AGENDA SETMANAL

del Parlament de dia 18/02/2019 a 24/02/2019, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
19/02/2019
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Designació de senador que ha de representar la comunitat autònoma de les Illes Balears al Senat. II. Preguntes RGE núm. 1333/19, 1336/19, 1342/19, 1450/19 (presentada en substitució de la 1335/19), 1339/19, 1340/19, 1341/19, 1347/19, 1349/19, 1338/19, 1343/19, 1334/19, 1348/19, 1337/19 i 1344/19. III. Interpel·lació RGE núm. 11135/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb l'habitatge. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 1252/19, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a jubilacions anticipades. 2. RGE núm. 13619/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a incorporació d'un segon cable per a la connexió energètica de Menorca.
14:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
Si n'és el cas, un cop finalitzada la sessió plenària.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Escrit RGE núm. 15383/18, de l'Ajuntament de Palma, mitjançant el qual tramet l'acord del ple d'aquest, pel qual reitera al Parlament de les Illes Balears que insti la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears perquè realitzi el control financer de l'activitat de l'escorxador realitzada en el període comprès entre 08.10.12 i 08.10.17 per l'entitat mercantil Escorxador i Serveis Càrnics Palma, SL. 2. Escrit RGE núm. 15443/18, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, adjuntant l'Informe 152/2018, sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2017. 3. Escrits presentats per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, RGE núm. 592/19, mitjançant el qual tramet l'informe 153/2018, del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2016, RGE núm. 593/19, mitjançant el qual tramet l'informe 154/2018, del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2016, RGE núm. 594/19, mitjançant el qual tramet l'informe 155/2018, del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2016, i RGE núm. 595/19, mitjançant el qual tramet l'informe 156/2018, del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2016. 4. Escrit RGE núm. 612/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 157/2018, sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la comunitat autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic instrumental.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
20/02/2019
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8321/18, de consultes populars i processos participatius.
09:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 571/19, de la consellera de Salut per tal d'explicar la situació dels aparcaments dels hospitals de Son Espases i Can Misses.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9971/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla hidrològic i connexió de la dessaladora de Ciutadella, i RGE núm. 13618/18, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a potenciació de les polítiques d'habitatge per augmentar el parc d'habitatges de protecció pública o preu taxat.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
21/02/2019
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 11783/18, modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 12635/18, del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt, per tal d'explicar quins mecanismes està utilitzant el Govern de les Illes Balears per controlar els preus del transport marítim i aeri entre illes (acordada a la sessió de la Comissió de dia 07.02.2019).
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
RGE núm. 1375/19, de la Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a: Estudi "Panorama actual y tendencias de la radiotelevisión pública en Europa"; RGE núm. 1384/19, del Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment dels recursos destinats a les productores; RGE núm. 1385/19, de la Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de les audiències; RGE núm. 1386/19, de la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe sobre la internalització del personal de l'Ens; RGE núm. 1389/19, del Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renovació tecnològica a IB3; RGE núm. 1395/19, del Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a internalització dels serveis lingüístics; RGE núm. 1399/19, del Sr. Antoni Reus i Darder, del Grup Parlamentari Més per Mallorca, relativa a planificació per a la renovació tecnològica; RGE núm. 1401/19, del Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Més per Menorca, relativa a titular contrastat amb dades objectives a la notícia; RGE núm. 1387/19, de la Sra. Antònia Perelló i Jorquer4a, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolució del conflicte amb Líquid Media; RGE núm. 1390/19, del Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment de la capacitat de producció i RGE núm. 1396/19, del Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a informe de Price Waterhouse & Cooper.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit,si escau, les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 4/19, del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia d'una propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 14590/18, pel qual es modifica la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears. 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:10 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
En acabar la reunió de la Mesa. OD: Proposició no de llei RGE núm. 272/19, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista, Podem Illes Balears i MÉS per Menorca, relativa a la Llei tributària i les ajudes econòmiques d'emergència social concedides a persones que estan en situació administrativa irregular.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. OD: 1- Constitució de la Ponència; 2- Nomenament del coordinador o coordinadora; 3- Redacció de l'Informe.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la reunió de la Ponència. OD: 1- Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 920/19, de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

NOM I COGNOMS*

DNI*

MISSATGE*

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de 2 + 8 és

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 26/de febrer/2019 - 09:30h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 6031408

Mapa Web