El Parlament rebutja l'ampliació de l'aeroport de Son Sant Joan i demana que les entitats locals puguin usar els superàvits acumulats

Notícia del Parlament - 7 de juliol de 2020

A més de l’aprovació de dues Proposicions de llei, al començament de la sessió plenària s’han substanciat les divuit preguntes de control al Govern i una interpel·lació en matèria educativa

A la tercera sessió extraordinària prevista per avui matí, el Ple ha aprovat dues Proposicions no de llei. La primera, presentada pels grups parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, ha estat aprovada per unanimitat a tots els punts de l'articulat.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a modificar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i sostenibilitat Financera, per tal d’eliminar l’aplicació de la regla de despesa a les entitats locals financerament sanejades i també a les no sanejades amb dos exercicis de superàvit i que tenguin romanents de tresoreria per tal de poder utilitzar els superàvits acumulats per invertir-los en polítiques socials i finançar serveis i infraestructures bàsiques per a la ciutadania (Amb esmena de modificació del Grup Parlamentari Unidas Podemos)

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a permetre que les entitats locals amb comptes públics sanejats puguin aprovar i executar els pressupostos amb dèficit, mentre duri la crisi econòmica i social derivada del COVID19 i a revisar les restriccions a la concertació d’operacions d’endeutament per part de les entitats locals que presenten els comptes publiques sanejats i també dels no sanejats amb dos exercicis de superàvit i que tenguin romanents de tresoreria (Amb esmena de modificació dels grups parlamentaris Unidas Podemos i Popular)

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a eliminar la regulació de les taxes de reposició dels efectius en l’administració local.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a traslladar aquests acords als diferents organismes FELIB, FEMP, Conselleria d’Hisenda i Administracions i Relacions Exteriors, Ministeri d’Hisenda.

5.-El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a modificar la normativa per tal de permetre que les entitats locals puguin eximir i bonificar impostos i taxes, fins que el PIB recuperi els nivells previs a la crisi del COVID19. (Esmena d’addició del Grup Parlamentari Popular)

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a modificar la normativa que pertoqui per tal de permetre que les entitats locals que ho estimin convenient, puguin destinar els fons líquids de tresoreria a subscriure deute públic de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o, si escau, d’altres entitats locals, evitant així el pagament de comissions que es produeix actualment. (Esmena d’addició del Grup Parlamentari Popular)

7.- El Parlament de les Illes Balears rebutja totalment la possibilitat de que el Govern d’Espanya confisqui els romanents acumulats per les entitats locals, per fer front a la crisis del COVID19 i exigeix que els romanents siguin aprofitats íntegrament per les entitats locals que els hagin generat. (Esmena d’addició del Grup Parlamentari Popular)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

Han presentat la Proposició no de llei els diputats Jordi Marí (Socialista) i Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca).

La diputada Antonia Martín (Unidas Podemos), ha presentat dues esmenes a l’articulat de la Proposició no de llei (RGE 10271/2020 i 10272/2020). Per altra banda, el diputat Antoni Costa (Popular) ha defensat sis esmenes de modificació i d’addició de nous punts. Diverses d’aquestes esmenes han estat acceptades pels grups proposants i incorporades a l’articulat de la iniciativa.

Al torn de fixació de posicions han intervingut Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Sergio Rodríguez (VOX), Josep Melià (El PI) i Patrícia Font (Mixt-MÉS per Menorca).

 

La segona Proposició no de llei, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista, relativa a rebuig a l’ampliació de l’Aeroport de Son Sant Joan, ha estat també aprovada, amb el resultat següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears rebutja l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan i les obres de reordenació encaminades a un increment de la capacitat actual.

Aprovat per 31 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, El PI, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 en contra (VOX, Ciudadanos i Popular)

2.- El Parlament de les Illes Balears reclama a AENA més responsabilitat amb l’entorn econòmic, humà i natural en què opera.

Aprovat per 53 vots a favor i 3 abstencions (VOX)

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat espanyol a impulsar, amb AENA i la participació de les institucions de les Illes, un nou Pla Director Sectorial per l’Aeroport de Son Sant Joan, adequat a la realitat actual.

Aprovat per 52 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions (VOX)

4.- El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern de l’Estat Espanyol la cogestió aeroportuària per part de les autoritats de les Illes Balears a fi de poder influir en la regulació dels fluxos turístics, entre d’altres.

Aprovat per 52 vots a favor i 4 en contra (VOX)

5.- El Parlament de les Illes Balears considera que és imprescindible i prioritari un estudi de capacitat de càrrega de les Illes Balears en ser un territori insular -i per tant molt vulnerable- i disposar d’uns recursos i d'unes infraestructures limitades. És per això que es reclama a AENA que elabori aquest estudi de forma prioritària abans de seguir amb projectes d’obra.

Aprovat per 53 vots a favor i 3 abstencions (VOX)

6.- Vist l’anunci, per part del director de l’Aeroport de Son Sant Joan (AENA), de reformular el projecte d’ampliació, s’insta AENA a obrir un espai de diàleg amb les institucions i entitats de les Illes Balears afectades per aquestes obres, entre d’elles el Parlament de les Illes Balears.

Aprovat per 53 vots a favor i 3 en contra (VOX)

7.- El Parlament de les Illes Balears insta AENA a millorar, conjuntament amb els sindicats, les condicions laborals dels empleats que presten els seus serveis a les instal·lacions dels aeroports de les Illes Balears.

Aprovat per unanimitat

8.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a promoure que AENA presenti un projecte de reforma dels aeroports de les Illes Balears per fer-ho més sostenible amb major eficiència energètica i amb ús d'energies renovables. Aquest projecte hauria de tenir les darreres millores tecnològiques i les més rigoroses mesures sanitàries contra la pandèmia de la Covid-19. (Esmena d’addició de Ciudadanos transaccionada)

Aprovat per 53 vots a favor i 3 en contra (VOX)

 Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

 

 

Interpel·lació i preguntes de control

Abans de l’aprovació d’aquestes dues Proposicions no de llei, el Ple, en sessions extraordinàries, ha debatut en primer lloc la Interpel·lació defensada per la diputada Núria Riera (Popular) al conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, en relació a la política general del Govern pel que fa a les ràtios escolars als centres educatius de les Illes Balears.

A continuació, a la segona sessió extraordinària, s’han substanciat aquestes divuit preguntes de control al Govern.

RGE núm. 9950/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: Què opina el Govern que el 2019 només el 0,20% de la contractació de producció aliena d’IB3 hagi correspost a productores menorquines? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9951/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sr. Conseller, per què les Illes Balears no han aconseguit allargar els ERTO amb les mateixes condicions que l’arxipèlag canari? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9944/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent: Sra. Pilar Costa, quina opinió li mereix l’atac sofert per la nostra diputada Rocio de Meer i l’assetjament a altres membres i simpatitzants de VOX? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9928/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Durant la setmana passada l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia signà dos decrets amb els quals instava el desnonament dels apartaments Don Pepe després de la inspecció tècnica efectuada el dilluns passat. Farà el Govern alguna cosa per salvaguardar el futur dels propietaris i arrendataris que demà es poden quedar sense casa? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9942/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, quina valoració fa de l’activitat econòmica que es desenvolupa a Balears un cop finalitzat l’estat d’alarma a les seves àrees de Turisme i Treball? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9954/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Com valora el Govern la previsió de l’ONG Intermón Oxfam que Balears serà la comunitat autònoma on més creixerà la pobresa després de la pandèmia amb un increment d’un 11,7% del percentatge de persones per davall de la línia de pobresa? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9955/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quina serà d’ara en endavant la política del Govern pel que fa al turisme de creuers? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9956/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sr. Conseller de Medi Ambient, quan pensa solucionar el problema de renous que genera la instal·lació suplementària d’energia elèctrica de Formentera? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9957/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sr. Conseller d’Educació, com valora la finalització de l’actual curs escolar? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9958/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quan té previst el Govern adjudicar la contracta de neteja de platges d’Eivissa i Formentera? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9959/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge quines actuacions pensa dur a terme el Govern per fer front a la recent pujada de preus dels bitllets d’avió? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9960/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quines actuacions pensa dur a terme el Govern per evitar concentracions excessives de gent a festes populars que se celebrin aquest estiu? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9661/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, quina valoració fa el Govern del Reial decret llei 24/2020, aprovat per l’executiu del Sr. Sánchez en relació amb els ERTO? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9949/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: Com pensa afrontar el Govern la problemàtica endèmica de la connectivitat de Menorca? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9948/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sra. Presidenta, com valora l’inici d’aquesta temporada turística atípica a les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9943/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent: Sra. Armengol, creu que el seu pla de reactivació i el del Govern d’Espanya salvaran el teixit productiu i empresarial de Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9952/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Senyora Presidenta, consentirà un nou menyspreu del Govern central a les Illes Balears com la darrera concessió de prerrogatives especials per a les Illes Canàries en relació amb l’extensió dels ERTO? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 9962/20, del diputat Gabriel Company i Bauzà, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Armengol, quina planificació de reactivació de la nostra comunitat autònoma té prevista? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
    Nre. de visites : 63299504

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201