AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/10/2016 a 31/10/2016(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
04/10/2016
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia.I. Preguntes: RGE núm. 13541/16, 13547/16, 13552/16, 13549/16, 13555/16, 13556/16, 13557/16, 13548/16, 13550/16, 13551/16, 13554/16, 13432/16 (ajornada a la sessió anterior), 13558/16, 13399/16 (ajornada a la sessió anterior), 13501/16, 13542/16 i 13553/16. II. Interpel·lació RGE núm. 9152/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a concertació de serveis públics. III. Moció RGE núm. 10211/16, presentada pel Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), relativa a política lingüística del Govern en matèria d'ensenyament, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 7205/16. IV. Compareixença del conseller competent, per tal de donar compliment de la resolució derivada de la Moció RGE núm. 8531/15, relativa a Pla contra desnonaments (escrit RGE núm. 10515/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular). V. Compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per tal de donar compliment de la resolució derivada de la Proposició no de llei RGE núm. 8461/15, relativa a estudi per posar ordre a la saturació de rent a cars i garantir un servei de qualitat (escrit RGE núm. 12140/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears). VI. Compareixença del conseller competent, per tal de donar compliment de la resolució derivada de la Moció RGE núm. 9927/15, relativa a rescat energètic (escrit RGE núm. 10516/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular). VII. Compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per tal de donar compliment de la resolució derivada de la Moció RGE núm. 1970/16, relativa a nou model de reconversió turístic (escrit RGE núm. 12527/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears).
DIMARTS
11/10/2016
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 13813/16, 13827/16, 13834/16, 13811/16, 13826/16, 13828/16, 13829/16, 13831/16, 13819/16, 13824/16, 13825/16, 13833/16, 13832/16, 13812/16 i 13830/16. II. Interpel·lació RGE núm. 10508/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política educativa del Govern. III. Proposicions no de llei: 1.RGE núm. 6831/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a l'empresa familiar; 2.RGE núm. 7652/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a liquidació del deute de 241 milions d'euros contret pel Govern d'Espanya amb el Govern de les Illes Balears vinculat als convenis en matèria de carreteres signats per ambdues administracions els anys 1998 i 2004; 3. RGE núm. 8179/15, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a convertir el bo social en una mesura efectiva contra la pobresa energètica a l'àmbit elèctric.
DIMARTS
18/10/2016
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 14476/16, 14461/16, 14471/16, 14472/16, 14473/16, 14478/16, 14479/16, 14475/16, 14464/16, 14477/16, 14480/16, 14474/16, 14463/16, 14462/16 i 14481/16. II. Interpel·lació RGE núm. 6259/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en matèria d'infraestructures educatives. III. Moció RGE núm. 14386/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a concertació de serveis públics, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 9152/16. IV. Compareixença del Govern de les Illes Balears, per tal de donar compliment de la resolució derivada de la Moció RGE núm. 4652/16, relativa a inserció laboral de col·lectius vulnerables. (Escrit RGE núm. 13669/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular). V. Escrit RGE núm. 14455/16, complementat amb el RGE núm. 14487/16, de sol·licitud de compareixença, amb debat i votació, de la Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2017. VI. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de llei RGE núm. 10014/16, pel qual es dissol el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Menorca.VII. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de Llei, RGE núm. 10014/16, pel qual es dissol el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Menorca. VIII. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de Llei, RGE núm. 11390/16, pel qual s'estableixen ajudes socials a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut un tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit sanitari públic de les Illes Balears. IX. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de Llei, RGE núm. 11390/16, pel qual s'estableixen ajudes socials a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut un tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit sanitari públic de les Illes Balears. X. Elecció d'un membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears.
DIMARTS
25/10/2016
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 14638/16, 14614/16, 14612/16, 14635/16, 14634/16, 14636/16, 14639/16, 14643/16, 14646/16, 14617/16, 14637/16, 14616/16, 14642/16, 14647/16, i 14784/16 (en substitució de la 14640/16). II. Interpel·lació RGE núm. 14330/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria tributària. III. Moció RGE núm. 14564/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política educativa del Govern, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10508/16. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 2687/16 presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista i Podem Illes Balears, relativa a proposta de creació d'una ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de cànnabis (CSC) i de l'ús terapèutic del cànnabis. 2. RGE núm. 5481/15, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a rescat de la concessió del túnel de Sóller.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 27/02/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 55473528

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201