'acte. Per altra banda, es publicarà la declaració institucional al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB). I, finalment, s'enviaran els certificats acreditatius de les iniciatives aprovades en la sessió plenària corresponent, a la presidència del Govern de les Illes Balears i de l'Estat espanyol

Document del mes de gener de 2022

Proposició de llei reguladora del Camí de Cavalls de Menorca

Senyalització normalitzada en forma de piló del Camí de Cavalls

Amb el document del mes de gener veurem un exemple d'una altra manera en què el Parlament pot aprovar una llei, diferent als projectes de llei -leitmotiv del document del mes anterior-, com són les proposicions de llei. Aquest tipus d'iniciativa legislativa la poden presentar els grups parlamentaris, un diputat o una diputada amb la signatura d'altres quatre membres de la cambra i, en determinats casos, els consells insulars i l'Ajuntament de Palma. En el document del mes de gener, és l'aleshores presidenta del Consell Insular de Menorca, la Sra. Joana Maria Barceló Martí, qui proposa aquesta llei al Parlament

Tota proposició de llei ha d'anar acompanyada d'una exposició de motius i dels antecedents necessaris per tal que el Parlament s'hi pugui pronunciar. Però la presentació de la iniciativa legislativa en el Registre General del Parlament és simplement el punt de partida de tot un seguit de passes obligatòries i opcionals, de procediments i d'acords que conformen la tramitació i, amb sort, l'aprovació d'una nova llei.

Entre els tràmits més destacats tenim la publicació de la proposició de llei al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, les actes i els Diaris de Sessions del Ple i la comissió corresponent, si escau; en aquest cas, tenim l'informe de la ponència i el dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial, a banda d'un reguitzell d'oficis, comunicacions, tramesa d'esmenes i de certificacions dels acords adoptats per l'òrgan pertinent; i un llarg etcètera de documents generats a cavall entre els gestors de les comissions, la tramitació parlamentària i els òrgans de la cambra. 

Amb la imatge inferior volem mostrar, de manera simplificada i agrupada, totes les passes, les actuacions i els tràmits que comporta l'aprovació i la publicació d'una llei iniciada com a proposició de llei.

Imatge d'un iceberg amb una llista de totes les tasques que no es veuen i que desemboquen en l'aprovació d'una llei

Al final, com sol succeir en general amb qualsevol llei, i en concret en el cas que ens ocupa, ni l'articulat ni el títol de la proposició de llei i la llei resultant no són ben bé idèntics al plantejament inicial. La Llei 13/2000, de 21 de desembre, del Camí de Cavalls de Menorca es publicà al BOE número 17 de 19 de gener de 2001, tràmit que tancà l'expedient.

Tràmits de l'expedient al GTP

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): proposició de llei.

− Número d’expedient: 05-1999/PLEX-0003.

− Títol: proposició de llei reguladora del Camí de Cavalls de Menorca.

− Dates extremes: 02/11/1999-19/01/2001.

− Legislatura: V.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa, del Ple i de les Comissions són d’accés restringit).

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 19 a 29.

− Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 67, de 23 de juny de 1986), article 111.2 i articles 125-126 (reglament vigent en el seu moment, no en l'actualitat). 

Documents consultables en línia:

Publicació de la llei en el BOEConsulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: 05-1999/PLEX-0003.

En aquest cas no es poden consultar en línia tots els documents que formen part de l'expedient, només les publicacions oficials: Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (publicació de la proposició de llei, al BOPIB núm. 20, de 12 de novembre de 1999, entre d'altres), Butlletí Oficial de les Illes Balears i Boletín Oficial del Estado; i els Diaris de Sessions del Ple (debat de presa en consideració, de 15 de febrer de 2000) i la Comissió d'Ordenació Territorial (debat del dictamen de la Comissió, de 29 de novembre de 2000). 

Document del mes de desembre de 2021

Projecte de llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera

Paisatge de Formentera

Amb el document del mes de desembre encetam un dels "plats forts" que es tramiten al Parlament de les Illes Balears: els projectes de llei. Aquest tipus d'iniciativa legislativa la presenta el Govern de les Illes Balears al Parlament, per tal que en procedeixi a la tramitació, al debat i, si s'escau, a l'aprovació.

Els projectes de llei han d'anar acompanyats d'una exposició de motius, dels antecedents necessaris i dels informes i la documentació preceptiva d'acord amb la llei, perquè hom s'hi pugui pronunciar. A més, hauran d'incloure una avaluació de la legislació precedent i la seva incidència efectiva. 

Si la Mesa del Parlament admet a tràmit el projecte de llei, ordenarà que es publiqui al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB) i al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), i que s'obri un període de quinze dies a fi que els grups recaptin opinions i perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier documental

A partir d'aquí es faran els debats i les deliberacions que pertoquin en el Ple i en la comissió, en aquest cas la comissió permanent legislativa de Medi Ambient i Ordenació Territorial, amb els consegüents informe de la ponència i dictamen de la comissió. En el cas que ens ocupa el Ple del Parlament va aprovar la llei que, un cop publicada al BOPIB, al BOIB i al Boletín Oficial del Estado (BOE) passà a formar part del corpus legislatiu de les Illes Balears, com a la Llei 7/2019, de 8 de febrer, per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera. 

Els principals tràmits del projecte de llei estan relacionats amb aquests 7 grans blocs: 

Fletxes amb els tràmits més significatius d'un projecte de llei

 

Darrers tràmits de l'expedient del GTP

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): projecte de llei.

− Número d’expedient: 09-2018/GLEX-0012.

− Títol: projecte de llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera.

− Dates extremes: 04/10/2018-19/03/2019.

− Legislatura: IX.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa, del Ple i de les Comissions són d’accés restringit).

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

− Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 170, de 20 d’abril de 2011), articles 117-129 (reglament vigent en el seu moment, no en l'actualitat). 

Documents consultables en línia:

Aprovació de la llei al Diari de Sessions del Ple− Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: 09-2018/GLEX-0012. Des d'aquí, es pot consultar no només tota la tramitació de l'expedient sinó també els documents que en formin part, que siguin de lliure accés.

− El 4 d'octubre de 2018 es presenta al Registre General del Parlament el projecte de llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera. Aquest projecte de llei té 12 annexos: 

1. Antecedents

2. Certificat del Consell Balear de Transports Terrestres

3. Diligència de publicació a la pàgina web de la Unitat de Mercat del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

4. Dictamen del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

5. Informe del director general de Mobilitat i Transports del Govern sobre la documentació que s'ha d'adjuntar als projectes de llei

6. Informe de l'impacte de gènere

7. Informe sobre l'avaluació de la legislació precedent i la seva incidència efectiva

8. Memòria de l'anàlisi de l'impacte normatiu

9. Memòria explicativa del procediment seguit per a l'elaboració de l'avantprojecte de llei

10. Tramesa del projecte de llei per part de la presidenta del Govern

11. Certificat de l'aprovació del projecte de llei per part del Consell de Govern

12. Certificat del Ple del Consell Insular de Formentera sobre la limitació de l'accés de vehicles a l'illa

− Un cop entra el projecte de llei al Registre General del Parlament, es posa en marxa tota la maquinària de la cambra fins a, en aquest cas, aprovar la llei resultant de la tramitació. A continuació descrivim els principals tràmits que s'hauran d'abordar a la cambra. Tot comença amb la Mesa, que admet a tràmit el projecte de llei i n'ordena la publicació al BOPIB, a més de l'obertura d'un període de presentació d'esmenes. Els serveis de la cambra elaboren un dossier documental. En aquest cas i ja des de bon principi, el Grup Parlamentari Popular sol·licita l'ampliació d'aquest termini per presentar esmenes. També hi ha una publicació al BOIB per informar de la tramitació al Parlament del projecte de llei. Per altra banda, es presenten al·legacions per part de l'Administració General de l'Estat al Projecte de llei. Un cop rebudes totes les esmenes, la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial les qualificarà i els Grups Parlamentaris designaran els ponents vinculats a la iniciativa

El Parlament de les Illes Balears es reuneix durant vuit mesos a l'any, en dos períodes de sessions compresos entre els mesos de setembre a desembre i entre els de febrer a juny. Com que la tramitació en comissió correspondria temporalment el mes de gener, els Grups Parlamentaris sol·liciten l'habilitació d'un període extraordinari de sessions per tal de poder dur a terme la tramitació de la ponència corresponent. Aquesta petició es vota en el Ple i es publica en el BOPIB l'habilitació dels dies necessaris.  

El següent pas és un informe de la ponència, i després el debat en comissió del qual resultarà un dictamen. Finalment, el Ple del Parlament debatrà i votarà el dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. Amb la publicació al BOPIB, al BOIB i al BOE del text de la llei, es dona per finalitzat l'expedient del projecte de llei. 

Document del mes de novembre de 2021

Expedient dels concursos de dibuix i d'expressió escrita del curs 2018-2019

Dibuixos premiats

El Parlament de les Illes Balears representa el poble de les Illes Balears, exerceix la potestat legislativa, aprova els pressuposts de la comunitat autònoma, controla l'acció de govern i exerceix totes les funcions que li atribueix l'Estatut d'Autonomia. 

Ara bé, a banda de tot això, el Parlament fa més de quinze anys que treballa colze a colze amb tots els centres educatius de les Illes Balears per difondre la institució entre l'alumnat de 6è de Primària

Resum dels actes de lliurament de premisAquest mes de novembre, l'expedient que us volem mostrar està format per un conglomerat de documents en diversos suports i formats, com són dibuixos i redaccions en paper, calendaris de paret anuals, diplomes als alumnes participants, vídeos i fotografies dels actes d'entrega de premis i tot un seguit de documentació administrativa per gestionar els tràmits a realitzar, des de l'acord de Mesa que dona el sus als nous concursos fins a la tramesa dels diplomes a cadascun dels alumnes participats. 

El 26 de setembre de 2018 la Mesa del Parlament aprova la convocatòria d'una nova edició del concurs de dibuix i d'expressió escrita. I a partir d'aquest moment s'inicia el procediment que desembocarà en l'entrega de premis els dies 20, 26, 27 i 28 de març de l'any següent. Entre mig, la realització del calendari anual de paret, les bases dels concursos, l'adquisició i transport de premis i materials per als diferents actes de lliurament als guanyadors i guanyadores, la correspondència amb tots els implicats i la gestió dels escenaris on es faran els actes finals, són alguns dels tràmits realitzats.

Plantilla per al concurs d'expressió escrita

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): concursos escolars.

− Títol: Concurs de dibuix i d'expressió escrita del curs 2018/2019

− Dates extremes: 26/09/2018-20/06/2019.

− Legislatura: IX.

− Volum i suport: electrònic i en paper (DIN A3 i A4).

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: accés parcialment restringit per contenir dades de caràcter personal.

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web. En paper bon estat de conservació.

Normativa:

− Bases per al XV Concurs de dibuix “Un Parlament per a tots i totes” i XII Concurs d’expressió escrita “Valors i Parlament”, per al curs 2018-2019.

Plantilla del concurs de dibuix

Documents consultables en línia:

Quadern didàctic

− Bases per al XV Concurs de dibuix “Un Parlament per a tots i totes” i XII Concurs d’expressió escrita “Valors i Parlament”, per al curs 2018-2019.

− Materials didàctics:

Quadern didàctic 1

Qüestionari per a l'alumnat

ENTREGA DE PREMIS

Vídeo resum de les entregues de premis.

MALLORCA, 20/03/2019

Vídeo

Fotografies

Calendaris amb els dibuixos premiats

MENORCA, 27/03/2019

* Vídeo

Fotografies

EIVISSA, 26/03/2019

Vídeo

Fotografies

FORMENTERA, 26/03/2019

Vídeo

Fotografies 

Document del mes d'octubre de 2021

Proposició no de llei de desenvolupament de la Llei de delegacions de competències al Consell Insular de Menorca en relació amb el Museu de Menorca i la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de Maó.

El document del mes d'octubre és una proposició no de llei relacionada amb el Museu de Menorca i la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de Maó, les competències dels quals estan en mans del Consell Insular de Menorca. 

Les proposicions no de llei són iniciatives parlamentàries mitjançant les quals els grups parlamentaris formulen propostes de resolució a la cambra. Poden presentar-les els grups parlamentaris al Registre General del Parlament. Un cop admeses per part de la Mesa, són trameses al Govern i es publiquen al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB). Un cop incloses a l’ordre del dia corresponent, s’hi poden presentar esmenes per part dels grups parlamentaris fins al dia anterior al començament de la sessió en què s’hagin de debatre i es trametran en caràcter immediat als grups parlamentaris. Les proposicions es poden debatre davant el Ple o la comissió pertinent per raó de la matèria. Substanciada la iniciativa a la sessió corresponent, es publica el debat al Diari de sessions i la informació de l’acompliment i del text aprovat, si n’és el cas, al BOPIB. El control del compliment de l'acord, si n’hi havia, correspon a la comissió que pertoqui per raó de la matèria. Un cop finalitzat el termini, en cas que el Govern l’incomplís, la Mesa, a sol·licitud d’un membre de la comissió de què es tracti, requerirà la compareixença del Govern per retre’n compte i la inclourà a l’ordre del dia de la següent sessió plenària.

En aquest cas, el Grup Parlamentari Socialista demana al Parlament que insti el Govern de les Illes Balears que compleixi diversos preceptes de la Llei 3/2011, de 25 de març, de delegació de competències al Consell Insular de Menorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Menorca i la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de Maó, institucions culturals de titularitat estatal. I es debat a la Comissió de Cultura, Educació i Esports

Tràmits de l'expedient del GTP

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): proposició no de llei.

− Número d’expedient: 08-2011/PRON-0096.

− Títol: proposició no de llei de desenvolupament de la Llei de delegacions de competències al Consell Insular de Menorca en relació amb el Museu de Menorca i la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de Maó.

− Dates extremes: 16/11/2011-23/12/2011.

− Legislatura: VIII.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa són d’accés restringit).

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

− Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 170, de 20 d’abril de 2011), article 172 i següents (reglament vigent en el seu moment, no en l'actualitat). 

Documents consultables en línia:

Entrada de la proposició no de llei al Registre General− Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: expedient 08-2011/PRON-0096. Des d'aquí, es pot consultar no només tota la tramitació de l'expedient sinó també els documents que en formin part, que siguin de lliure accés. L'expedient s'inicia amb l'entrada al Registre General del Parlament de la proposició per part del Grup Parlamentari Socialista. La Mesa l'admet a tràmit i acorda que es tramitarà davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. Així mateix, es comunica l'esmentat acord als interessats i es publica al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB). Posteriorment, es debat en comissió la proposta i es publica en el Diari de Sessions corresponent. Finalment, es remet la certificació acreditativa a les persones interessades i es publica en el BOPIB l'acompliment de la proposició no de llei.  

Document del mes de setembre de 2021

Sol·licitud d'ús de la Sala de Passes Perdudes (exp. 10-2021/AGRU-0009)

Fotograma de l'acte amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nines en la Ciència 2021

 

El document del mes de setembre de 2021 és la sol·licitud d'ús de la Sala de Passes Perdudes, el dia 11 de febrer a les 11.30 h, per dur-hi a terme la lectura d'un manifest, amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nines en la Ciència 2021.

La tramitació de l’expedient es pot seguir a través de l’aplicació de gestió de la tramitació parlamentària GTP, accessible des del portal del Parlament, i s’inicia amb la presentació de la sol·licitud al Registre General de l’Oficialia Major, el 9 de febrer de 2021. En aquest cas, a més, es va gravar en vídeo la lectura del manifest, i el podem trobar al canal de YouTube del Parlament, a més d'un àlbum amb totes les fotografies de l'acte

Àlbum de fotografies de l'acte

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): reserva de sales.

− Número d’expedient: 10-2021/AGRU-0009.

− Títol: sol·licitud d'ús de la Sala de Passes Perdudes dia 11 de febrer, a les 11.30 hores, per dur-hi a terme la lectura d'un manifest amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nines en la Ciència 2021.

− Dates extremes: 9/02/2021-12/02/2021.

− Legislatura: X.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa són d’accés restringit).

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

− Normes d'ús de les sales del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 14, de 4 d'octubre de 2019).

Documents consultables en línia:

Entrada de la solicitud en el Registro General− Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: expedient 10-2021/AGRU-0009. Des d'aquí, es pot consultar no només tota la tramitació de l'expedient sinó també els documents que en formin part, que siguin de lliure accés. En aquest cas, l'expedient és senzill, només està constituït per la sol·licitud presentada per part de la portaveu del Grup Parlamentari Socialista en el Registre General del Parlament, l'acta de la Mesa (accés restringit) i la comunicació de l'acord de la Mesa

Vídeo de l'acte amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nines en la Ciència 2021 (l'11 de febrer), al canal del Parlament a YouTube.

Àlbum de fotografies accessible a través del portal web del Parlament.

Document del mes d'agost de 2021

Ponència especial sobre l’impuls de l’atenció de la salut mental a les Illes Balears

Informe ponència

El document del mes d’agost està dedicat a la ponència especial sobre l’impuls de l’atenció de la salut mental a les Illes Balears. Aquesta ponència especial es constitueix per donar compliment a una proposició no de llei, en el si de la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, amb l’objectiu d’emetre un informe sobre la qüestió encomanada a aquesta comissió.

Una de les formes que té el Parlament per controlar l’acció de govern són les proposicions no de llei, mitjançant les quals els grups parlamentaris formulen propostes de resolució a la cambra; la finalitat és instar l’administració pública que pertoqui a l’adopció de mesures relacionades amb un determinat àmbit, amb el benentès que no tenen força de llei.  

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de març de 2012, va acordar per unanimitat crear una ponència específica a fi d’elaborar un pla de feina consensuat entre tots els agents implicats per tal d’atendre en les millors condicions possibles la ciutadania de les Illes Balears afectada per una malaltia mental.

 

Tràmits

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): ponències especials.

− Número d'expedient: 08-2012/POES-0001.

− Títol: ponència especial sobre l'impuls de l'atenció de la salut mental a les Illes Balears.

− Dates extremes: 14/03/2012-27/05/2014.

− Legislatura: VIII.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa són d’accés restringit).

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

− Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 170, de 20 d’abril de 2011) (reglament vigent en el seu moment, no en l'actualitat). 

Documents consultables en línia:

Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: 08-2012/POES-0001. Des d'aquí, es pot consultar, no només tota la tramitació de l'expedient sinó també els documents que en formin part, que siguin de lliure accés. Aquest expedient té molts tràmits associats (més de dos-cents), en part atès que la seva durada es perllonga més de dos anys en el temps. Per altra banda, a més de la documentació referida a l'expedient en sentit estricte, les sèries relacionades són: Diari de sessions de la Comissió de Salut, Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i Actes de la Mesa del Parlament. L'informe de la ponència especial també es pot consultar íntegrament. 

Tràmits

Document del mes de juliol de 2021

Assignació dels escons de l'hemicicle de la X legislatura

Sessió d'investidura, 26 de juny de 2019

El document del mes de juliol versa sobre l’assignació d’escons als diputats i les diputades dels grups parlamentaris, i als membres del Govern de les Illes Balears, en les darreres eleccions, l’any 2019. Cada inici de legislatura s’han d’assignar els seients de l’hemicicle (Sala de Plens) entre els 59 diputats i diputades dels grups parlamentaris escollits a les eleccions. Així mateix caldrà ubicar a la Sala de Plens els membres del Govern que correspongui. El nombre total de diputats i diputades és invariable, però la representativitat dels grups parlamentaris dependrà dels resultats electorals; en canvi el nombre total de membres del Govern presents a l’hemicicle es modificarà a cada legislatura atenent, entre d’altres, a les conselleries creades. Si voleu veure la composició actual de l’hemicicle al portal web del Parlament el podeu consultar de forma interactiva i també descarregar-vos-el en PDF


Distribució d'esconsL’expedient d’assignació d’escons de la X legislatura, l’actual, el podeu consultar a Internet des de l’aplicació GTP. L’expedient s’inicia amb l’acord de dia 26 de juny de 2019 per part de la Mesa. I el 3 de juliol la presidenta del Govern, Francina Armengol, comunica a la cambra l’ordre en l’assignació dels escons dels membres del Govern (núm. de registre 3041/2019). Posteriorment, els grups parlamentaris també són cridats a comunicar la distribució dels seus diputats i les seves diputades segons un plànol provisional de l’hemicicle.  

Cal tenir en compte que aquest expedient encara no està tancat perquè, durant la legislatura, hi podrà haver modificacions, si un diputat o una diputada renuncia a la seva credencial o si hi ha variacions en els membres del Govern. En ambdós casos, qualsevol nou document generat o rebut, que entri o surti a través del Registre General serà consultable (excepte els d’accés restringit) des del mateix moment de la seva ingesta en el sistema. 

GLOSSARI

− Escó: seient reservat a la Sala de Plens del Parlament per a cada un dels diputats i les diputades i membres del Govern.

− Grup parlamentari: conjunt de diputats i diputades que es constitueix formalment com a tal a l'inici de la legislatura, mitjançant un escrit, signat per tots els que desitgen formar-ne part, on en figura la denominació i el nom de tots els membres, així com el de la persona que exercirà de portaveu i el dels diputats i les diputades que el puguin substituir. No poden constituir grup parlamentari separat diputats o diputades pertanyents a una mateixa formació política ni fraccionar-se en grups diversos els diputats i les diputades d'una mateixa candidatura electoral. Els grups parlamentaris han de ser formats, almenys, per tres diputats i/o diputades, llevat el Grup Parlamentari Mixt (articles 23 i següents del Reglament del Parlament).

Si voleu més informació sobre els grups parlamentaris la podeu consultar al portal web del Parlament. 

− Hemicicle: nom que rep la Sala de Plens del Parlament per la seva forma semicircular.

Expedient en paper

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): assignació d'escons.

− Número d'expedient: 10-2019/ESCO-0001.

− Títol: assignació dels escons de l'hemicicle de la X legislatura.

− Dates extremes: 26/06/2019-expedient obert.

− Legislatura: X.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa són d’accés restringit).

− Llengües: català i castellà.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

− Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 190, d’11 d’abril de 2019), article 64.

Documents consultables en línia:

Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: 10-2019/ESCO-0001. Des d'aquí, es pot consultar, no només tota la tramitació de l'expedient sinó també els documents que en formin part, que siguin de lliure accés. 

Document del mes de juny de 2021

Sol·licitud de documentació de les actes de les reunions de la Conferència de Presidents

Portada del llibret de la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i el Reglament del ParlamentDiu el Reglament del Parlament que la cambra "representa el poble de les Illes Balears, exerceix la potestat legislativa, aprova els pressuposts de la comunitat autònoma, controla l’acció de govern i exerceix totes les funcions que li atribueixen l'Estatut, les lleis i aquest reglament" (article 1.1).

En relació amb la funció de control de l'acció de govern, una de les activitats que generen més expedients són les sol·licituds de documentació

Els diputats i les diputades poden recaptar les dades, els informes o els documents en poder dels organismes públics que depenen de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de les administracions públiques que no en depenen a l'àmbit de les Illes Balears i de l'Administració de l'Estat i de les comunitats autònomes sobre qüestions relacionades amb les Illes Balears. 

En aquest cas, la diputada del Grup Parlamentari Mixt, Sílvia Tur Ribas, demana una còpia de les actes de totes les reunions de la Conferència de Presidents celebrades des del 14 de març del 2020 ençà. 

La Conferència de Presidents és l'òrgan de màxim nivell polític de cooperació entre l'Estat i les comunitats autònomes, i ocupa la cúspide del conjunt d'òrgans de cooperació multilateral. Està formada pel President del Govern, que la presideix, i pels presidents de les disset comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla. Es va constituir el 2004. 

annex de la resposta a la sol·licitud

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): Sol·licituds de documentació i informació.

− Número d'expedient: 10-2020/SODO-5544.

− Títol: Sol·licitud de les actes de les reunions de la Conferència de Presidents.

− Dates extremes: 01/10/2020-16/11/2020.

− Legislatura: X.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa són d’accés restringit).

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

− Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 190, d’11 d’abril de 2019), article 15.

Documents consultables en línia:

Entrada de la pregunta al Registre GeneralConsulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: expedient 10-2020/SODO-5544. Des d'aquí, es pot consultar, no només tota la tramitació de l'expedient sinó també els documents que en formin part, que siguin de lliure accés, que en aquest cas serien:

Sol·licitud de documentació al Registre General

Comunicació del Parlament a la diputada de l'admissió a tràmit de la seva sol·licitud.

− Comunicació del Parlament al Govern de l'admissió a tràmit.

− Resposta del Govern a la diputada: ofici + resposta.

Comunicació del Parlament a la diputada de la resposta del Govern.

Document del mes de maig de 2021

Primer llibre de registre d'entrades i sortides de telegrames

El Parlament de les Illes Balears, com qualsevol altra administració, compta amb un Registre General d’entrada i sortida de documents, que és la porta d'accés a través de la qual es relaciona amb l'exterior, però també internament. 

Llibre de registre de telegrames, dues cobertes El document d'aquest mes és el primer llibre de registre de telegrames del Parlament que, en aquest cas, conté tant les entrades com les sortides perquè és un llibre capiculat. De telegrames en tenim 12 llibres, però només està capiculat el primer (entrades i sortides), la resta són tots de sortida

Que sigui capiculat vol dir que té dues portades i que es pot llegir en els dos sentits. Se sol utilitzar freqüentment per publicar, en un mateix llibre, dues versions del mateix text en diferents llengües. O, com en aquest cas, per dur en un mateix llibre el control sobre alguna àrea que té dos vessants diferenciats i interrelacionats: entrades i sortides. Però també podrien ser ingressos i despeses, etc. 

Si volguéssim donar més detalls sobre el contingut i la cronologia d'aquest primer llibre, podríem especificar que, pel que fa a les sortides, el primer telegrama registrat és de 7 d'octubre de 1983 i el darrer de 8 de novembre de 1984 (núm. de registre 1775 de 1984). I pel que fa a les entrades, van des de 21 de gener de 1984 fins a 25 de març de 1992 (núm. de registre 44 de 1992). Cal tenir en compte que la numeració es reinicia cada primer de gener. Així tindrem un assentament registral número 1, 2, 3, etc. de 1983, de 1984, de 1985, etc.  

Llibre de registre de sortida de telegrames, primer foliEn el primer assentament registral que figura en el llibre (sortides) es comunica al diputat Cosme Vidal que la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts, de la qual n'era president, s'havia de reunir el 13 d'octubre de 1984, a les 18 h. El destí del telegrama era Eivissa.

Les comissions són òrgans de treball integrats pels membres designats pels grups parlamentaris, en el nombre que acordi la Mesa, oïda la Junta de Portaveus, i en proporció a la importància numèrica d'aquests a la cambra. Tots els grups tenen dret a tenir, almenys, un representant a cada comissió. 

Les comissions preparen els projectes de llei i les proposicions de llei que es debaten en el Ple, controlen el Govern a través de les preguntes que hi formulen els diputats i les diputades, i decideixen actes d'impuls mitjançant l'aprovació de proposicions no de llei o altres resolucions. 

Així mateix, poden sol·licitar del Govern la informació i la documentació que considerin necessària, a més de recaptar la presència dels consellers i les conselleres, d'autoritats, de funcionaris públics i de persones competents en diverses matèries perquè els informin i assessorin. 

Cada comissió elegeix, entre els seus membres, una mesa formada per un president o una presidenta, un vicepresident o una vicepresidenta i un secretari o una secretària. 

Si voleu informació sobre les comissions actuals del Parlament la trobareu al portal web. I si us interessa saber quines comissions ha tengut el Parlament al llarg de la seva història o quina n'era la composició, ho podeu consultar a les memòries que trobareu penjades en PDF al catàleg de la biblioteca del Parlament (com per exemple, a la primera memòria que es va fer per als anys 1983 a 1985). 

Primer llibre de registre

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): Registre General d'Entrada i Sortida de telegrames (sèrie tancada).

− Títol: primer llibre d'entrada i sortida de telegrames (llibre capiculat).

− Dates extremes: Entrada: 21/01/1984-25/03/1992. Sortida: 07/10/1983-08/11/1984.

− Legislatura: I

− Volum i suport: 1 llibre, paper, 22 x 33 cm, 100 folis (50 + 50).

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés.

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: bon estat de conservació.

− Observacions: llibre capiculat.

Normativa:

Com que la sèrie està tancada, només hem tengut en compte la normativa d'aplicació per als anys que es va mantenir activa.

Llei sobre procediment administratiu, de 17 de juliol de 1958

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

dues pàgines el llibre de registre

Document del mes d'abril de 2021

Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple: actuacions per a l’erradicació de la processionària del pi a les illes d’Eivissa i Formentera (exp. 10-2021/PROP-0048)

Portada del llibret de la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i el Reglament del ParlamentDiu el Reglament del Parlament que la cambra "representa el poble de les Illes Balears, exerceix la potestat legislativa, aprova els pressuposts de la comunitat autònoma, controla l’acció de govern i exerceix totes les funcions que li atribueixen l'Estatut, les lleis i aquest reglament" (article 1.1).

Una de les funcions més importants del Parlament és, sens dubte, el control al Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que s’exerceix, entre d’altres, a través de les preguntes amb resposta oral al Ple. Els diputats i les diputades poden formular preguntes al Govern i a cadascun dels seus membres. Les preguntes poden ser amb sol·licitud de resposta escrita o de resposta oral davant Ple o davant comissió.

En el cas que ens ocupa, el de preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, l’objectiu és poder sol·licitar informació sobre un fet o una situació, o sobre si el Govern ha pres o prendrà alguna mesura en relació amb un assumpte, o si el Govern no trametrà a la cambra algun document o no la informarà sobre algun extrem.

Fotograma de la gravació en vídeo del Ple, amb la diputada formulant la preguntaEl document del mes d’abril de 2021 és una pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a les actuacions per a l’erradicació de la processionària del pi a les illes d’Eivissa i Formentera; que contestà el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir i Gual, en el Ple de dia 16 de febrer de 2021.

La tramitació de l’expedient es pot seguir a través de l’aplicació de gestió de la tramitació parlamentària GTP, accessible des del portal del Parlament, i s’inicia amb la presentació de la pregunta al Registre General de l’Oficialia Major, el 10 de febrer de 2021. Podem consultar no només la tramitació sinó també els documents relacionats, que siguin de lliure accés, com la publicació de la pregunta al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, la gravació en vídeo del Ple al canal de YouTube del Parlament i el Diari de Sessions del Ple.

Diari de sessions del Ple

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

− Número d’expedient: 10-2021/PROP-0048.

− Títol: actuacions per a l’eradicació de la processionària del pi a les illes d’Eivissa i Formentera.

− Dates extremes: 10/02/2021-15/03/2021.

− Legislatura: X.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa i del Ple són d’accés restringit).

− Llengües: català i castellà.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

− Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 190, d’11 d’abril de 2019), articles 171 a 180.

Documents consultables en línia:

Entrada de la pregunta al Registre General− Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: expedient 10-2021/PROP-0048. Des d'aquí, es pot consultar, no només tota la tramitació de l'expedient sinó també els documents que en formin part, que siguin de lliure accés. En aquest cas, per exemple, es podria visualitzar el PDF de l'entrada de la pregunta en el Registre General

− Publicació de la pregunta al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

− Vídeo del Ple de dia 16/02/2021 al canal de YouTube del Parlament de les Illes Balears: des del minut 27:03 fins al 33:05.

− Diari de sessions del Ple, núm. 68, de 16 de febrer de 2021, pàgines 4007-8.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 5/12/2023 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 54588988

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201