La plenària aprova una moció i dues proposicions no de llei

Notícia del Parlament - 5 de desembre de 2023

La moció, aprovada parcialment, ha fet referència a la política turística del Govern; mentre que les dues proposicions no de llei, han estat relatives als romanents de les hisendes locals i a la gestió aeroportuària.

 

PREGUNTES

La plenària s’ha encetat amb el primer punt de l'ordre del dia, que ha correspost a la formulació de les preguntes de control per part dels grups parlamentaris als membres del Govern de les Illes Balears, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple.

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la interpel·lació (RGE núm. 9492/23) presentada pel Grup VOX, relativa a ajudes socials a immigrants en situació irregular.

El diputat Sergio Rodríguez ha interpel·lat la consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

MOCIÓ

Al tercer punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat el debat i la votació d'una moció, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a política turística del Govern (RGE núm. 9786/23), la qual ha estat APROVADA parcialment, amb la redacció i els resultats de les votacions següents:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure un gran pacte pel turisme no sotmès a vaivens conjunturals ni partidistes, que permeti fixar la seva acció a mitjà i llarg termini, apostant sempre per la sostenibilitat tan econòmica, social i mediambiental, la millora de la qualitat del destí, l'augment en valor –i no en volum– i la competitivitat, maximitzant el respecte a l'entorn i els recursos naturals i vetllant sempre pel benestar de la població resident. Així, el Govern de les Illes Balears convocarà una mesa, amb la inclusió dels agents socials, d'anàlisi, estudi i diàleg prèvia a qualsevol canvi legislatiu amb la participació dels grups parlamentaris, les institucions implicades i la societat civil organitzada.

Rebutjat per 31 vots en contra (Francisco José Cardona, VOX i Popular) i 25 vots a favor (Mixt-Unides Podem, Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Socialista). Amb esmena del GP Socialista.

2.-  El Parlament de les Illes Balears constata que el volum de visitants que es reben a les Illes Balears ha superat la capacitat de càrrega social i mediambiental del territori, i insta les diferents administracions que, en l'àmbit de les seves competències, treballin per un decreixement amb una reducció tant en l’oferta com en la demanda, per tal de garantir la sostenibilitat del sector, el benestar de la població resident i afavorir una òptima experiència turística.

Rebutjat per 32 vots en contra (Francisco José Cardona, VOX i Popular) i 25 vots a favor (Mixt-Unides Podem, Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Socialista). Amb esmena del GP Socialista. Amb esmena del Grup Socialista, transaccionada.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar una modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, per endurir les sancions pels incompliments de la llei.

Rebutjat per 32 vots en contra (Francisco José Cardona, VOX i Popular) i 25 vots a favor (Mixt-Unides Podem, Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Socialista).

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a no promoure cap modificació legislativa que inclogui la possibilitat que els establiments turístics quedin exempts de complir amb els instruments d'ordenació territorial o urbanística.

Rebutjat per 50 vots en contra (Francisco José Cardona, VOX, Socialista i Popular) i 7 vots a favor (Mixt-Unides Podem, Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca).

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar una modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, per suprimir el tot inclòs.

Rebutjat per 50 vots en contra (Francisco José Cardona, VOX, Socialista i Popular) i 7 vots a favor (Mixt-Unides Podem, Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca).

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a no promoure cap modificació legislativa que elimini les mesures decreixentistes quant al nombre de places existents previstes a la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.

Rebutjat per 32 vots en contra (Francisco José Cardona, VOX i Popular) i 25 vots a favor (Mixt-Unides Podem, Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Socialista). Amb esmena del GP Socialista.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a millorar el Decret llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d'excessos per a la millora de la qualitat a zones turístiques amb un gran acord que inclogui els diferents grups parlamentaris a més de les distintes institucions implicades i de la societat civil organitzada.

Aprovat per 50 vots a favor i 7 en contra (VOX).

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar l'aprovació d'una norma amb rang de llei que permeti als consells la regulació de l'entrada de cotxes de lloguer a cadascuna de les illes.

Rebutjat per 31 vots en contra (Francisco José Cardona, VOX i Popular) i 25 vots a favor (Mixt-Unides Podem, Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Socialista).

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar l'aprovació d'una norma amb rang de llei que permeti als consells la regulació del lloguer de barques i motos d'aigua sense titulació amb finalitats d'oci, als efectes de minimitzar la massificació de la mar i l'afecció sobre els ecosistemes marins.

Rebutjat per 32 vots en contra (Francisco José Cardona, VOX i Popular) i 25 vots a favor (Mixt-Unides Podem, Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Socialista).

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar l'adaptació de la quota tributària de l'Impost del Turisme Sostenible a la variació de l'índex general per a les Illes Balears segons el sistema IPC des de desembre de 2017 fins a octubre de 2023, que segons l'INE ha estat del 18,4%.

Rebutjat per 50 vots en contra (Francisco José Cardona, VOX, Socialista i Popular) i 7 vots a favor (Mixt-Unides Podem, Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca).

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar una modificació de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) per tal de convertir-lo en un impost proporcional, que gravi una part del preu de l'estada (com fa, per exemple, l'IVA).

Rebutjat per 50 vots en contra (Francisco José Cardona, VOX, Socialista i Popular) i 7 vots a favor (Mixt-Unides Podem, Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca).

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dedicar almanco el 25% de la recaptació de l'Impost de Turisme Sostenible a la compra d'establiments pertanyents a l'oferta obsoleta per donar-ne les places de baixa i emprar aquests espais per a l'interès general, d'acord amb els ajuntaments afectats, així com per dur a terme passarel·les laborals per als seus treballadors.

Rebutjat per 32 vots en contra (Francisco José Cardona, VOX i Popular), 23 vots a favor (Mixt-Unides Podem, MÉS per Mallorca i Socialista) i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca).

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dedicar almanco el 25% de la recaptació de l'Impost de Turisme Sostenible a incentivar nous sectors econòmics que acullin els treballadors turístics i per a la protecció del territori, el medi ambient i la transició energètica.

Rebutjat per 32 vots en contra (Francisco José Cardona, VOX i Popular), 23 vots a favor (Mixt-Unides Podem, MÉS per Mallorca i Socialista) i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca).

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a modificar la llei 18/2014, per fer partícip de forma efectiva i decidida el Govern de les Illes Balears de la gestió dels ports i aeroports, segons l’article 32.15 de l’EAIB.

Aprovat per 50 vots a favor i 7 en contra (VOX).  Amb esmena del Grup Socialista, transaccionada.

15.- El Parlament de les Illes Balears posa en valor la tasca de la inspecció laboral en la denúncia i la prevenció de casos d'explotació laboral, i reivindica la campanya extraordinària d'inspeccions durant els mesos de juliol i agost.

Aprovat per unanimitat.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya i el Govern de les Illes Balears a treballar per al traspàs de funcions i serveis en matèria de Funció Pública Inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, segons l'article 32.11 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

Rebutjat per 50 vots en contra (Francisco José Cardona, VOX, Socialista i Popular) i 7 vots a favor (Mixt-Unides Podem, Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca).

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a no fer cap tipus de promoció turística, atès que és una competència transferida als consells, i a centrar la seva activitat en la gestió turística sostenible, per reduir els impactes de l'activitat turística.

Rebutjat per 50 vots en contra (Francisco José Cardona, VOX, Socialista i Popular) i 7 vots a favor (Mixt-Unides Podem, Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca).

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar per equilibrar els fluxos turístics amb la finalitat de reduir l’estacionalitat del mercat laboral.

Aprovat per unanimitat. Amb esmena del Grup Socialista.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure un model laboral turístic des de la perspectiva de gènere, basat a dignificar el treball del sector turístic i garantir la conciliació familiar dels treballadors i les treballadores.

Rebutjat per 32 vots en contra (Francisco José Cardona, VOX i Popular) i 25 vots a favor (Mixt-Unides Podem, Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Socialista).

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar i crear sinergies amb les illes de la Mediterrània, per tenir una veu comuna davant la UE, per tal que s'analitzi l'efecte del turisme en els territoris insulars limitats i s'ofereixin línies d'ajuts per combatre'n els efectes més negatius.

Aprovat per unanimitat.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Lluís Apesteguia (MÉS per Mallorca).  

Esmenes

-      Àlex Pitaluga (Socialista) ha defensat les esmenes RGE 11074 a 11079/23, les quals han estat acceptades parcialment pel grup proposant.

Al torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris: María José Verdú (VOX), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca) i José Luis Mateo (Popular).

 

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Al quart punt de l'ordre del dia, ha correspost a les proposicions no de llei.

En primer lloc, s’ha procedit al debat i a la votació de la proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a romanents de les hisendes locals (RGE núm. 8654/23), la qual ha estat APROVADA per 50 vots a favor, 7 vots en contra  (VOX) i 1 abstenció (Mixt-Unides Podem).

El Parlament de les Illes Balears insta el pròxim Govern d'Espanya a estendre la suspensió de les regles fiscals per a l'exercici 2024 a les corporacions locals i insulars, perquè puguin fer ús dels romanents de tresoreria que tenen.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat: Sebastià Mesquida (Popular).

Al torn de fixacions de posicions, han intervingut els parlamentaris: Llorenç Pou (Socialista), Patricia de las Heras (VOX), Lluís Apestesguia (MÉS per Mallorca) i Joana Gomila (Mixt-MÉS per Menorca).

 En segon lloc, s’ha procedit al debat i a la votació de la proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a gestió aeroportuària (RGE núm. 8859/23), la qual ha estat APROVADA, menys un punt, amb la redacció i els resultats de les votacions següents:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a impulsar una modificació legislativa que doni lloc a la creació de l’Autoritat Aeroportuària de les Illes Balears amb el corresponent finançament i permeti la participació de les institucions autonòmiques en la gestió aeroportuària.

Aprovat per 49 vots a favor i 7 vots en contra (VOX). Amb esmena del Grup Popular.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta AENA S.M.E. S.A. a reinvertir els beneficis obtinguts als aeroports de Palma, Eivissa i Menorca a compensar les conseqüències de l’activitat aeroportuària a cadascuna de les illes així com a la millora de les condicions físiques dels espais de treball aeroportuaris, de manera particular, a:

a. insonoritzar els habitatges dels nuclis de població que envolten els aeroports.

b. re-naturalitzar els espais malmesos per l’activitat aeroportuària;

c. finançar serveis de transport públic i les infraestructures de mobilitat necessàries per a treballadors i passatgers;

d. invertir en la reducció de la petjada ambiental dels aeroports, en concret, la demanda energètica, la generació de residus i la necessitat d’aigua. e. la millora de la seguretat i la salut laboral així com la confortabilitat dels llocs de feina i les instal·lacions destinades als treballadors i les treballadores de l’aeroport així com de les empreses que hi operen.

Aprovat per unanimitat. Amb esmena del Grup Socialista, transaccionada.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a revisar els Documents d’Ordenació de la Regulació Aeroportuària dels aeroports de Palma, Eivissa i Menorca, amb la intenció de reduir la saturació turística els mesos d’estiu.

Rebutjat per 32 vots en contra (Francisco José Cardona, VOX i Popular) i 25 vots a favor (Mixt-Unides Podem, Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Socialista).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Ferran Rosa (MÉS per Mallorca).

Tot seguit, han intervingut els diputats dels grups parlamentaris que han presentat esmenes:

 

·        Margalida Pocoví (Popular), que ha presentat les esmenes: RGE núm. 11092 a 11093/23. Una d’elles ha estat acceptada pel grup proposant.

·        Damià Borràs (Socialista), que ha presentat les esmenes: RGE núm. 11095 i 11097/23. Una d’elles ha estat acceptada pel grup proposant.

 

Al torn de fixacions de posicions, ha intervingut els parlamentaris: Agustín Buades (VOX) i Cristina Gómez (Mixt-Unides Podem).

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 27/02/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 55472816

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201