Iniciativa legislativa popular

 

Accés a la publicació de la llei al BOCAIB Publicació de la Llei 4/1991, de dia 13 de març, reguladora de la Iniciativa legislativa popular a les Illes Balears, al BOCAIB

Publicació de la Llei 4/2018, de 12 de juny, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes Balears, al BOIB

 

La iniciativa legislativa popular, reconeguda a l’article 47.3 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears constitueix un clar exemple de participació directa dels ciutadans en els afers públics i és una de les escasses institucions de democràcia directa (o, millor dit, de democràcia semidirecta) reconegudes en l’ordre constitucional espanyol.

Aquesta facultat d’iniciativa legislativa en favor dels ciutadans no és de cap manera incondicionada, ja que l’article 47.3 de l’EAIB quan disposa que “la iniciativa popular s’exercirà en la forma i en les condicions que la llei establirà” posa de manifest que es tracta d’un dret de configuració legal, subjecte, en conseqüència, als límits consignats a la seva llei reguladora. A més de l’article 87.3 de la Constitució i de la Llei Orgànica 3/1984, de 26 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular, a l’àmbit autonòmic balear el bloc regulador d’aquesta matèria està format pel ja esmentat article 47.3 de l’EAIB, pels articles 130 i 132 del Reglament del Parlament de les Illes Balears i, fonamentalment, por la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes Balears.

Conformement amb aquesta llei, la iniciativa legislativa s’exercirà mitjançant proposicions de llei subscrites per un nombre no inferior a 10.000 signatures de ciutadans majors d’edat inscrits en el cens electoral i amb veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears o, si n’és el cas, pel 30% dels electors d’una circumscripció electoral, sense que sigui exigible superar la xifra fixada amb caràcter general. Les matèries sobre les quals pot versar la iniciativa popular són totes aquelles sobre les quals la comunitat autònoma té competència legislativa, exceptuant-ne les següents: les institucions de la comunitat autònoma, els consells insulars i els municipis; la denominació, el territori, els idiomes i els símbols de la comunitat; les relatives a l’organització territorial establerta a l’article 8.1 de l’Estatut; les relacionades a l’article 87.3 de la Constitució; les referides a la planificació econòmica general a les Illes Balears; les de naturalesa pressupostària i tributària; i el règim electoral.

El procediment d’aquesta iniciativa s’inicia amb la presentació davant la Mesa del Parlament de la documentació següent: el text articulat de la proposició de llei, precedit d’una exposició de motius; una exposició detallada de les raons que n’aconsellen la tramitació i l’aprovació per part del Parlament; i, per últim, la relació de membres que formen la comissió promotora, amb expressió de les dades personals de cadascun i la indicació d’un domicili a efecte de notificacions. A continuació, la Mesa del Parlament examina aquesta documentació i, en el termini de quinze dies, es pronuncia sobre la seva admissibilitat parlamentària.

La resolució de la Mesa del Parlament pot decidir bé que la iniciativa presenta defectes esmenables, en el qual cas concedeix als promotors un termini d’un mes perquè procedeixin a corregir-los; bé que la iniciativa és inadmissible, en el qual cas els promotors poden plantejar un recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional; o bé admetre a tràmit la iniciativa. En qualsevol dels tres supòsits, la resolució de la Mesa es comunica a la comissió promotora i es publica al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Una cop admesa a tràmit la proposició de llei, la Mesa ho comunica al Govern de les Illes Balears perquè aquest, en un termini de quinze dies, en manifesti el criteri respecte de la presa en consideració, així com, si pertoca, la conformitat o no amb la tramitació si la proposició impliqués un augment dels crèdits o una disminució dels ingressos pressupostaris. Així mateix, la Mesa comunica a la comissió promotora l’admissió de la proposició de llei i els terminis concedits per a la recollida de signatures. Un cop rebuda aquesta notificació, correspon a la comissió promotora presentar davant la Mesa del Parlament els plecs necessaris per a la recollida de signatures, al principi dels quals haurà de figurar el text íntegre de la proposició de llei. Rebuts en el Parlament els plecs esmentats, la Mesa, en el termini de setanta-dues hores des de la seva presentació, els segellarà i enumerarà i els trametrà a la comissió promotora.

Des d’aquest moment la comissió promotora disposa d’un termini improrrogable de tres mesos per recollir les signatures de suport a la proposició de llei. Les signatures han d’estar recollides en els plecs abans esmentats, juntament amb el nom i els llinatges, el número del Document Nacional d’Identitat i el municipi en el cens del qual consta inscrit el ciutadà signant. A més, és necessari que les signatures siguin autenticades per un notari, per un cònsol, per un secretari judicial o pel secretari del consell insular o el secretari municipal que correspongui, respectivament, a l’illa o al municipi on figuri inscrit el signant o, en darrer lloc, per fedataris especials designats per la comissió promotora mitjançant escriptura pública notarial. Per tal de poder ser nomenat fedatari especial es requereix, a més de prestar jurament o promesa davant la Mesa del Parlament de donar fe de l’autenticitat de les signatures, no tenir antecedents penals, estar en plena possessió dels drets civils i polítics i tenir veïnatge administratiu a les Illes Balears.

Un cop transcorregut aquest termini, la Mesa del Parlament verificarà el nombre de signatures vàlides exigides. Si aquest nombre no s’assoleix, la proposició de llei decau i no pot tornar ser objecte de la iniciativa popular fins a la propera legislatura. Si, contràriament, s’assoleix el nombre de signatures exigit, la Mesa n’ordenarà la publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, i la comissió promotora té dret a ser indemnitzada per les despeses degudament justificades que hagi generat la seva actuació.

Publicada la proposició de llei al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, continua la tramitació de les proposicions de llei, amb la particularitat que en el tràmit de presa en consideració davant el Ple del Parlament, la comissió promotora podrà designar un dels seus membres per tal que en dugui a terme la defensa.

Finalment, amb l’objecte d’evitar noves despeses i nous esforços de la comissió promotora, la llei adverteix que els procediments d’iniciativa popular en tramitació quan el Parlament sigui dissolt, no decauran i consolidaran els tràmits previs al de la presa en consideració.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
    Nre. de visites : 63284134

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201