El Ple aprova el Decret llei de mesures urgents en matèria urbanística durant la primera sessió plenària extraordinària

Notícia del Parlament - 24 de gener de 2023

 

Al primer ple extraordinari  d’avui,  l’únic punt de l’ordre del dia  s'ha validat el Decret llei 10/2022, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria urbanística (RGE núm. 23/2023).

Per 29 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 17 vots en contra (Vox, Ciudadanos i Popular) i 3 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears).  

Diversos grups parlamentaris han demanat que la proposta fos tramitada com a Projecte de llei, petició que ha estat rebutjada per 29 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) 20 vots a favor (Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular).  

La iniciativa fou aprovada día 27 de desembre de 2022 pel Consell de Govern i entrà al registre del Parlament de les Illes Balears dia 5 de gener de 2023 per sotmetre’l al debat i votació sobre la seva validació o derogació per part de la cambra autonòmica en sessió extraordinària.

 

Debat plenari

El debat del Decret s’ha encetat amb la intervenció, del conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir per fer l’exposició de les raons per les quals el decret llei ha estat promulgat.

Tot seguit, al torn a favor de la validació del Decret llei, han intervingut els diputats: Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca), Antonio Jesús Sanz (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB) i Joan Ferrer (Socialista). 

En el torn en contra de la validació del Decret llei, han intervingut els diputats: Sebastià Sagreras (Popular), Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos) i Jorge Campos (Vox-Actúa Baleares).

En el torn de fixació de posicions, ha intervingut el diputat Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears). 

 

Resum del contingut

Aquest decret llei s' estructura en tres articles, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

L'article 1 n'estableix l'objecte, finalitat i àmbit d'aplicació.

L'article 2  reclassifica determinats sòls urbans sense urbanització consolidada en compliment del mandat que se conté a I'apartat 6 del citat article 2, del Decret Llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears.

L’article 3 classifica com a sòl urbanitzable directament ordenat determinats terrenys del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, per a acollir habitatges de protecció pública per reallotjar als propietaris afectats per les actuacions dutes  a terme en relació amb el Don Pepe.

Disposició derogatòria única  estableix que queden derogades totes  les normes de rang igual o inferior que s'oposin a aquest decret llei, o siguin incompatibles amb el que disposa. La disposició final primera introdueix les modificacions de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears que s'han exposat a I'apartat IV d'aquest preàmbul.

La disposició final primera introdueix les modificacions de la Llei 121/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme  de les Illes Balears que s'han exposat a I'apartat IV d'aquest preàmbul.

La disposició final segona modifica I'annex I, cartografia de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears.

Per acabar, la disposició final tercera determina la vigència immediata d'aquest decret llei.

 

Principals mesures

 • S’apliquen mesures de contenció del creixement de nova urbanització i es prioritza la rehabilitació d’habitatges

 

 • L’executiu desclassificarà de manera subsidiària aquells terrenys que no s’hagin adaptat al Decret 9/2020

 

 • Inclou l’ampliació de les àrees naturals d’especial interès (ANEI) en 145 hectàrees, per incrementar la protecció territorial de les àrees naturals següents:

 

- Es Trenc: s’evita de manera definitiva la construcció de l’hotel de ses Covetes i es dona continuïtat al Parc Natural, on també es declaren àrea rural d’interès paisatgístic (ARIP) 11 hectàrees.

- Barrancs de Son Gual i Xorrigo i àrees naturals de la Serra de Tramuntana: se’n proposà la desclassificació en l’aprovació inicial del Pla General (PG) i del Pla d’Ordenació Detallada (POD) de Palma.

- Cala des Jondal: ja consta com a lloc d’interès comunitari (LIC) de la Xarxa Natura 2000.

Amb tot, a les Illes Balears hi haurà 170.642 hectàrees protegides sota la figura d’ANEI i 26.748 hectàrees sota la figura d’ARIP.

 

 • Es preveu que en els planejaments urbanístics generals municipals no es podran delimitar nous sectors de sòl urbanitzable quan les necessitats reals puguin ser resoltes amb actuacions de rehabilitació, regeneració i renovació urbana (quan al municipi hi hagi més d’un 15 % de sòl vacant o si aquest té una superfície equivalent a la proposta de nou creixement en sectors urbanitzables).

 

 • Excepcionalment, es podran delimitar nous sectors per fer-hi promocions públiques d’habitatges de protecció oficial, entre d’altres motius.

Això serà així quan es tracti d’un equipament públic del qual no es pugui assegurar la viabilitat tècnica i econòmica en el sòl disponible o quan l’equipament sigui de grans dimensions i calgui una superfície contínua major a la disponible en sòl urbà. Igualment, no es podran planificar nous sectors de sòl urbanitzable en àrees de prevenció de risc d’inundació.

 

 • El Decret llei 10/2022 classifica com a sòl urbanitzable directament ordenat terrenys del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, per tal de destinar-los a acollir habitatges protegits de promoció pública que permetin reallotjar els propietaris afectats per les actuacions duites a terme en relació amb els apartaments Don Pepe.

Les actuacions de transformació urbanística d’aquests terrenys es duran a terme mitjançant el sistema de reparcel·lació, compensació o cooperació, o mitjançant l’aplicació del sistema d’expropiació. Serà l’Ajuntament de Sant Josep el que defineixi l’instrument de gestió urbanística.

 

 • El Decret llei preveu mesures per reduir el consum d’aigua, com el foment de l’ús d’aigües regenerades per a la neteja i el manteniment dels equipaments i les infraestructures municipals, així com el reg de parcs i jardins públics. Així mateix, les edificacions en sòl rústic que no estiguin vinculades a explotacions agràries hauran de recollir les aigües pluvials de les cobertes per a la seva reutilització.

 

 • La mesura recollida en el Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears, amb què s’estableix el límit d’una piscina per finca, amb una superfície inferior a 35 m2 i un volum que no sobrepassi els 60 m3, s’aplicarà a totes les Illes Pitiüses i no únicament a Mallorca i Menorca, com fins ara.

 

 • En compliment del Decret llei 9/2020, el Govern de les Illes Balears, de manera subsidiària, desclassifica els terrenys que els consells insulars i l’Ajuntament de Palma no hagin adaptat a l’article 2 de la normativa esmentada, una vegada esgotats els terminis establerts.

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 23/04/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 55945702

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201