El Parlament valida un Decret llei per protegir la sargantana pitiüsa i la balear

Notícia del Parlament - 21 de febrer de 2023

També ha aprovat una proposició no de llei per garantir el dret a l'habitatge. 

 

PREGUNTES

Al  primer punt  de l'ordre del dia s'han substanciat desset preguntes  de control al Govern (quatre han estat ajornades) que, amb el vídeo adjunt d'aquestes, han estat els següents:

Primera. RGE núm. 839/23, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a previsions d’un segon cable amb Menorca. Ajornada a la sessió anterior. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Segona. RGE núm. 840/23, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a sentència del Tribunal Suprem sobre la declaració del monument de Sa Feixina com a bé catalogat del Patrimoni Històric Artístic de les Illes Balears. Ajornada a la sessió anterior. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Tercera. RGE núm. 1114/23, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a residència El Colisée a Eivissa. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Quarta. RGE núm. 1125/23, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a privatització de la torre de control de l’aeroport de Palma. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Quinta. RGE núm. 1126/23, de la diputada Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a flexibilització en l’aplicació de la regla de mínimis. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Sexta. RGE núm. 1133/23, de la diputada Vanessa Díaz i Ojeda, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per identificar i retirar les xarxes fantasmes. AJORNADA.

Sèptima. RGE núm. 1118/23, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del Govern per reduir la sensació de massificació. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Octava. RGE núm. 1121/23, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a HPO del solar de la comissari d’Eivissa. AJORNADA.

Novena. RGE núm. 1122/23, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compromisos en relació amb l’eliminació de barracons. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Dècima. RGE núm. 1130/23, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a acte l’homenatge a Aurora Picornell com himnes de caràcter polític utilitzant mitjans públics. AJORNADA.

Undècima. RGE núm. 1196/23, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a agressions als treballadors en els serveis i instal·lacions dependents del Servei de Salut. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Dotzena. RGE núm. 1124/23, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del servei d’acompanyament de menors en els vols entre illes. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Tretzena. RGE núm. 1134/23, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per garantir el manteniment del servei d’acompanyament de menors en els vols entre illes. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Catorzena. RGE núm. 1120/23, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d’espera per accedir a un habitatge. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Quinzena. RGE núm. 1123/23, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a encariment de les herències i venda de cases als estrangers. AJORNADA

Setzena. RGE núm. 1127/23, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes de la Llei del només sí és sí. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Dissetena. RGE núm. 1202/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d’inflació del mes de gener a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Divuitena. RGE núm. 1115/23, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a pesca recreativa amb embarcació. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Dinovena. RGE núm. 1131/23, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a polítiques econòmiques del Govern i millora de la vida dels ciutadans. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Vintena. RGE núm. 1128/23, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de la situació actual de la sanitat pública. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Vint-i-unena. RGE núm. 1129/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocurrències en matèries d’habitatge. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia s'ha substanciat la  interpel·lació presentada Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears relativa a Política i acció general del Govern en relació amb el compliment de l'Estatut d'Autonomia i la defensa dels drets de les Illes Balears.

El diputat Josep Melià ha interpel·lat la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garridoperquè donà explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l'executiu en qüestions de la política general referida.

MOCIÓ

Al  tercer punt  de l'ordre del dia  s'ha procedit al debat i a la votació d'una moció, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a l'aplicació de la LOMLOE durant el primer trimestre, la qual ha estat  REBUTJADA amb votació separada per punts, amb la redacció i els resultats de les votacions següents: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar, durant el curs 2022-2023, amb les qualificacions numèriques i l'entrega de butlletí de notes cada tres mesos per al coneixement adequat del progrés d’aprenentatge de l’alumnat, atesa la falta de formació i temps necessaris per als docents que ha propiciat que les famílies no puguin entendre les notes ni els informes que, des de la conselleria, s’han obligat a presentar, ja que tampoc no han tingut cap tipus d’informació prèvia.

Rebutjat per 29 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 17 vots a favor (Vox, El Pi i Popular) i 4 abstencions (Ciutadans). 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que, en el supòsit de no acceptar continuar, per a enguany, amb les qualificacions numèriques i amb un butlletí de notes cada tres mesos, es flexibilitzi molt més el grau d'implantació dels preceptes de la LOMLOE, com els criteris d’avaluació i l’elaboració d’informes per situacions d’aprenentatge, per tal de beneficiar la nostra comunitat educativa davant l’estrès i angoixa que els han provocat els diferents canvis que s’han obligat a emprendre des de la Conselleria d’Educació, sense comptar amb temps i formació prèvia suficient.

Rebutjat per 29 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 17 vots a favor (Vox, El Pi i Popular) i 4 abstencions (Ciutadans). 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar a tot el professorat de les Illes Balears cursos de formació prèvia en situacions d'aprenentatge i a reformular els criteris d'avaluació ja que, segons han manifestat el mateixos docents, es troben allunyats de la realitat de les aules.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 20 vots a favor (Vox, Cs, El Pi i Popular). 

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme una veritable política de suport i solidaritat als professors i, concretament, en el cas dels docents interins, a tenir en compte les reivindicacions d'aquest col·lectiu quant a la seva situació laboral i, molt especialment, a reflectir en les convocatòries d'oposicions les reivindicacions expressades per aquests docents tenint en compte la seva dedicació i trajectòria professional.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 20 vots a favor (Vox, Cs, El Pi i Popular). 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reduir, com a mínim, el 50% de les taxes per a les oposicions de docents interins, tant a primària com a secundària.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 20 vots a favor (Vox, Cs, El Pi i Popular). 

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a mantenir les llistes d'interins de docents per illes com una mesura de conciliació efectiva, atès el caràcter pluriinsular de la nostra comunitat autònoma.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 17 vots a favor (Vox, Cs i Popular) i 3 abstencions (El Pi). 

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a convocar oposicions a docents per illes com a mesura de conciliació efectiva, atès el caràcter pluriinsular de la nostra comunitat autònoma.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 20 vots a favor (Vox, Cs, El Pi i Popular).

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reconèixer la carrera professional a tot el personal docent interí.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 17 vots a favor (Vox, Cs i Popular) i 3 abstencions (El Pi). 

Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears perquè continuïn a les llistes d'interins els professors tècnics d'FP sense titulació, de la mateixa manera que ho fan les altres comunitats autònomes.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 20 vots a favor (Vox, Cs, El Pi i Popular).

Desè. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Educació a incrementar, segons les peticions dels centres, tant públics com concertats, el nombre d'ATE, ADE i PT per als nins amb necessitats especials amb l’objectiu d’una correcta atenció a la diversitat per a tot l’alumnat, tant per una educació inclusiva de qualitat com pels centres d’educació especial.

Rebutjat per 29 vots en contra (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 22 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Vox, Cs, El Pi i Popular).

Onzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a afegir una disposició addicional al Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la següent redacció:

"Disposició addicional 
Execució d’obres i actuacions en zones patrimoni històric artístic

Primer. El termini màxim previst a l’article 6 del present decret llei, resultarà aplicable així mateix a les sol·licituds de llicència per a actuacions d’ampliació dels centres educatius existents a les Illes Balears que tinguin per finalitat última incrementar l’espai disponible al centre educatiu per possibilitar l’activitat presencial de l’alumnat. 
Les esmentades actuacions d’ampliació no poden implicar l’enderroc de les edificacions preexistents al centre i han de complir amb el planejament urbanístic municipal vigent.
En ordre a permetre l’execució de les obres d’ampliació no resultarà obstacle que, a la data de sol·licitud de llicència a l’ajuntament del terme municipal on s’ubiqui el centre educatiu, no s’hagi aprovat definitivament l’instrument de planejament a què es refereix l’article 36.2  de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.
Segon. El previst a l’últim paràgraf de l’aparat 1 anterior serà també aplicable per a les actuacions o per a l’execució dels nous equipaments públics que siguin declarats inversió d’interès autonòmic de les Illes Balears.”

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 20 vots a favor (Vox, Cs, El Pi i Popular).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada Margalida Durán (Popular). 

El Grup Parlamentari Ciudadanos ha presentat dues esmenes (1209/2023 i 1210/2023) que, defensades per Juan Manuel Gómez, no han estat acceptades pel grup proposant. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Gloria Santiago (Unidas Podemos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Jorge Campos (VOX-Actua Baleares), Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Carles Bona (Socialista). 

 

DECRET LLEI

Al  quart punt  de l'ordre del dia  s'ha validat per unanimitat el Decret llei 1/2023, de 30 de gener, de mesures extraordinàries i urgents per a la protecció de la sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis) i la sargantana balear (Podarcis lilfordi) i per a la prevenció i lluita contra les espècies de la família Colubridae sensu lato.

La iniciativa fou aprovada dia 30 de gener de 2023 pel Consell de Govern del Govern de les Illes Balears [Nota informativa], a proposta diversos consellers del Govern, i entrà al registre del Parlament de les Illes Balears dia 3 de febrer de 2023 per sotmetre’l al debat de i votació sobre la seva validació o derogació per part de la cambra autonòmica en sessió extraordinària.

Debat plenari

El debat del Decret llei substanciat avui migdia durant la sessió s’ha encetat amb la intervenció del conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, per fer l’exposició de les raons per les quals el decret llei ha estat promulgat.

Tot seguit, al torn a favor de la validació del Decret, han intervingut els diputats: Miquel Vidal (Popular), Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Jesús Méndez (Ciutadans), Josep Ferrà (MÉS per Mallorca), Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca), Vanessa Díaz (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB) i Jordi Marí (Socialista). 

Resum del contingut

L'objecte d'aquest Decret llei és adoptar mesures extraordinàries i urgents de protecció de les poblacions de la sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis) i de la sargantana balear (Podarcis lilfordi), com també de prevenció i de lluita contra les espècies de la família Colubridae sensu lato.

El present Decret llei comprèn nou articles, agrupats en tres capítols, una disposició addicional, una disposició transitòria, dues disposicions finals i un annex.

El primer capítol estableix l'objecte i l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret llei.

En el segon capítol s'afronta el tema concret de les mesures de protecció de les espècies de sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis) i de sargantana balear (Podarcis lilfordi), es regula la inclusió d'ambdues espècies dins el Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció, en la classificació de ‘Vulnerable', com també s'adopten mesures relatives als arbres ornamentals, mesures de control i inspecció i mesures relatives als ofidis.

El darrer capítol fa referència al règim sancionador, que dona eficàcia a la norma.

La disposició addicional única es refereix a mesures interadministratives de coordinació i col·laboració. La disposició transitòria única atorga un termini per a la instal·lació de trampes d'ofidis; i les dues disposicions finals faculten el Govern a desplegar el contingut del Decret llei i estableixen l'entrada en vigor, respectivament.

Finalment, l'annex estableix les característiques tècniques mínimes que han de complir les trampes per al control d'ofidis invasors previstes a l'article 6 del Decret llei.

El Decret llei declara la sargantana pitiüsa i la sargantana balear  espècies vulnerables i limita l’entrada d’arbres ornamentals durant els períodes d’hibernació i posta i eclosió d’ous de les serps.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Al quart punt de l'ordre del dia, s'ha procedit al debat i a la votació de dues proposicions no de llei.

Primera.

En primer lloc, s'ha procedit al debat i a la votació de la proposició no de llei  presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a garantir el dret a l'habitatge, la qual ha estat APROVADA (menys un punt) amb els resultat següents: 

Primer. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a finançar les polítiques socials d'habitatge de tal manera que l'any 2030 se puguin assolir unes condicions òptimes d'accés a l'habitatge digne i assequible per part de la ciutadania de les Illes Balears. Per aquest motiu, els grups polítics del Parlament de les Illes Balears se comprometen a augmentar les despeses i inversions destinades a habitatge en els Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma a partir de 2024 fins a arribar, per a l'any 2030, a una xifra del 2% del PIB per assolir els objectius referenciats.

Aprovat per 31 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 12 vots en contra (Vox i Popular) i 7 abstencions (Cs i El Pi). Amb transacció incorporada del GP Socialista.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar de manera prioritària la rehabilitació i la millora dels habitatges degradats existents, enfront de la nova construcció, per no contribuir a la pressió continuada sobre el territori, amb la finalitat de disposar d'alternatives residencials dignes, adequades i assequibles i d'augmentar el parc públic balear d'habitatge.

Aprovat per 31 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 12 vots en contra (Vox i Popular) i 7 abstencions (Cs i El Pi). 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar juntament amb els ajuntaments perquè la planificació urbanística de les Illes Balears prevegi la reserva d'almenys un 50% de la superfície disponible per a habitatge protegit i que d'aquesta almenys el 60% sigui per a lloguer social. 

Aprovat per 31 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 19 vots en contra (Vox, Cs, El Pi i Popular).

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a no permetre en cap cas la venda d'habitatge protegit social i/o de preu limitat -ni tan sols una vegada finalitzat el seu període com a HPO- per no minvar el parc d'habitatge públic.

Aprovat per 31 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 19 vots en contra (Vox, Cs, El Pi i Popular).

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a prohibir de manera definitiva els desnonaments de persones vulnerables sense alternativa residencial i a reforçar els mecanismes per procurar una alternativa digna,  adequada i assequible, quan es donin circumstàncies de risc d'exclusió residencial, sanitària, social o econòmica, conformement amb els dictàmens del Comitè DESC de Nacions Unides en matèria de Drets Humans a un habitatge adequat.

Aprovat per 31 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 15 vots en contra (Vox, El Pi i Popular) i 4 abstencions (Cs).

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a  treballar conjuntament amb els consells insulars per controlar l'ús irregular del lloguer turístic i limitar el que es troba actualment planificat i reduir-lo al màxim, així com a treballar conjuntament amb els ajuntaments per planificar ciutats al servei de la convivència i de la comunicació de les persones i no al servei del benefici privat, limitant al màxim la gentrificació actual del centre de les ciutats.

Aprovat per 31 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 19 vots en contra (Vox, Cs, El Pi i Popular).

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a canviar el concepte de gran tenidor previst a la llei balear de l'habitatge reduint de 10 a 5 les propietats considerades a Balears, i també que no es limitin a una sola comunitat sinó al conjunt de l'estat, considerant-se llavors en aquest àmbit estatal la xifra de 10 o més i, així mateix, que els grans tenidors puguin ser tant persones físiques comjurídiques.

Rebutjat per 42 vots en contra (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB, Vox,  Cs, El Pi, MÉS per Mallorca, Popular i Socialista) i 8 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca i Unidas Podemos). 

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a  desenvolupar d'una vegada el reglament de la llei balear d'habitatge per disposar de totes les eines necessàries per aconseguir incrementar la disponibilitat d'habitatges disponibles per a lloguer social.

Aprovat per 34 vots a favor (Mixt, El Pi, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 12 vots en contra (Vox i Popular) i 4 abstencions (Cs). 

Nouè. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l'Estat que la SAREB dediqui tant el seu parc d'habitatges com els seus solars per a lloguer social i negocïi, de forma immediata, la cessió a les Administracions autonòmiques per a ampliar el parc públic d'habitatge assequible.

Aprovat per 34 vots a favor (Mixt, El Pi, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 12 vots en contra (Vox i Popular) i 4 abstencions (Cs). Amb transacció incorporada del GP Socialista.

Desè. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, coordinadament amb el Govern de l'Estat i les institucions de la Unió Europea, a impulsar una llei que contempli les mesures necessàries que permetin restringir la compra d'habitatges a les persones físiques o jurídiques no residents amb la finalitat d'evitar l'especulació actual entorn de l'habitatge.

Aprovat per 31 vots a favor (Mixt, El Pi, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 15 vots en contra (Vox, Cs i Popular) i 4 abstencions (El Pi). Amb transacció incorporada del GP Socialista.

Onzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a eliminar el visat de residència per a inversors estrangers no residents, previst a l'article 63 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, que acreditin l'adquisició de béns immobles a Espanya amb una inversió de valor igual o superior a 500.000 euros.

Aprovat per 34 vots a favor (Mixt, El Pi, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 12 vots en contra (Vox i Popular) i 4 abstencions (Cs). 

Dotzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a assegurar que la pròxima llei estatal d'habitatge, en el marc de les competències de les comunitats autònomes i dels municipis, blindi la funció social de l'habitatge i reafirmi el compliment efectiu i el respecte del dret a un habitatge digne i adequat recollit en l'article 47 de la Constitució Espanyola, incloent-hi l'accés als subministraments bàsics.

Aprovat per 31 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 16 vots en contra (Vox, Cs i Popular) i 4 abstencions (El Pi). 

Tretzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a assegurar que la pròxima llei estatal d'habitatge prevegi l'obligatorietat de la declaració de zones tensionades per part de les comunitats autònomes a partir d'un sistema d'índexs de preus de referència propis amb la finalitat d'aconseguir una regulació integral dels preus dels lloguers i de frenar la seva alça incontrolada.

Aprovat per 31 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 19 vots en contra (Vox, Cs, El Pi i Popular).

Catorzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a legislar per regular de manera general el mercat del lloguer d'habitatges, impedint preus abusius en els contractes d'arrendament d'habitatge mitjançant mecanismes de control de preus i promovent baixades de preus tant en contractes en vigor com en contractes futurs.

Aprovat per 31 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 19 vots en contra (Vox, Cs, El Pi i Popular).

Quinzè.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reforçar línies de consulta i col·laboració amb altres actors de l'emergència residencial que vivim des de fa més d'una dècada, comles plataformes d'afectats pels desnonaments o les defensores de models convivencials a la ciutat, donat el seu gran coneixement de les implicacions humanes que existeixen després de la fredor de les ordres de llançament.

Aprovat per 34 vots a favor (Mixt, El Pi, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 12 vots en contra (Vox i Popular) i 4 abstencions (Cs).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat defensada per Pablo Jiménez (Unidas Podemos). 

El Grup Parlamentari Ciudadanos ha presentat dues esmenes d'addició (1203/2023 i 1208/23), que, defensades per Marc Pérez-Ribas, no ha estat acceptada pel grup proposant. 

El Grup Parlamentari Popular ha presentat deu esmenes d'addició que, defensades per José Luis Camps, no han estat admeses pel grup proposant. 

Al torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris: Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca), Idoia Ribas (VOX), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (Mixt-MÉS per Menorca) i Joan Ferrer (Socialista).

Segona.

En segon lloc, s'ha procedit al debat i a la votació de la Proposició no de llei del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca relativa a l'establiment d'un nou marc de relacions amb l'Estat la qual ha estat Aprovada parcialment, amb votacions separades per punts, i amb els resultats següents: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears considera il·legítima l'aprovació dels decrets de Nova Planta, fruit de la invasió d'un territori sobirà per part d'un regne estranger.

Rebutjat per 38 vots en contra i 8 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, El Pi i MÉS per Mallorca).

Segon. El Parlament de les Illes Balears considera il·legítima l'ocupació militar posterior, així com la imposició en aquesta terra de la política, l'administració, la legislació i la cultura de Castella, que es va mantenir i fins i tot agreujar els segles posteriors.

Rebutjat per 38 vots en contra i 8 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, El Pi i MÉS per Mallorca).

Tercer. El Parlament de les Illes Balears constata que els períodes democràtics viscuts a Espanya han estat condicionats per aquestes ocupacions i imposicions, per la qual cosa insta el Govern del Regne d'Espanya a promoure un nou procés constituent que suposi un pacte entre ciutadans lliures i entre pobles lliures.

Rebutjat per 38 vots en contra i 8 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, El Pi i MÉS per Mallorca).

Quart. El Parlament de les Illes Balears constata que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears de 2007 ha acabat el seu cicle, i que s'ha d'obrir la negociació d'un nou pacte polític entre la ciutadania del país i el Regne d'Espanya, que blindi l'autogovern, els drets, les llibertats i els interessos de les Illes Balears i Pitiüses, a partir de l'actualització de la sobirania il·legítimament derogada.

Rebutjat per 38 vots en contra, 3 vots a favor (MÉS per Mallorca) i 5 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca i El Pi). 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar per implantar les propostes d’autogovern i treballar en els traspassos de competències pendents que es detallen a l’Estudi sobre la millora de l'autogovern realitzat per l'Institut d’Estudis Autonòmics.

Aprovat per 31 vots a favor, 5 vots en contra (Vox i Cs) i 10 abstencions (Popular). Esmena d'addició del GP Unidas Podemos.

Sisè.  El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a atendre les recomanacions, estudis i informes realitzats per el Consell Social de la Llengua Catalana.

Aprovat per 31 vots a favor, 12 vots en contra (Vox i Popular) i 3 abstencions (Cs). Esmena d'addició del GP Unidas Podemos.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Debat

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Joan Mas (MÉS per Mallorca). 

El Grup Parlamentari Unidas Podemos ha presentat dues esmenes d'addició (12011/2023 i 12012/2023) que, defensades per Esperança Sanç, han estat acceptades pel grup proposant i incorporades a la votació final de la iniciativa. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Juan Manuel Lafuente (Popular), Jesús Méndez (Ciudadanos), Jorge Campos (VOX-Actua Baleares), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears),  Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca) i Joan Ferrer (Socialista). 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 28/05/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 58907127

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201