Òrgans parlamentaris

1.- Ple
2.- Mesa
3.- Junta de Portaveus
4.- Presidència
5.- Diputació Permanent
6.- Comissions

Ple

El Ple és la reunió de tots els diputats i les diputades en sessió convocada amb les formalitats previstes en el Reglament de la cambra. És l’òrgan suprem del Parlament i, com a tal, li corresponen les competències essencials que se li atribueixen. Per poder adoptar acords vàlidament, s’ha de comptar amb l’assistència de la majoria dels diputats i les diputades. El Ple es reuneix a la Sala de les Cariàtides de la seu del Parlament, on els diputats i les diputades ocupen els seus escons d’acord amb la seva adscripció als grups parlamentaris. Els membres de la Mesa -el president o la presidenta del Parlament, els vicepresidents i els secretaris- disposen d’una ubicació específica a la sala, igual que el Govern de les Illes Balears.

Mesa

La Mesa del Parlament és l’òrgan de govern i gestió de la cambra, així com la seva representació col·legiada. És integrada pel president o la presidenta del Parlament, dos vicepresidents i dos secretaris (primer i segon, en ambdós casos), elegits pel ple a la sessió constitutiva del Parlament, a l’inici de la legislatura, d’entre els diputats i les diputades. En l’exercici de les seves funcions, la Mesa programa i coordina els treballs parlamentaris, en fixa el calendari d’activitats, qualifica i tramita els escrits adreçats a la cambra, elabora el pressupost de l’assemblea i en controla l’execució.

Junta Portaveus

La Junta de Portaveus és formada pels portaveus de cada grup parlamentari, sota la presidència del president o la presidenta del Parlament. És un òrgan de caràcter eminentment polític que intervé en els aspectes essencials del funcionament de la cambra, tals com audiència en la programació de les línies generals d’actuació i en la fixació del calendari d’activitats, o en la determinació de l’ordre del dia de les sessions del ple, que fixa la Presidència, d’acord amb aquesta junta i oïda la Mesa. Les decisions de la Junta de Portaveus s’adopten seguint el criteri del vot ponderat, és a dir, el vot de cada portaveu val tant com el nombre de membres del grup parlamentari que representa.

Presidència

La Presidència ostenta la representació unipersonal de la cambra, n'assegura la bona marxa dels treballs, dirigeix i coordina l'acció de la Mesa i assumeix la direcció i l'ordre dels debats. També li correspon de complir i fer complir el Reglament, interpretar-lo en casos de dubte i suplir-lo, en els d'omissió. En el cas que per a això hagi de dictar una resolució de caràcter general, és necessari que hi remitgi el parer favorable de la Mesa i la Junta de Portaveus.

Diputació Permanent

La Diputació Permanent és l’òrgan encarregat de vetllar pels poders del Parlament i assegurar-ne la continuïtat de l’acció quan la cambra no es trobi reunida, hagi estat dissolta o n’hagi expirat el mandat. La Diputació Permanent és presidida pel president o la presidenta del Parlament i la integra el nombre de diputats i/o diputades que fixi la Mesa -amb un mínim d’onze-, oïda la Junta de Portaveus, que s’atribueixi a cadascun dels grups parlamentaris en proporció a la importància numèrica respectiva.

Comissions

Les comissions són formades pel nombre de diputats i diputades de cada grup parlamentari que estableixi la Mesa -oïda la Junta de Portaveus-, en proporció a la seva importància numèrica, amb un mínim d’un representant per grup. La composició i l’organització en són anàlogues a les del Ple, però a una escala més reduïda.

El Reglament del Parlament preveu diferents comissions, cadascuna de les quals s’ocupa d’una determinada àrea de l’activitat de la cambra. Les comissions poden ser permanents o no permanents, i les primeres, al seu torn, legislatives o no legislatives.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
    Nre. de visites : 63142086

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201