AGENDA SETMANAL

del Parlament de dia 20/03/2023 a 26/03/2023, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
21/03/2023
08:50 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 1689/23, RGE núm. 1697/23, RGE núm. 1698/23, RGE núm. 1688/23, RGE núm. 1707/23, RGE núm. 1687/23, RGE núm. 1699/23, RGE núm. 1700/23, RGE núm. 1701/23, RGE núm. 1764/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 1702/23), RGE núm. 1703/23, RGE núm. 1765/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 1704/23), RGE núm. 1695/23, RGE núm. 1709/23, RGE núm. 1690/23, RGE núm. 1708/23, RGE núm. 1696/23, RGE núm. 1705/23. II. Interpel·lació RGE núm. 525/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de salut. III. Mocions. 1. RGE núm. 1630/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transport terrestre, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 208/23. 2. RGE núm. 1631/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de costes i litoral, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 209/23. IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 2/2023, de 6 de març, de mesures urgents en matèria del servei públic discrecional del transport de persones viatgeres i en altres matèries vinculades a sectors econòmics (RGE núm. 1647/23). V. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 22/23, complementat amb l'escrit RGE núm. 170/23, de modificació de la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes de les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 10627/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a presidència espanyola del Consell de la Unió Europea. b) RGE núm. 866/23, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a rescat bancari i retorn de l'aportació pública.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
22/03/2023
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 1230/23, presentat pels grups parlamentaris Ciudadanos, Socialista, Popular, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt (art. 46.3), sol·licitant la compareixença de la Dra. Antònia Sampol i Mayol, cap de servei d'Hematologia i Hemoteràpia de l'Hospital Universitari Son Espases, representant de les Illes Balears al Grup Institucional que va treballar al Pla Nacional d'Abordatge de les Teràpies Avançades CAR-T. 2. Si n'és el cas. Compareixença de la Dra. Antònia Sampol i Mayol, cap de servei d'Hematologia i Hemoteràpia de l'Hospital Universitari Son Espases, representant de les Illes Balears al Grup Institucional que va treballar al Pla Nacional d'Abordatge de les Teràpies Avançades CAR-T, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 1230/23, presentat pels grups parlamentaris Ciudadanos, Socialista, Popular, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
DESCONVOCADA.OD: Compareixença de la Sra. María Sánchez Esteban, Consellera Delegada General de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible de l'Ajuntament de Valladolid per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió dels Recursos Hídrics.
DIJOUS
23/03/2023
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 1439/23, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS pe Mallorca, relativa a reconeixement importància dels organismes de mediació: TAMIB. b) RGE núm. 1491/23, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a sistema de seguiment del comportament dels fluxos turístics.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei presentades pel Grup Parlamentari Popular: a)RGE núm. 5742/22, relativa a ajudes al sector del porc negre de Mallorca. b)RGE núm. 6904/22, pel procediment d'urgència, relativa a espai on depositar els exemplars de bestiar que moren a les explotacions agrícola-ramaderes de Mallorca.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la directora general de Provivienda, Sra. Gema Gallardo Pérez, i del director general d'HOGAR SÍ, Sr. José Manuel Caballol Bartolomé, per tal d'informar sobre la situació del sensellarisme a les Illes Balears, sol·licitada per tots els grups parlamentaris de la cambra (art. 46.4) mitjançant l'escrit RGE núm. 9717/22 i acordada per la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports a la sessió de dia 27.10.2022.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la Presidència del Consell d'Estudiants de la UIB per exposar la visió de l'òrgan de representació estudiantil sobre la situació general de la política universitària a les Illes Balears, sol·licitada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca mitjançant l'escrit RGE núm. 621/23, i acordada per la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura a la sessió de dia 09.03.23.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
24/03/2023
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1731/23, presentat per la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la imputació a exercicis futurs de les despeses pluriennals en relació amb l'expedient anticipat de despesa referent a la tercera addenda al Conveni de col·laboració subscrit el 17 de desembre de 2007 entre la comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Ministeri d'Educació i ciència (actual Ministeri de ciència i Innovació), per a la creació del Consorci pel disseny, construcció, equipament i explotació del sistema d'Observació Coster de les Illes Balears (SOCIB).
10:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 23/03/2023 a les 10:30h de la COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 45444122

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201