AGENDA SETMANAL

del Parlament de dia 24/02/2020 a 01/03/2020, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
25/02/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. I. Preguntes RGE núm. 3444/20, 3445/20, 3629/20 (presentada en substitució de la 3451/20), 3428/20, 3439/20, 3449/20, 3453/20, 3454/20, 3455/20, 3456/20, 3450/20, 3452/20, 3447/20, 3423/20, 3448/20, 3446/20, 3438/20, 3630/20 (presentada en substitució de la 3457/20). II. Interpel·lació RGE núm. 179/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general duta a terme pel que fa als mecanismes de control dels menors en els centres de menors gestionats pel Govern. III. Moció RGE núm. 3235/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a full de ruta del Govern de les Illes Balears davant el nou Govern d'Espanya, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 139/20. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 10281/19, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a addicció al joc online. 2. RGE núm. 11770/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a revisió immediata, actualització i equiparació de la indemnització compensatòria per residència (plus d'insularitat) de tots els empleats públics de l'Estat i agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat destinats a les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 8354/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 164/2019, del compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2017. 2. Escrit RGE núm. 10242/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 165/2019, dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2017. 3. Escrits RGE núm. 11663 i 11664/19, presentats per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant els quals tramet l'Informe 170/2019, sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
26/02/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 10280/19, presentat per una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença del director gerent de l'EBAP, per tal d'informar sobre el funcionament de l'EBAP respecte de les oposicions als cossos generals de la CAIB (Ha estat retirat mitjançant l'escrit RGE núm. 3481/20); RGE núm. 2135/20, presentat per una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença del delegat del Govern, Sr. Ramon Morey, per informar sobre les actuacions i col·laboració de les forces i cossos de seguretat de l'Estat amb les institucions públiques de les Illes Balears en relació als casos de fugues, no retorns i explotació sexual a menors tant tutelats com els que estan en guarda; i RGE núm. 2610/20, presentat per una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença del Sr. Jaime Tovar Jover, funcionari de carrera i abans director gerent de l'EBAP per tal d'informar en relació a la tramitació feta de les oposicions en els cossos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2-Proposició no de llei RGE núm. 6760/19, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a ruptura de les relacions institucionals amb el Govern del president Joaquim Torra i Pla de manera immediata. 3-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 6757/19, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita instar el director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes Balears per tal d'iniciar les actuacions d'investigació en relació a l'ús de fons públics per qui va ser vicepresidenta segona del Consell Insular d'Eivissa i consellera d'Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals durant els anys 2015-2019.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 6770/19, sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (art. 46), de la consellera de Salut i Consum, Sra. Patricia Gómez i Picard, per tal d'explicar la implantació del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre promoció de la dieta mediterrània als centres educatius i sanitaris de les Illes Balears. (Acordada la recaptació de la presència de la Sra. Consellera a la sessió de la Comissió de Salut de dia 30.10.2019).
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
27/02/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 908/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a inclusió de la seguretat i salut en el treball com a matèria obligatòria en el si de la negociació col·lectiva; i RGE núm. 2062/20, presentada pel GP Popular, relativa a ajudes a les zones turístiques per pal·liar els efectes de la tempesta "Glòria".
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:- Compareixença RGE núm. 11470/19, presentada per la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, per tal d'explicar les línies estratègiques del Pla Estratègic per al sector ramader de les Illes Balears.(Acordada la recaptació del compareixent a la Comissió d'Economia del dia 06.02.2020)
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Adopció d'acord respecte de les sol·licituds de compareixença RGE núm. 3229/20, presentada tres diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports adscrits al GP Popular (art. 46.3) de la Sra. Marta Carrió Palou, directora general d'Infància, Joventut i Famílies per tal d'informar sobre la política general que desenvolupa i ha desenvolupat la seva Direcció General; i la RGE núm. 3230/20, presentada tres diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports adscrits al GP Popular (art. 46.3) de la Sra. Josefina Tur Marí, directora de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel per tal que expliqui el treball desenvolupat en els centres d'Es Pinaret, Es Fusteret i Es Mussol.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8271/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de places a la residència universitària; i RGE núm. 8362/19, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 8479/19, relativa a educació 0 a 3.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 3/de març/2020 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 10968519

Mapa Web