El Parlament convalida el decret llei per garantir la gratuïtat en el primer cicle d'educació infantil

Notícia del Parlament - 26 de setembre de 2023

També, s'han substanciat les preguntes de control al Govern balear i s'han aprovats alguns punts d'una moció Socialista relativa a la transició ecològica.

Preguntes

Al primer punt de l'ordre del dia, amb la formulació de fins a vint-i-una preguntes de control al Govern.

Interpel·lació

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la interpel·lació presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la política general del Govern en matèria de turisme (RGE 4984/2023). La diputada Pilar Costa ha interpel·lat el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzá, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

Moció

Al tercer punt de l'ordre del dia s'han substanciat el debat i la votació d'una moció, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en matèria de transició ecològica (RGE 5482/2023), la qual ha estat APROVADA parcialment amb la redacció i resultats de les votacions següents:  

1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu Compromís amb l'Agenda 2030 i insta el Govern de les Illes Balears a continuar treballant decididament per desplegar-la en la seva totalitat.

APROVAT per 49 vots a favor i 7 en contra (VOX).

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer de les polítiques climàtiques un eix transversal de tota l'acció de govern.

APROVAT per 48 vots a favor i 7 en contra (VOX).

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar en el termini d'un any una Estratègia per a la reducció dels nivells de saturació turística a les Illes Balears.

REBUTJAT per 31 vots en contra (Popular i VOX), 21 a favor (Socialista, MÉS per Mallorca i Mixt-MÉS per Menorca) i 3 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca i Mixt-Unides Podem).

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar amb el desplegament dels objectius de la Llei de canvi climàtic i transició energètica en els terminis que s'hi estableixen.

APROVAT per 48 vots a favor i 7 en contra (VOX).

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a mantenir els òrgans de participació ja creats d’acord amb la Llei de canvi climàtic i transició energètica. 

APROVAT per 49 vots a favor i 7 en contra (VOX). Amb esmena incorporada del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir que tot nou increment de demanda d'aigua té en compte l'abastiment present i futur d'aigua, particularment en un context de canvi climàtic. Així mateix, s'encomana el Govern de les Illes Balears a continuar amb les línies d'ajudes a municipis que permetin acabar amb les pèrdues en l'abastiment i amb les millores de les instal·lacions de sanejament que permetin minimitzar els abocaments. 

APROVAT per 45 vots a favor, 7 en contra (VOX) i 1 abstenció (Mixt-Unides Podem). Amb esmena incorporada del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme una política de residus orientada cap al residu zero i l'economia circular, amb vista a assegurar la reintegració de tots els materials que entren en l'economia, per tal de minimitzar l'extracció de nous materials verges. Aquesta política es farà de forma coordinada amb consells insulars i ajuntaments, tot garantint la minimització de la generació de residus i dels tractaments finalistes i calendaritzant el tancament progressiu dels abocadors i la incineradora. 

REBUTJAT per 30 vots en contra (Popular i VOX), 23 a favor (Socialista, MÉS per Mallorca i Mixt-MÉS per Menorca) i 1 Abstenció (Mixt-Unides Podem). Amb esmena incorporada del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a ampliar la dotació econòmica en matèria de preservació de la biodiversitat, particularment en allò que respecta a la preservació d'espais naturals i espècies protegides, lluita contra les espècies invasores i adaptació dels espais naturals al canvi climàtic.  

APROVAT per 48 vots a favor, 7 en contra (VOX) i 1 abstenció (Mixt-Unides Podem). Amb esmena incorporada del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta a totes les administracions de les Illes Balears a seguir treballant en el marc de les seves competències per donar compliment al Pacte Blau Balear, per tal d'assolir un alt grau de protecció de la mar Balear. 

APROVAT per 48 a favor, 6 en contra (VOX) i 1 abstenció (Mixt-Unides Podem). Amb esmena incorporada del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, transaccionada pel Grup Parlamentari Popular.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a augmentar en el seu pressupost pel 2024 les partides pressupostàries dedicades a educació ambiental, als efectes d'assegurar un major nivell de conscienciació ambiental.

APROVAT 48 a favor, 7 en contra (VOX) i 1 abstenció (Mixt-Unides Podem). Amb esmena incorporada del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reduir dràsticament les emissions de gasos d'efecte hivernacle de la mobilitat, per mitjà d'una major oferta de transport públic per carretera i l'augment de l'oferta ferroviària, reclamant al Govern d'Espanya la recuperació del conveni ferroviari.

APROVAT 48 vots a favor, 7 en contra (VOX) i 1 abstenció (Mixt-Unides Podem). Amb esmena incorporada del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, transaccionada pel Grup Parlamentari Popular. 

12.- El Parlament de les Illes Balears insta els Ajuntaments de Palma, Eivissa i Calvià a posar en marxa a primer de gener de 2024 una zona de baixes emissions que contribueixi a la millora de la qualitat de l'aire d'aquestes ciutats.

REBUTJAT per 32 vots en contra (Popular i VOX), 23 a favor (Socialista, MÉS per Mallorca i Mixt-MÉS per Menorca) i 1 Abstenció (Mixt-Unides Podem). Amb esmena incorporada del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Marc Pons (Socialista).

El Grup Parlamentari MÉS per Mallorca ha presentat tretze esmenes (RGE núm. 5773/23 a 5782/23,  5913/23,  5914/23 i 5935/23), les quals, defensades pel diputat Ferran Rosa, algunes han estat acceptades i incorporades a la votació final pel grup proposant. 

Al torn de fixació de posicions, han intervingut: Sergio Rodríguez (VOX), Joana Gomila (Mixt-Més per Menorca) i Margalida Pocoví (Popular).  

Decret llei

Finalment, al quart punt de l'ordre del dia, després de substanciar-se el debat, s'ha procedit a convalidar el Decret llei 5/2023, de 28 d'agost de mesures urgents en l'àmbit educatiu i en el sanitari (RGE 4466/23), el qual ha estat VALIDAT per 31 vots a favor (Popular, VOX i Mixt-Sa Unió de Formentera) i 24 vots en contra (Mixt-MÉS per Menorca, Mixt-Unides Podem, MÉS per Mallorca i Socialista).

Diversos grups parlamentaris han sol·licitat que el Decret sigui tramitat com a projecte de llei, la qual cosa ha estat REBUTJADA  per 32 vots en contra (VOX, Popular i Mixt-Sa Unió de Formentera) i 24 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Mixt-Unides Podem, MÉS per Mallorca i Socialista). 

L'esmentat Decret llei fou aprovat pel Consell de Govern en la sessió del dia 28 d'agost de 2023, a proposta conjunta de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, la consellera de Salut i el conseller d'Educació i Universitats [NOTA INFORMATIVA GOIB], i publicat al BOIB, núm. 120 de 29 d'agost de 2023. El dia 30 d'agost fou registrat al Parlament de les Illes Balears per donar la tramitació oportuna per al seu debat i votació sobre la validació o derogació de la iniciativa (RGE 4466/2023).

Debat plenari

El Decret llei ha estat presentat i exposat per la consellera de Salut, Manuela García, qui ha exposat les raons per les quals el decret llei ha estat promulgat. 

Tot seguit han intervingut els grups parlamentaris en torn a favor: María José Verdú (VOX) i Margalida Durán (Popular) . 

En torn en contra ho han fet: Amanda Fernández (Socialista), Maria Ramon (MÉS per Mallorca), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca) i Cristina Gómez (Mixt-Unides Podem). 

En el torn de fixació de posicions dels grups que no han intervingut ni a favor ni en contra ho ha fet:

Contingut bàsic

Aquest Decret llei s'estructura en nou articles, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i vuit disposicions finals:
L'article 1 determina l'objecte.

Els articles 2 i 3 estableixen, respectivament, els mòduls de sosteniment de les aules de primer cicle d'educació infantil de la xarxa pública i de la xarxa complementària. 

L'article 4 possibilita la suspensió, per part dels titulars públics, del cobrament de les taxes o dels preus públics dels centres de primer cicle d'educació infantil de la xarxa pública, durant la necessària tramitació de la modificació dels preus a les respectives ordenances o instruments. També determina que, en el cas que no suspenguin el cobrament de les quotes corresponents a la gratuïtat, aquestes s'han de retornar a les famílies una vegada que s'hagi signat el conveni específic i l'Administració hagi efectuat el primer pagament.

En termes semblants, l'article 5 estableix la possibilitat del cobrament i posterior retorn a les famílies de les
quotes dels alumnes matriculats del primer cicle d'educació infantil als centres de la xarxa complementària mentre no es produeixin els pagaments per part de l'Administració.


L'article 6 disposa que la Conselleria d'Educació i Universitats ha de publicar els models del conveni específic que els integrants de la xarxa pública i de la xarxa complementària hauran de signar per al finançament del servei educatiu gratuït del primer cicle d'educació infantil.

L'article 7 estableix que el finançament de les aules de primer cicle d'educació infantil dels centres privats que presten un servei públic d'educació es podrà instrumentalitzar a través del concert educatiu, amb les condicions i els requisits que s'estableixen en aquest Decret llei i per les corresponents resolucions de convocatòria per a l'establiment i la renovació de concerts educatius que es dictin a l'efecte, així com per la resta de la normativa d'aplicació, en virtut del que estableixen l'article 170 i següents de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, a fi d'assegurar l'oferta educativa en aquest cicle i promoure un increment progressiu de l'oferta de places d'acord amb el que disposa l'article 15.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació i la disposició addicional tercera de la LOMLOE a fi d'universalitzar aquest cicle.

L'article 8 disposa que els ajuts d'escolarització que les diferents administracions o entitats públiques convoquin s'han d'adaptar per als alumnes de primer cicle d'educació infantil matriculats el curs 2023-2024 en els trams horaris que estiguin afectats per la gratuïtat establerta en els mòduls exposats en els articles 2 i 3.

L'article 9 fa referència als centres de titularitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i s'hi especifiquen les actuacions que s'han de dur a terme amb relació al que disposa el Decret llei.

La disposició transitòria única exigeix, en relació amb els concerts educatius de primer cicle d'educació infantil per al curs 2023-2024, com a requisit que s'hagi subscrit el conveni de col·laboració per pertànyer a la xarxa complementària a la xarxa d'escoles infantils públiques o s'hagi sol·licitat subscriure'l dins els terminis autoritzats a l'efecte.

La disposició derogatòria única, com és habitual, deroga les normes de rang igual o inferior que s'oposin al que disposa aquest Decret llei i, en particular, els articles del Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats al tercer nivell d'educació infantil en els centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la xarxa complementària, i de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, que s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el que disposa aquest Decret llei.

La disposició final primera modifica els articles 103 , 103 i 103 de la Llei unquadragies quaterquadragies quinquadragies 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, relatius a les taxes de l'escola d'educació infantil (EI) Can Nebot, de Sant Jordi de Ses Salines, al terme municipal de Sant Josep de Sa Talaia (Eivissa).

La disposició final segona modifica la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A més, afegeix dues noves disposicions transitòries, la novena i la desena, a la Llei 3/2007 esmentada.

La disposició final tercera modifica la disposició transitòria segona de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears sobre l'estructura de les retribucions del personal laboral docent.

La disposició final quarta modifica l'apartat 2 de l'article 30 de la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023. A més, modifica els apartats 2, 3, 4 i 5 de la disposició addicional tretzena de la Llei 11/2022 esmentada, així com afegeix uns nous apartats 6, 7 i 8 a la disposició addicional tretzena d'aquesta Llei, i renumera els apartats originals 6 i 7 de la disposició addicional tretzena de la Llei 11/2022, que passen a ser els apartats 9 i 10, respectivament.

La disposició final cinquena modifica la disposició transitòria cinquena del Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil, aprovat pel Decret 23/2020, de 31 de juliol.

La disposició final sisena modifica l'article 21 del Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen les normes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació de concerts educatius a partir del curs 2023-2024.

La disposició final setena conté una deslegalització de les normes que contenen les disposicions finals cinquena i sisena esmentades.
Per acabar, la disposició final vuitena s'ocupa de l'entrada en vigor i dels efectes d'aquest Decret llei.

 

 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 28/05/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 58863895

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201