El Ple pren en consideració la proposició de llei 'Menorca Reserva de la Biosfera'

Notícia del Parlament - 7 de juny de 2022

També s'han substanciat les preguntes de control al Govern per part dels grups parlamentaris, s'ha rebutjat una moció, s'ha aprovat una proposició no de llei i s'ha acordat per unanimitat la celebració de sessions extraordinàries per tramitar diferentes iniciatives legislatives. 

 

 PREGUNTES

Al primer punt de l'ordre del dia s’han substanciat desset preguntes de control al Govern (una ha estat ajornada) les quals, amb el vídeo adjunt d'aquestes, han estat les següents:

Primer. RGE núm. 4856/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a atenció telefònica als usuaris de l’IBSALUT. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Segon. RGE núm. 4860/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a intervencions de traumatologia a l’Hospital de Son Llàtzer.  [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Tercer. RGE núm. 4863/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vessaments fecals en el torrent de Sa Llavanera. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Quart. RGE núm. 4852/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a preu de l’habitatge. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Cinquè. RGE núm. 4858/22, de la diputada Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a arribada de creuers a Ciutadella. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Sisè. RGE núm. 4862/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a viatge a Argentina de la Consellera de Presidència. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Setè. RGE núm. 4870/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a possible falsificació de document públic per part del director general de la conselleria de Transició Energètica. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Vuitè. RGE núm. 4871/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estratègia de circularitat a l'administració pública. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Novè. RGE núm. 4853/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a celebració del Ple del Consell de les Comunitats Balears a l’Exterior. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Desè. RGE núm. 4857/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a excepció de l’anomenat “impost verd” en el transport aeri. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Onzè. RGE núm. 4859/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la llei turística.  [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Dotzè. RGE núm. 4861/22, del diputat José Luis Campos i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per reduir el dèficit de funcionaris per manca d’habitatges. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Tretzè. RGE núm. 4864/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de salut de qualitat. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Catorzè. RGE núm. 4855/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació dels recursos sanitaris per a Formentera. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Quinzè. RGE núm. 4851/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a rebaixes comercials. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Setzè. RGE núm. 4869/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a acreditació del català per poder treballar a l’administració pública. Ajornada

Dessetè. RGE núm. 4865/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a abast real de la recuperació econòmica per a les famílies i els autònoms de les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Divuitè. RGE núm. 4866/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures sobre l’escalada de preus. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la interpel·lació presentada Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en gestió sanitària.

La diputada Isabel María Borrás ha interpel·lat la consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, Patricia Gómez, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

MOCIÓ

El tercer punt de l’ordre del dia ha correspost en el debat i la votació de la Moció del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mancances a l'Estació Intermodal de Palma, la qual ha estat REBUTJADA per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 22 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Cs, El Pi i Popular) amb la redacció següent: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears constata les deficiències que en matèria de seguretat afecten l'Estació Intermodal de Palma.

Segon. El Parlament de les Illes Balears ratifica la consideració d'infraestructura estratègica en l'Estació Intermodal de Palma i reconeix la labor que els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, Policia Local de Palma i els vigilants de seguretat privada realitzen per garantir la seguretat d'usuaris i instal·lacions.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a esmenar de manera immediata les mancances que en matèria de seguretat sofreix l'Estació Intermodal augmentant el nombre de vigilants de seguretat.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a iniciar una negociació amb el Ministeri de l'Interior i l'Ajuntament de Palma a fi que es doti a l'estació Intermodal de presència de la Policia Nacional i Policia Local de
manera permanent, durant l'horari d'obertura al públic, la qual cosa garantirà als Vigilants de Seguretat actuar sota la coordinació de la policia i per tant tenir consideració d'agents de l'autoritat.

Esmena del Grup Popular incorporada.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a realitzar un simulacre d'incendis a l'Estació Intermodal en un termini màxim de tres mesos.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a esmenar de manera immediata les greus deficiències que pateix l'Estació Intermodal en mesures antiincendis, especialment referent a:

1. Revisió tècnica de totes les mesures contra incendis de l'estació.
2. Posar operatives totes les cortines contra incendis.
3. Garantir el circuit d'aigua en totes les mesures antiincendis.
4. Garantir que tots els extintors estan plenament operatius.

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que siguin reinstal·lades les alarmes de control de les sortides d'emergència.

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a augmentar el nombre de revisores als trens.

Novè. El Parlament de les Illes Balears insta la Delegació de Govern a augmentar la presència de la Policia Nacional i Polícia Local a l'Estació Intermodal fins que sigui possible el seu servei permanent, especialment durant la temporada turística.

Esmena del Grup Popular incoporada.

Desè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les illes Balears a dotar el dispositiu de vigilància de l'Estació Intermodal dels recursos humans i materials necessaris per a garantir la seguretat dels ciutadans, especialment atenció a la zona dels banys públics.

Esmena del Grup Popular incorporada.

Onzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a negociar amb l'Ajuntament de Palma l'obertura d'una oficina policial en l'Estació Intermodal per a millorar l'atenció als ciutadans, així com, poder recollir denúncies i donar suport a la plantilla dels vigilants de seguretat incrementant la seguretat de tots.

Esmena del Grup Popular incorporada.

Dotzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears facilitin algunes places de pàrquing que disposa l'SFM per als vigilant de seguretat privada que treballen en l'estació Intermodal i així evitar nous actes vandàlics i desperfectes en els seus vehicles particulars per fer complir les normes i protegir el conjunt de ciutadans.

Esmena del Grup Popular incoporada.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

Per a la defensa de la iniciativa ha intervingut: Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares).

El Grup Parlamentari Popular ha formulat cinc esmenes a la iniciativa que, defensades per José Luis Camps, les quals han estat acceptades pel grup proposant. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Antonio Jesús Sanz (Mixt-GentxFormentera+PSIB-PSOE+EUIB) i Joan Ferrer (Socialista). 

PROPOSICIÓ DE LLEI. PRESA EN CONSIDERACIÓ

Al quart punt de l’ordre del dia la plenària ha pres en consideració la Proposició de llei presentada pel Consell Insular de Menorca, relativa a Menorca Reserva de Biosfera, per 30 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots en contra (Maxo Benalal, Vox, Cs, El Pi i Popular).

Ara la iniciativa legislativa es remetrà a la comissió competent i l’obertura corresponent d’esmenes. Es procedirà a l’elaboració d’un informe i dictamen per part de la Comissió que es remetrà de nou al Ple per al seu debat i votació definitiva.

El Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter extraordinari de 25 d'abril de 2022 adoptà, entre d'altres, l'acord d'aprovar la Proposició de llei de Menorca Reserva de Biosfera i enviar-la al Parlament de les Illes Balears per a la seva tramitació i, a aquest efecte, delegar davant la cambra en els consellers que a continuació s'indiquen per tal que la defensassin. Dia 11 de maig de 2022, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, l'admeté a tràmit i, avui matí, s'ha substanciat el debat i votació de pressa en consideració. 

Debat plenari. Intervencions

En primer lloc, al debat, han intervingut les persones designades pel Consell Insular de Menorca per fer-ne la defensa: Susana Mora, Josep Juaneda i Cristina Gómez.

En torn a favor de la proposició de llei, han intervingut: Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Josep Ferrà (MÉS per Mallorca), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca) i Damià Borràs (Socialista). 

Mentre que en torn en contra ho han fet: Juan Manuel Lafuente (Popular), Jesús Méndez (Ciudadanos), Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares) i Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears). 

Contingut bàsic

És objecte d'aquesta proposició de llei l'establiment del règim jurídic de protecció, ordenació i gestió específic de Menorca en tant que reserva de biosfera, declarada per la UNESCO el 7 d'octubre de 1993.

La finalitat d'aquesta proposició de llei és la de consolidar, aprofundir i fer perdurar el model d'ordenació, gestió i desenvolupament sostenible i harmònic de Menorca, protegir-ne el patrimoni natural, paisatgístic, històric, lingüístic i cultural, material i immaterial, i perseguir el benestar i la prosperitat de la ciutadania.

La iniciativa consta de noranta-sis articles, cinc disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tres disposicions finals. Els articles s'estructuren en set títols; el títol II es divideix en tres capítols i quatre seccions i el títol III, en dotze capítols.

El títol I és el relatiu a les disposicions generals, com ara objecte, finalitats, objectius, àmbit, principis inspiradors o vinculatorietat.

El títol II té per finalitat enfortir la capacitat d'intervenció i de decisió del Consell Insular de Menorca en la gestió de matèries que afecten els interessos de Menorca, i assenyala les funcions que podria assumir i que es podria comprometre a activar a curt i mitjà termini d'acord amb els mecanismes estatutaris previstos.

Les previsions contingudes en el títol III tenen per finalitat integrar els principis de la reserva de biosfera en la majoria de polítiques sectorials i disposar d'un marc específic que permeti dur a terme una gestió insular i diferenciada de la sostenibilitat.

El títol IV es reserva a reconèixer per via legislativa el paper rellevant que han tingut, tenen i poden tenir determinades activitats, col·lectius, factors o dinàmiques en la consolidació, aprofundiment i perdurabilitat dels valors de Menorca com a reserva de biosfera, a l'efecte d'integrar esforços per tal d'impulsar-ne la continuïtat i l’enfortiment. 

El títol V està dedicat a l'autoritat consultiva per a la bona administració de Menorca en tant que reserva de biosfera, un òrgan de caràcter consultiu que té com a funció primordial dictaminar, amb caràcter preceptiu no vinculant, sobre les decisions del Consell Insular en les matèries que tenen més transcendència en la conservació o el deteriorament de la reserva de biosfera.

En el títol VI, dedicat al règim de finançament, la proposició de llei incorpora mesures destinades a garantir la dotació de recursos econòmics suficients per a l'execució d'inversions públiques i l’establiment d'incentius a l'activitat privada, amb la finalitat que es puguin implementar les actuacions previstes en aquesta llei i en els diversos plans i projectes que s’ajustin als principis relacionats a l’article 5.

Finalment, la llei recull sis disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tres disposicions finals. A la disposició final primera es relacionen les competències de la CAIB sobre la base de les quals s'aprova aquesta llei.

El darrer títol de la Llei, el VII, es refereix al règim sancionador, en el qual s'estableixen previsions sobre la funció inspectora, la protecció de les persones alertadores, la competència de la potestat sancionadora i el procediment sancionador, i es tipifiquen infraccions i es determinen les corresponents sancions.

 PROPOSICIONS NO DE LLEI

El cinquè punt de l’ordre del dia ha correspost al debat i la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 3449/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament dels costos del trasllat de residus a les Illes Balears per part del Govern de l’Estat la qual ha estat APROVADA per 46 vots a favor i 3 en contra (Maxo Benalal i VOX), amb la redacció següent: 

Primer. - El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a finançar el cost addicional que implica el tractament dels residus generats a les Illes Balears que no hagin pogut valoritzar-se in situ i que siguin transportats per mar a la península o a una illa diferent. Aquest finançament estarà condicionat a l'existència de programes de prevenció i plans de gestió de residus vigents, adoptats conformement al que s'estableix en la Llei de Residus i Sòls Contaminats, que demostri que s'estan adoptant les mesures necessàries per a minimitzar la quantitat objecte de transport.

Amb esmena de modificació dels grups MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, incorporada. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a habilitar anualment les partides pressupostàries suficients per garantir el finançament del cost addicional que suposa el trasllat de residus ambientals i d'economia d'escala en els territoris extrapeninsulars.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat defensada per Sebastià Sagreras (Popular). 

Els grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos han presentat conjuntament una esmena de modificació i una altra d'addició d'un punt nou que, defensades per Josep Ferrà, Jordi Marí i Pablo Jiménez, ha estat aprovada la referida a la modificació del punt primer. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Jesús Méndez (Ciudadanos), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares) i Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears). 

CELEBRACIONS SESSIONS EXTRAORDINÀRIES

Finalment, al sisè punt de l’ordre del dia s'ha pres l'acord per unanimitat sobre la celebració de sessions extraordinàries, durant el període comprès des de la finalització de l’actual període de sessions fins a dia 31 de juliol de 2022, i de dia 1 a dia 7 de setembre de 2022 per tal de procedir a l’estudi, la tramitació i l’aprovació, si pertoca, dels projectes i les proposicions de llei següents: 

  • Projecte de llei RGE núm. 1366/22, d’arxius i gestió documental de les Illes Balears.
  • Proposició de llei RGE núm. 4156/22, presentada pel Consell Insular de Menorca, de Menorca Reserva de Biosfera.
  • Projecte de llei RGE núm. 14371/21, de polítiques de joventut de les Illes Balears.
  • Projecte de llei RGE núm. 2804/22, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
  • Proposició de llei RGE núm. 7380/21, del Grup Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.
  • Projecte de llei RGE núm. 4786/22, del lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears.
  • Projecte de llei RGE núm. 4787/22, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada.
  • Projecte de llei RGE núm. 9509/22, de consells insulars.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 27/06/2022 a les 09:00h de la COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 36507147

Mapa Web