Acord de la Mesa sobre determinats models de documents en matèria de transparència

Un dels objectius de la reforma del Reglament del Parlament l’any 2019 fou reflectir en el text que regeix la vida de la cambra una sèrie de decisions emmarcades en el concepte de transparència, de manera que de forma ràpida i accessible es pugui conèixer tant l’activitat dels parlamentaris com l’acompliment dels seus deures. D’aquest manera, en els articles 16 i 18 del Reglament s’introdueix l’obligatorietat per part del Parlament de publicar a la pàgina web o al Butlletí Oficial del Parlament les retribucions, les dietes i les indemnitzacions dels membres de la cambra; els regals, els obsequis i les invitacions d’una determinada quantia que haguessin rebut per la seva condició de diputat o diputada; i l’assistència al Ple o a les comissions de què formin part. Aquesta informació requereix l’aprovació dels models que contenen la informació esmentada, així com alguns aspectes concrets sobre la tramitació.

En concret, els articles esmentats indiquen:

Article 16.3

“De forma trimestral, es publicaran a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears les retribucions, les dietes i les indemnitzacions dels diputats i les diputades, sense les dades que puguin afectar la seva intimitat. Així mateix, hauran de realitzar una declaració semestral relativa a l’exercici de la seva funció i d’aquells regals, invitacions o obsequis que haguessin rebut per la seva condició de diputat o diputada amb un valor que es fixarà per la Mesa del Parlament a cada legislatura."

Article 18.2

“Al final de cada període de sessions, la Mesa del Parlament publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i al Portal de Transparència, l’assistència dels diputats i les diputades a les sessions del Ple i de les comissions de què formin part."

En aquest context, la Mesa, en sessió de dia 14 de desembre de 2020, adopta els següents ACORDS:

1. S’aproven els models relatius a les retribucions (Annex I), les dietes i les indemnitzacions dels diputats i les diputades (Annex II), prevists a l’article 16.3 del Reglament del Parlament, així com el model relatiu a les despeses de viatges de diputats i diputades (Annex III) que es publicaran, per part dels serveis de la cambra, a la pàgina web. Aquests models es publicaran de forma trimestral de manera que el trimestre de gener a març, es publicarà l’1 de maig; el trimestre d’abril a juny, es publicarà l’1 d’agost; el trimestre de juliol a setembre, es publicarà, l’1 de novembre; i el trimestre d’octubre a desembre, es publicarà l’1 de febrer.

Per possibilitar la publicació de les dietes i les indemnitzacions en els terminis esmentats, els diputats i les diputades han de comunicar als Serveis Econòmics el total de les dietes, el quilometratge o l’aparcament dins la primera quinzena del mes següent en què es varen meritar.

2. S’aprova el model de declaració de despeses semestrals relatives a l’exercici de la seva funció i d’aquells regals, obsequis i invitacions que haguessin rebut per la seva condició de diputat o diputada amb un valor igual o superior als 100 euros, previst a l’article 16.3 in fine (Annex IV). La declaració constitueix una obligació personal de cada diputat o diputada i s’haurà de presentar per cada un o una en el supòsit que hagin efectuat despeses o rebut invitacions, obsequis o regals per raó del seu càrrec; i s’entén que s’exonera de l’obligació de presentar-la en el supòsit contrari.

S’entenen per despeses semestrals totes aquelles depeses que es generin que no siguin dietes, indemnitzacions, viatges o derivades d’actes institucionals, o actes de diverses persones amb despeses conjuntes sense desglossament individual.

Quan es tracti de despeses derivades d’actes institucionals o de diverses persones amb despeses conjuntes sense desglossament individual, es farà una declaració per cada acte d’acord amb el model de declaració de despeses confeccionat per Protocol (Annex V).

3. S’aprova el model d’assistència dels diputats i les diputades al Ple i a les comissions previst a l’article 18.2 del Reglament del Parlament (Annex VI). Es publicarà per part dels serveis de la cambra al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i al Portal de Transparència de la web del Parlament, al final de cada període de sessions.

4. Els models es publicaran al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i a la web del Parlament.

5. La publicació de l’assistència dels diputats previst a l’article 18.2 es farà en el model que es conté a l’Annex VI des de l’inici de la legislatura. La resta dels models continguts en els annexos en seran d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2021.

6. Aquests acords es trametran a tots els diputats i les diputades i a tots  els grups parlamentaris.

 

Icone PDF Annex I. Model Retribucions

Icone PDF Annex II. Model Altres indemnitzacions

Icone PDF Annex III. Model Despeses de viatges

Icone PDF Annex IV. Model Despeses semestrals, regals, invitacions o obsequis

Icone PDF Annex V. Model Despeses institucionals o conjuntes

Icone PDF Annex VI. Model Assistència al Ple i a les comissions

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Política de Privacitat de dades*

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
    Nre. de visites : 66353052

Mapa Web   Política de privacitat   Avís legal

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201