El Parlament aprova una iniciativa legislativa per a la contenció de les rendes de lloguer

Notícia del Parlament - 27 de setembre de 2022

Ara tres diputats autonòmics hauran de defensar proposició de llei aprovada davant el Congrés. També s'han substanciat les preguntes de control al Govern balear per part dels grups parlamentaris, una interpel·lació relativa a l'habitatge i s'han votat dues proposicions no de llei: una que feia referència a l'activitat econòmica balear i l'altra a la condemna de la masacre de Melilla.

 PREGUNTES

Al primer punt de l'ordre del dia s’han substanciat devuit preguntes de control al Govern les quals, amb el vídeo adjunt d'aquestes, han estat les següents:

PRIMERA. RGE núm. 8380/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línia d'ajudes dels fons Next Generation per a l'eficiència energètica, rehabilitació i descarbonització de les ciutats. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SEGONA. RGE núm. 7646/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que han quedat enrere en política social. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

TERCERA. RGE núm. 7631/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a transport gratuït per als alumnes de batxillerat i formació professional. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

QUARTA. RGE núm. 7635/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a seu de l’Agència Espanyola de Supervisió de la IA (Intel·ligència Artificial) a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

CINQUENA. RGE núm. 7636/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació de precarietat dels Serveis d’Urgències d’Atenció Primària -SUAP-. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SISENA. RGE núm. 7638/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a aplicació del 25% d’ensenyament en espanyol. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SETENA. RGE núm. 7640/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reserves marines a les aigües de les Pitiüses. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

VUITENA. RGE núm. 7645/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades de salut a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

NOVENA. RGE núm. 7642/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament del programa de l’IMSERSO. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DESENA. RGE núm. 7644/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció turística. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

ONZENA. RGE núm. 7647/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que han quedat enrere en educació. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DOTZENA. RGE núm. 7648/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que han quedat enrere en política d’habitatge. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

TRETZENA. RGE núm. 7649/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a petites i mitjanes empreses que es queden enrere. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

CATORZENA. RGE núm. 7641/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a justificació de la subvenció de 500.000 euros al Reial Mallorca. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

QUINZENA. RGE núm. 7630/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a transferència de competències en matèria de costes i litoral. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SETZENA. RGE núm. 7637/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mobilitat a Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DESSETENA. RGE núm. 7639/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a exigència als socis de Govern en relació amb la pujada de l’Impost del Turisme Sostenible (ecotaxa). [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DEVUITENA. RGE núm. 8381/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impostos per ajudar les famílies com fan altres comunitats autònomes. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la interpel·lació presentada Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge.

El diputat Marc Pérez-Ribas ha interpel·lat el conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears, Josep Marí, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

MOCIÓ

Al tercer punt de l'ordre del dia, s'ha procedit al debat i a la votació d'una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a l'inici del nou curs escolar 2022-2023 i la implantació de la LOMLOE.

La iniciativa ha estat APROVADA parcialment, amb votacions separades per punts, amb la redacció i els resultats de les votacions següents: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar durant el curs 2022-2023 amb les qualificacions numèriques i entrega de butlletí de notes cada tres mesos per al coneixement adequat del progrés d’aprenentatge de l’alumnat, atesa la falta de formació als docents i la falta d’informació a les famílies.

Rebutjat per 35 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista), 17 vots a favor (Maxo Benalal, VOX, Cs i Popular) i 3 abstencions (El Pi). 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Educació i Formació Professional a modificar la resolució aprovada en data 8 de setembre, per flexibilitzar el nou procediment d’avaluació, de forma que els docents comptin amb temps suficient per formar-se i familiaritzar-s’hi i els centres, si ho requereixen i per decisió del Claustre de cadascun, disposin de tot el curs 2022-2023 per elaborar la proposta pedagògica.

Aprovat per 52 vots a favor i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca). Amb esmena 8408/22 dels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Educació a la realització d’un pla per a la climatització de tots els centres públics i concertats de les Illes amb la seva respectiva dotació pressupostaria, vinculat a l’eficiència energètica i a la seva solarització.

Rebutjat per 28 en contra (Mixt-GxFormentera+PSIB-PSOE-EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 27 a favor (Maxo Benalal, VOX, Cs, El Pi i Popular). 

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta a inspecció educativa a revisar el compliment efectiu i l'eficàcia del Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l'abús escolar de les Illes Balears i a treballar al costat de Convivexit per a fer les consideracions de millora que estimi oportunes. Així com continuar potenciant el pla de convivència i contra l'abús escolar reforçant el treball amb pares, mares i testimonis de l'assetjament escolar a les aules.

Aprovat per unanimitat. Amb esmena 8412/22 dels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca. 

Cinquè.  El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Educació i a la Conselleria de Salut a col·laborar i coordinar accions conjuntes, com la formació a docents, amb recursos suficients al pla de prevenció contra el suïcidi i a poder actuar adequadament per detectar el més aviat possible qualsevol problema de salut mental de l’alumnat incloent les addiccions i amb
especial atenció a l’adolescència,en el marc de la xarxa integrada de serveis que preveu l'article 2.5 de la Llei d'Educació de les Illes Balears

Aprovat per unanimitat. Amb esmena de 8497/22 del Grup Mixt incorporada.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Educació que el transport escolar adaptat per a nins amb necessitats especials i discapacitat compti amb les condicions necessàries tals com: vehicles amb aire condicionat, que els trajectes en cap cas no superin una hora, que arribin a totes les rutes i que els monitors de suport comptin amb una formació prèvia adequada.

Rebutjat per 29 en contra (Mixt-GxFormentera+PSIB-PSOE-EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 26 a favor (Maxo Benalal, VOX, Cs, El Pi i Popular). 

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Educació a incrementar, segons les peticions dels centres tant públics com concertats, el nombre de ATE, ADE i PT per als nins amb necessitats especials amb l’objectiu d’una correcta atenció a la diversitat per a tot l’alumnat, tant per a una educació inclusiva de qualitat com per als centres d’educació especial.

Rebutjat per 29 en contra (Mixt-GxFormentera+PSIB-PSOE-EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 26 a favor (Maxo Benalal, VOX, Cs, El Pi i Popular). 

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Educació a incrementar i reforçar, a tota l’etapa d’educació infantil 0-3, el personal de suport als nins amb necessitats educatives greus de la nostra comunitat autònoma.  

Rebutjat per 29 en contra (Mixt-GxFormentera+PSIB-PSOE-EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 26 a favor (Maxo Benalal, VOX, Cs, El Pi i Popular). 

Novè. El Parlamento de las Islas Baleares insta a la Consejería de Educación a garantizar que el español sea lengua vehicular de la enseñanza en todas las etapas educativas si así lo eligen los padres.

Rebutjat per 33 vots en contra (Mixt, El Pi, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 21 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Cs i Popular). Amb esmena de 8350/22 del Grup VOX-Actua Baleares transaccionada incorporada.

Desè.  El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l'estat a dotar pressupostàriament les comunitats autònomes, d'acord amb els acords de la conferència sectorial, amb l'objectiu de baixar les ràtios, que els centres puguin comptar amb més recursos humans i materials. 

Aprovat per unanimitat. Amb esmena 8417/22 dels grups MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, amb transacció.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada popular Margalida Durán.

Tot seguit s'ha procedit a la defensa de les esmenes que han presentat els grups parlamentaris a la iniciativa:

- VOX-Actua Baleares (8350/22), defensada per Sergio Rodríguez.

- Mixt (8397/22), defensada per Josep Castells (MÉS per Menorca).

- Ciudadanos (8398/22), defensada per Patricia Guasp

- Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca (8407/22 a 8409/22, 8412/22 i 8417/22), defensades conjuntament per Carles Bona, Gloria Santiago i Joan Mas.

Al torn de fixació de posicions ha intervingut, pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, Lina Pons.

 

PROPOSICIÓ DE LLEI

Al quart punt de l'ordre del dia, s'ha APROVAT per 31 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 en contra (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Cs i Popular), el Dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial de la Proposició de llei de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre d'arrendaments urbans, la qual serà tramesa a la Mesa del Congrés dels Diputats per a la seva tramitació posterior. La iniciativa fou registrada pel Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca dia 9 de setembre de 2021 i presa en consideració pel Ple de la Cambra en sessió de dia 10 de maig de 2022 [NOTA INFORMATIVA]

Després de l'aprovació del Dictamen d'avui, els grups parlamentaris que vulguin presentar propostes de nomenament dels tres diputats que han de defensar la Proposició de llei al Congrés ho hauran de fer abans de demà dia 28 de setembre a les 10 hores, per tal que la Mesa d'acord amb la Junta de Portaveus en pugui fer la deseignació. A la propera sessió del Ple de la cambra es comunicarà el nom de les persones designades. 

Debat plenari

El debat de la iniciativa legislativa s'ha iniciat amb la defensa i debat de les esmenes que els grups parlamentaris han mantingut per a la plenària d'avui. Així, doncs, han intervingut Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Lluís Camps (Popular), Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares), Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Josep Ferrà (MÉS per Mallorca), Patricia Font (Mixt-MÉS per Menorca) i Joan Ferrer (Socialista). 

Contingut de la iniciativa

Aquesta proposició de llei consta d’un article únic que modifica l’article 10 i 17 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. El primer apartat de l’article únic modifica l'article 10 de l'esmentada llei. El segon apartat de l'article únic, doncs, modifica el primer apartat de l’article 17 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, amb l’objectiu de deixar clar que la renda en els contractes d’arrendaments d’immobles urbans l’estipularan les parts sense perjudici dels règims de contenció o moderació de rendes de lloguer d’habitatges que puguin aprovar les comunitats autònomes.

Per altra banda, el tercer apartat de l’article únic dóna cobertura legal al fet que les comunitats autònomes en els seus respectius àmbits territorials puguin establir els esmentats règims de contenció o moderació de rendes de lloguer. Aquests règims de contenció o moderació s’hauran de circumscriure en aquelles zones amb un mercat d’habitatge tensionat. A més, s’estableix que l’establiment d’aquests règims podrà preveure el seu respectiu règim sancionador i sistema de resolució extrajudicial de conflictes que eventualment es puguin produir entre arrendadors i arrendataris en contractes subjectes als règims de contenció o moderació de rendes.

Finalment, la iniciativa inclou una disposició final única que en regula l’entrada en vigor.

 

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Al quart i darrer punt de l'ordre del dia ha consistit en el debat i la votació de dues proposicions no de llei. 

La primera, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a l'adopció immediata de mesures per a l'adaptació de l'activitat econòmica balear a les circumstàncies actuals ha estat APROVADA parcialment, amb votacions separades per punts, amb els resultats i la redacció següent: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat d'identificació de les causes de les actuals dificultats econòmiques i dels seus corresponents efectes sobre les famílies, els autònoms i les empreses, amb la finalitat d'adoptar les mesures necessàries per a la seva recuperació i adaptació a la situació econòmica actual.

Aprovat per 48 vots a favor i 4 abstencions (Maxo Benalal i VOX). 

Segon. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat urgent de convocar una reunió de la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda Estat-comunitat autònoma de les Illes Balears per estudiar la dotació econòmica necessària i els sectors a compensar fiscalment a causa dels costos addicionals derivats de la insularitat (Mallorca), la doble insularitat (Menorca i Eivissa) i la triple insularitat (Formentera). 

Aprovat per 48 vots a favor i 4 abstencions (Maxo Benalal i VOX). 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que procedeixi a la reducció de la mena de l'Impost sobre el Valor Afegit aplicable als sectors econòmics estratègics de les Illes Balears.

Rebutjat per 27 vots en contra (Mixt-GxF-PSIB+PSOE-EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 19 vots a favor (Cs, El Pi i Popular) i 4 abstencions (Maxo Benalal i VOX). 

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que estableixi ajudes directes al sector del transport de mercaderies vinculat a l'activitat econòmica de les Illes Balears.

Aprovat per 48 vots a favor i 4 abstencions (Maxo Benalal i VOX). 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a determinar unes ajudes específiques al sector primari que incloguin l'exempció de quotes i taxes.

Aprovat per unanimitat.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a determinar de forma immediata una línia d'ajudes per a PIME i autònoms.

Aprovat per unanimitat. 

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a reduir el tipus d'IVA del 10% al 4% per als productes alimentaris i, més concretament, la carn el peix, els olis, l'aigua, la pasta seca i les conserves.

Rebutjat per 29 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 22 vots a favor (Maxo Benalal, VOX, El Pi, Cs i Popular). Esmena del Grup Popular acceptada per a la votació. 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa del Grup Ciutadans  ha estat defensada per la diputada Patricia Guasp.

El Grup Parlamentari Popular ha presentat una esmena (8420/2020) que, defensada per Antoni Costa, ha estat acceptada pel grup proposant i, per tant, incoporada com a punt nou per a la votació final de la iniciativa. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Antònia Martín (Unidas Podemos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Antonio Jesús Sanz (GxFormentera+PSIB-PSOE+EUIB) i Jordi Marí (Socialista). 

-------------------

La segona Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca relativa a la condemna de la massacre de Melilla ha estat APROVADA amb votacions separades per punts, amb la incorporació de nombroses esmenes, i amb els resultats següents: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva condemna per als fets ocorreguts el dia 24 de juny del 2022 a la ciutat de Melilla, concretament en la frontera entre el Regne del Marroc i el Regne d´Espanya i que varen tenir com a conseqüència la pèrdua de vides humanes i nombroses persones ferides.

Aprovat per 47 vots a favor i 4 vots en contra (Maxo Benalal i VOX). Amb esmena del Grup Ciudadanos 8399/22.

Segon.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a mantenir i reforçar els compromisos adquirits pel Regne d’Espanya en defensa dels drets humans i a continuar amb la seva defensa màxima i en tot moment, tant en el seu territori com fora d’ell. 

Aprovat per 45 vots a favor, 4 vots en contra (Maxo Benalal i VOX) i 3 abstencions (Cs). Amb esmena del Grup Socialista 8402/22.

Tercer.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i a les Corts Generals a adequar la Llei Orgànica 4/2015 per avançar cap a un marc normatiu que respecti escrupolosament els drets humans. 

Aprovat per 33 vots a favor, 16 vots en contra (Maxo Benalal, VOX i Popular) i 3 abstencions (Cs). Amb esmena del Grup Socialista 8403/22.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i a les Corts Generals a continuar amb el sosteniment de les relacions internacionals del Regne d’Espanya sobre la base dels drets humans i els principis democràtics recollits a la Constitució Espanyola, normativa europea i Dret internacional de llibertat, justícia i igualtat.

Aprovat per 48 vots a favor i 4 vots en contra (Maxo Benalal i VOX). Amb esmena del Grup Socialista 8404/22, transaccionada.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a continuar en la defensa dels acords internacionals i dels drets humans del poble sahrauí i a exigir als organismes internacionals el compliment del dretinternacional, inclòs el necessari referèndum d’autodeterminació del Sàhara Occidental, respecte a processos de descolonització inacabats.

Aprovat per 45 vots a favor, 4 vots en contra (Maxo Benalal i VOX) i 3 abstencions (Cs). Amb esmena del Grup Socialista 8405/22.

Sisè.  El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l’Estat i les Corts Generals a continuar en el desenvolupament de la política migratòria integral establerta per la UE, ordenada i basada en el respecte als drets humans garantint la integritat de les persones en el seu dret a la migració.

Aprovat per 40 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista i diputats Popular), 10 vots en contra (Maxo Benalal, VOX, diputats Popular) i 2 abstencions (El Pi). Amb esmena del Grup Socialista 8406/22.

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'estat a garantir una atenció sanitària i psicològica més atenció mèdica a territoris fronterers adequada i de qualitat a tots els hospitalitzats i familiars arran d'aquesta tragèdia que es trobin en sòl espanyol.

Rebutjat per 34 vots en contra (Maxo Benalal, VOX, Popular i Socialista), 17 vots a favor (Cs, El Pi, Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos) i 1 abstenció (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB). Amb esmena del Grup Unidas Podemos 8413/22, transaccionada. 

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'estat a habilitar l'accés a les oficines establertes a les fronteres de Ceuta i Melilla per a les persones que manifestin la seva voluntat de sol·licitar protecció internacional. 

Rebutjat per 16 vots en contra (Maxo Benalal, VOX, Popular), 11 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos) i 24 abstencions (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB, Cs, El Pi i Socialista). Amb esmena del Grup Unidas Podemos 8414/22, transaccionada. 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat exposada i defensada pel diputat Miquel Ensenyat. 

Diversos grups parlamentaris han presentat esmenes a la iniciativa que, algunes, han estat acceptades pel grup proposant:

- Grup Parlamentari Popular (8386/22 a 8388/22), defensades per Juan Manuel Lafuente. 

- Grup Parlamentari Ciudadanos (8399/22, 8400/22, 8410/22, 8411/22 i 8418/22) defensades per Juan Manuel Gómez

- Grup Parlamentari Socialista (8401/22 a 8406/22), defensades per Enric Casanova

- Grup Parlamentari Unidas Podemos (8413/22 a 8416/22), defensades per Esperança Sans

En el torn de fixació de posicions han intervingut els diputats i diputades: Jorge Campos (VOX-Actua Baleares), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca). 

 

 

 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 27/02/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 55469973

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201