AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/09/2023 a 30/09/2023(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
04/09/2023
08:45 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Determinar el número de preguntes a incorporar als ordres del dia de les sessions de control. 2. Distribució proporcional de les preguntes. 3. Altres assumptes en relació al funcionament d'aquesta comissió.
09:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:15 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
05/09/2023
11:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
06/09/2023
09:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
07/09/2023
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, IGUALTAT I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
12/09/2023
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 13465/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 214/2022 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponents a l'exercici 2020. 2. Escrit RGE núm. 13469/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 215/2022 del Compte general de l'Ajuntament de Calvià corresponent a l'exercici 2020. 3. Escrit RGE núm. 1880/23, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la memòria anual d'activitats de la sindicatura corresponent a l'exercici 2022.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
13/09/2023
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció de vicepresident/a. 2. Compareixença de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2738/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Salut, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2740/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció de vicepresident/a. 2. Compareixença de la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2742/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
14/09/2023
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Turisme, Cultura i Esports, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2743/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció de secretari o secretària. 2. Compareixença del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2739/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD:1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, IGUALTAT I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Famílies i Afers Socials, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2744/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, IGUALTAT I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Educació i Universitats, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2741/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
19/09/2023
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Compareixença del vicepresident i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2737/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
20/09/2023
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Debat de l'escrit RGE núm. 1959/23, presentat per l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la memòria anual corresponent a l'any 2022.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3326/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de formació en humanització i eines d'autocura per als professionals que treballen a la sanitat pública. b) RGE núm. 3327/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució del pla director de l'hospital Son Llàtzer.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'ORDENACIÓ TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I CICLE DE L'AIGUAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2745/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
17:05 h.
COMISSIÓ D'ORDENACIÓ TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I CICLE DE L'AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: En acabar la Comissió. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
21/09/2023
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta. 2. Preguntes: 1) RGE núm. 5268/23, presentada per la Sra. Manuela Cañadas i Pinilla, del Grup Parlamentari Vox, relativa a borsí d'operadors de càmera. 2) RGE núm. 5282/23, presentada per la Sra. Joana Gomila i Lluch, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a continguts en català per atreure el públic infantil i juvenil. 3) RGE núm. 5354/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places plantilla de directius. 4) RGE núm. 5434/23, presentada per la Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions de nova programació d'IB3. 5) RGE núm. 5435/223, presentada per la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de l'audiència. 6) RGE núm. 5436/23, presentada per la Sra. Silvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous continguts relacionats amb l'esport femení. 7) RGE núm. 5437/23, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència a IB3 Ràdio. 8) RGE núm. 5355/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a internalització del personal d'IB3. 9) RGE núm. 5356/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència productes audiovisuals IB3 Televisió. 10) RGE núm. 5357/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència productes audiovisuals IB3 Ràdio. 11) RGE núm. 5358/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places delegacions Menorca, Eivissa i Formentera. 12) RGE núm. 5359/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació pressuposts IB3.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3322/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, en defensa de les polítiques feministes i contra la violència de gènere. b) RGE núm. 3324/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement a les entitats socials i la tasca humanitària que desenvolupen a les Illes Balears i al conjunt del món.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 3330/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport escolar post obligatori. b) RGE núm. 3331/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a dotació d'una plaça estable d'educador/a al Museu Monogràfic de la Necròpolis Púnica del Puig des Molins.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
26/09/2023
09:50 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 2002/23, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 216/2023 sobre els plans antifrau que han aprovat els ajuntaments de les Illes Balears que participen en l'execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència corresponent als exercicis 2021 i 2022. 2. Escrit RGE núm. 2003/23, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 217/2023 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2021. 3. Escrit RGE núm. 2004/23, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 218/2023 sobre el compliment de la legalitat de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2021.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
27/09/2023
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Reanudació de la sessió. Debat de l'escrit RGE núm. 1959/23, presentat per l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la memòria anual corresponent a l'any 2022.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 3328/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a donar resposta a la necessitat de professionals dins l'àmbit de la salut a la comunitat autònoma de les Illes Balears. b) RGE núm. 4449/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a desbloqueig de la llei ELA i creació d'un Centre Nacional de Recerca sobre l'ELA.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
 
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del ¨Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 3320/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a cicle de l'aigua. b) RGE núm. 3325/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir la construcció d'habitatges de protecció pública per destinar-los a lloguer.
17:05 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
28/09/2023
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 3335/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa del petit comerç de proximitat pel seu valor econòmic, social i cultural
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Rural, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2746/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 4456/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impulsar els protocols davant les agressions sexuals grupals a turistes.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 3334/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a implantació del grau de Ciències de l'activitat física i de l'esport.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Política de Privacitat de dades*

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 66352923

Mapa Web   Política de privacitat   Avís legal

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201