El Parlament aprova la llei de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada

Notícia del Parlament - 2 de novembre de 2022

 PREGUNTES

Al primer punt de l'ordre del dia s’han substanciat vint preguntes de control al Govern (dues han estat ajornades). Aleshores, amb el vídeo adjunt d'aquestes, les preguntes finalment formulades han estat les següents:

PRIMERA. RGE núm. 10613/22, de diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estudi de capacitat màxima de càrrega humana a Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SEGONA. RGE núm. 10618/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a límits en matèria d’habitatge. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

TERCERA. RGE núm. 10619/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a distribució dels Fons de l’Impost de Turisme Sostenible. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

QUARTA. RGE núm. 11418/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres per evitar noves inundacions a Sant Llorenç. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

CINQUENA. RGE núm. 11415/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de competències de costes i litoral a la comunitat autònoma de les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SISENA. RGE núm. 11417/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reivindicacions dels sindicats de la comunitat educativa. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SETENA. RGE núm. 11419/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés d’internalització d’IB3. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

VUITENA. RGE núm. 11427/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per millorar el servei de la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics (MELIB). AJORNADA

NOVENA. RGE núm. 11409/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a detecció primerenca d’alumnes amb necessitats especials. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DESENA. RGE núm. 11412/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a turisme i oferta de qualitat. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

ONZENA. RGE núm. 11407/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a crema de residus agrícoles i forestals. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DOTZENA. RGE núm. 11410/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dificultat de trobar treballadors qualificats per a les nostres empreses. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

TRETZENA. RGE núm. 11413/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió a la planta de Milà a Menorca. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

CATORZENA. RGE núm. 11414/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a condicions laborals atractives per als sanitaris de les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

QUINZENA. RGE núm. 11416/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació dels empleats de SFM. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SETZENA. RGE núm. 11420/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plus d’insularitat digne per als funcionaris de l’Estat que treballen a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DISSETENA. RGE núm. 9855/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a previsions per a la protecció de les famílies, els autònoms, les pymes i els professionals. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DIVUITENA. RGE núm. 11422/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions finançades amb el factor d’insularitat. AJORNADA

DINOVENA. RGE núm. 11408/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a fiscalitat de les herències entre familiars. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

VINTENA. RGE núm. 11411/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a protocol davant l'arribada de pasteres. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

VINT-I-UNENA. RGE núm. 11426/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a utilització de l'ecotaxa per finançar els anuncis electorals de la senyora Armengol. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

VINT-I-DOSENA. RGE núm. 11421/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació il·legal com a problema socials. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la interpel·lació presentada Grup Parlamentari Popular, relativa  a la situació de les llistes d’espera sanitàries a les Illes Balears.

La diputada Isabel Maria Borràs ha interpel·lat el conseller de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, Patricia Gómez, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

MOCIÓ

Al tercer punt de l'ordre del dia, s'ha procedit al debat i a la votació d'una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a en matèria d’habitatge per a joves. La iniciativa ha estat REBUTJADA, amb votacions separades per punts, amb la redacció i els resultats de les votacions següents: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a implantar de forma immediata un sistema d’avals per “Compra Jove” que cobreixin fins a un 20% del valor de taxació de l’habitatge, sempre que el preu d'adquisició no superi els 200.000 euros, amb possibilitat d'incrementar aquest import fins a un 50% (300.000 €) a les zones tensionades, de manera que els préstecs hipotecaris puguin arribar fins al 100% del valor de taxació i els joves que no tinguin estalvi suficient puguin comprar el seu primer habitatge a les Illes Balears.

Rebutjat 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 21 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi i Popular) i 4 abstencions (Cs).

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar els imports i els beneficiaris de la deducció autonòmica per arrendament d’habitatge a l’IRPF, tenint en compte molt especialment els joves menors de 35 anys.

Rebutjat 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 vots a favor (Maxo Benalal, Vox,  Cs, El Pi i Popular).

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear una nova deducció autonòmica per arrendadors d’habitatge permanent a l’IRPF, per tal d’incentivar que els petits propietaris posin els seus habitatges al mercat de lloguer.

Rebutjat 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 vots a favor (Maxo Benalal, Vox,  Cs, El Pi i Popular).

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a eliminar l’impost sobre transmissions patrimonials per la compra del primer habitatge habitual a les Illes Balears amb un valor inferior als 200.000 euros, amb possibilitat d'incrementar aquest import fins a un 50% (300.000 €) a les zones tensionades, per a joves menors de 30 anys. 

Rebutjat 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 vots a favor (Maxo Benalal, Vox,  Cs, El Pi i Popular).

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprovar un tipus de gravamen reduït del 2% a l’impost sobre transmissions patrimonials per adquisició del primer habitatge habitual a les Illes Balears de valor inferior als 200.000 euros, amb possibilitat d’incrementar fins a un 50% aquest import (300.000 €) a les zones considerares tensionades, per a joves menors de 35 anys.

Rebutjat 32 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 vots a favor (Maxo Benalal, Vox,  Cs, El Pi i Popular).

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprovar un tipus reduït de l’1% a la modalitat d’actes jurídics documentats per compra d’un habitatge habitual a les Illes Balears i un tipus del 0,5% quan qui compri sigui un jove menor de 35 anys. S’insta també a aprovar un tipus reduït del 0,5%, per a la constitució d’hipoteques en garantia de préstecs per a l’adquisició d’un habitatge habitual pels joves menors de 35 anys.

Rebutjat 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 vots a favor (Maxo Benalal, Vox,  Cs, El Pi i Popular).

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a eliminar l’impost sobre successions per herències en vida i per causa de mort, quan el parentesc amb el causant sigui el de descendent, cònjuge o ascendent. Al mateix temps, s’insta també el Govern de les Illes Balears a reduir a la meitat la quota a pagar quan el parentesc amb el causant sigui el de col·laterals de segon i tercer grau –germans o nebots, per exemple– o ascendents o descendents per afinitat.

Rebutjat 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 vots a favor (Maxo Benalal, Vox,  Cs, El Pi i Popular).

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reduir en un 60% la tributació a l’impost sobre donacions en els casos de donacions d’un habitatge que hagi de constituir el primer habitatge habitual d’un descendent o es facin donacions dineràries perquè un descendent pugui adquirir el seu primer habitatge habitual. Aquesta reducció arribarà fins el 95% quan el donatari sigui un jove menor de 35 anys.

Rebutjat 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 vots a favor (Maxo Benalal, Vox,  Cs, El Pi i Popular).

Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar davant dels ajuntaments el reconeixement de l'ús com a habitatge, de manera excepcional, a tots els locals comercials de planta baixa de les promocions d'HPO de què disposa l'administració i que compleixin els requisits per ser reconeguts com a habitatge per donar sortida a les necessitats urgents, prioritzant les persones amb dependència i necessitats especials dels ciutadans de les Illes Balears.

Rebutjat 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 vots a favor (Maxo Benalal, Vox,  Cs, El Pi i Popular).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Lluís Camps (Popular). 

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Marc Pérez- Ribas (Ciutadans), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (Mixt-MÉS per Menorca) i Joan Ferrer (Socialista), 

 

PROJECTE DE LLEI

El quart punt de l’ordre del dia ha consistit en  el debat i votació del DICTAMEN de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, del Projecte de llei RGE núm. 4787/22, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada, el qual ha estat APROVAT amb la majoria dels vots de la Cambra. 

Tramitació parlamentària

El projecte de llei entrà al Parlament dia 26 de maig de 2022,  després que el Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, en la sessió de dia 16 de maig de 2022, així ho acordà.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 de juny de 2022, admeté a tràmit el Projecte de Llei. Igualment, la Mesa acordà obrir un termini de 15 dies per tal que els grups parlamentaris recaptassin opinions i perquè els serveis de la cambra elaborassin un dossier documental; i un cop transcorregut el qual, obrir el termini ordinari de presentació d'esmenes (que fou ampliat) i que es tramatès davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

En aqueixa comissió se substanciaren debats i votacions amb l'aprovació d'esmenes parcials que permeteren elaborar primer un informe de ponència (21 de setembre de 2022) i, a continuació, un dictamen de la Comissió (19 d'octubre de 2022), que ha estat debatut i aprovat avui en sessió plenària [DIARI DE SESSIONS]

Debat plenari

El debat d'avui s’ha encetat amb la presentació del projecte de llei per part del conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, en representació del Govern.

Tot seguit s'ha substanciat la defensa de les esmenes que, no havent estat aprovades ni en ponència ni en comissió, els grups parlamentaris han volgut mantenir per al seu debat en plenari. Aquestes han estat defensades des de la tribuna pels parlamentaris: Maxo Benalal (diputat no adscrit), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca) i Antonio Jesús Sanz (Mixt-Gent per Formentera+PSIB-PSOE+EUIB). 

En el torn d'intervenció a favor o en contra han intervingut els diputats: Javier Bonet (Popular), Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Josep Ferrà (MÉS per Mallorca) i Damià Borràs (Socialista).

En el tron de fixació de posicions ho han fet: Jesús Méndez (Ciudadanos) i Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares). 

Contingut bàsic de la llei 

Aquesta Llei consta de 26 articles, dividits en quatre títols, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i sis disposicions finals. 

El Títol I regula les disposicions generals i així, determina l'objecte, l'àmbit d'aplicació, la competència, la normativa aplicable, els títols habilitants i regula el Registre d'activitats subjectes a autorització ambiental integrada (AAI).

El Títol II desenvolupa el procediment d'atorgament, modificació i revisió de les autoritzacions ambientals integrades. Es divideix en tre: capítols, el primer regula l'atorgament d'una autorització ambiental integrada, el segon les modificacions substancials i les revisions, i el capítol tercer les modificacions no substancials.

El títol III regula l'extinció í caducitat de les autoritzacions ambientals integrades i el procediment i les condicions del cessament total r parcial de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada, Es divideix en dos capítols, el primer regula l'extinció i caducitat, i el segon el cessament d'activitat.

El títol IV estableix el contingut, aprovació i aplicació del pla d'inspecció ambiental i dels programes anuals d'inspecció.

Les dues disposicions transitòries estableixen, per una banda, que mentre no es dugui el desenvolupament reglamentari, la composició i funcionament de la CMAIB en matèria d'autoritzacions ambientals integrades es regirà pel Decret 3/2022 de 28 de febrer, i, per altra banda, a la disposició transitòria segona s'estableix el funcionament del Registre d'activitats subjectes a AAI mentre no es desenvolupi reglamentàriament.

La disposició derogatòria única estableix la derogació de l'article 2.3, de diversos apartats de l'article 32 i del Títol VII de la Llei 7/20t3, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal.lació, accés iexercici d'activitats a les Illes Balears; la derogació del primer paràgraf de l'article 35,2 del Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears; de la Disposició Final 14" de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal'liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, i finalment la derogació de la disposició addicional setena i de la disposició transitòria novena de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears.

La disposició final primera estableix el desplegament reglamentari de la lleí; la segona disposa la modificació del Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears; la tercera la deslegalització dels annexes d'aquest Text refós; la quarta la modificació congruentde la Llei 7/2Ot3, de 26 de novembre; la disposició final cinquena preveu la modificació d'alguns articles del Decret 3/2022 de 28 de febrer, pel qual es regula el règim jurídic i funcionament de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i es desenvolupa el procediment d'avaluació ambiental, pel que fa a les competències dels òrgans de la CMAIB en matèria d'IPPC; i per últim, la disposició final sisena preveu l'entrada en vigor.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Primera.

El cinquè punt de l’ordre del dia  ha consistit en el debat i la votació de les proposicions no de llei, i debatrem en primer lloc la Proposició no de llei RGE núm. 4811/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a no-afecció al transport aeri i marítim de les Illes Balears de la taxa verda o impost al querosè, la qual ha estat APROVADA amb votacions separades per punts, am la redacció i els resultats següents: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’aprovació de normes tributàries o de preus en relació amb el comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle que provoquin un increment del preu dels bitllets d’avió o de vaixell amb sortida o arribada als territoris insulars de la Unió Europea.

Aprovat per unanimitat. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a realitzar davant el Govern de l’Estat i davant les institucions europees totes aquelles accions necessàries a fi i efecte d’aconseguir que les Balears quedin exonerades en relació amb els possibles drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle pels transports aeri i marítim o en relació amb qualsevol nova tributació pel transport aeri i marítim.

Aprovat per 44 vots a favor, 6 vots en contra i 5 abstencions. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a fixar una posició davant les institucions de la Unió Europea a fi i efecte d’aconseguir que les Balears quedin exonerades en relació amb els possibles drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle pels transports aeri i marítim o en relació amb qualsevol nova tributació pel transport aeri i marítim.

Aprovat per 44 vots a favor, 6 vots en contra i 5 abstencions. 

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat que, en cas que s’introdueixi una nova fiscalitat pel transport aeri i marítim o de preus en relació amb el comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle pels transports aeri i marítim, es facin els canvis normatius oportuns perquè aquest nou cost es pugui incloure dins el descompte de residents del 75%.

Aprovat per unanimitat. 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

Per a la presentació i defensa de la iniciativa ha intervingut Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Per a la defensa de les esmenes RGE núm. 11539/22 a 11542/22 ha intervingut Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares), les quals no han estat acceptades. 

Al torn de fixació de posicions s'han manifestat:  Salomé Cabrera (Popular), Pablo Jiménez (Unidas Podemos),  Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca), Antonio Jesús Sanz (Mixt-Gent per Formentera+PSIB-PSOE+EUIB) i Damià Borràs (Socialista).

Segona. 

La segona i darrera Proposició no de llei  RGE núm. 11373/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a signatura dels convenis de carreteres amb els consells insulars, ha estat APROVADA amb el resultats següents:

PRIMER. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat  a reprendre les negociacions per a la signatura dels convenis de carreteres amb els consells insulars de Mallorca i Menorca, i que aquests es financin amb càrrec a partides pressupostàries independents del factor d’insularitat previst al Reial decret llei 4/2019.

Aprovat per unanimitat. 

SEGON.  El Parlament de les Illes Balears insta els grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats i al Senat que presentin i aprovin esmenes als pressuposts generals de l’Estat per a 2023 per tal que hi constin les partides pressupostàries corresponents als convenis de carreteres amb els consells insulars de Mallorca i Menorca, independents a la partida pressupostària corresponent al factor d’insularitat previst al Reial decret llei 4/2019.

Aprovat per 29 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Cs, El Pi, Unidas Podemos, Popular), 1 vot en contra i 22 abstencions (Mixt-Gent per Formentera+PSIB-PSOE+EUIB, Vox, MÉS per Mallorca, Socialista) 

TERCER

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a transferir als consells insulars d’Eivissa i de Formentera l’import de totes aquelles inversions pendents en matèria de carreteres, i a preveure als Pressuposts Generals de l’Estat del 2023 les partides corresponents.

Aprovat per 36 vots a favor (Cs, El Pi, Popular i Socialista), 6 vots en contra (Unidas Podemos) i 9 abstencions (Mixt, Vox i MÉS per Mallorca). Punt afegit transaccionat.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

Per a la defensa de la iniciativa ha intervingut Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca). 

El Grup Parlamentari Popular ha presentat les esmenes RGE núm. 11458/22 i 11459/22 que, defensades per Asunción Pons, no han estat admeses per grup proposant. Sí s'ha arribat a un acord d'afegir-hi un punt nou a la iniciativa.

Al torn de fixació de posicions s'han manifestat: Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Jorge Campos (VOX-Actua Baleares), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Damià Borràs (Socialista).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 48065869

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201