El Parlament es constituirà en un termini màxim de 30 dies

Notícia del Parlament - 29 de maig de 2023

Una vegada celebrades les eleccions al Parlament, l'Estatut d'Autonomia marca 30 dies com a màxim per constituir la cambra. Posteriorment, la Presidència del Parlament obrirà un torn de consultes amb els grups parlamentaris per tal de proposar un candidat/a a la Presidència del Govern de les Illes Balears en un termini màxim de 15 dies.

Podeu consultar els resultats provisionals de les eleccions al Parlament en aquest enllaç:

[RESULTATS]

A partir d’ara, comencen els terminis contemplats a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i al Reglament del Parlament.

Un cop proclamats oficialment els resultats de les eleccions, es convocarà la sessió constitutiva del Parlament en el termini màxim de 30 dies després de la cita electoral.

En la sessió constitutiva, els diputats i diputades electes es constituiran en assemblea i presidirà aquell o aquella de major edat assistit o assistida per altres dos en qualitat de secretaris, que conformaran la Mesa d’edat. Posteriorment, si n’hi hagués, es farà lectura dels recursos contenciosoelectorals interposats i s’indicaran els diputats o diputades que en poguessin resultar afectats.

Seguidament, es procedirà a l’elecció de la Mesa del Parlament. Els representants de les formacions polítiques presents a la cambra podran proposar els seus candidats. S’elegirà primer el president o presidenta en votació per majoria absoluta. Si no l’obté, es farà una segona votació entre els candidats que hagin aconseguit les dues votacions majors, resultant elegida la persona que obtengui un major nombre de vots. Després s’elegiran els vicepresidents primer i segon de manera simultània, de manera que en resultaran elegides, per ordre successiu, les dues persones amb major nombre de vots. Finalment, s’elegiran els secretaris primer i segon de la mateixa manera. 

A continuació, els integrants de la nova Mesa del Parlament ocuparan els seus llocs i el president o la presidenta electe prestarà el jurament o promesa d’acatar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Una vegada ho hagi fet, sol·licitarà que ho facin la resta de diputats, que seran cridats per ordre alfabètic. D’aquesta manera, quedarà constituït el Parlament.

Dins els quinze dies següents a la sessió constitutiva, el president o la presidenta del Parlament, havent consultat prèviament amb els portaveus designats pels partits o grups polítics amb representació parlamentària, proposarà a la cambra un candidat o una candidata a la Presidència de la comunitat autònoma.

A la sessió d’investidura, si la persona candidata proposada hi obtenia el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la cambra, s'entendrà atorgada la confiança. Si no l'obtenia a la primera votació, se'n procedirà a una altra, passades quaranta-vuit hores, i la confiança s'entendrà atorgada si hi obtenia majoria simple.

Si la cambra no atorga la confiança a aquestes votacions, se'n tramitaran propostes successives en la manera prevista anteriorment.

Si transcorregut el termini de seixanta dies, a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat o candidata no havia obtingut la confiança del Parlament, aquest quedarà automàticament dissolt i es procedirà a la convocatòria de noves eleccions.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

PLE DEL PARLAMENT en directe.
Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 52363046

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201