El Parlament aprova la Llei de residus i sòls contaminants de les Illes Balears

Notícia del Parlament - 29 de gener de 2019

Pretén posar fre a l'ús de plàstics d'un sol ús, fixa mesures per a la reducció de residus i estableix la recollida selectiva de matèria orgànica, tèxtil i de l’oli, entre d'altres mesures.

Durant la tercera sessió plenària extraordinària celebrada aquest matí al Parlament, després de les preguntes de control a l’Executiu, s’ha aprovat el dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei de residus i sòls contaminants de les Illes Balears.

Tramitació parlamentària

El Projecte de llei fou aprovat pel Consell de Govern a proposta de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca dia 22 de juny de 2018 i entrà al registre del Parlament dia 2 de juliol de 2018 (RGE 7154/2018), complementat amb l’escrit RGE 7155/18.

El 21 de novembre de 2018  es va constituir la ponència en el si de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, que redactà el seu informe dia 18 de gener de 2019. La Comissió votà i aprovà el dictamen, dia 23 de gener de 2019.

Al llarg de totes aquestes reunions en comissió s’han acceptat i transaccionat part de les esmenes presentades pels grups parlamentaris.

La llei ha comptat amb el suport de la majoria del Ple en tots els seus articles. Durant el debat, s’han rebutjat totes les esmenes mantingudes pels grups parlamentaris per debatre en sessió plenària.

El debat en sessió plenària s’ha iniciat avui amb la intervenció del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, Vicenç Vidal, per presentar el Projecte de llei. Tot seguit, s’ha passat al debat de les 71 esmenes mantingudes al Projecte de llei  (amb les intervencions dels parlamentaris: Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), amb 10 esmenes; Olga Ballester (Mixt-Ciudadanos), amb 21 esmenes; Antònia Perelló (Popular), amb 26 esmenes; i Aitor Morràs (Podem Illes Balears), amb 14 esmenes. 

A continuació s’ha procedit al torn a favor o en contra de les esmenes, amb les intervencions de: Miquel Gallardo (MÉSxMallorca), Patricia Font (MÉSxMenorca) i Damià Borràs (Socialista).

Contingut

La Llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears s’estructura en nou títols, sis disposicions addicionals, sis disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals. Aquesta Llei conté un total de vuitanta articles i set annexos.

El títol I conté les disposicions i els principis generals, l’objecte i la finalitat de la Llei, i els principis que han de regir la planificació i la gestió dels residus, com els d’autosuficiència i proximitat, la jerarquia, les accions de sensibilització, l’educació i conscienciació, i la necessitat de la implementació progressiva del pagament per generació, real i efectiu, a través dels preus públics, tarifes i taxes.

El títol II estructura el règim competencial en matèria de residus partint de la situació actual i aportant-hi claredat i seguretat jurídica.

El Govern de les Illes Balears manté la competència en planificació de residus perillosos, la d’autorització, vigilància, inspecció i sanció de les activitats de producció i gestió de residus, la de trasllat de residus i la potestat reglamentària i de desplegament normatiu en l’àmbit regulat per aquesta Llei.

Els consells insulars mantenen la competència en planificació de residus no perillosos que estan exercint, el tractament insularitzat i obligatori dels residus domèstics mesclats, i els ajuntaments, en recollida i també en vigilància, inspecció i sanció en l’àmbit dels residus domèstics.

La Llei prohibeix la importació de residus per tractar-los en instal·lacions públiques de les Illes Balears

El títol III vol garantir els objectius de la Llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears i establir mesures adients per arribar a assolir-los. Conté mesures per a la prevenció, la reutilització i la disminució de la condició de perillositat dels residus, reducció qualitativa i quantitativa, així com per evitar el malbaratament alimentari, reduir la generació de residus d’envasos o garantir-ne la gestió efectiva.

El títol IV es dedica a la futura creació de l’Ens de Residus de les Illes Balears, adscrit a la conselleria competent en matèria de medi ambient, amb personalitat jurídica pròpia i responsable de l’execució del Fons de Prevenció i Gestió de Residus, d’acord amb les directrius establertes pel Govern de les Illes Balears.

Els títols V i VI, dedicats a la regulació del règim administratiu de la producció, la possessió i la gestió de residus a les Illes Balears, i quant al règim aplicable per a determinats residus, com els de construcció i demolició, els llots de les aigües residuals urbanes o els vehicles fora d’ús, pretenen complementar i adequar a la realitat i als problemes de la Comunitat Autònoma les previsions, més generals, de la normativa estatal.

El títol VII es dedica als aspectes relatius al control dels sòls afectats per contaminació antròpica, a la declaració de sòls degradats i contaminats, al seu registre i als procediments per a la recuperació.

En el títol VIII es vol donar la importància que ha de tenir la informació en matèria de residus.

Disposar de dades suficients, contrastables i estandarditzades, a les quals la població ha de tenir accés, permetrà un seguiment real i efectiu dels plans de residus i un compliment dels objectius propis o demanats per l’Estat espanyol o la Unió Europea.

Finalment, el títol IX, dividit en dos capítols, es deixa per a aspectes relatius al règim de vigilància, control i inspecció d’infraccions en matèria de residus i sancionador de la Llei.

Les disposicions addicionals fan referència als mitjans necessaris per assegurar el compliment de la Llei, la tramitació electrònica i els registres informàtics, la declaració de subproductes i la fi de la condició de residu, les entitats col·laboradores, les llicències d’activitats i el cànon sobre l’abocament i la incineració de residus, que només s’aplicaria en cas de no complir els objectius marcats per la Llei.

Les disposicions transitòries es refereixen fonamentalment a establir terminis en l’àmbit de la planificació, la tramitació electrònica, la recollida de noves fraccions de residus, l’adaptació de tributs, la regulació de deixalleries i la planificació dels consells insulars.

La disposició derogatòria única es refereix a un aspecte concret de derogació normativa, i les dues disposicions finals, a l’habilitació per al desplegament reglamentari de la norma i a l’entrada en vigor.

Els annexos estableixen el contingut del Registre de producció i gestió de residus de les Illes Balears (annex 1), el model de declaració responsable per al trasllat de residus (annex 2), la documentació per adjuntar a la sol·licitud d’autorització per a instal·lacions de gestió de residus (annex 3), la comunicació de transportista amb caràcter professional (annex 4), el contingut del Registre de sòls contaminats, de sòls degradats, de processos de recuperació voluntària i de declaració de sòl contaminat (annex 5), els nivells genèrics de referència per a metalls pesants a les Illes Balears (annex 6) i el model per a la declaració de dades relatives als residus municipals (annex 7).

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
    Nre. de visites : 63297171

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201