El Parlament aprova una iniciativa en reconeixement dels descendents dels jueus de Mallorca

Notícia del Parlament - 12 de setembre de 2023

També han pres possessió dos nous diputats, s'han aprovat alguns punts d'una iniciativa relativa a habitatge i s'han modificat els noms i continguts de les comissions permanents. 

Avui s'ha celebrat la primera sessió plenària ordinària de l'onzena legislatura.

Just abans, s'ha procedit a la lectura d'un manifest, signat per tots els grups parlamentaris, menys VOX, en relació al suport a les jugadores de la selecció espanyola de futbol i de condemna i rebuig sobre l’actuació del expresident de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) a la final de la Copa Mundial Femenina de futbol 2023. [MANIFEST]

A continuació s'ha procedit a la celebració de la primera sessió plenària ordinària, amb un minut de silenci amb motiu de les víctimes del terratrèmol del Marroc, i a substanciar els punts de l'ordre del dia. 

Jurament o promesa de nous diputats

El primer punt de l'ordre del dia ha correspost al jurament o promesa dels nous diputats ateses les renúncies de Sandra Fernández (Popular) i Joaquim Torres (Socialista). Els nous diputats que han pres possessió del nou escó han estat: Pedro Manuel Álvarez (Popular) i Ares Fernández (Socialista). 

Preguntes

Al segon punt de l'ordre del dia s’han substanciat devuit preguntes de control al Govern. 

Interpel·lació

Tot seguit s'ha substanciat la interpel·lació presentada pel Grup Parlamentari Socialista relativa a política general del Govern en matèria de transició ecològica. El diputat Marc Pons ha interpel·lat el conseller d'Empresa, Ocupació i Energia del Govern de les Illes Balears, Alejandro Sáenz, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

Proposicions no de llei

Al quart punt de l'ordre del dia s'han substanciat el debat i la votació de dues proposicions no de llei.

La primera, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al reconeixement dels descendents dels jueus a Mallorca (RGE 2756/2023), ha estat APROVADA per unanimitat amb la redacció i els resultats de les votacions següents: 

1.- El Parlament de les llles Balears reconeix públicament que històricament s'ha produït una greu injustícia de marginació i discriminació amb els descendents d'origen jueu. 

Aprovat per unanimitat. 

1bis. El Parlament de les Illes Balears reconeix i agraeix la tasca de tots els autors i creadors que des dels diferents àmbits de la literatura, la història, les arts i qualsevol altra disciplina, han contribuït i contribueixen a la recuperació de la memòria de tots els jueus, jueus conversos i descendents d'aquests que foren reprimits per causa de l'antisemitisme al llarg de la història de les Illes Balears.

Aprovat per unanimitat. Esmena del GP Socialista.

2.- El Parlament de les llles Balears reconeix les importants aportacions a I'economia, a la cultura, a I'art, i al conjunt de la societat que han aportat les generacions de descendents d'origen jueu.

Específicament reconeixem l’aportació del col·lectiu de persones xuetes a la recuperació del català com a llengua de cultura a les Balears i específicament al fenomen de la Renaixença. Creadors com ara Tomàs Forteza, Ramón Picó, Maria Ignàsia Cortès Aguiló o Josep Tarongí, per citar-ne un parell, feren aportacions fonamentals per a la normalització de l’ús social i cultural de la llengua catalana.

Aprovat per 52 vots a favor i 2 vots en contra (Vox). 

3.- El Parlament de les llles Balears, insta el Govern de les llles Balears, als Consells Insulars i als Ajuntaments de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a impulsar, dintre dels seus àmbits competencials, accions que promoguin la recuperació de la memòria de tots els jueus, jueus conversos i descendents d'aquests que foren assassinats, represaliats i discriminats durant la història de les Illes Balears per causa de l'antisemitisme, com per exemple:
3.1. Promoció de l’execució d'estudis històrics que permetin conèixer, divulgar i conservar el llegat de la contribució dels descendents d'origen jueu al conjunt de la nostra Comunitat.
3.2. Estudiar la possibilitat d’impulsar una norma amb rang de llei que permeti emparar i reconèixer pública i institucionalment a aquest col·lectiu.
3.3. Elaborar material didàctic perquè pugui estudiar-se la història d'aquest col.lectiu en els centres d'ensenyament de les llles. En aquest sentit s'haurà de crear i constituir una comissió d'experts que introdueixin en els plans d'estudi de la Conselleria d'Educació el coneixement de la presència dels jueus mallorquins i els seus descendents en tots els àmbits.
3.4. Estableixi el dia 6 de maig -aniversari de I'Auto de Fe de 1691- com a dia dedicat a la memòria de tots els descendents de jueus conversos de Mallorca, amb la celebració d'actes institucionals de memòria i desgreuge.

Aprovat per 50 vots a favor i 7 abstencions (VOX).  Amb esmena Socialista i VOX.

3.bis. El Parlament de les Illes Balears, donat que la seu del Parlament està construïda al mateix lloc on s’ubicà el Convent de Santo Domingo, bressol de l’odi als xuetes, acorda la col·locació d’una placa commemorativa que recordi l'ignomínia del lloc i les actituds d’odi que varen tenir lloc a l’esmentat convent.

Aprovat per 50 vots a favor i 7 abstencions (VOX). Amb esmena Socialista

3.ter. El Parlament de les Illes Balears insta l’Ajuntament de Palma a:
1. Senyalitzar la ruta xueta del centre històric de Palma i augumentar-ne la seva difusió.
2. Impulsar el Centre Maimó com a centre d'interpretació dels calls i donar-li major dinamisme, per tal que esdevingui una biblioteca de referència de la cultura jueva.

Aprovat per unanimitat. Amb esmena Socialista.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada Margalida Durán (Popular). 

El Grup Parlamentari VOX ha formulat una esmena de modificació (RGE 5072/2023) que, defensada per Idoia Ribas, ha estat acceptada pel grup proposant i incorporada a la redacció per a la seva votació final.

El Grup Parlamentari Socialista ha formulat sis esmenes RGE 5075/2023 fins al 5080/2023 les quals, defensades per Omar Lamin, han estat totes acceptades, menys la RGE 5075, pel grup proposant i incorporades a la redacció per a la seva votació final. 

Al torn de fixació de posicions, han intervingut Lluís Apesteguía (MÉS per Menorca) i Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca). 

La segona Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatge públic (RGE 3307/23), ha estat APROVADA parcialment, amb la redacció i els resultats de les votacions següents:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a formalitzar de manera immediata l’adquisició dels habitatges propietat de Metrovacesa al carrer Brotard de Palma en execució del tanteig i retracte que va exercir l’IBAVI en data 25 de maig de 2023.

Rebutjat per 33 vots (Popular, VOX, Mixt-Sa Unió de Formentera) i 25 (Socialista, MÉS per Mallorca, Mixt-MÉS per Menorca i Unides Podem). 

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a no modificar la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears, pel que fa a la cessió temporal d’ús dels habitatges de grans tenidors i al dret de tanteig i retracte sobre la totalitat d’un immoble.

Rebutjat per 33 vots (Popular, VOX, Mixt-Sa Unió de Formentera) i 24 (Socialista, MÉS per Mallorca, Mixt-MÉS per Menorca i Unides Podem). 

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a mantenir la regulació legal que preveu que els habitatges de protecció oficial no perdran mai aquesta qualificació.

Aprovat per 51 vots a favor i 7 en contra (VOX). 

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a destinar tot el parc públic d’habitatge de la seva propietat únicament a lloguer.

Rebutjat per 33 vots (Popular, VOX, Mixt-Sa Unió de Formentera) i 25 (Socialista, MÉS per Mallorca, Mixt-MÉS per Menorca i Unides Podem). 

5.- El Parlament de les Illes Balears insta els ajuntaments de les Illes Balears amb parc d’habitatges en propietat a no vendre’ls i posar-los a disposició de la ciutadania per mitjà de lloguer social o altres iniciatives de política social. 

Rebutjat per 32 vots (Popular, VOX, Mixt-Sa Unió de Formentera) i 25 (Socialista, MÉS per Mallorca, Mixt-MÉS per Menorca i Unides Podem). Esmena del GP MÉS per Mallorca, transaccionada.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a actuar de forma decidida per treure al mercat els 105.000 habitatges buits que hi ha a les Illes Balears d’acord amb l’INE. Esmena del GP MÉS per Mallorca.

Aprovat per 50 vots a favor i 7 en contra (VOX).

7.- El Parlament de les Illes Balears insta els Consells Insulars a incrementar la vigilància sobre els habitatges que s’oferten il·legalment com a lloguer vacacional. Esmena del GP MÉS per Mallorca.

Aprovat per 51 vots a favor i 7 en contra (VOX). 

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a accelerar els tràmits administratius pendents de l’expedient de Son Busquets, per tal d’iniciar el projecte el més aviat possible. Esmena del GP MÉS per Mallorca.

Aprovat per 50 vots a favor i 7 abstencions (VOX). 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions.

La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada Mercedes Garrido (Socialista). 

El Grup Parlamentari MÉS per Mallorca ha presentat una esmena (RGE 5021/2023) que, defensada per Ferran Rosa, ha estat acceptada pel grup proposant i, per tant, ha estat incorporada a la votació final. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Francisco José Cardona (VOX), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca) i Sebastià Sagreras (Popular) . 

Modificacions de les comissions permanents

Finalment, cinquè i darrer punt de l’ordre del dia ha correspost a la modificació de les comissions permanents de la cambra, la qual ha estat APROVADA per 56 vots a favor i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca). 

En aplicació de l’article 50.4 del Reglament de la cambra, un cop acordada per la Mesa i la Junta de Portaveus, sempre que sigui dins els sis primers mesos de cada legislatura i durant el termini d’un mes en cas de reestructuració del Consell de Govern, el Ple del Parlament pot modificar les comissions permanents.

Seguint amb aquest mateix article, la proposta de modificació ha de contenir el criteri de distribució de competències entre les noves comissions i aquelles que, si n’és el cas, en puguin resultar afectades.

Per tot això, s'ha acordat i APROVAT, la modificació de l’article 50.1 del RPIB en els termes següents:

 “1. Són comissions permanents legislatives les següents:

Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, de la qual dependrà tot allò relacionat amb l’organització dels poders de la comunitat autònoma, l’administració insular i local, el dret civil balear, la justícia, quan pertoqui, la funció pública, emergències i protecció civil, activitats classificades, espectacles, coordinació amb les policies locals, comunitats balears a l’exterior, transparència i bon govern de l’Administració autonòmica, recuperació de les restes de persones desaparegudes en el marc de la Llei 10/2016, de 13 de juny, avaluació de polítiques públiques i participació ciutadana; i totes les matèries legislatives que no depenguin expressament d’una altra comissió.

Comissió d’Hisenda i Pressuposts, a la qual correspondrà el treball parlamentari en matèria de pressuposts de la comunitat autònoma i del control dels ens del seu sector públic, així com de la política econòmica i financera general, estadística i dels imposts de la comunitat autònoma; també coneixerà de les matèries relatives a fons europeus, modernització i administració digital, recerca, innovació i transformació digital.

Comissió d’Ordenació Territorial, Habitatge, Mobilitat, Mar i Cicle de l’Aigua, que s’encarregarà del treball parlamentari en les matèries d’habitatge i arquitectura, urbanisme, territori, paisatge i mobilitat, costes, litoral, recursos hídrics, ports i transport marítim.

Comissió de Turisme, Comerç, Treball, Cultura i Esports, de la qual dependrà tot allò referit a les matèries esmentades, com també la certificació dels coneixements de la llengua catalana.

Comissió d’Economia, que durà a terme els treballs parlamentaris en les matèries d’agricultura, ramaderia, desenvolupament rural, pesca, medi natural, gestió forestal, qualitat agroalimentària, producte local. També coneixerà dels assumptes en matèria d’indústria, economia circular, transició energètica i canvi climàtic.

Comissió d’Assumptes Socials, que tendrà encomanat el treball parlamentari relatiu a les matèries d’afers socials, dependència, infància, joventut, família, igualtat, diversitat, cooperació i immigració.

Comissió d’Educació i Universitats, que tendrà encomanat el treball parlamentari en matèria d’educació, ordenació dels ensenyaments, infraestructures educatives, personal docent, formació professional, universitats, ensenyaments artístics superiors, primera infància i atenció a la diversitat en l’àmbit educatiu.

Comissió de Salut, de la qual dependrà tot allò que es refereixi a la salut, prestacions sanitàries, farmàcia, consum i recerca en salut.

Aquesta modificació del Reglament del Parlament de les Illes Balears quedarà sense efecte en acabar la XI legislatura.

Finalment, s'ha establert que la Mesa del Parlament de les Illes Balears adoptarà totes les disposicions necessàries a efectes de traslladar els assumptes pendents a les comissions que resultin competents per raó de la matèria a conseqüència de l’entrada en vigor d’aquesta modificació. Aquesta modificació del Reglament del parlament entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

 

 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
    Nre. de visites : 63139818

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201